Skip to main content

Full text of "The New Testament bible Gospel book of Mark in Tamil (India) - 1858-1858"

See other formats


NEW TESTAMENT 

OF OIIK 

LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, 

IN TAMIL: 

WITH REFERENCES, CONTENTS OF THE CHAPTERS AND CHRONOLOGY, 

FROM THE ENGLISH. e_s\!0i mji_&&!rnmiLi ljjsIiu <5Tjburr($l. 

tip go su n & £ hi ih ^GiieafiijsojuJiirTa) 
£ li? l£ G o> ^uuuuLGiii 

& p $ IU Q S)J ^ &!El&<&<£lirjtTGV UfflQ&d^jb^ 
a ft u @ £ £ u u l (L 1 1£ 5 & £ p gj. MADRAS: 
THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY. 

PRINTED AT THE AMERICAN MISSION PRESS, 

1859. Le Nouveau Testament 

Les livres canoniques 

Les quatre Evangiles - (la vie de Jesus de Nazareth) 

Evangile selon Matthieu 

Evangile selon Marc 

Evangile selon Luc 

Evangile selon Jean 

les Actes des Apotres, 

Epitre aux Romains 

Premiere epitre aux Corinthiens 

Deuxieme epitre aux Corinthiens 

Epitre aux Galates 

Epitre aux Ephesiens 

Epitre aux Philippiens 

Epitre aux Colossiens 

Premiere epitre aux Thessaloniciens 

Deuxieme epitre aux Thessaloniciens 

Premiere epitre a Timothee 

Deuxieme epitre a Timothee 

Epitre a Tite 

Epitre a Philemon 

L' Epitre aux Hebreux Epitre de Jacques 

Premiere epitre de Pierre 

Deuxieme epitre de Pierre 

Premiere epitre de Jean 

Deuxieme epitre de Jean 

Troisieme epitre de Jean 

Epitre de Jude 

I'Apocalypse, nominee parfois Revelations NEW THE NEW Testament 

Books of the New Testament 

The Four Gospels - (The Life of Jesus of Nazareth) 

01 - Gospel of Matthew 

02 - Gospel of Marc 

03 - Gospel of Luke 
04- Gospel of John 

05 - Acts of Apostles, 

06 - Epistle to the Romans 

07 - First Epistle to the Corinthians 

08 - Second Epistle to the Corinthians 

09- Galatians 

10- Ephesians 
11 - Philippians 

12- Colossians 

13- IThessalonians 

14- IIThessalonians 

15- I Timothy 

16- II Timothy 

17- Titus 

18- Philemon 
1 9 - Hebrews 20 - James 

21 - First Epistle of Peter 

22 - Second Epistle of Peter 

23 - First Epistle of John 
24- Second Epistle of John 
25 - Third Epistle of John 
26- Epistle of Jude 

27 - Revelations MARK. 


MARK. Lb[Tjb(3) <5T 6$r u Gil rr dSVP Guj* fljr«Brau»»-(BraiG)iJjiij5j, tin-. Qfirjd&aO 
ulLQ, i>^. LSjeiistauaxraiifl'Xi@. iD*. sSyaif 

1410, (Jiwaiirfarn/kO ^ffl)!P^#. o_n, ujf*lSij-jS 
£%*# ^t^aifsiTiifm, G.*. Su0>(g-«%jiOT_JU <fljr 

gtacrirniffi, «■*. 3(5- gaj,i_Gi7rSBiiiJ* *^s 
<£trAS>arg/. 

ijj TITUIGpiGM—UJ @tfi/Tif(S5)©[U@ 

$/r, ^istresr ejast^iesii—Uj 

(Sesr (Quntb,) ^.ihQpesii—iLi mnfrA 
&&&OS et fB j$ got lou sesr egsii guitgbt 
STsa^gj/th, unrrunggi&ni—UJ wnhi 

■ft. ^eg/eu (Wj<aDi-~ il) lot ssip&HsfrJ: 
Q&&jt3S}<siiLiGSBrG!!2}iiE}&&r eieorgn eu 
<gB)ik@ffg$QG<) ^go/ear &l-ulS® 
(Surtm eieisrjri/ih, 0ir&&;g$£3a£fr er 

Qg^GBTUUfXclV., 

figjffifSst (GT,rTm6fol5tT6Bri}> Q&T 

®^S ! i LJirsuLDOiresflussiU <^«dl_ 

Gjp/D <GT)iT6Grsh>mrT<oaT@tz/Dgu iSjJSfoJ 
stDueheBerlsQsnGoor^eui^fT&ir. 

® ^^{uQuiTQgjgJ ^Q^UUIT Q$&£ 

finfr ^y&D7-eu(^ii gtq^^QgOiIi ulL 

L—GI5ljrg@!TtT Gr0i)Gi>tT(TTjli> npuuL-®) 
j>l<miG$i—g(gleti Qurriu, piws&ir uir 

To . i$. &-#• ibAj(2.*.«. mg 


O-f, 
vat. 


fflD. ■ 


10,4.* 


ft, ju* 


«, miS 
?Jiar. i.u $atQm, Qe<> QiLinrtgnsisr is$sltiSlQ&) (Sj/nsfrsru 
KireBTLD Q up (Of lis or. 

tl$IT £_SfflZ_SB}U-/,j5 piBp&p } gGorgpi 

i_Lu?-dQarT6Btiri—<sii£gifU)!Tuj, IQsulL 
©, &iEJi£thuoJBreBBtl<S3r£!rGiJgp: ^GT&treeH 
gtfth sjGj)& <oU &) si> SB) to (i/ £» lkj qj it 
erenrd^u l9sst eu^Q^ir; ^gya; 

isnsbr utT (»5«@ ^aeareivfE/Tssrih Q&itt&pQp 

&.dj£(Gnj&r3j t^rTssrenirsnssnh Q&t 
Quutrfr ereBTuQg. 

®//76Brffl//f ssSQeoiun TB!rLLt^.§^&reir 
*$<T5-Qnp&r<ft6$(n)ftgi Guigr^QaJirir 

finGBT lE^luSQei QtLKlWt!tgO)Q@i (CJff 

esrerviFnesTth Qup'gi, 

lO **&G<&gj£lG<5?l<5isTg}! <5I <Sg5I®\I— 

Qesr eunstsTth tSltfii5<£68}&tijih ^,-sSI 
iLirrGprojiT u0><3})G>JuQun&)^ pih 
Qt£>&) ^jjDiiiSlearsoipiLiih sesai—nn. 
u)-5 Z2 j>juOufT(ip^i, Sit S765r^@ 
^esrunuSd^d^p stsbt qui it year, 
S-tht3eH iSlifiuJLDfTiu QjnKdQQmsiir LLirp(8j & ^gijtsl&lTJL uiTLnerMi—evisj^ 
#<s$ti> S-e/sari—rruSp^i/. 

ids. IT 1 £l$68T iSldrLj ftnpusp <5netr ^)(^^S'i &a&j5T 
(sajCJso QfffrtSd&uut-L®, &tnL® 
LSImsisis^d^sfrQeir ^0's^iffii; 
^lSsgtlj Q^GugirgiT&tsir ^/<su(Vj&($j 
ssirL^/ujii) Q&tbfgrrnaGir. 

a&uuiLt— LSearLjt ^Qtua-Gu near 
wrr ac$Q&itun tBtuLtg-Qso euikjgj, 

Senrffi^j,- b uffnuff^!Stai—in $ltrn 

^ufffTUs^iirsai—iLi $)ffns~-®uj^&>)g, 
&{gj8$gl& &-eSi(3&8$,@mgu lSjj 

t? ISJ * LD U SOW fflffll (g) ri • 

esrsaiT seSKeeOitin 15nL.Uf.rn au.&) 
jsJ(tf;Q& t5u.gt25i£U$&), i£'6Bri§iy-& 
SfrQeuH&GtrnSuj ^G?i£/r spti , ,^eu 
gxyisBH—Uj &Q&n@nsBr ^jih^lQsiun 
euti at—e&eo su'Sso <sl}£!t.6l(n}d$p 
QurrQggi, 

lD-S7 ^'fflJffcffSsTTS S6BOT®, tSTSSTS 

sSar is/rear iDGBB&smnu l9l^.sQjd 
sunssfrnd^Qeuesr Gieur^npiT- 

611 ?6UiS;2s<r ©Pl_®, ^feilQSTU lSest 

$)■&,* gftsun jt/w££lL^th<£$LL®& ^ 
QpgFvth Qurrsur i$mL\ } Q&Qu 
vr (ffjtnnffeur iUfrdQ^iTLjib, 
roi_aj &Qatr$<}m- Qiurretn 

apQ&nem® !§)(<5 a got* uS&>,^I suits 


©. L^- ftfKL^ijGvr «5s_i_Lf UL.meo ^(wja 

©«5 fiisisw- ;$3;UL!tGG)QiU Q&Qu fjia. I lOu^.a" its.jjir*. IS 


flSJ 


.*. 
IS 


L-V*. 


* 


a* 


14 
15 


(Ofjt 
O-fl 16 BJ*. ,3- >a»- e_a If 10 l9sdtlj «u lj/t mns^-Ui 
&M.tf!&) LSnQen&l^^nirssir; fyiLsii 
ftn<8tflQod ^j&ifr fiiTLD^ujirLD&i Qsu 

a_s_ JI ^y Eu/f Q&j gun n &mtru 
Quasi) ^gyeiibV, ^/0snsih S-OTLUj 
sneH)/Tijf?Ljff6JLJ Quirp&ibuearessB 
ffesriiis&r ^I8u(m 60ujj£&i)Qed cgydF^y ^eStLj&nm fp0 
wszflgGor ^)0igiT6sr. 

®tE*Qj/r tsui^n? 2_t2)srotD ^jtfil&§$ 

(fTj&QQrDG5r, <£(err UHtTUITGSpeBit—tU 

utfl&^gQrjskgii &^ui§iLt—n€sr. 

<sargi:£Qu&nu>eo ^su^sstsSl-®u 
lj/duulL®u Qui 6i<ssrg}j ^ii&jcS 

u8(8)lSg &^LDf7tLI3 SZ-UlS!lL®U 

upuuiL®LJ QunaSp^i. 

3.GT (cgytangssemi—) 6i&)el!T(7fjiii 
iSlinSuuesii—i^i gs^eysn/r ejfj 
tSUIT UfTIT&JS!, ^)^ff <gif§il&iTirsiQgfr ^jsii(r^S(^d $t£uui9-&l6tir/n&r; jg) 

QgSBTSBT, @^J 67 AJ U ty- U U iLu. 
ufgluj ^uQgfflb Gimjry Q&[TG0 

eSsQsnemi^rjns&r, 

Qn^^ se&lQeOajniEnCts^ek ^?sm# 

a.* 16 e_i_C6Br ^i&ina&r Q&u 
^eim^sag'sS lL®u upuutL®, 
ajirdQs!rQu!r®m Qiurrsuir^ ll.7<d(&) a. ^^s.'rjtc. 6T@ 


usunsi^n } <ss> , — iL! eStLu?-®) GuiipiTiT 


Q. l9- /s-s. 


t3ff&ia{ELLuea$Gis$u u&ir&s'tkfr-s 


aek^iaQs ^Qmng^isai—tu wniS 


^— .-— ' 


jSHfyPMg$f/i' 


&-ULDnuj& @'—ii^n<ar- 
&al T ^yiJutp.iii?(3tfL5in«(iVaJ, 


ffi.(D e_z_C?esr jyevirasir jjaVi 
7 9Ci5 (ajSLpi—GarrS) t gf®iifli—g6il&l 


f§(Bpgi ^£1/(3*0^ ©Jff6or©ff 
Gufigs (Lpt£!£i{6iTpuiy.ti§LL®, &-iad 


*ar. 
@ J © y af^o)iT(60)6i' aesr^eard .ff^s 


j&a ^ya//f Qutriii, ^jsu^&ai—ui 
LDfrds S-wLDfrsi) ^u^Qinsorgi/ ^ya/ 


sa>seaiuLJi^^^!,^l<^ a ^ir / $.^rdQ 
«o/r Q&imsriq-dQ&fiGasn—nGBr. 


eSili—rrnj a_i_CsDr .sjiii ^ysuSair 
&& ig^Qtii&rmnffiWtt wmgiQijQd 


sStL® itsiSppu; jysueir ^saHs 
m&mtu £lLi$. ^oySsaris Q^irC®, 


j6Kd(QU ueei&^&nt—Q&iijpiTzfr. 
sreard&d & i d^Qp<siar®, ^^^iLfi^ 


m>2- 11 1 ^iHuiek ^eru^L^d^tM 


1 aj. #. e*. 


nndr(irpir. 


LD/r'Se^ds'TGO^^Qe'J gaGtisS^LcrTesr 


B ««£>, a. (Lie-. 


■F&. ^uuu?- jyaz/J Q.TtT&>Q>iea& 


L$6aBfitu!r<5ff! alien iLfdi u&T&tSliq-jsg 


Sirs. «■. 4"*. 


nil®), s-i—Gear (&)<&fit—Qirn&u> <gf 


su:'r s'SetfiLjdi ^smfli—^^lei) Q&ireoar 


jyil. iD». filer, 


eu^ssreSL-® £isia, ^sussr m-jip 


Q-smSjgrriTa&r' 


* «8yA«Ug! £,# 


t£>rt(SS)Ssr> 


flh/B, ^edGMTtLgpiui ULi.t—eanr^rrn 
iPfa ulesru ^aiff ^■Bj'ftsar Ca/ri 


sreOs^iT^LD (^surf ^)(5^J e^i-1© 
S, if §£i<EBi& ^(TJSD^dSQli O^ITSJ 


a/n-jeas^ Qpstsruirss *-££. ew.i 


$i$ifJ3ii<r. 


&)QsaemL^nwj ^j&ieonLD^lu} <§ 


^fffftEerr. 


3 gtf#, ^. ^o^. 
* cjj. si, a. 


CdL/jTUJ, S-6ot3s2JT ^^(rifllOgJ/fff^iE 


(B)^ jsiuQutTQggi signer ueo 


Cur air. iD*. 


&nsmi§£.gj-, e_ew*@ a.emTi_ /rear 


e8tuir£3s@irrrei) S-U^^ffeuLju®8p 


E-.^; 0S7. a>. 
6 tfl^. ff , Q-<n. 


3rdflpBS>@d(&)}3dg) ^suirs<ef^d(^ 


jp/CSrsseffjird (^emtniTd@, r ^jQ'BSU3 


& &/TLi_£tuirT(&)<i)UL$-d(&j s Qu>tjQ& 


u&n&s'fetr'-ijih smTjdtB<GB)tT; *fiii 


@wa. *\ #*■. 


<5ili_@syrid?tli_ss3si/<B3EirL; L/siffniJ 


6/QLD Jlji^Ll U&lT3r&<3(r ^jplk^Ul^. 


7 a>0. d^. a-. 


© sreor^j/ semi^.uuntb^Qfffreosi}, 


iuir&>, ^easuseir *Gu^Spfip(^ 


8 a 5ior, iis..B, 


&& S-t—Geiir ^ya/3EOT <gjggBUt§ 


^sun (g^'—thQ&nQd-seSsoHeo. 


*, IB. |)17«. @. 


<E&LLl—STtT. 


nftgj If tyglanfyvttSQeO ^(^lL 


9 gjjji. ©. »@. 


f® 9 ^>fLJUI$.uS(7rfl5g)Wy ^j^lSST 


Qi—itQi— jyeiin srQgti^^is^j vfp 
upuuiL®u QurrtLi, $}d&!5i&fij) 


liulLQ, <^iee)ii^JiLDn<s!r 0rr @i_ g> 
statu tB&ewh LSltj^tEiSds&jLCi ^pl 


0p@U QutTUJ, ^tjfciQs Q&Uth 


10 u«j6. a-. <B*. 


E&dseijtii Q^rrL^wQ^tTjshr; i0 ^@ 


uemesS (£3) it. 
gOijgi) ^jst/ir QtsustfiiLirrtEtaLD/TUJU 


ih,sr ®QiLDnG$)ju) t gj<siQtes)t$.(jrjtSfi 
uL-L—GBcrdjg!®) tSuQeu&dsinniL 


suffffirtjwii ^eu^d^u tSesrQest 
U-Wtx/Oi, Qsn<sif!aiirQuj tsvt^mgiiLDn 


Q Until Jl/<all6B>fld SGOBrt—QuiT([g£di 
SOf ^)i—iE)#sfrlQsd ptsiQ Guihflrrti; 


m,er ffeansjs&r ereiieti/r^ii s^th 
^fiiiGstLjii) sjedsUrrsr §jl so? «erfl &> 


go)ld^ Qp®&(n?ff{E<iir GieoigiQ&tTeGr 
$KTf}8gIU> gj6UtFll—l$£slp'(3) eil&^tTlT 


gjWWef ■ 
&&T- 


thjif ^jjsurrsffii—QGsr sj®'ir Q&it 
2-- <J>j$&[T!ru). 


SOTtoOT"^/; 4 L9!J~&l£)&lh U&SST&Vglthu 

up-&(&jU upuuil.Qi~.Qssr, b ^£o>s 
x. S'f'.'n.'^'J 5(J (ftiSiaiFgda:-:) Z..:: ■■,■.--'.■■■-'.'. 
ils '- <a^#)™p-(!6l ®eri5jS tc^QfiOjinai jy 


tutre\> fg)isiQa 3rp/£liiS(ff}d@p Qun 
«wfl#5;, iD©. ^li.'.tairjrG/rr'SLo, uj-eSatJiiinQio 


wtiis^d^ih QutrQaufTua suiTQ^ia 


3&T GTSBrap Q^iTgJfilS, 
efltu &$&&§&& Qawiif;i3i&&{5iff@giih B^ffie^ 


** (lipuulL®,) 6 &sSI(£eilujiT 


11 uj£. ». «. 

£lis. ©. (DtSj. 


OjjTUJr.TJT^I . 


ib tlL i$-Q&>isi(§.ii> (G until i) eear 


t5J&{G(JjGSit—UJ Q&U^ / <3dtllt5J&Gffl&) 
Ul$-Ullh &UU(TI5!T&--U1 HS3.Q^d(^U CTSr i£,trp>(&j a. jypdETTub. 


Outran; jysvn <g§lLi$.Q&> $£}(§•$ 


@. Si. IR.#. 


a5/(?6i> unwiis'Seir weir GirRd Sip 


Q^a Gisarjpi sgstejs&t G'seJraSu 


■— v.-— ' 


@P<§ <3l$an2M ©_aoi_iiJ(S^@iu 


ut-Lt—QuiT(igj#, 


I Qoiil,. iDr. *■. 
ass. r*. B.©. 


£§)(rrjd Spang, 


a_ s-i—Qesr suir#puis^&(§Q<5ii&$ 


S tag. /*. r. 


lD<5 Mth&GlT <9//$tLIU>Ul$-d(8ju(tJfT 


uSQeOtijih ^i—iHeHenrr^l^ds^^d 


3 tfjj. *. S. 


(tTjisisQetreifrg}/) $£lt£lrTS)ingdaiT!j 


•s^iTis ^i/Qtsair &-.t$-eii/5£iT!T£<3ir; <s>f 
3ea7(?/Effi©, i£ 6T(tg&8$(TJ}iB^), assr 


a/ffcE(eiji(5 C#a9CocFfii^._) eD&etsrg 
u®dea3sa)iu GifSggidQsrnsenr®, 


GB$u Qun$sl£@r?rr. 
S-Sor eSil.if.ri(^u QutrQwebrgji 


«. jyuQufTQgg/ isrrgsQuiT £>(7jj 
^-esrd^d slLi "bstraS® Q Qp m 


^iSHsvir^dsirff^ssrs amnsgtQan 
GT&BQrfir, 


awr®, ^eutflt—pfsljb® suigfTnaofr- 
(Da_ s-u.Qssr ^jsuear ei&ieJn^d 


(5fth Qfssruns ejQpi^^i^i., ^6or 
U®dt5B>360>lU GT®ggldQ£n<5BBT® 


mirths Q&a ^i—wQuQ^M&i , ^/euii 
(WjlO iSniBpsp, 15 ITU) ^QndxtTg^M 


SKS^P isSt-Liy-GST QLDjb&t-SaiKSGHULJ 
i§iFlgj§l EULfSfiLjesuri—ndQ, JsluQti 
{§)tliuty-& arresBrsSeo'SGiiQiL) Gimgii 


mtip&sngm Qt^_d&p u®dms 
Q&/T6l)®$U USfTUU^SSTU Lj&gft 


sain $pdQ(G8)!Ta&r. 

@ ^Quj^&j near suit ^ewr&i&Tj 
«o/_uj 6$l&en[i&-g6B>g<g sem®, Gil 
LSrreutTtfd&iTjT'SgsrQ'wrT&Q.LDsQisar, 
jSfririar. 


4 to.4, *. «,. 


S)lTr. 11 *LSfs3T[y cg/WiT HpUUtL® 

LDgputf-tLjti) ffii_«i5^w ^(TjCs Quit 
tasrQuTTQggi) geonsjststr eieoeoir 
q^m .gisuiflt—jgjslei) &'i5^nirsisir; 


e_63r uiTQiiEia&r iDek&sfldsuuL- 


<gu{Tffsifl&> fieuff (sfGBfidQail ©,) 
a)iP 5 ^>jSL'ri &t—iE < g]QutT(anaa§6)), 

®p Sj&iQuiifeSlehr (^L£rruie7}Qiu 
Q&ieS 6!(znjGii¥ssTd seear®, i§ ei 
eard(3jU iSl^rQfft^iT^/ gut sisw^t}- 


sr jg)uut$-@ QjSGusjireLfiemiiis 


gilA. tj.' G-SF, 


etrira ^GvsBiQ&iredgpiQrQQgeGrGBr? 
^usinunm <s^(^su(^sQs, tuar/S atp 
Q(rrp(7!j<SiJ6s)j&(&;tl> urrsuisj&'&srr mgbt 
eaflds eueoeoesiM ^.esoii—tT eiGarjgi 
piassk ^}0^iwas&f)(SeO ®fc$g 
gj&itssr Groping) ^su^di^u iSlear 
Qs<ssT0"^r> 


^/dQsirsaBTi^iTn^&r. 
Jf ^^sutrs&r squui$-# pit stents 


6 B* *. 0. 


&® 6 c $IG0&}frU}gl2lti) ^l<2li§gi<EG)l—llJ 


^suQetr @£ &&0Q5 d@ m its &r 
eSiLi^-Qeti ^leuir Quasesrui^} 


GIGBTjri/ !g)Q 'UJ dPSU n GST 'S*l IT fiMQf) 
^Q^dsssiiSsn^ ^Qmsm jgiudarnr 


«ai_uj ^eSaS^s)Q&} ^pUg?, e. 
(Vjii) urrs^stsr^M ^a/jTja^u lS&tt 


t—Qeur ^jsuns^str QmrrdS, $iEiam 
OtFeor^j; eui5^uLy.ujn&) i jy&iirs 


S-IBSOT {§}(££ HJIEISEfflfSi) ^)uuif- 
tmti> ^Qaj3?QiiTserei/0i—QesrtLiii> 


676BT &ijiii/d£)/$ir a<sr? 
J){SU(t$&DI—UJ ^ei^(7^l—Q<nSTIlfl£i^- 


* 3 §})®@fi J!£lt£llTSiJ(Tpd&rTn£8}jL- 
i—uui5§ili}$ed jg)(ff}iEfirriTaeir. 


CjSTT, s_ctt utrsuihs&r Lnesrsarld 
ttJ# gSLJUU}- J[*t4 j^tuds nn Quit 


gUUL-l—GGT GT&trgx Q&ITeiJggr&p 
®ti> u!re$aQs<rn®M QurrsesTM 


Qjgir, GTQgilsl^ikgj a_6or u®d 
u«wrajS/pao^ Qsugurrgs 0ii> 


emsemuj mQdjgidQ&rreBtir® mi_ 
uiBQ^uj^u) sem®, ^/a/^sni—aj 


Qsusargx Q&n&>G£i®pQ&tT, ej^i 
@£L?,t5D)!T QfitrdQi jyffl/ff <giiudarTff 


OTErfljjJ? 
Qgn®ti) uireS^sQetrn®ii)QuiTfftssiih 


u) wssRjSGVBmt—iu (Syinrrireiir u^iS 
uismGnsteoiMTT crtair^ns&r. Lbtrtb(&) f&i ^i/tsltEiniiJn. 6767 


u)sj J§)C \u &■ su nest suit ^sro^i 


Q. lS. JR«. 


£_/B> If 3 l960T4 ^UJQJI57T6<flQ) ^ 


CslL®, ^euks^err Qistt&Q, 1 0jt 


<~m*ym»t 


a/ff uii$rt<suy5)Qaj QufremQunaf 


€fu^Qfi'Scre(reii!TS<ei^s(^ snaS^^lmm 


1 io^.«.ffla.,e«: 


^?, ^j£U(7^lBS)i—UJ ^fiL^/f I5L~&<EB)£ 


Qeu em®®) (steaded, eSmrr^tLj&risiT 


uS&i, i xj£)n aSairffi Gs/rojiLi^ 0^/7 


QiiTa&njdQa ^jSussr CsueawSto; 


e«.fl*.,s#GW. 


i_/B©(65)(7«arr. 


siTgffl ^jSiAnesrsBGir ^gyaisu, urreSs 


*■ fl ®- 


2-J 1 Jltt^GlJffevI UfBQ&UJtt ^jSUSSifJ 


< bsilQaJ LDGxiJB<TljUl-ljBe2l.&(9j <$! 
QarrdQ, ©GffiT, ^}euifiSeJr eguJa/ 


SBitpSS b>J t'b(c£i>li! <olt>Oi{WlK 
isnsifl&) Q#thtu& panpsmp <sjesr 


H)^i If a <2iebrf$iifU) Qmrreurr^i 


tm. *. iv. 


Q&<LQ(jr?ii&<ar srear^/faeiV. 


eroi_iu ffa£(njfi utflQgtuQjjGai—iu 


S*A, ©. *a. 


a_© ^£u(iare<7ji3C5 ^eun Q^/rsor 


@sif>(Tj}ti> ^Lusutr&LhuGSBrGxfl mi 


3 (C.S 1BB-. «. 


^ cr ^" <5? iSujpflnQaeBTgstftii i3a 


finnseir; tgiuQunQgg] Qedir s\<& 


1 @ ClDJT. Q.B. 


^n<5BT s9l ) &[TtB{U6!pi<3nL^LU ISH&TS&tl 


ifti—pfs!®) euikjfp, Qiuitwnggjimt—U-i 


o-9, 

5 s &tQf,.a.x,&. 


Q&> ^iTaL^ ^(TtfiajL/Ll®, fittgpni 


@GLfi(TKLO UiBQ&UJ(TK68it—UJ &Q$. 


pmQ<Gtyu?-0£jg&jiT&tGfcLh u&iuiruj 


0LD £_USl//rffli>tJ6OTi3g3/ fluffs 677", 
jg^issQu/r^^, 


a_ii(yi«o)L.uj ^styiTLDajijislinh <3<ser 
9_* QgGunG)iL)g&ilp(&i ■&-lLlSit 


&-U<siirr&thuGsurGO!irdil&i%so er&sr^n 


6 a. Cwi. «.«. 


Qsu&pjgi) ^^sirtBiuQniuesriB top 


SOT. 


«t.««. «CW. 


QfTrfQevfTrSth Lj&sep&sfriS Qpmi 


J)s> g{p<b(S) jg) (2 s uj # a/ n ear <eu it 
# Qp spg u u ieis'Ssit u lj Sl^jSGn-g 


Q#rr<50r<5nr3[i: ssSturTsaBr^^p^eiiii 
U-fLQ, @mQigB)Ly-(f§&@<Si]n&t<efT l &(&)& 


^ utesfl^iiT, ^iSS(Si^i—QssT ldgbbt 
Qsir(S^^ee)^iLjLb^ (6/Q«srr ^(J-s 


GlIITGfr&Sr (g})(7Tjd'SG)&a§60 &.UGIJtT&La 
Sfrgnih ^(8ujz$Gdy&>QtLi(r SIGSf^l 


usm^neurrHssTn? ^/b « (Cyjj z_ CW 
Q^/T&JsSl, 


ld eeersu norm §$(§ s8p &fT60js&i) 
s-er i3ekn losbB^it 6pdje>]<5ir(6rF)-& 


Q&i '&-UGlltT8 : li)U€lSirQB!(tLnL-L-,[in 
tS/ra &_Gssr t—n & suuu.eS ^j&d, 


sQeir. 


» 


e^uJsiffST&r LDGti?l@(TT ) aan& Q-gsbt 


2_£ to6&rrffi/nWGDr,«y6y/?.s2kyr eS lL 
l—ussuulLu.^. 


® lissuuSld) ■sfr&itii eufyjjQesr 


7 «£. fla.. j). 


e_J^ ^&jSBi$LUtT&} lLD68rlgGJpiSS1L—lU 


pgj, ^d3/reofi^Q&) ^sun^&r o. 
(SjiDniFGBr QJuay.'Enfirnser aii^^^iij 


usuff.rii>U6mrG!g2/EiJTrr-«OT. 
£§)(77; 4 ©(57/657 ferCTTf^T/iT. 


a_« sp^ai/ sg/fii Qamst-p^essr 
fli.. ^]$&!TrjU>. 


eau.u usmipiu £uew^lir^^&} @ 
^rors^Sifl/ril^/reBT", 1 ^dsoar^s^neo 
», &<8ettg;mtrai;wi tgihiSar enmijerGraforxjth, i>. 


^I*sIg)) (g)'£mrg i 5 u$uj ^sot® 
^jjiSafe j^lI^l, lis. uartsBrKiii® ^uGuniii) 


uaatpuj sneiv^jr^^sO st<SulL(Su 
,aB«j-«&ryio Q,sl)iB^O«ra»rSl, a.o— Quffusu 


Quns, cg/jSl-E Quir^fisa Q-€sbtu-/t 
Q^yeil®tfj Li<Fff***ii^ &rpfi&&J£)QiDtap 
gse^ioet^aifi nQ^giisnLi^., as. £UQpaot_iu 
ffG*ir^iriiB(jjiD, ^SaiTjSfliQifl, ^rwir<ijto gjar 


e_a- tgjGO&iiriGgiHUD ^(ffjeuegytii $ 
®i m^p aitLjf.ar&. 


jnTLL#i5>£6ffi&r t-iJg/tu ^n&jgetxijSU 


B U0. 6a.. m. 


S L£i^UUL^lLjLh ji/eviT Q&U^GOtup 


umip uj gtfTFjpfSsGiB®} <su rrnpsp 


&*. *, *. 


JgteO i$jiQ6)i&$$tTiT; <9fiEiQ& @ld 


GGi&is sum lLu.it ear- eoxsuggn&d^ ^j 
L$W £S}&Q5HDUjGa>L~UJ ^(3 ifififfT? 


k&u Ljjsliu $)ir&Lb gj(nj@]£lx'3etr& 
^ot ^Q^'k^rrm. 


®$&giuQun®LD, §$z&QpiD &i 
e. ^jsun esdj^rBntsiB&i ^a/3sH7"# 


$LjQurr(WjLD Jt g!(jrjp0G{6njib Q&lL 
Q&treMgiLrr & Q @) ei) jy (a; /fGioei) 


®uQuir(B)Lh; u$aj @)rr#pm$u 
(&jjb<Dih&npiDGi)ffQL06QTjr)i ^jGunseir 


Lj$tLi l g}(rjj£J£}3Gff}&) airrfrpjueaa/d 
GTsm&ssf}-, ^jeuiasin ^-p^iuunn^ 


«(ea/SSJT®GtO G7GBT(yr?IT. 
£p&Q&n8SBTLy.(W)ijBnna<s(r- 6TM] LDfTJD(3j Ifc «£j$ 


ETJiii. 


ffi, oup&)tT&) ^SJ/iT (5L0LV65TSD.S 


Q, lS. <h>&. 


a) ^^feiirreu _#/Tii> &egriEi£<3trirsi> 


tL|<bfr<3^-e>J'2lZ3^Q!lsr7a3^ $ erQptkgi & 


•-—.'-*-' 


Qt5(7J}&&UUl—(7£Ut$-d(3j I i?l<SiJITj$U> 


®£$QgQ gv&$e}0* GiGsrgu Q&n&>6$ y 


* JjAnu.iS cQ 


QfSal—lLl ^a^iOTT (o«ITfi©, fiLDS 


dp iSlesri-i ^eu/r-sSsir QtsirsiBi 


Gal Sci. 


sirs 5>(7j ULeDj'a/ sr^^eeniiueear 


GpUJSU/F/TWiSSrflsi) fFOTKDiijQ<?"UJ0 
esnr-f Qsnm^a. 


^G^jt 0mwQ.fdjQpQ^fT, £a/2s?r 
u)s i ^lfi3?^l£ifT€Sr ^eSsfGfTjth <si 


^ffiLG%&@pQptT ^fflSfejij" euniki(9) 
*3iiGtntTs aGtijrt—&-i—QiSEr ^$f6H(7fjd(3} 


SlpQprr, ergi iSiuniutDniii !§)(>>j& 
npesrurrs eS(tpis^ y b in uhtuh^i 


QtmpQgsBrjr)! QsiLi—nirj ^jsrnr 
sai—HJ (jSjininTQsarGsrjpf o^ulSlL 


am Cu.fffiDa' J§)(75/5 i iS<T7f,£<sir. 
i^iTiTssir. 


© ^l/Ouitqiji ^y-avff ^jSnirs 
iDa. ^^ibeaic ^suirsar i§n$& 


(GKGSi—iu ^ftrijpujjgtstGBr aiijL<sar$ 
j5thu6SBr(Zzv)£uu?.a(&)y ^fsuirs^'i 


^(EBjG'sV toBjajTL/uLlO.sGs/ru^ 


j ^l&ojg, ^*'j 


(5<5 $GSBtty.UUn&J3 8LLi—'bstru$LL 


1 QprrQi— ^az/fsSferrJ appHjunng 


1 u^. Do., to. 


t—trn. 


jp, lS<5stli £/&& idsS^est Qisira 


2 uijS. lite. <D«. 


(Dfl» It lAsbtl/ 7 = gysi/ff ^(5 ifl?eo 
Lapps emssauJuQurrei) Q&tr&u<£ 


4 icnl). a. c_», 


setr rg/tsuiflL^aSjlGO Qjifirrnserr. 


LDiraSpgu. 

Si 1 tS!<S81Lf UlflQ&tUlT LfpLJU 


5 u£. iBa". BA, 
lL(8u Quntb, ^i/wssxr ^ySld^th 


6 icrp . a. a.®, 
<*d\ i^3. te#M 
2-u.Qesr skQecn^'boBTUSsersim'^rr 


7 io^. •. a. hit'. 
S, fig.: A. a. 


iD© eSturrSil&'tisir £a&Iu uffirsr 


6T 11 $)QtU &■ Stiff €8T SUIT gWQp 
(w&rGfrs&iT&GirfT&GiJic, usureefl nestst 
®QumiT sjpu®^^<G^n- 


sS/_iheSlLL(ds SL-Qe^fT!Tfl^p(S) u 


3 3 u r a r. «. 


u)* ^sunsetr tunQ^enBeO, & 


Qu!T(EG)IT. 


**- 


Qwntok, Q&QuQ^u-is&m' Qians 


j*l ^seSQeiiuif mrrLLi$.g8ih > tyfu& 
^g)Qoj ujn&Qsrti-!, 


tutr is nil. L^-^lLh^erQ^^Q&iLD t5&jT@Gil 
iDgt ujiTsQ&rrtSlsor ffQsrr^Ui^Qin 


QSih^gjQiDUJIT I5ITLLu?-fglli>,QujniT 
QinireMTsar, ^kSHQsriun, L^aVuLy, 


■ ^/Tfior rBSJItiSjsr ^jjiElserfle^L^f^i^i 
U0^Q^tr(o&)ir(SlDtLI, tH^Qfifll, 


] uflaauii) Sslffsirira euti^g seariiissh 
Gg/rmff, ^eoQuiLjsSeisr ^muni^s) 


cg)j6U(7rj<£(9jU l9 ssrQff ear (n^ir<s or ^ gj 
Qoj mnsQsfri-f^ pQi—tLjy &n~(GV)GBr 


etieOincgpith $££i/@(c i 5tT6sr eiehr^iilt 
<£B)QiU ^ii'mffOT", 


ulLi— sear isistsrB sir tHem&s&flsSlQiy 
tDcsy -^s>eoj/ra a/TLltp-isOaff©*^ 


ih^j L&ssyiD jgSrjtsrrrtiS Gumg ffsrsriEi 
tu£n~eiv&!nf!QajtT#gi/ <5imu6vn& 


s&r gfwrr Q&iLijS ^pn^ias'hsiri 
Gar. 


Qs sir ts$ u u lL ® , ^ gu ifl i—fi^l so en & 
iD*. ^jwir&GiBed Qpi^sar @Qmrr 


^irirs&r- 
6B}/a(3jLl Qugl(ft) CTOT-JJii), Q&Qu 


dft J)jLlQunQg^l ^lQl5S<SS>!T .gf 
QjStLjsSew (gjLDtnnrnQ-jJ ujirdQsir 


o/ff Q&n6ft)@Lnn&Q63ruisf-u$(S$)Q6i}, 
L-I3(§ih Cu-iffiau/Tep.sgjiii Quneu 


^-U^^wSDUULLi—Siins^r gjwIts 
QwaQaew ersBT^tti iSfrmisis'Sefr-s 


Q&rrr, s§){3i>ii&<3r jyeutsrsnjs Q^rr®th 
QsnQ^^nnjQunsnQrhnQs&v srecr 


uu}-&(9) ^wtsQinQ®) sSQp-i^nii 
u 0p(5 ®4 L G' 3 iP'5*" ) $!®£lp®"T 


set. J 
sQ&rehr^i ^/(f^^^Lnirih- Lr,T/D(^ & *3)jp>l 


strath. 6]3n 


e_iO K i3mu ^Llif/>@iJ Quit 


Q. L$. «,«• 


<80pX(3jth LDSBTGirrluUSint—lUfTLD®}, 


tGtytT&GfT. 


v — "V— ' 


islp$uj ^sQ"2sBrsQu ungtgln 


s_a l jxmjQ& ^ytaK j<5sjr (oUT^ 


1 (fl«jj>. «. »«. 


Iggjfu J§)(j5«©(7yw GiGsrgn QldiLi 


tEOTih UGBBI§g!tll@pfi/b(3& GtT60tJ>l&) 
IU1UJ &.1&1&/Gfjj3(&j# Q&n&lgtfQ ' 


6»)iT3U£$LiS(j5 ^iGsa jeUT/BdEfiJT to 
QpeST GTOT(WfT. 


jryu lq-luld g^tg-Giir5£> it its err; ^fii/ 
ft-.iO ^^^lltsut ^aS&vtudQ&rr 


Qasi—uj ^enrppnn* ^<sn^d Q% 


* ^Aiw^ fflffw 


6sart^(^d&(Tf6C!r eiesr^ ^ajirs&r 


/.I®, s ^fiU(T5«Q tnius3QpGearL-n 


fflj*/. 


G>!&i76iirewui$.<iS<GV)G>&> (^yo/7 i&) i - J 


aSpjpi GTGsrgi) Q&traJeS!, ^fsussynu 


0. B-b). 


<j££-tf O^ffcarieB)^.) 


L9i^&jpdQ£nerr^n}ihut$-d(j!$ Gn& 
«><s IT i^i&pqtj emp$Q&! tgjsutTij 


<5irira®r. 
ssiL-iu ptrtLitT^LD #(J/&rr<£$(njii> £ui 


a.e_ cT^rfGeiiii) tssjT^^leSiQ^^^i 
$j QeuetflQuj sBeargii., ^<su€o>rT <gj 


wig Qsugunn-srr 3 c gy<a/6Br GiJ 


3 io£, «•- i* 1 : 
a). B-<9. SIT*. 


smt£d(&jtiiUti?- ^eir&piuLSi&jiTGar. 


GujffijO^u^cEOa/reBBr^L^dfi^ 


IKS- ^juQunqgsp r $jGi]<sa)n& &p 


esr; uffn*«(Gf5'£5Ji— aj^'SGusuiggCoetJ 


•i.e-a;^.*^, 


pi S-tfiftS-SfTlkg &GOrlEJS£!r ^Sll&SIT 


uffirs-a'iefT^ ,gLi>i&jii)Q(i7f>£8r srssr 


(So.; a), o-s. 


Qt5rrdQ } ^/^f, e-thQpaai—tu $n 


(tffU&W. 
LUiT0ih e-ii>Qp<ssit—UJ ■3 : Qan^j0u) 


e^tb. 4 = gySl//fa3siT JljSiJIT ^jGmip^Jf/, 


4 ip^*. iBe-. a-ffl. 


QsueiflQiu i§&srjp> &-i1gb>ld^ Qp® 


2-&JGS)LDSGtn7@i) ^jWn&fGfKl (oGST 


J OJ!, *■«.&.(>■. 


Q(trfTi&iffi (BTSsr^nseti . 


Q&ir<oGr<oOT^n6>jgj: sn^^nsm &rrJ£^n 


6^* ie. «« 


fffc/fc ^fiBplgy ^Guh, 67€0TgJ/S»l_U-f 


tyaSTp cpg^JpGllQ'SLIUtJ?-? 


jjif*. ice.. «. 


■3>!TU-jl}) 67SOT@2/eO)L_UJ &Q«ITjB!I0li> 


S--P 6^(75 ^jg-irp&liUfipfTn jsma 


a Gut. ®. Ha. 

7 IB&. HO-, &&. 

aw*. ^. a*. 


nj/rir srioorjj/ O^fT^teiS, 


^■s^&rQ&r tStflsSldssr fi-ssr® 


fl»<F ^ui&am^ agy} ^-^ssnisfi 


uewrffsiflifiojeo tgfitjS $)&!T&ldLUu> 
Q/j^Ssirff &pplu uitfrggi, erarrgn 


/£ 2su Sp&tliiTL-L-irQ^. 
<sdl~uj .jgnajih gtgst &(*$fTJ5ST0iJ* 


S_© 5>(5 (SjSiiiJ^^tf/f ^!EJS^S 
$)Gun&Qm- 


^saQeir l9 tfl aftSsar 2-wOusw 
ih® eruuiy-Qtusstlei}-, usnunssp 


saflfl@ffl> ^ijiifiS (2j<S!ihuth S^eo 
ssi—m &^^0!&rruLsf- QffiLiQp 


iBp&iMTL-t—nQg. 
sugbt ersuQ^f^fsuQsar s/ssr &Q&a 


e_,w- (j)juLJt$-LjQurr6d)&tij5'StT6Br 
pirevr, erear &Qan~$ifly wsar grrtuir 


^ears-^^^nQssr sSQunpLDrrs ei 
uS?0(iffi(Tyeor Gietrfyir. 


l£lpSWTTLl,l_ITLDGi] Qpi$.Glf ^GDI— 
evjrenr- 
tSdiniSliureB-ib. a.s. Gingl OicjJg^jjrar.SiB.fli* 


■fcnpnniuiijio, **. aO® cS.-mJjtawJuyiii , sLoraoro 
ufaSartliiLiL'^J . *S. K^hu.-JJ ai—pQsriipfflu 


aoi—iii a?(_l(f.Gai LSuQwQd'SSijih 


^Qioi/iSiOL-UJ ^riv&Hslferrd Qsruar 


8 ID^.H/i.S.f^sS- 


<Wuflf_ q^lo tD/rLLi—ffOTr; (ffiL-19. 


d* ». 


Q&ltriT^^lQeJ Quir^sthuGaBTeffrr^ 


{6fl)6U^) ^oVSMyeOi—UJ fiBi-leOi— fl 
Qj5rri—iijQtgv)iT; iJUf&j&jS &m , i£i&e>ir 


0« t en - S^rr uS? ® ffl/ ^"6or . 
aL-if. ^■sniBi—^^leJ BUffljtfiJiCpUtff® 


£-=i¥ t LDO!Tlfin Q&UjQp UfTOJIEl 
Ge\J, ^i&in ui—G$G0 tsjpld ai— 


•setr lurtsyih ^sunsetr Q&tuQp gits 
eiPai S-terndstrmfltrn; &G8r<&aQ<sir6d 


u®u,. 
&}IT(^LD <$L~p<£6S>n-U$G0 ^j0SfifTIT 

a&r. 


^•^ UiF\&b,@ jgsfliEBjtu,^ ^/re^ 
^iaQp<SiiGhr l n'T;$$iri}) erdrQmm- 
SSfTtTUJ ^jQfBS SfTlfllUISls'^Etr ^j&Jff ■ _QjlD tnirjbf&j & jypaKnrii. 


£/6Kd(7!ju Qunts/pgrrir; 1 Cdut i © 


©. i5. jb.«. 


^oTOSuOujeijeil/TiO £.ffl/£B)£D<5E6l7"f# 


&@pQutT(Wg} ^jeu n a^i— G ear 


<*v^ 


^ffl//f«^Tj<S(g# Q&rtGieduuiJ-® 


Q&irGBTGsrprrsiigi: Qs^tkism, 


9 CuirojjT.iU©.®. 


6u<wjS<5arp6ar siekgu Q&nGieSI, 


ik, eSsa^dSpeuasr eSsto^dsu 


Q«C«ur.«.«. 


iDib, ii)cor^ ^ffl/a/ffffSterr Qmns@ % 


i^puuL-i—nm. 


3 in^.iJs.m. gr*. 


iiiwa&r ^ji/g Q-wmmmtu ^jpluj 


#= ^yewsar <s8em 1 g&G<n-&d$ei), £?6D 


dd' ». {£- 

4 3 Q«A ®. 


sSsoy&ilWT? ^fL>UU?-UJ'TigV)6)), LDpp 


eSeta^ 6ul£Iuj(JJ)Q£ G$(tg&pGvr; 


Bo-. Oa.Gojr. 


eTBCsJ/T S-SUSGllCtESsiri^fZl WUUUf. 


^uQutrQpg] ^sniUj&GjlGer up 


■SMDo..* ^Giof. 


eg/ pie?) it a sir? 


Eroa/^sfr eus^r, ^/sa^u ulL&^ 
u)*' ^tzSemgdSpisuser &j&6ar^<aDg 


gear. 


*«>■«.*.*■. «0jS. 


a? sb)^ <a S/q si/ Gsor . 


® ©6\> <o$m$ iJUfSjkg tDGOBTggsfliSI) 


^. fl. Ouiaiir. 


(0© eSosg s£l(Lp&jg ffl/t^?«@ 


eoirg &pun<S8>p Seoplgleti sNrtgi 


de.. »0. ^u. 


S3L/U/TSBTQ//f 1 S0lr oSsm^dBauL/ffife' 


gm; cgl@p($ \Bn&&0 mssar £g)a) 


a. Cor. iL«. jy. 
A (Djj. Ii». Ii*. 


p au^esr^HD^a Gsi-li—a^t^Gear, 


etWglgltGtyeJ &,l_GW (Lp%£Wjggi , 


errpprrear sukgi ^su/fasir @^5^ 


m @ifliu£nK$ GprresriSmQurT 
ujiBserfl^rQiDeO eSem^ssuuL-i— 


(Wgtf ^F'il&Jit-, cgfG® 6U £{&?;■£(&) Qgmt 
w&&sr£mj5 et®g8puQuir®®(fr?ear. 


^G)&)tTGG>LDU$tGS}®) e.6tf/77S^jG?ZJ/T 

aSesr. 
iD* @$6B)g eS(Lpi^ ftpUflWip 
iB&>@jg}p(%j tyuunm suits sir ^3/ifi 
GU&6CT&SB)@& Q&LL&pQuiTQggl) 


sm siQpu>i3 ^guscsi* usixsor Oa/r 
L-ir^uip-ag; ^sosusSstt Qit^s 
QuQu/tlL i_ ear. 


Q(— sjp^ndQsiT'sSnrQui^ 
uier giEigetflQeo Qeuir ®«i<sBrplu$ 
^l'SS)^ULippldQsTeiri&^Sl0'iTssrr; 


JJ2 (TpUU^lh, ^6BTjril ^jplUgtilL, 


fp6or,gi/ girpiintrsu ususar Qsrr®^ 
peer. 


a>jy fflPss^ eS(i&Pjf (tp&r^as 


QsLLssst^sum- eTeBrj&JBfVjQierrih 


UpjB$58)n- 
a) 11 iSlmu 3 j>/si/it $g&£$(B)& 
iD« eSy^ uedmpp-sndj £$($& 


6B),S(li?S»), (J€5T6iri?(J5StlG > J"/7"®ro<9S_t_ 
(Vjti>uiJ).g(8j, $&mf&0 aw^eng 


jysi/sto/rd g$tp $)(§&$<&> nsm jyk 


r *gSujf.*.*, 


(SWii tGg&rWtBttJ^&ilem ajsj^&w 


$ S-SiJGGiLDtoMudfSjplpg] ^jSlllfll^^ 


■*. 


ii^u) LDpps snitlujtEiai&fl&srQLDsO 


fsled G$&nt$@$nn&&r- 
2..G8Brt—rtQp ^/deto&sfGnjtii Qjfir&r 


ii)s ^ sung [em l_G W ^jGurr Qsrr 
0, ^j£@ <w&m$<zs)& QzfT^dQu 


ear Gsrsp : urrtTLtjrgvjiGBt— tn (§)rriT& 
Quir®&p£p<§ (®L-tkiQ&ir®&@ 


Quj^m- $)x&&iLipGnp ^jplujih 
rrpraen.) 


uiif. &-rsi&tGfT}d{8} ^(gsr JffoRj 
a_iD s$G8>& eSripi^ i^eoea isedfi 


SUUL-l—g]. 
$p(9j fpuunesreun&Gir £>iw<su.f6Br& 


iDq_ A upihQu ^}(r^s@psunsisir 
GS>@# QsL-®U Up pi &Q $17690?®, 


LDg8r£t5l0UU!TUiG$!t£>, ^(E/SsJr (JIT 
Qtsrgi Qpuujnuy, ^m-gn ^jpiu 


GvuimG&UQSiU ^lesn—iuame^th 
^ild, spesrgl/ j&rjp/ui/r&u uedesr 


<£)($■£ a&$aa$rrx, b &-p&iuutrr!p 
©«ff®ffi©(TJ?(faeir srssrgp/f. 


g]ii> ,girStuni&§pihi®-pg}i&@&L-®th 


8 io^. @. t>&. 


s_J If ^st&FfBmii ^j&jirai^L- 


&!5$ltU!TlT>e$ILD ^(Vj4(?fjl}>Ll l$L-S(<5, 


Qesr ^a ff O^ffssreffrjij: eSletrd LDtrp(3j & ^pf^Hs/nrti). Ji\s, 


ems GpfTfj gG6mty.mQinai sma/a 


Q. iS. IK.S- 


/&i0 If ^gi/ekpltijLD ^jisurr Qf/reer 


QpgpQ&'usisTpl, u}fjasrTG§®sr* Us 


'— - ./— — ' 


tssr^: 7 t5trti) utrtTUUGspsmt—iiJ $ 


ifirrQ^mh stl. u^gSsbt StprrQegith 
SIT&®lU$m@ 6T£p(&) QUUtTSS 


SSiSud@p^p(^S Q&!T<oGBr®'£UQ£<Sl]TT 


sornh; jyesi^ eri@ ^-^jgshdhS^) 


fr&strn ? 


^yOTa)oii;{5j5« 


Qeo sireaoriSdaetttrtl), 


2-2- 1 ^^eoirei) QsmsiBtu nm statr 


l to*, a. E.«. 


w>cS tgtigJ 5?(5 <s®(5 e£iso>^d(3j 


■%<i& ^/is^JTiE/sinfresr Qutq^^ 


QUuna$(rjj&®'5arpj£!; ^^i iS&)^ 


L$®s'%5d, Oayrfsga/ffj",* itKsnp 
0)&) G865>p&&UU®QpQun(U>gJ) 


Qun(^^i^sd^isJ> 


■ ffls ifl© 


yu0(ij/e^fsfrs(r &aeO ■sSGS) J ss(Stfl^jSiu> 


Q_lh, S QsLLQp^p(g GpQTjGUeST SIT 


«, L#. 


^y^j &fS$iii$(T})mjfiu3 f 


jgieir<zfr<&i$5G)U§(ifjik@n60 QslLsss 
IR.Q- €$£&&&& UUL^L-dileBTH <SL- 


L-SU68T GrGSTQrffl. 
(Sr/f/6^7 &&B0 ^emnssiB^ut Quifl 


&j< ^scrpltyth ^sunsten^t—Qesr 
fiir&i MSirajpffiLi upssmsisn ^ 


^surr O^TTmesr^i: ^ihsstr Qgerr 
fslshr $Lf?Gi$£j ®jiE^6a)t—uj£ 1 5-&£@rT 
3 tnj.sr.e-.gnri. 


Qmp0 Gim(n?n- 


oi/(6B)ai fitstserr ^(atruiSiT&QeinT, 
thm, 11 Q&L-l—r&llfUiLlty.&tVj, ^ 


*5>l$(iX)Q&> S-Ef-s^jaQii Jij&rs 
GariEi s (65^5^5 6tBTi_T«ir ^unesSi 


■$uu®th. 


4 IB* 0)« fie-.* 


(8jp i 5da$n&, ^tSJiT 6 S)iJuif.u 


2-<§! ^eOGontnegitii t ersu6k Q-Gtr&r 


e-3.0-*.jsiIi. 


ul-l^ ^/Qisa £-(3ij<3mi>a<stfl(6G) 


W(GiG)u§(TijaQ(<)?Qfi5G), ^jGugpisQa 


^. liyj: 0a. 


Qeo £j<2ijn3(6fc&(3i @iig : 6tjr£eB)<£& 


Qsn®dsuu®ih: eiwssr ^jsneorr 


°"* 


Qffnmt^ir. 


^a/(Sj(iS0ffiS[2?C(SB), ^/weafli—^ 
!&,#> S-SUSmLDStSlflt^O&iUJ&irpl g] 


jSQed £-<aretr&ith ei®fi^suQun 
suit ^sunsfsf^sf^ ^ssr^to Qg-rreO 


i— uuQih; ^sraffl uj/rai Qs^nsSlu 
&}e£l&)'i56ti; f$u}QpG®i—UJ ^sl^qkl- 


U®Qp &-W 3 ,€{£<£ (&} r gi$8QpiA 
Qesr gjwn ^ssB^^aQpQutr 


Q&n®&&UU®U3 STSOTfTfrf. 
Qg^LcnpSdg-u) J>i<auas(&njd(3j eisO 


a,* If 5 jiisbrpliifiD ^j&itr Q&neor 


| gjejmgi ^fV 


ei^trsiJpissipiijtJi eSsutB^^if Q^n&sr 


ssr^trsu^: untTUS^isayt^uj ^uttp 


GgGuirzpgi . 


(Sbjt. 


Qiuth Q0 wenfJ^sar gear t§s)^^} 


6 Qoisfl.iflip.ie®. 


"*>© If 9 *gjfi@ ft[T<o(fl(r6ti, ffnmisi^n 


Gel) oSsto^ eSeay^sSp^pt^ Gpu 


Uil*. As. iU«,. 


&)LD!TGGrQufTQJi£$, ^t/QIIT ^GlITS 


unuS^dQdrp^/. 


jyil.Q.. *.*:,. 


SfeiT QfsndQ, ^jdsssirrs^u Quit 


a_sr l3mi^ ^tTtT&^iflQ/srrgini) r§s; 


* •■** a *" 


Qeurrd) su!T(7^iEi-fE0r eresr/Tiprr. 


^SWiTL/SOTeW?, USetiQ/MTgilth 67 


B ttyj, flu,, if, 


/&.»■ ^^eo/rsv ^jaiirs&r &6btiei& 


(Lpl5$H(7JjULint58r. 


C«J #«».(!)*. 


%rr ©9l1© ^jsuit ut_€$&) ^l^i^ 


2-^f -g^iajfi^wjfga QgifliurriDSO lj 


3 <°jS. rff- ^i 


uuf-Qtu ^suGarrd QatrsarnQQurr 


iStunear&ji QpsorLj QoefeirstoitJUytii, 


2-». S**- d*. 


[GBj/f^Sff - ; Q<dlgt)Ul—<Sd&(Gn:iii ^i<su 


lSswli 3$ entity tb, iSlmq s^iH 


o-e-. 


QsttQi-&^i-.u QurruS&w. 


Q@d tBmpt53i ptT6l$tljp<5B>fitL\>}> Ufll 
K.GT ^guuQurr^g] ^airr lSgitlis 


(SS)d5^ J5fT{G&)!UG Q&n®&Q$krp £G8I 
&&JJBIQ&) e£(tjj 4$%ioii]%5BiirGBtiJee}®jjF 


woifl iLj®r@tr@ndj ^jQ^^Qpuu^iunsCi, 
g} Sp&ilGiaiT UtsnBTemHdQsn<oeart^. 


^ias eSsofi (iplkn&^Lj uuSzmh. 
(TTjtfiSWffiuVet), U6$p@ ^tpet>3Tp_gil 


2_* ^jULiis^u uaSrr UQ^sutntnssr 
^eoorL-nsBr0<G^jQeO, uz_e»ei/ pp 


QurTQggirf ^gpuLjd&fraiLofHrvru 
t$-dQai7&r6fr^ss&<¥#<iT& ^uy&i&eir 


If uVfEJjCsi), ^sugai- ^gnp ^jg/dS 
^j$sl>nhrQLD&) QtorT^SBr. 


p^P(S_ 6 ^-»&ir ^igxut-jwnesr 
«.^ P-t—Qtm ^jsurtwik jqeuGmn 


GTzkqrfti. 
etQgutSI, Qun^sQir, mrtrhissk inirp^Jj jija uS&i'SeoiuiT eissr^ns&r- 

m,&, ^jsiiii tsiQgijgi snppis(^s 
.5Ll(_3si7-a57i-l<3, si—^stiiLjih Qisni 

■iS, @uL/i9- erear Uils u ulLos.it 

fstf uuLy-QGsrjDGGrQeiii ^}^"^ t'ff 
Q^ire^sSlsOsnemL—irirseiT' car um^s®*©^ LSiGsugl^Soir. S-®. jymif 
'Osbtl/ ^ISU/fffsfr <S(_iai6@ ^ <$!&$$ msiV ILj^TiSir eukfiiresr. 


8. l9. 


if^B^^sfrsStLQu Gun szmg)i ^ 
wif aLli—Ssrrafitli—UtjLuVtsjGaJ, 

LDtTGHT UinTUl?G!£l®Dl~UJ (SjLLtrffCBeUT) 
TdEgjli E_LD«(S;ii) 676BTS0T? G7S0T 

Qsnfl^esruu®fi^!r^;uuf-s^, a_ 

"Spm OTOTrjfl L&(8)i5jg ff^fiLornus 

uSiLl^it^sT' 

» gjSutt ^jsu^sst QtsirdQ, a. ear ra^s, ^. o-rf(. L/ffi i /TfiaTj 5^05 

© ^BieiULCfglLQ £\®im ziuQutr jJGVjyii, M@j)&tJJfT6d GT60T CoUiT 
g)(ea)©G?tfJ,T0nr CTS3TJ2/ G<yff6t)S$, 

3)/r uSa&jLo QfflsmUf-&Q&n<oSBr tDa [Da. ^z u&irfrssir inqjjL. sags: mtrisj&ibfr uesrpl&GiBeo i§n 
Q®j&&(& l tiiUUi-a(3j ' srtiia'Berr ^y 

Q.'gnssaru.irnsiBfr- 

a&r lj/duul-Qu umpls^s 
ejp&(Zj<anjQUJ (g^SGmi—jTuSELa-UBsr i&trpt&f @ jif^^rnw. -Qjffn 


iIXsp ^/juQuaQp^r u&rfl&'Eefr 


&?. l9. fflhff. 


i_ffi/£_CW ^a/^fiffli—lU UfTjgp 


Qunhfi@<3jn-$eir §pt$-i jtyGm&i-i ui— 


^— - •— ' 


e_/B. ct sir (#)tMRQ@Gil inn em j>i 


L-<cmj£$Blg?nh Q&/stflu'-ip'Si^sif! 
$Xu> <°)Ji$6&@J5!trr&G<i; iS&frt-f &ld 


ueSppmpu utnT&(9ju>ut£.a($ffi 
&®5r£j&®r npuuiL®} 
sufcJUi ^ii&igtrQi&Gb eass^tsir <c$i6»&> 


tO© fg)QiLi4f-<z3ssfli—g{£leO eumgf, 
ant— .k£il(md@p mp& seam® uium 
grrs c p/C?/5"cS JfHTiE'.Jsrr ^jQi(^d 
a.* ^ijQibs uiftstnflasfnr&i tS 
Linear ujfr«ma"4ic Q^&isui^l^^ui 
1 tqf. cflr. "*". 

jyii. to, an. 
ffp^Q^HSl SrSU> ,3/68)1— IU IT tl>&) } 


©art- nn a<sir. 

etxiT 10. d * T esar i— tsbt ■ 


2 »fl A. ^. «Jf. 
4 «v£. «. fijf, 

5 a Cidjt. ID© 


saafl 


iD* ^Quj&diitr&irGiin Si®J§$)i£t§ 


e.©. [otf. «., 


e.jy &<zfr£j£<Gfi)d(Sj<a[tQ'3<r (Q& 


^-/S^jreijQsni—frLDSO^ is ssisr q?l- 


($L©Sl) S-65T $Garp£tTlflL.@£lp(3}LJ 

Quituj, snpgti a-sor-sg; ^itiejS, 


Q^tlLi—it&t. 


2_6B7<S@.? Q&tL@ t£l(Z}fc3j £$(£& 
(Si^.(E;aSsrr ^ffl/r-S(^tf@ ^pleSu 
spg mzpeo i§@srgi!@t-inu§pa)i; ^jis 


UrriUtTS GI GOT (WIT. 
pQ<aug¥G5T £i){E& ^ffCBT ^QijirdQ 


a_iD SI&&UU19. ^sussr Quniup 
ujih ^jssiL-ih^ssifi ^a/efr &i?nfi 


pfssr3(8) ^Qtus-sunzBrEurt Q&tijfi 
0)&) s,an7jf/5j£/TGff". 


<3$Q#€>£!lb&'2Gir@ Q$3&uQun@§ 
flfciD e-L_Gg3T ^Qnj-^'sun'sarisv/r 


ersurgjpith QfiPpGHQed iSlnSjifiw 


6 £Jt£. <s. |K! 


£ihu9®9(iiiigt G a/6i)6i)srauj 4/iiJ 


UG3S! S03fi(«3JSCr, iUITSU^lh ^^fflB 


^ ##. 


uiLi—eagg 0wd(^<3ir ^plkap $ 


IUUUU. t—MT «GfT« 
(njLotSli ffesriEis'B^rU uw^ ctsot 


e-,s H 3 ji/s3T(-/ ^(Siu^risuireansufi 
sustv^lsEis^iT^ Qfint—L^eun himt 


iD^JIUUf-lLjlli ut~6$($6i)pl (§}as&68in 
Grsbr^ir. 


■SQj Q/ffi^y ^i-GaJ/TJ^^toQ) @ 
m,s ^jsp® ^W0es)i-tu^ & 


(5 /esQl/ (TQggjy i$(§k@ ffetsnsi&Gtr 
tSLpnaar ©^/reDrsBr^: &GnriEia®r 


3*-Uf- ^eufBi_^ea suiE^nffsm. 
a_iiaatfl Q^/T5^©S r ^ ),£ro ,' 5 "^ *®>5r 


a_&- ^uQunqggi Q&uj$eti 
©u>, OTesf&ar^ QprrtlL-a/ir tuir 


lufl^^eaeu^ei ^(i^&i^Quj iutrsi(7rj 
Qff&rgir <ztuiJL9-& Q&'!ed&i&> l $n 


<rx<Eku<siiGX)iLQ euiB^^suesiiTd ffiewrr 
€TOTT(Tlp(f«wr. jq& ix.r/DQ 8k ^f^arraui. 


/h>3- c$t®J<T r gljULlL$-& QffiLipW 


Q. iSI. d»a- 


ii/ti ^ji&Qtfipjgi&QsnGao!®, iSleudstr 


0Dff« rfBffCTBj/iiutf i@i- s-ppls^ih 


^-— ^,— ^ 


Qt-^&Qp @i_^^ej i$nQ<Sii&pg}, 


unftpgnn- 
■jp-s cS^06sr m&eatuu lSi$.^j£/, 


ffii/B. ^fiuQurrQggi ^sarajfli—^ 
£sf>@$(T&-L£l GitssrQrfir; *g>ipp(3j& 


^QsO !5L-.I5£<8$@ egjj$fi@ GIUJgiiB 
S^nQuGomQeeor GTQpis^Q^., s_sot* 


utumg} tsSlisjQ ©f/i^y, ^jsu&nrrf 
gji cSiZL-SsffiifiSSG^Bar gtsbt^ 


enidfiL—niaaiEirTLu swsssnm®, era) 
^yf5^,su)/rtD. 


GOirGupeapiLjih ,Sf<su0dt^ essar 
■pa. a_i_CW L/<earsnJ?iT6mfr®e)/uj 


£G>tHUntL& Q&fTGVr^ti)m. 
^jmew^i^u Qu&ssrGTQg&gi isi—th 


mrf j$i<sit<mi—Q<ot5r ^sunQ&nsor 
$n®i) (tSfsajSa •$G®xi—<sjn&<3B~y 


got^i: tosQar^ 'e-sor eS&surr&Lii 


1 uijS. a.. a_e-. 


uP^/E^ ^&&!BlL}j$Q$nQl— iSlff 


E.earSEsr.j (&j<5mLOFrsQpg)/; t§ &inrr 


Wjfr, *. ®a_ 


iSppiriixdr. 


^fre/sr^Q^irQi— Qunaj, a.ear Caw 


*" "* *' 


■Ffl» b r s]L-iQLin(t£jg] ^surrs^r si 


.S&Br ^mr8# &&miTll$(ri) S7S3T 
tstn^i ep(TT)6i](Ti)&(G)W^ ^jpleQiuns; 


gy/f. 
UUj-&{S) 2-gl)?BluJlT&& <5Lli_3sfT 


ffi>© IT 2 j>i<5un Qu&sQsfTsaany- 


2 ftM. ,3. **. 


ttflLi©, iSairLi ^y©j(25«(5<F <F/ru 


0ssmsaS&} Qfu^atuj-spyGOGu 


3 C? u it sur. 0*. 


L//7© 0<5/T®6S@(ilU4i. OffiT6Dr[S5)/f. 


gtf, Q-U}Qp@BL-UJ (3jLQtTJf)gJEl $p!5 


4 «S|lii. *. »*■ 

5 otJS. ^. *■ : at. 


dfe-- ^gy^dK/TJU). 


glQuiTfiStytX-, $)&$ GJS8T Qun^ 


»' Tmp'.. 


a. S^A^j ^ia(ynoi_iu aEriiTMCfetf ^#tleni_ 


semn gu^^uu^^^jQ/^it sim 


lie., gas, @. 


*(*5*(gii gj*M& ^eSsrftfrfflDOi ^.SWi^attjA 
Ar, 


QairtSlg/fgi . IB#. Bj&&jgjsnBi&&fl$0 ueveSfi 
lanar girpufitumsar . O-O. CuTai^tBiiijjriFKrdr 
^JuOo/iJ.®c3ir(B, n_a. ^^iiiiuebtjn^ut^ 


ea^saiaj ^jCuj^euTSBrsuff Gail®, 
l_^T. JSlil, ^OQuBtihjiBiiff&Gir iSvSBSWU&mBKTlfi 


ffl, /f/f uiuuui—Qsue^sri—mbf £&& 
jSio. fl^. S^Sirujj «i_ri]6flrC(06ii el—zt/j^; ©b. 


ei)[T#LCR«Qsii ^Qijih Gtmgp Q#n 
^aisDirs O^rtli- ajro-^-u dtaio ^soi_,*r^^. 


aid?, 


6 id^. fiJ*. ®V. 


Ml lSgstlj Qu^>(n}£ijih mird 


* 


iJil®, ^/fii Guar trig sse^s^u 


QairSssr ffQsrr^jr<evj.@'jj Qmnsun 
Qun^ir; SJGU0QDL—UJ ^a^/f ^y 


6Bjj£gG$3, QsuQ/Trf-^Gu^di £md 
Q/ G5 , *@ i -' '-SsOTO^'sargp^'S^ir- 


(3jU l3iSSTQ^G0&}!Qp^p(^ jgjl~l£) 
S. ^thafiEir&r Gui^QurrQggJ ^ 


Q&trt—iTLD®), 
Gun Q&UM<60fu/i$S$eo &-uQ& 


iF„j>f ^piat£tjSiB»atfipts»L-aj w 
ffwusiaem^ Qjgrrt—isiQ>GiS)iT; s} 


Cis^Qg} Q&nig), ■fih^i^.€s>iviL/ih 
<m$&QsL-L- ^/jQizsir lSslSIuu 


SKLp^iQ-sireajr® iSseyu) ugOlou 


7 Quit a r. a. 


e»i_ffi^j, 7<5!i5]Q&a$(iTjiEgi ^jemsj 


Qpsuns^oirilfii) ffismf®, 


*?- 


sdr ^)si/g2/s0^ Q^iBiLiGrnkfiGcr? 


«« s_tl i3tjQ$u Sl^gi, Mih&m 
^jQIgV}! £ffli_ OJ 0D,£d;6l , fl@aJ $JUU 


fi^uf-uemessf) ^(Lp^Qsir^r^S 
tq.uUL-t— uevgp ^ipLfpEiam- 


pQpGBrm?' iSl^r'Sctr ^jpi^iQun 
fct—3&£g££@'r&1 @ £U @/ « (5)3 


sniceo 3 i§j&0 sraTusOT^sy Q(n?@ir 
Qsn®SSUUL-L- (GJ/TSBTli) S7/J/J 


Gissrffl'n. 
l$-u ulLu.jp? 


^iD ^i®ifT4>eir ^jsue^rr QmnsQ 
Ili. ^jGU&ST lD^lllJ!T^S(3^S (&j-l£>IT!T 


isesys^irnsar^ ^lSgbtu s/qjH eisi 
CTj/tc, ^ujfT&Q&iTu, QiunQ^, U&n, 


6Vi7«OT/rii/iii Qsu&flQiLi Qunsuuem 


""' ** C *- 


$QiDt!$hr ei^iuGuir&ie^-if^s- & 


saafl, L9®r2eiru$Gtfr gsuulksriLiiD #{t 
Qsn^sgninirQiu p # p gst 'ffllffJ 'fit/r? 


efmJiLjLo giijQinnQi— mk^Guhsfkn 
^)Sl/girS!OI_(U &Q&iTgifl&{t3!£LD £§)/S Usirp(&f 5n ^jsi&iiJLL. 


emirs (^pl^^j Qtaujgiuumt—ipnn 


1 iu<53Tf& (mpp @i_K7tfi 

1 nj!r&flsisirQin&} eoiss'Ssfr sastJpg] ^ 
euiis'Seird (^eserLDn-sQewQ^ <g}6nrffi 3 a Cm. &*,. « ^jSuns^Gin—iU *cg)f<aSI&-wr! 

L-tTIT, 

er IF 5 lS?»OT4 &&flp ^lem^uSle^ sir 
sir QjTirLciEissrrlQsO $3iBi5§! s_£j 

QjS&LaLUMrEsS^rt; 6 = SyeiJ61/'/7'LD;6J>/£0 
^jWIT U63T6fff?(TJ6US5)iTU/ti) tgy&DLpjS 

*u&mflm@turr<&f)§2!u> eutflasnaJs * ^j*^ GaryS 
&-t—& Q a neeiff®Qu panics), §}0 
^iq-GammrTpSHjiti) siQ^spuQuirs 

a luirgrriLGa&G'Zistru Quirii 
®dQsnem® Qurrs&j(h, §£i&6m® 
ctythSsHEirg gtfltijfTgil^&aeqil), «gy pUU®Qp<31!mn&(3jLD ^jlSlQs^lT 

Q-% warm triDgn & 7>_i;&^ir l a(& ) & Q& oj&irt-^nu $t$i m@ mBisGir g$lL®u i^puuiL®, F.,.irux l fisr 
log. iC. «. jjjra. 8 iflj5.ia.e-s 


- dt 


■».»> : 0. «, ,#, 


9 u)4. iB. 


IB*. 


8*4. R 
10 «s)ij.ffl* 


GS«: 


SiJt. «■ 
11 Mr*. <S 


*». 


18 ifljS. IB* 
8*4. M, 


«r. 


13 iflj*. ftfl 
ifl«£. ,#. 


Q-tSf 


14 uv*. H>s 
8*4. ». 


a*. 


15 s C«f 


*j(. 


ids: 8-e 


". Suj/ra, e_iBtT«iT S-orretniis iritis 
wrlso uu).i?^(f^s8p girScnuj &~g 
pluQurrQiEiask-; Sujiruj^pauL] 

(TlBgyth cglftgU ulL 
ty&tla £Gmty.UGtoU ^ 
<omt-^euniTseir ereornji QwiLiunsQsu 
&-lil£>GrF<£(8jS r Q&ir®}gj>t@QpeBr 

u)&- ^sj^iffs&r lj/duulL®) icenr ^, ^Q&3Lo QiBn\uneifls^err ll eTG3ar 

Suj sjQu'rT^j (egyBu&afT&i&jpljggi) 
Q&s(r<a&lut-iLL®, QjJTaiinsBrerjfcn 
swear u>iflJsQginFl®§(Wj'hgi <5!Qgu 
uuuLLi$-(njx&!(n?etir. 

sstr ^jsu^Qs) Q&UJlULJU®&!6Brp 

ear erear^sor; 06U/f ^jsuemrr srsSI 
ujxQweorgiii}), &s*)it ^lausmr ep(TK 

■serf!®) G£0QjlfcsruQuiT&) ^JgaS 
(^•©jejr^/to Q.FT6iJr«3)/f«sir. 

QuTQp^j ^jSueST fEfJGBT &r[&Qff iS&simt—uj Lc'SesreS ejQirfr^ivrr'Sisir 

6$GlffTXl})LJ6BBl6BBTl6BrQLJtTQ£ l g3y 

Q-) 1S I§/T S_lZ!i£7 ffQarr^.T^piscoi-iu 
Lo^csrs^6S)iLid Qsrreti^ir.Qp^ iSmrr 

UJLDS0&) GTSOT^ll Q#fl®ST <BS!U l^LltS^J) 

Qeti,ejQntt^l ("^srrdFSsrr ^esnuiSl) 
^qj^sstu l3l^^^/s tf/rsuaflsL) .siJ. J2j5t uurpf&j aft ^^l-xraih. 


aisi, tgyetleMTmgtfth GjQunJslujfT&r 


Q. l9. ins.. 


s-jb- s ^)/ljQu!tqp^i (gjunstr iS 


^jSU €£!&(&}£ Q&(£l$£!iB'%Z8Tj£3)Ii r $l<5l] 


'atv**' 


(•5 ffis? spstsiii ^}ee>L^ik^irm; ^ju 


r 2£ST&Q&fT%ftQgUJUJ G$QljLDl3<§IS)&r- 
u^.uS(T^is^ni>, ^jj&masiflear i§l£j£ 


s_u) 1 siQijit^i QajirsmT^sar /f|? 


1 ttjs. £7. S : 


^Qpih uijSaSQijfi^iGiitT&sfflear $u9 


ujih uiB&JigQpui s-iHisiT'SuQesrear 
jsfiQpih ^et/jHjrSgj c§>jmp in^i/da 


Si S[$isgJ } ^fsn^-i^u uiurngj, 


3 * Cur. #C. 


imssr^ieie^nineo, 


^oysuSfeflT msk^th-s su^^, ^sussx 


£***« 


0_ct Q-L—Qear ^^j^jjoinL—iu jS 


ES3U.UJ ^guCaJ/r j 2sBf ui/ssru (sj. ^sijQ-'s 


%sozmu& QatTGBBrQ&i^iiiuiy-dt&j, 


SLD &fTlBlUlki£'%GfrS : Q^iu^j, £$(r$u 


s *t a*. *. 


Qunn&Q&su&t^QuJ snwpsnn 


u@Q@nQi— ^fiwgj/aoi—iiJ Q&np 
spiers * jilz_3srr(il/il© ^jpu 


QslLQ suis^nssr; ^srojujiTa) s; 


* jy&Gj^S Oar 


iSigjear; ^ii^uui^.Qaj ^foum 


SUSTT ^jUUI^-ff Q&UJUJ& «_L_ff 


Qurrtiid sirsupiR-i—^^Qei} Qturr 


l&£) ®($t5$gl. 
wfr^csr^ &z&Q&]$LDueiim6s$, 


e_& LSmt-i <2>i@pQ/£pp .'Eir&r 
s.^j 9(5 ^neO/g^Q&i js/sugkii 


euikfi&j; sTUua^QuJSfsr^BJy s 67 
<smt—tu ^?svstDUJ<J Q&nsssrGi&iikAp) 


Qjrngi&eisr Q&Ssrm (snefflQen s &gbt 
£j<srop& ®giQu son &&)!■&(#)£ Qstr 


^l&DI—UJ LD)E0$&>Snjd(Gjli> Q&^G) 
©=^<5TS3r; RguQusikr ^an^ ^e&r 


U^S(&hS(^Ui &66}Q&)UJIIt5ffLLt$-<EBr 
£iriLi&(&i& Q&fi®£@ir£ir. 


LSuLjd&ten^&t&jih isS(r^ii^ussai5ssB 
e_i& ^a/gj/eroi-.uj @<si£iT ^stogiE 


GOT .!Ei!6i)j$Sj)Q&), 
QslL® sK.i^j, ^awsar a_i_?su sr 


e_2_ (SrQffT^llUITi&^iSDL^aj (SjtLtT 
©,4#7, 5?(5 #aJ6l)6FD^)IAi)G?61> GtDGlJjj; 


Jlfits! S_6ffCoSff O^SffTnt, £jQtJ!T3}}£ 
jg/nraar- 


gjLO, u&0luSt0i^5 LujbpiQjntEf&Kjk 


6 £«*. «. fi, 


m,(0 1[ 6 f ay / s ]S S(T3 emfl^iQei juli 


gti tSlffluJLD &-Gaatt-,irm&:{£&3;i$n£ 
Qutr&v^eOiT&eir $}Qtu&-<£$6sfiL-&; 


fsi—eariJiUsih-ess^sarQLirTQp^, $)&<! 
fii)s\) &-t$-isijig3) tsntha&r Q&ujji 


&rr si®$& &£vQuGaor'%ES8r Qieits 
tuiresxauifih Qun^sihumiressBenr 


©, 3-£srd(?3 Q®j66ort$.ujva)jg eresr 
djnGB)Qjtl]th j?ieti(i]jd(3j ^ipleSppiTiT 


6t$t—@$&> Qseir, mnm »,637\s(Sj 1 <£ 
serr- 


{g(!*QmGBr <5i63rgy Q^nscrssr^iLneo 


7 im/d. «, o-ff. 


faa iSleon.] jij<oij^a&r Cuir^fflrii 


aJffUJa), 
ueMrsgvi!ihui$-S(&)!h &LDtL)th fg)60 


&jk» *if eisar {§)&&& StLipJgle)} un 


8 frys, (j}j*_ lils. 


60irJg)ct5d&i£^<iG@!T& isuqfjQpsufi 


^sn&ans^ui srao^tS QjelLu.it 
&(GKU) QuirQpi&lftStGfTjU) i£l(3j$ 


JJJli, SjG®$ ^-SSTtSg^ ^(T^Qsil 
tufr<ssruuf-aSI (£$)(£&),' a = g!/ai/ff ^jsufrs 


QesTmgu t ^yai/ ( raj<s@ ^Sforaruyio 
dsir QmnsQ-, Mtk'-stsrr siitfSty&fitjinn 


@i*'(_fffflr. 
ear ^L-p$Qeb gesRpJsl^mg} &p 


a_p ^juQutTQgjpt ^sutar Qsu 
Qp $$3fruunp euiTQ^iEis&r wm 


efflQiu Qutruji; jgGtsr pTTGsmj Qisrrs 
g)s Q^/rscr^ajif. 


Q, mnGsr eiesrssr Q&L-&Qwt5ss?®w 


9 (a<S. fly, ifls. 


(B.e- ^ gsh&ULHSL zWSMIT&Gtr J££BtiJ5 


Gtesrjpi Q&ntKsr65rpjb(8j, QiutrojirGsr 
l5JI(7Ji-&(&}thui^<i(8)U ui—eSdj l9jt 


eiutEiTGsrzsyGSjt—aj jg'Seosmujd Qsea 
Qsu$pg! ts>j^$).ign to jt«5bt fg)u.^lslp 


<ni<m(t<f<3!r* 
(3jU QutT(S^ns<srr- 


a.© e_i_CW ^susir @dQinafra 
/ftffi. 5T ^su/f^eir LjpuLnlXfiu 


®vn&n^Q$L^0$p(§.$ GsI^ldlSu 
QunQpempff ffssnks&r ssaur®. 


Q Limit, liir ^juQunQ^^j^nQ^sr 
(^jsaiTseir QutrQp) ^li~^sm^ ^j 


Q(<7j ■sirodpGjlQ&i Q tu it eurreareiv tensor 
pligl, &&60 ULLL-SGBTIEJSSrftfg! 


G8JIGID1—1L! | 5'2s>JSraUJ GlGGT&^is £JT 
\&qijks$ aiT&) GGO)L_iutrtL> ^jsusSi— 


Qwch(dih sreorflu Q^iLt—fretr. 
@$£lp(§ gSifti JIj SUIT &(&£&(&) QpGR LLrrp(&j &r jy^&fraih. ._|ST 


CW cgfiiiQa Q&rrikg] ^suifli—^s 


£?. (J). /B*2_. 


j°<s iSle&TLf ^fGbiT ^o/Sfflay^jp 


$Sl®) ■3^-t^.eUI5^fTl7S&T- 


U»v*^ . 


^/u udj aHefrajiii ^j<6u eS j 'ass © u? 


'Bvff' ^CoiLitSsuiTSBnayif smtruSi&i 


1 a*.*.**:!*. 


Sowu^tn a®^^, 6 si;iT6BT i ^em i oS ^/esor 


wisgi L$,(Gjk@ g^&stmis^srs sssmi— 


**■ 


(GoipiBg) Liniipgi ^ysrao/^Ssir ^^ff 


QuiTfWgtf, ^SUtTS&T QlDIUUU 
svjislpj}!, iSiGisrt-i ^yiJuraaSsTru 


esfteoeonp ^jtHslkiruQuned ^!0is 
t^LlOt? seeriEis^s^s Qsn®i 


■SufyuSltfotyQei, ^j<surrsmQin&) e_ 
(3jihuu?-&(3t egystno/tsSlEtr^ @8if,tT& 


(njisLDtitu ^sii'Sly 2 ^Qiss snif) 


9 ©ma. », a.. 


tGty&f&jS 0«/T© 1 iS^', tSSlSSTLf ^j&KcS 


tui&sdsir ^wns^d^ 2-uQp®& 
nsoBi® lS'Ssstuji}) tgtisun&tsfr <oT&}&}rr 


gtJIT. 
Qtjd(&jUj U!EiQlLI—ITIT. 


W.® 2 iS@iTU QuiTQpg} lSIss^LD S 


3 iBfi, £f. io©. 


#=a. szeiJaJffjTjiD &(tul$lL®£ 


L^ji^iQunsnruts^ujn^)-, ^su^mi— 


i^.r~r^ 


(&ji%63uJ<SBji—&pn~iT&Gfr- 


\U §FGL£.iT ^Wtfll—^fslGO a//E^5J, £$)3}} 


IaT L g)w.' 


fFQn tgjeo&Jtnn^LD (^juuiejjesitI 


en^is^SLDirm' ^i^ih y ^edetinia 


« **. 


G^th) i$6BT&<3iflepith Qgei£ujrr<3j7 


GjJfuj uSIsojih QulTrWgiQuTIU§.pn)l- 


id GjGziiv u 


GB)&/«1WlJ UC5T6BfljT£SHir©a^eroi_ 


ih,3Sr Qun&mihu6WSMii®/D@ib(aj 


a*Q**dr& <* 


»o?ero^UJ 6!®£prrn3<s(r- 


iF.p ejpdrTijtanjDUj ^t/jrruSn'ujLjQ^ 


Sip mnLir&{6tT.d(T?)iji Q it n in tsi Stents 


5 <£j|, d)^. iw. 


&>® IF 7 lS&itlj jginh &etsrij<&'h3ir 


@ti) QurTiii,fisisi^ssrrs ^uutss 


Giu/raii a. a,. 


SIGjpiut-im&a$Gi>,pu>d(3i Qpesrrsu) 


sdstr 6nnikQsQsmsiris^wuisf.s(^^ 


<r£, £>@, « s" . 


«^ ^a^/fasff- ui— siVei) st/!? <3jaa 


g|)ffl//f<s36»r ^^nuLSeSlL^Qsuesnr 


tarp. SI- ©. 


m/ruSei) Qu r &p&fTt>$s5(r Grsarcpti) 


®ih sneiir0>iT sen . 


t^.Z^'J^, 


tam^.i^L/ Qun(^thuio_sr^ sj 


IfcOT sjfip!3 Sj® 1 ^ SlEisQsTr 


7 «*. ID*, a-e.. 


tsyirtEdzn-fi ^/iH^uu®^^(SS)ii. 


$IG2)rf&{GfTj&(?ijU Qungesrth Qsir 


GtrirsuT.ffi.iilis. 


<F'.3r lS?6DTL/ cgJGMT &60TIEJ &(kir £} 


®iks^s <5iGBT(T!?rr; ^wrrs&r Qsrr 


epiuiSI) Q&'u^^liUiim'ihueme^uui 


ssresr^j: @iau Jdr,«5«(gij Qun& 
l!isl<&(3j io'2syiii?aJ siffil^n; 


earth Qsn®d(^ii>uuf-s^ t *istriEJ 


B tf»ff. iDh^. O-h, 


£F€T If & &!TILlligffUjlTGBrQun(LD£l, 


<serr Qundj *^^sir^i Qsgisntfliu 


Qaliras.it. JJ«, 


ui—eu at—6$ltshr iB®eSQsO Q&Hihjg 


u astir r $ fid p(%j ^uuieis^tt shitiei® 


•D;^. 


j&; ^wnmn^^jTih 36®[tu$Qgii 


&QstT6Mr®6illJ6dlTL£>IT GlGBT(!rj>iT&(&r. 
gl^i^iriT. 


if^^i ^j@p<%) sSya/ff, erffljaisfraj 
s^^ ^uQuiTQpjg} anpjgi ^euns 


^jCiumissir s-tEisGiFlL^^GHeo 5_eaw 
(Sijffi@ s7^jT/r63riJ4>-ui?@C?6i', ^ 


©, Quniiiu utTffi&ssir 6i&?r@'ir; 
SL'/rdEsir eu^^^Q^nQt— (uu. 


b &l <5u irs&r eSsiriB^gi (en kg}, ) 
stos)j_) ^sirsrflssrera^ ^[auir &®xr® y 


gjijp cgjuUQpih ^srem® tfiggth 
(-fisBTL/ $)tJtTp$>ll$uSlGd !5tT®)(TLD &!T 


j^jQ^^Qm'pserQsiJisir^i QpireerrEU) 
in^Qeo LipuuL-®& «£_si9sar 


ns&r. 
Uua) (ffi_ &&!<§! SUITS BlflL_gtsIp(Vj& 


jp,* SjuQu tt QgJp jijGiHT&i&r s^.lL 


9 glT&.G-ff.a.^', 


^l^lSJf^j, ' i r $\euirs'bssrs st^kgi 


l— IB <K-.i-l.i_ in ITS GT6i)&)tr& &GBTIE1S 
Quits misr^rTitS^i^rTiT. 


^einijuj u&mLDiurrSBT LjeOs^^rQuneo 
&>m si^eSQeO iBi—igjQun@p 


&-^SSITj7UU6SaT^lllhuU^S(^S S 
^l&ismir ^tjeiirr&efr £6$ini-~Qi-in(ig 


LLi—2Etni$LLi—MT. 
^7, S\gi <mQ <3>> & LD GIGOTJgJ CTetar 


j'li) cSfuuiy- s/rg/Quir ep0 ffl_L. 
saai9# #ppi£lL-t—iTn&<srr> 


Z_QOiO, gnihugtQuiT 90 <£■_£.!*_ 
@iD cgjededtTLDGfiub GjetiEdir^in ^ 


QptfStTS& &#DSath SglSSWlTUJ 0_ 
Guetans&GstR®, ■G&j&sih ^mi—ti 


(6W <E S IT &,$• f T fS &r . 
^EniTSGir; s-L—(c€sr ^/sutr ^■Siinsasir .21-0] UilTp(8j 6T *$/$ 


s/rffii. 


QrsttsQ, J/£)L—UMii§(njtEi&<Gtr., istr&fr 


©. lS. ffi.a_. 


QaiTST(615ti)L/if-«@ tDSHsfitftftl© 


^itear, uluulil- njgl(ifjih&&r Gjesrjry 


V— s /«W 


a/anff^gto <aii&a,(igGuni£si> ^Qun 


tgy&jn&tGfcL-Q&sr Q&ft6arieB)tr. 
& got m usEnrssnTLD nC-i— it its &r. 


®s lS&flj ^shit ^a/n^arr @(]5<s 
2. ^/eOeOirine^ui &t56®£3>Gffle$) 


Sip Ui_«9eJ iSaQsii&pgeiii—GsBr 
(gig! (eni^rreo) ^vi^rricariiuem(G^) 


sirpgu Sm'^iQutiaSp^i- 
ma) Qun&GBriiiuetMesBTLDrFLLi—nn 


©a. 1 t ^euifasr su^sartntreer ®(Vj 


1 ioirj>. ^, **r, 


s&ri Qld§slo ff&HjrrpGjIjjisia'&srr 


^i/jio ^.oof—uJsufffSGtr/rGmcEiiJ/TfflJj 


ILjUJ, {^i—IBaSsiTi^li, Q&ULjU 


c gy/F 1 S' ^uuiiatyEir&i&j/Sl^j/iif &® 
uir < SEffrs'&>ir\Ljih, \sLLu^s^a'^5<Tii\ih 


^s&irusBBT-jgajuDei) ^!(Tfjih@ui$-u5liGU) 
ovist! ear u> Li exsreapi Gill pjp, ldjdSuu> 


Qeo s i£laGtjtl> u9(§£e)lu[tiu£ ^isis 


Viarp.*.®: 8>*. 


j)luut$-ULit-Li— j-jQi5au> #LLim 


(snjsgjerrCW iSinS^gl ^g&tBtuu 


Mr. 


gi^Sbiru u^fBaQsn^r^eunrfS'str- 


©(ft IT 3 L$gkLf jy&JtTS&T LfpU 


3 r^i- Cj". s». 


m, jfyjg&dtnsd utflQ#ijj(Tf;ii> Qsug; 


«-<#. jyo. •>*• 


^ai ewigt, 


©JJ ^jwns&C UL— £B)ffl/ ffl? i-1 i£_ 

piEiQ^srsiji—Qesr ffetsfiEis&r sgyia/ 
& ^j&j0ee>t—in &si^tBed &edn 


* ^aisu^j ^f«/ 
5 10^-. tfffl. *. 

mfeQenrQi — 


Q&rtrQt— § Qurr&GorihueBBreMg/Slnj 
tsm^s semL^Qutrtiggj, ^jeunsstr 


i_dF©ff) iSlsssfiiijniaft&'fcir sr©^^, 
^sj/rr wik^qtj&QQyQgesrjrii Qs&r 


QtutTQfj&siL-tLi utTzwuiasiit tStnniLi,i 


sSuulLi— @(_G/«aflaJ Q&tre&jr 


6 10^. ill®. Q- 


©a/ff^s Q$tTL—iEiQi$>G)fr&<3ir> 
6B)jg tfifSI tSL-l5J£!, GBi&&(Lg£iJltL06i) 


®3k ,$]6i>Gdfftn6$u) ^suit iS&Qeu 
Qua & earth u&zrsmii QpQgmax 
stmgn QsL-L-irnseit. 


Q@iQ@fi Quantum uCt—GSsrth aet/f 
OTffina/^Coeir/r, ^asa/.ssiflaiT' f« 
* rty&ptS lotT^ufi^jLons c$i®jiJ 


ao^sstflai L9&jaflujff6fflts3siT ©nsu r <s 
Q&nmearjg); titsi&ek usiruff^a 


JS, ^a/zfawrr ^eutWjtanL-tu *€Deiv 
GBiL-.tU &L-L-J%GtrG8iUJ3&L-®, @L_ 


JslffgSjIsGr Gpap<EBigt&ITig01IU} Q^fT 
tiis'SairiLjih ■FfflJu/TVE^'rffi/.s&trtt/u) 


®ihijt<^d(3j ,-gy a/sarr ©a/ €SBTi^-d 
srvtsnesriii u sssrsnpi sS^^i , tD/b^iiii 


Qsnseen—rrns&ri GiGuntswr ^fsm^ 
^juui^-uulLi— ^<Qf5s <ri_rag[ 


*0 ( ff/TLli_ff/r*GeirT^K/euif-ssff Q?/r 
aSsrr,? Qfibjgi, Uj&tfl@iT&(SK<a5)t—UJ 


en^SLO ^/eeii—i^iriTS&r. 
utrgthuGntr Stutriuras'Seira eoa* 


<5T ' = p/^'5Tfftb- 
Csnwieyrj S^ff aeir . 


r «..*..«. 


67 ^lj6G)StLI(TGl> 7 ^)J5^tF &<58rdl dBSff 


«, f?djutaar e»**j(iafio6i Curare™ uiWHifl.iT 


uiji. US. jy. 


^^©tfe/fljOTjGei) 676nrSsar<s ssziTio 


UGOBrGBHrlujlh, ^<5iJ!T&^fTj<3S)L,tlJ ^f 


u ubvioubb* <&uriiws.-$&&i urB-ujg»aoi_uJ 
ffil-t-Srsaar tBj&arff. *)*■. CJuffforib u!^s*5bt 


,<y*9iJLjS,s,s«P,jjjfL/j?. e_*\ Siftsfag) 9G(nu 
stf<?^5 tSf'ftS ^I^Bniu i^*S, 11. Qje?i_ L f^ifl 
btinQiu S-uQg&iKJs'&tr ^)a//7«srr 


Q,5,^g?* iriL'^iWBr «jgalr# .saiJuQ^lwrg? . 
& p ny $Q& nests®, sff(Srajiy sj«Wffi@ 


LIiftQ&uj(VjtD wpp g^ffsQsrreu 
^HfTp'BsBr Q^tuQji^n^etr eidrnyith, 


Gondii) QuiBQtuniT£^>GBi—ijj uit 
G7&iTtuiT cisorua/eBT lortiusarrjirtr 


itwusiot $ tuirtuisi ffiSsiri Rasa 
©KJ P-tEls'cfefrStgjplgg? ISSiTi^UJfi LDirp(m CT JifpS 


sinnis. Jljffe. 


§; ft a&prfl dearth Q&nso®&lti%0d& 


0. l9. (B.a_. 


ida f 6 L$mi-i ^jsvrr # ear's s'Ssrr 


/year Giosrgn Q^rreoeS, 


^— ^ / — -> 


a?L.® ^lL^-&> LSsQsuSjg&Qurr 


« L§mu u-ihssir unsihuemir 
QPJUi ^isiiQ^issJi—UJ $esif,rr&asr sj<*@ 


SiLnriLiiSJsdsTi snp^i&Q^rrsiTt&^LCi 
2_£Ut33iLDGl))UJ£ (&jf$pgl tgljQllBl—fS 


jj[oig, rfziEissir Ufftrujr£g}j<2B>l—U-i 
^so is9(S3)aS/g3)/fafflr. 


&tJ-t— l %& rS0)iL1 @ ^fik&flsQsirem®* 


* jy 6i wgLljT 


iDjy ^GuirsfSKL-Qeisr ^Guii Q&rr 


3usnj®pj£l !5eaT(^uS(^s8m^i. 


**" 


mesr_gi: <$iei ster^ih i^fi^lnSsiiecnp 


U^SSTtUtU &-60T @n<55)\UtlJLD 4B60TLD 


I e_ Cm IT. E-lO. 


sunsstrir? i^pwQu ^j0sQp afS 


It*. U>jJ. fflS. J". 

2 a. Cuw. c*. 
uyRtfU-lTGugS @n<5SHUUJ'!ei>&2 iSftSHs 


8«r. i».Ciflir.a-e. 


^l&&uu ®£j£lditlLl~ rrQ jgebrsii 


Qpw£$)t3;(3j Loj-easr ^dQ^Bsrssaui 


*■ *"'*■ °" e " 


$/s<5(OT;ld ^plk&tlQjj&aG$eQ'%zviiJn? 


Q&rr(El&&Q.aij6tiBr®u> eTasrgnth Qmrr 
u)* ^^7 ^/a/gjOTt-UJ $($& 


VesriLjrr&ig} firrst&tutiirTiSh&ji (a/straw, 
tup^Qeo L$irQ<si]£l 'tun tain wuSp 


3 fflj. 0®. ®: 

4 lotf. a®, is. 

5 in^f. iD«. S®. 


$&d t§vQ<2u®&&pQ@- } si$B&q$iS 
jb GiedGJtru Qu ire GtsrtSi&'hzir tilth &l£1 
dQp <m&6sreuy!>ittJntLJU LjpuuQ 
Qssrpsor. 

G&ffifcgi upuu ! D@pQp ^ojHsst 
jysrBuuGiiggiQesrpgi. 


QfiQpn, gqg} (Qp sun so tup $/$(§-£ 
srresSsseasiunStu) Qsitnurr^su 
^rtcs Gieorjp/ Q&rre&r^eO-, 

CTJ;<«ffi^ pear £irtu&(3ju> a^aV 


6 ifi^. tn3. icS, 
OS jtyQjsuuiif-QtuGsil&J) Loesn^B 


7 * CW. a, (S: 
,#. 2-S. stf. 


Offiijfei, ^(jjlI®, t ■gan&Quir(W) 


iDflii ^die&gtuTuj Q-iEisefrrrGO &.6bot 
L-irasuuiLi— urrjibumrr iBmrr 
lar/rso^, ftp/rasm, sui—m y smu 
tE^isnfnh^ Qun(n?<o8>tf>, ^ir<3Lf.€asrw, 


nig§H<§$}Q®) uanuir^ii'san—iu sk* 


rt«B*»ir. 


gs&k<5$)fii ld^bIQ&Gi srsrrLiQaQjs 


eer^tsn^ ^SUmrrs^Qpns'srr^ cPfJH 
(eyj«(5 sjgi surreal Qutr&) so trpQ us it 
&*dEBT5&T Ljpuu(8Q<oBrpGBr. 


Quired Mihssir mpp/ih j^Qtssth 
sff/flujEf*SsiTU/Lo Q&tii Qp^rrs&r 
a. /j» ^eamtunesr ^gbxsij &Q®r&> 


GIGBg$ Q&n60v>$, 
&)nth^tffl<w^j$66I(jjjij$LjpuULL(B, 


U)#J *i5iSOTL/ SI&l&]!Tff & SSST El &%ofT 
tnssfl£<5B>rT ^i&SlLJLiQil^^Q&irpear 


iifih ^I'SsiLpfi^i, ^jsurrsfsr^i—Qear 
eiesr^i 0(r^si{s«rLOUpp^^)iT. 


Wj /T£art£Brjgi: isis/ssir siGOsoirffita 


8 np. HX8. a-*. 


zup 11 z t3mu ^jQiir eiQgmg/ ^yffl/ 


GT£GT&(9j& Q&s8Q&IT(i}g ! gl& &l£ 
eS)L-iiie£l£,®g $gfi@Q>&naa uiLt— 


$£)ggj}&Qsn<strt<5(ijiEi&6{r. 
GgBriEissrfl&ir •oreo'^eos^-s^u Qurr 


iD© ^(TJ LUGsflpGgM&l&iU Ljp ih 
tes)ir; ^rhQs ^/suit ^0 s£l. t$_Q&) 


Quu$(Wj<i@p (Si&puQunfgaar^ui gj 
lS\stQi3v&I^^ i5i<ssrU:,@u><EG)ta fi^o/ 


WGjpi&Q) s^iLiSnQsn&sQpQurr 
@d> tgtpltunLDGti $)0a(2jtj>ui9-s@ 


Q$£i ^evSajT" zS>i&£}uu(D££LDfrLL 
uxzarprniSlfTFjftjpLby ^jsurr utetspi^ 


i—ffgr; ^ya/63r &-&r&r ; &]3jl&S(ffj!5jp 
0d©pj$p(3) «7^jaS«J?s«. 


Lipuu®Qp Qu/Tffff&rsQ&r ^jeu 
a © eiuutjf.Quj&sr(r^eo J t^rrQu 


"Sesr ^ij&rQuuGijgjgiQ&frpeBr. 
ezF&Qturr Q^s^eo i9pig ^V© 


iD* b QaLLQp 1 gp(5j 6pQfj<s>im an 


% #*,*,# SQr 


^tresBiurrQuJ tP(3 eiv$(tliiJireBrGii 


e ^/effsfl"fii'(S»)@)6ij C^SLl^tfai^a/sor 


As. 


(©J*® ^y*^ ^sSiasiuiu<SBU.tu 


CTsarfTJfT. 
(DSSff j§)(25^flW. 12 EfolD mirpQfj St\ cgt/filairj-LL. 


a_« *9i&& ewtglifl si®>G®n<$(§/$& 


Q. tS, «&* 


/fti *lVso7lj euirsor^sm^ .jjyarar 


spas Q & sir isSl u u l- i— Quit Qg&p^ ^gy 


W— v^ 


^fig] unnggi ^^soj^qSlI®, 
1 10^. iBffi. a.*. 


S7UU ^^/r ct sir (7ip/r; eiuu^^n 


£JT*. M, Off-. 


<sTGoru i &jb(t$£ S$p&&uu(&tavniLtn& 


ks$, ^sargp/iani— m insGtBs&fyjtBgy 


3 aiji). ,;(. 0.*. 


SVoGI~g)l ^U(Tlj<£^U>nti>. 


U&ITSGt&fi ^JfT^^QsilGS!!r®(o>LDic!!r^JJ 


i 'Jtfjfj. h5, ffff. 


fir.® 6 a_£_CW ^suGsymt—UJ &rt 


tgfsuemtr QeL'&mtsf-dQ^ifessn—frdfr- 


Cur*ir.ta.<P*; 


jfl<srsir fffpaauuiLissr; ^fsum- 


2_S7 ^Qium-wnsrsrsuiT ^a/SwCW 


/ff J«r. to 


ibsbtq^uju Qu&£p&a@ns ^sumi 


••,.„£, 


eat—iu tsneSear sl-®im SisuuLL 


erSlfijg/, iBniiia^s^s Os/rSifi 


6 «*r.»©.0,«. 


U&b 


fflDi— (ULL@ti <STG8T(yiT. 


!£!>?. 1^. ®. 


efrQ'EufTj ^i&jsneireviruj ^ESifiU iSg 
mJBfitij u ear sism |gs) if<5 sir. 
flbGT ^leti&lfTLBgjlIU) ^(SillT &SGO@ 
mstU-lLD &6k0 > tu& Qffib^Q^eifl '<gb)it ■ 


eergs: r$ ^*jff 6)JS : eBr@6s>g& ©j/rsar 
O^effi—ff QaLisieijlJi, Sagr SB) LDUJ 11 


(WUl$_u3 (€51(0611 (&iQ&ir<SL?,LDITlL!U) 
Qu^^ihueaBr^nQf^Qfj'^rffi i£& 


Qui' U&H-9r ©_OT ID&BfRsSlpK&g) 
eifib uQ(3)GdujfTGBr ^■f^rBiu^Q^fT 
Ql^ QfffTeosUdQsiTesnTi^irns&r. . 


<Li9 Q&nsk&QufTQggj uffn& qpu 
^3/. ^^fiimi). 


ULL®Ll(cU!T6Br<a»^lll<}>i gtSST W3&T 
a, ©jStfu^; >r«Ura9r<&ffuQfv{lf gjjbLJ£iariu& stu 


-SLl/$i_GiS?6nrCu>60 u®8i]gl(ma;Qp 
utSl QalQfiSfig). 0. Uiflffjujej - *® gcf ^bdi_ 


ssy^iLjiD s snort /rsir. 
u^ Sff infant—id tycifj^jjsurojsgio, ©Sj-'C^nB 
-J-"^L1' 1^, ",:■." ■■" , iTi,! : :~'L ci^.rf.0iMi5iJirj;,'K-£-JLi 


ULLu^sasnsjsstBesr $€0)&s'3sir6$Ll. 
Qur$$0 S . E.Q.. ej^f ©(7f 1 _gK*gu uciontuiu 


®u L/puuiL®, QjSssuQurreS 


s;sjr^/ti) Co^^^sar 0<zn#&<sifl6ar 


QiySlturrtLi LDg/uyLiLjih &g§QgVujit 
wulL 1$. ear ai~eO(f§Q& surkgnn. 


ir>2_ 3 ^fiiiQs Q&nsk'Sssrisvff&atu 


B m^. IB©, a a.. 


8 <^V^ tsnsiTGGrRQeo &eBriEi&<sk 


uj<eb>(-^iu Q&gSi—Vgst ^az/flt-^ 
iSi^ikfi &.lLl^uiituju QufT&esriii 


jgtei) Cs/rsOTrSa/^^?, ^j^uir ^ta^i 
u<sm~<?nsijQpfip(3j epmrpiih ^/Sn 


eas&Biu ^/o/sorG'tca) sBiSus^thu 
eOirJsi^ispQurrQpjgi) ^Qiu^^satTssr 


up.&(8; eHjGutanrr Q an sear ty.dQ&n sour 
SUIT jgU)Qp<5B)I—UJ ffffl^ff,s3sir M 


i—nirs&r- 
ismtftpg/) 


«>« ^uQwrqfijjp ^ywiT &-lLi— 
2- $)f$^& (Fajr/E/aSff" <nlioBt<osfll—fi 


^0&S(J^iE^} egfGvfizsr GpQfj Uig«£§H 
J3&) sufhjt/ QpesrsfibusfTnuSfDgn^u 


G?so Qsnessr®Qundj^ ^togi eSjj&i 
QutTQg^ Qufr#<5BTli)L!6lkiT6gaiI& l !B 


<s&rr jysugmsm^tu str^seiBei) 
sip(8j §i)®iir&^T l t£(gj ^OTj^uOsu'Ssu 


G&eupgp 3 2_i£it£i5g}, gjtStigpjs&L-iu 
Qixj; ^emdiunso ^jeuns&rQic&i 


ihflem@jgQ<giTLL®, 
igiamiu $)!iiEJ(3jQQpm. inrpi?Ff _2| «jySa(Tj"ti. &>£ 


/& ^GO&Hrics^'jj^isij^erB&i) Seon 


Q. l9. flt.a_. 


iDs. .gyiJQufT^^ ^ai/f pmgi 


s#r$^$e$ (&)%#$ &i thp taura en n&sis 


■— ^.~— ' 


^.&r&r^^leS(T^i^l Qu^npffem^ 


IUITG), miim ^GUITS^SfTU UlLty-GtB 


2 tap. Ca>. illft. 


sSIlL®, $>&&& ^yGOfTpstnpujnn <s 


mirth sElLis^p^ ^gutJiJJ^aJ 


GBT€8r&£H{GV)Q&> ejff < g)jSG>l—.UJfT6<r@ 


QjiJIaSQa) Q & n rt fcgpQun sunns sir 


3 to,*. IS®. *«. 
i c^. (Da. «(jy: 


GOjgs Q&L-.Q(tr?iT&sir; §$£$& &&_& 


sresrp/ Q^nsar6aiQun(Lp^f, 


£j}tUn(7Ti&(9j 6£IT ^i3DL-UjnGtnh Offiff 


& $<si$>n &$rr ^jSU(r^s(^ LDirg)'^ 


UN, a. ffiuir-ir. 


®t5t!eLJLJ®fii/^6U?SD OTOTjy Oi^uJ 


^fru)iT«, {§)£# eu^isprrpSjlQso 


A. ISiB. 


uj^oj e-iEi«(^a(5<j Q^neo^iS 


QQjjsuesr <£)<& Us <&$£(§ ^uuikis 
G?fl>a5r fflssr^!; Q&ire\}&8) 


etflfctyQed ^l^fi^iurrst^sii^/ siu 
iDfls. ^®//f<s&rr<a5)LL® LCgjruqLtLiih 


Li if. S7£or(n?(f««Jr. 
L/L-offa) ejg9, &f damns igu Quit 


© <g>!£p& ^f&jiTi 1 ers^'^ssr jytj 
(g)/f. 


uisissk ^-Ejseifli^jifisj P-issorQi^ 


5 a*. M. 


U)* 1 IT S ^G^lT«eff ^jUUlklS^EIVS 


esr^a QsL-i—rriJ; <5J(tg j>jUUiEis&r 
ffii__i_S GsffSLSjT©G > lJ/T'ff LDpthjgiriT 


S_ 6SJT L_ 657 flH> IT * Sfl" , 
&&r; ui—s£lec(LSuQsu&dseisaS&i) 


iSP J£jLlG)lJ!T(lDgI &6GTIaJ£@IT fiGtSIT 
pQsr ^juuuiLDiTsfsltrth ^eunseifl 


uSQet ^(YjagtiiLJ^L fflLl[_3syr 
t-a$4i ®($#>JP#}\ 


aStL®, iStmLf g\fi$ gjq§ jyuuia 


6 q». 0*. «. 


iD© ^uQurTQpg/ ^jwir sjfons 


«§srrK/ii> si(9pj£i$ Q^rr^^Fthusm 


a* a , afl .. «. 


Sferr Qi5trdQ, fcimssir uiBQ^aj^ 


ecS, < ^ss)Sus'SeiriJ tScl®, ^jsuns 
srai— tU L/sfflut-i&rsir inpetfa^U}, 


^s^skQstr utBtangiiii)Uty,&(Q) gj 
wQffrrjSfjvysini—UJ i^sifluLj&nsir mir 


soausSsir,?: f? e^ if cEgtAl- ,.«,§? so Q-srr 
ajigiii otfa)£?, tiSsofti) 6T#tf(f)ffi 


®£@nfr; ^i!h@uui$- ^wnssir <F 
es)siunuS(f^ssssL^sEiTSS{r Grear#p 


mmar^&axu uiBinnpl^Hssir. 
^jSiinsiGf^s(^asLLi—^sni>SLl.L^!Tr!. 


SI ^j Si) 60 nLDGgllh ©Si) Qf$UJ l^loST 
s)4? jyeu/f^ibTr (^esi^s QslL®,) 


s®r 5 °yiajrfsGff7t_#ji/&) {§)(vjj/5S6Wj 
^ima^iJQOTCcOT - (ciiiir^SsarusaBT 


s jyeu/f Q^nfi^niii Q& n gotof l9 m t-j 


7 K$ A*. «. 


ebaHsQansm®, iswtAli—d^eO ^^ju 


e gys3jffl/<s&rrii/u>u/flu>(Tj2'tiL/if-ff(5<5 
uisism ^)6)}&}fT^uuf.tLirr&) ^juu 


a tl i— %tr afl lL 1— it if • 
tsf.& Offns3T@)ff ciesr^ /f«dr. 


=sy jijuuis}.-? &m£i&m &itul9u. 
(Dot $)QuJ&6ii(TGar<3iJiT ^/<ang 


®fi 0}(ffj@jg)u-!eiM-~i5£iTiTaeir; ej(ip 
SffBisj!?, cgjGuna'bsfr Qmn&Q, ^_ia 


ai_ssi_ t&t35>p'JJ& Qffsx^innssTisasiis 
&&flt—3j£l&} ^uudisar ^eOGtirrp 


tfcyniyii GT®@gj&Q&irswrL-rTiT£<sfr. 
mjgs^ifilfljp GJ&ST Qtnrr&Hssruemr 


<3b JITU L0i-L I—SUIT sm 67/D&Q) 


a IB* p. Si. ®C 


G&ttQ/Sir&ati? ti ^i^i<siisairs(^ij} tita 


etzpiu iBrrs^naSifihQurr s_got®. 
sar ^iplk^Qsn&Tsrnrw^LD &is 


iO If ^LflsorLf ^aj ff aSotr ^gkuu 
^l^^idQisa&rtofi nm^Lon; ^tfi^dQ 


LPtaiS/tl®, a_t_(?6or ^u>Qpesii_uj @ 
p^ns&r; ^)^aj sro/rff @ to ^iejs&t 


SL^QKi—Qesr^-i—u ui—e3&) gj/$& 
^)0^UJl}> &l$.S5fL£>ni}$(IT}&@p@n? 


^.DJifogQ/^^/raiiflgar GdGD&GGif)&} 
(Ojy ssms&r <g)(nji*giiih iBiii&eir 


Guigttn. 
^iri&s)iiietiiT ^jQ^dSl/^n-s&r? tjur0 


lOa i ^iiaQsiiS(iKi^i urflQ&iLitr 
q^kgith fiiiEis&r (o<5iSTr/nc6D/r {g$0£ 


etyeuGwru uiBiL€&ff urnrd&wu 
Qflfrs®!? Sias&r i§2sBT£if&>-<rs$&) 


^L.S(SjtJ LfpUUtL® 611&Jgl y ^Sli 
^StiiU/J? 


(yjji—GW ^{giEffiijjueDBreiJDr ^J7ii> 


9 [fl#. 0*. a-iC. 


u)dE> 9 j$ji5g ^tunaSjjihQui^M^aT 


tSt^gJ^WIT &jnser^^sS0k_0 <p(i$ 


«»/.. «. *■»■ 


Q&r ihnsef ,$1 6v eta®/ £& ^/uudia 


^/sint—tLirrsirjSQa^s sniLQihuiq- 


QaJHSU! . «.<e«. 


"SetTitfth i$lL®& QsnQppQurr 


Q&LLi—Rn&etr. 
nejgj, si-avsvsrr®] &L.mi—£l&n/Diu& %fc iDirptvj J2j jyP«/T3-ii. 


Q&tSLfciDnsereaeua'fefr erQ^^ir^&r 


@. tS. *a» 


e_sr IF b iSl6&rt-i ^Qajs^suireoT'ouii 


£TOT,gj/ G?dE l1 l—^s^d @, Li ear emu govt 


v — -V— ^ 


^iiiQpoai—aj @SL£rTaQ<srni®iE/&^L^ 


®^_eoi_ il&apiu <5i®@QpnLo gigbt 
^ a* si? (_ ii <a5 tl © ij ti) eii? u ii] sot G 1 ^ 


(^•ira&r- 
&fiLUiruLLi—eaBr$$(trj&£ ^(tjj&Q/D 


a_ttJ 1 = ayfft)6ti/rm,6$ifl ^ra^- mireurr 


1 in,fl. IDS. iBtr. 


® g IT L£ !&&<&£■$ (3) U QutT^Gjlt} <S1JL$ 


aSjrihQu0s^i3fr(Sstr (mrresr) ^i^ 


^. »*. 


tiSQeO SI<°UIT fithQp66)t—tU @<3L£1T 


eiap ^j/uu'sis'SefrtLjih (Q&nQgfl) 
tB&IT QlSir&Q, 6Tm'2lSSTG(3)/8^g] 


Qu!T(w i gj. l ero/ei/sn"®/ a\-t3S)i—i§eo)p 
msafl^ij GTGBreor Q&rr&)g)tiQ0>n4Ebir 


aj^ G^ei^.ijaff(Sjr«ofii>'s2feff GT®$g2& 
SlGOrgi Qsill—fTIT. 


Q&irea8rt£-ir3®r wSsr^s QslLi—^p 
s_=W ^jeutrasir Q&nftsr&srstii^Qeofr 


@, £7(ijp *_SE0i— Smptu Gjm(nj>n 
&-ih&nLD etur5n&5r&G)@tu QiUfretin 


«ar. 
Qeerehr^uLD^ Q&)rr sisSmnQeu&iT 


e_s ,-gyia/ff Q&trssreifrg): ^juutif. 
*}!LD, ffigUP &-lh<o®LD-g ^ffSS^ifiQ 


uS (jjj a <s>, 2 i§i&!& eh Sii^l^^isQ&n&r 


a asp. «.ea.. 


awfl®) Qt-ffjSutT GJmguui Q&n&)git 


siriTLoeo ^i0uuQjgLJLiL$- eassr^s 


iBer. tuff. 


Si^ffiSEff S7fiCT0yf«s(r. 


Js)(7jj fij/smi) (j ppl^ir . 
2_« siLtQuirripgj ^ffli/r, (fffi/ 


s.2_ If i3s^n ^jWn Qu^!&[T 
issir st <25T 'Stssr ti (&j j$ ji: gi sr 60T6BT 


aStfiT &«K(7rja(8j sai^na; ^iejQs 
Q&nsOQiQfSna&r assrQtj-ri- sj@p 


9(5 (5Q5 1 — ^ S3r £j®Jtflt—&$£lp(&j& 
(§u QujgiQTi, 1£rr Qplsw^/Qsu 


QsfTsear(Bw.i^t ^/w'Sesr^ Q@rr 
Gissr^trj'ssr. 


®ioi_j^LS(5 ^yajSD/r Co/KortjLrS 
JK.iD & SjLtQLlrr(Lpj£! filii<3SLD£(&) 


O-sffsibri—ff/rdBisJr. 
$&& jpjuiJty. ^ eu (Vf & (3j tb 


&_«= jyuQwTQggi ^jsnir g;^ 
Q&t76i)6vnjguL$-&(3j3 QsiLu^mniii 


/_6pGE)i_!U OTSffiUUJU L§U}-&Jgl-, ^j 
^j@in&(e(2&(8)G&iLi—'2B(ra$tLL—iTri. 


ffl/SsSTd! 8lTnLD^$JB(3jU LjpihCoU 
ffl.« If 9 c «y6lJ6VffU) 1 f^t/) ihsbB^^i 


Qsnsssr®Qu!rdj, z Sj a; cgy £©£— uj 


3 [Wj|, IT. SB. 


ss)1—ili (SjtunffGtsr tdlsGtfU) unQut— 


aeaoraeffl®) s-ufltp/ffflp/r^ £t—<s3& 


4 loflf, ^jf. ». 

5 1B.S. iD«. liift. 


eitih QuiflQmrrns&r tSs^nssr ^ 


gmjg} eeyss^srr ^fSn^srQtnsO i&dgij@ 


&rnf)tuiT Qsupurrg&n sim-usmis 


03, s_sara(g si^nQs^ih QgnscTgu 


S*±. at. ta^sy. 


eirrrQeO £<sh-<3fruLit—Giju>, Lcnssmu- 


Qp@u Gieargi/ QsL-i—niT. 
eot—tue^ui^ lSsbtlj- ^sar^ffff^di 


e_#j j^toosr jijeasr^sjio^, isi—ik 


Swj.r. *. 


^sffCar e^u$QjrrrQi—Q£>&S3(Tjjd l £ 


jpQunQp wssFl^mir ujF'ss&r 


«,#: iOs. a-n. 


6ljli> C?6l/6ooT®Ot/)63r^2/ ^ SW /f * (OTj S 


QuiTSOS &tT£S&QQfQ£5r <&<55T(trffh . 


@ tglpleSlstE^ Qjg(TL-l51&l£B)IT. 


G_@ tflsOTL^ egJ/Sl/iT LDg/ULy-tLjlh @LD 


**• °-°- »"*• 


/SiS- gfUUL!}- J2J&JIT QsuefftlLlfftG] 


(tpGS>L~(u sass'Bsfr ^/eu&pjeBit—UJ 


*' °-°- 


swirinu QuQdQsrrssaru,Qu[T(ip 


aesur&GfflairQu}®) smsi'^^j ^sueor 
JJ7, CoU^7(7J ^jGlKoranU uitt^ 


jgl^wu^ieatirtaiipisj! uiTfid^ioui^. 
Ceil S>j<3D\P&$l t Sf®J6®ft'& &i$-®gJ 


Q&dj$nir; ^juQunftgsp jyojasr 
Q&n&T<3!Tfi QfitTL-taQtgfyGBT. 


mm^ibs (&;G}t!rLDtTdaLJLiLL®& 
m,n> e-i-Gsm- ^gyew/r ^(^ihiQ, ^w 


3=seo^<s>D^iijil> QgetflsufrtuLJ unnp 
Qp-oSii—UJ. iiFGLp.iT&'fefr QisnsSu 


^irasr. 
unnpg), l9<5btlj Qu^i^^nsuQ^ns 


2_,5s- i3mi^ ^jQjIr ^gya/fJsur Qisir4 
Q, if ujrmjrrGB}i-i(3)U LSiflnjL&rrGjr 


63, *<£ Qgiwi^&ilGi) LSnQsii&iurT 
GtDfiu^Ssrr.f &is0liuf!iD&> mssB^^s 


LDQJLD, St $&> ^(TJfiUgil'T^LO J§) 
(3fU l$iBtUUitTQSrGB>Sb&'$Gfr& Sli$x 


£B>j$& Q&IT&)6l)iTU>gj>/U) ^)(T^Qs>J 
Qpuis}.u5lg8)Q8d,&iTd5gnQ6er&<Gim 


eor^Qjrneijal?, ^Ei/3s»r a? l1 zjl/o @» 
QpGsr ^juiriDeo QunQaiGBrgv ^jsu 


=gw gfi U ti? aff il i_ /r if . 
SeBTS cSt{Lffi^OdET6!Sfr®, utrjb(3) ft ^ffsi&tnrLCi. Spffii 


/&#> % lSottl/ ^(igDesiL.iu l?a£ 


9. A. 


«,». 


2- % l^gviFtrtGfijatvju iSteki-i, fg) 


(tTjt—Qsur •fssriss'Seir ^/saiip^^}, 


«■**«*•* 
QtU& taUIJGBT WT Qu^0 Q0£K ILjlh 


67eisr&(ffjLi L$6arQ&&}Gd eSl0LDLj8 


tu/TaQsiTG/nuii-iih Qtvncaiin'2esTiLjih 


/Senear srsuQ^/, 1 e gyswsar gsar'iiasTfi 


1 «-#. a. 


»eS»." 


s^lLu^.^ ^eS^^Q^s^thut^.i(^ 


$nm- Oa^jj^OT Sff^smsi/snaj 


1?m 


«»*. 


^tsuns'Serr a. iuqidugbt uatteuufieu 


SJppldQsaeaiirQ, G16BT&(3}U iSIgbt 


ft... 
Qsnssm(S(oUiruj,^isuij t £ l sf^ t ii^ Qp 


Q&&)8l>&al— SuGSf- 


ehruns icgn^uuUL-i—irn- 


Uh® e765T63T' l ff^(€B)sij STSOTj^aJjCrffl; 


m, s ^j<su(T^erai—itJ ea^u^liTiEissT 


(Gtj^ffUizi B >F6Br J^Sset JJ§)<7l1&,s<£ 


S ©uiroHr. 


an-. 


LllSliSQsO GH6Bm<gBB)Ghr Q&tUUJ&&L- 


ffl?(]5a)L9(6ffi6i) ^ea^ ^jLp&^Qurr 


O.&. 
i—Tfi smssBiGBnrtnfnLju) oso/Dig id 


isunek; '&esr £ii3g@Qpih 3rG$Q& 


asyLpsamuQuTeOe^ih Lalseijih Qsu 


etfysfiHser StAlpgQpth gtssr ^suSsar 


QSBrstDLQtLinuju iSssn&^esr- 


$}LpiE - giQ-uijQfD<aiiaff sreuQ^s), ^y 


& tgJGtf&JtTLDggllh GlAaQ&ILjUi 676$ 


GuQetST ^■35)^ $}IJL-&UUfTG8r. 


OJ/TQ/ID Jf&lAs&Kdgfd &IF68BTU 


iR,3i ^)fGtiedfrLDG#ti> ep(V}<aij<sfr fc.«J 


L/ilO, g^Qm&^L-Qm Qu&s 


#ti> turrets) ®jiyih s^wun^l^^isQsn 


G&asGsn—nn&Gir. 


GBurt—fTgiXij}, $m &&)"2est $)ipi5gi 


© ^juQl-HTQggl Qu^0 QjQlLl 


Qurr^eO ^svegus^ ei ear got eu/r 


&GB)<si! QisnsQ, $)£n$ y r5iru> jj^i&Qa 


UU> e_6BW(_/7"@ii? 


ggifi/p^/ tseo&igj; ^©nauj/reo 


^ct ggyajs^f ^(75 mssB^m ,asor 


&-u)£&naG}]LD QmrrQ^&sirs&jui 


^ffl/Ssur t^Ll^tiiJiftEQ Giosr&srp 


ereHajfTla^iSiSfTSljU} S^Q^!T(T^ @(?- 


•sd^s QsnQuLHTGor? 


eOirs fLpzorgj! gj t$.&}&%eiir s_aar© 


m^ij ^/sir^iijij} ^eSu&fiiTQpLD un 


3 irjff.O.ft* 


***- 


uem^uQsunui srggj (nf$sr ■ 


euQp^eireir $&£& &i5£$tLitT(Trjd 


».ft-«; 1 


" 


Sr Lnl(&;ig UlLILO ^ffljffaSsffiJ lS 


(^arCoStr ejsnesr &rssr'SasriLju> eisbr 


t^.fi^uuf-iuneo^ jif&ti&t ^neer Qu 


6ii&sBrisia$GiriLiiEj(V}rfil&gj ^leodssff 


■t ftJJlTIf, A 
&S/D 6ii & sot ib aSfttr^ finQ&sr sf{B 


^ys;Di_Qj/rCo@, i ^jw 1 2s5r£Q)j£lg 


-":' 


(urr'xeo <§)jULit<^3- Q&nGOT(GB)esr. 


,gllii LDtSsBjgGJgj&SlL-UJ (WjtLfTfff&r <£l}} 


ft., ee-. 
er gfuQunQggj 9(5 QiA&ti> jf 


Qpw)i—iu iS^nsS&sr inQtsamQiunQ 


6 id^t. ftj 


e-dtf. 


a//raSaT ^pt^-sQsnecsTL^^i; ^io 


utfl&?@@ gfr^irSfGV-L^QsurtLith&t-L^ 


.*"i 


eorrwev/ti), ^)a/ff ersvr&i&j ^jgbuh 


SU^wQuiTQff^ $)SQ&<S®& &JGBL- 


a.©. 6« 


sir*. 


uS(tjjkQp fi7sor@2/6OT'— «J (SjLDrrgsfir, 


svffesr. 


.^1*^ 
JQ)-sii qfs @& Q& eSQsirQiEiSGJr 


•3h. ^^SfTffUi. 


*- e-^ 


*" 


GTGsrgu ji/i^ Qmsfi^lsS^m^i s^q^ 


a^nd. < 
&fi$lh S^eSBTL-tTuSpgll- 


s. gjCiU* iDj»g-u(S ^eait-Jtpg;. Us. jy«u* «raj 


"** ^ 
£j E-L-Q&ft ^ suns sit stjhpu 
jislGO ^jQllJSiSSSljQlUIUSWpl LDpQ(7r? 


iflrBBtPiS'au^ujiii, a-c-tjjsOjSiTpjiSwi^io Gpfkraifi 


(rFSu^ssriLfih 3 nem £$&)%&. 
9 UjS. iC*r 


». 


&, IT lSsotl/ ^^)/&Jnssir in^souS 


^aoi—usim-fiooxi^jfifl, aJjfairSa^.ig; Jg)[_i>su 


6#G5 15^7 ^)piEjSeurQuiT(tp^}^ ^ 


a-ffliri_j-ii«jLC^i[Q gJjyssLg Qut$\ppff. 


suit ^mhsbsiT QieitsS, §ikise(r 


cJpjGOed/Ti&gsxu) b ^isiQs SpQpemr 


(LD < 2&)u$Q®))g6Btjrt—e®<E>:&'3£ir tueS 


SGlflGd SsUff USaUUgSSSiL^UJ ǤJ(OT; 


£a$i€$n—tu (gjunrrresr inrfl^Q^/T/ff 


gwdE UGOpQprrQi— eutTJjQp&npa 


G&fWjii^f srQps^tT^uLj^piS Qpeisr 


^rr^mnetTGijLo ^unTeasrih ^jj/aot—Q/ 


C?sar s30QU(^«(gti ^pl<sSiunin&> 


jsleitysd siGarjrii QiDtLtLHTib 2-iejs 


^fWjisiG&r simgu siL.L-^sn^C 


(ms(3}& Q&rreogS&IQpGBr erehr^ 1}. 


t—nh. fis* tnirjb(3j ffin 


J*Q<!B&S<*> 


u) r gj<5iin<$®r cSyi^ suffearpeinp 


& lS. 


A*. 


^jSum (oj/7afi[6B)G 1 6l)_) glGatTp&T&T, 


{GJjtTU&uu®^, tniB^Q^nifleS^i 


@ek ups^swd stsf./igi&.Q&nem®) 


sp eruuuf- e-uSQjnQi—QgijBQfjd 


Q&nfrr5£pQunQ(irj>GBr; ^GEiptf, s^in 


JEGilTTIA 67657.32/ fi IK] «&!!}& (§<SftQ SIT 


&j5JtAULy_&Qj &,(i(^ooni_uj ^iaj. 


QiLHT&tysBruGBBresrfl&Q&n em® , 


6»/7 QiSJ6anri^-dQafTsasrQi—a!r;^iju 


u)tf H iSlmt-j jijsueorr GijffaS, 


UU)-& Q&tbuiii.uif)-ft(3j ^w/ts 


l Qp<5arL-l sieSiarr wnQsvfm®Qu>ehr 


1 uaiS. a 


. •©. 


eima) ai_t_ ffzDsu QunuSpjpi <ssm 


_g2/ QtsujSurrjatT Q&ir&>c$Q (T^iis 


*** "*" 
(ftpesr. 


Q&r eiser*}! a9@o9(g)/f«sff. 


iD* cgjuQurrQg^ ^wfr $Q& 


tOe. ^rtppQ?} <9i<suiT Q&tresreorgtt: 


eirujuprfilmg]: ^ e$&wn&i£l£i 


QpSSTLf <5!€$tUrT WIS^! &£&)fitas>fi 


e^rrjs ffi^^lmirQff^ sr^/wioSirrdQii) 


ojld Ofitu u®p@Q<sijG8jr®wjfp@nm; 


f5iresr &-tEjadtsrrnty.Q7}u(aUi5Br; sr^i 


s ^j&)eOrTLD^!ih icsfffl^CTj/eomj @ 


Sgnd: e. 


. da. 


WSDfT<S(^Ui &~!EJ&GffleO OuffntetDU) 


UJiTjear u9asijii> unQut—eijih ^y^ 


JCS. E. 


*' 


iurr<i$0L]QuGisr; ^o/Sfesr eiekeaP 


L^mL^UGSSTGBBruuL-eyui Qsu&kr® 


t—g$&) Q&nem®<5»r'(iijiE}&'3!r CTear 


QwGaTj&^&tw^aStyj&Q/DgjQutTeOj 


3 **• "-^ *■ 


(n?ff; ^su&or ^feuifli_p$&) Qan 


^/GuGsyui un®ui— Q 'susasr '©ii. 


Jfl?.* 


lK*! 


ernQsuifitTtrserr. 


1D1K1 ^sieSmiT Gui^tTuSpQjrKsarjpi 


4 io£. iDa 


iD*: 


a_a) l^jsusmtrs ssmi—Sifi—Qssr 


a_EJ««W«@^ Qffft&iQti&lQpGST- 


a. tar. 
3lt5g ^sS ^i&i^esr ^j'bso^st^!^ 


<$/ SUREST d^pl^Jtf GTQgjSluSl^dQp 


^£&; Cifljyiic <B)i£iifhr pesitruSlQev 


L/tf. ^jsu^sr cgyo/ffffiiSTr j$t&45®r 


<2$Qg!hg!, (<3>JI7U$tf>V)G0) j$l65)n@i3(T 


§)&£!— u uu}-S(3j& Q&iLipnn&eir 


snu US em L-.n got. 


GiGBTQrj'n. 
i—irn- 


SUA. «. 

6 LT H .^ ^ET 
wit ^eu^noaL^iu ^auu'Seer 

1—ttQ GT^JB'ftosr lErTefrmiSpnjt sresr^t' 
QaL-i—^p(^ ^sweor Q&TreisTQsrjgi: 
^gsisjuj^iQp^pQsnesET® ^)@<sfi 


t JfSMO'S' 
tD© &<6BrtKJ3®r £TSil6l}n(T7}lh ^jSH 


7 *3 .* 


Q.«. 


fiffi. 


ss)ir& <s6Bbrt_ffl/i_CW, ^surt&err 


©IT*. * 


**- 


BJ2- tgfGOStitTLDGgltf) £g)©J tkiW ^L^jd 


iBssyih iSlffuQ^JS GpL^-QJlistf) ^]GU 
geot Etti^GuniiQ&djgjniisEir. 


iD* ^juQunQgstf sfwn Qgd-s 


^'atrstflpaji- t giuuty-U$(tJ)£ t £itl>) i§ii 


urnrssiDfT QistrdSly (fisiserr <sreafls 


SJ^TQ&Hlh Q#tLIUjd&^®LDrT<G$)Gl) 


(Zjpldjp < £§)Qjfr.sr(6»5(_GW* ^(TJtf 


Gt<EiStGnjd(3j &- (nj£& ion oSlir ratS £_^ 


&lAUGCB!GW)lQt$f[&<3[r CTSST^ Cd&il 


L_/7ff. 


'a_/fe f§)(o ILl * &! !T GST <511 ft 0#ffSB7 


u)s7 ^tgygp^s- & eons, sstfl®) ep(^ 


8 U1.5. lC '' T 


C-fl. 


esr^: B /£ eS^surr^dsd a^®uaj 


ewcur Q&irearioin^gij: Qun^sQff, sm. 


ujit-^j. Sia. 
(GC)sJ ,«quj ; ' eSl&i-e»n&dQpGD6$)]& 


GOUHLj SlTBff ^ fflS? ©OIL/ J»j G$il—iB $ 


Sutwi 


Os, 


($} eijj] w <h & i— d gj io erssr.gi Q^/tot 


(Tljd&lp 6T607 U><s2SsBT &^U)l&t—£$Sleib 


**' 
ajTs^i—CDsarj 


Q s n em ® W 15 Qg 65T . 


a.* 3 cgjiEgu LSshdBiruSecr @$u 


oUy egf/s^ «^aiJ sr©/oC£_4,©si!/r 


/jsor ^(7fj?Os/iOT©, ^eirari_si/ 


@)6ji'ti) ^euSsBTL/ iSty-dgidQaneir 


G?rr, a9*fi!/n-Ssfi(?ffisDr, sreer ^oil 


i^fi^Qu^^ ^jeu2esr^ f^aa/r 


&®ltT&li) l§taJ(S)ti,Lllp. a_ |H 5o90#(iJ 


afiCsiiJ f Qwffg/Ssurpjp; iSeari-i 


u^to siesrjri/ aL.uiSlLl.t—nm. LD/TJDl^ 5n jytB&irJLD' Sr@ 


a_© ^^(TjssBr^SIJG'ei) ^esriiiaetr 


Si. l9. *>/&. 


gpto !zrr6tflQ&) Q-uSIQrTnQt—QQiifii} 


S/>ty-Gukgl 3k.L-t—inn&lfOGS)$ $)Qu-! 


■— ^/— - ' 


0uurrsar GiGhf(tt?ff. 


&w trap sufi S6sst—Qun(i^^i,^j^n 


1 HI A. . lE*T. IL>£6. 

a lag. S«t. D-Q_. 


iR,s- rgt/suiT&ittr ^/li^S" gmiatglmuj 


<$!&& ^H&pp ^e&tLjt-.Qfxr Qffti 


^Iplk^QsnsuerreSl&j'^; Quye^nh 


GGIGS&jl Qe<r<xmir)UJi'r> Q&wiQLDR&sr 
j>l<5titBL^j$lglei} eS&irtfid&lpjSpt&jiii 


jus&Quj, ii ^wtyssrsS lL®u t^pu 
umi^Tirs£r. 


ulL®, Jjjszrf? §jwesfii-&$G> t$n 


3 10^. (yj. «. 


iftffi. It 3 LS<5Brt-i ^/smt ssuuirmrr 


QEu^iumasi) Gfurr ejesr^i/ &-§&£ 


s*4. «. «■«: 


&i^u> ulLi— emjEpi 'do Q&irtsgj, qqk 


^i stLi—'BeitiiSQQQpeat <simgi 


G-n.. a-a 1 . 


s§L-U?-Qed ®Q5fi@QutTflf>^p, ^j<sun 


Q&ITeOG&, jyatyff <$lfiLLt$-{Gff)lT' 
tSfjGutraderr QisndQ, sutJsluSd&i i§tn 


£_* JULlQLllTQgg} Si^i 9^fitBC 
aSTT <STG8i£&(3jplg;g$ &. /BJ « (G^ « @ ST 


®^<su%ssr L£&ei}Lh^)j'%eva&y!i)ji;Sftu 
Qsir £(&}& £ u>u got esS d Q&fTGm 


Ljpuut-LQu QunuSlpjpj; ^ en sir 
££_ffdEW OTSOT^J/ (t>at-Lt IfiTi 


j^pigiQutjfG^ssr sim^gi ^Qts^ir 


4m*. gJ). a.«, 


nhsp *j>f&/r&ar jftt&aBei siajesr 


Qs : net)eofl$i&pfr&& : Q&^su'fcaru 


O.B-. UI0. 0. 


Qutfitueuelsr Gievrny sp^suQnrr 


GuiTSOS @L^IS^T60T- 


*•■ 


Qi—tT0imjiT QjySluSQei) £(§■£&[£ 


a_67 ^Qtu&sunGGrwrr ^/jsussii 
uemessBdQ^fT6tff!rL- L/tf iiV (63)(?6tf 


GtDL-iU GGiSEB>UJU l§ l$-$gl , ^GU^eST 


si®ggnh^ £_i_GW tgijQjQsr GjQgi 


j^!# Q&rTGGTGSrsp: grQ&t&t QpfiGO 
eteS, 
siGsrgu QsLLi—nHseir. 


5 (DjS (fl^V- a-. 


m,Sr 5 (p(rrj liienSsrrsfoftJ er®ggj jy 


s_a, ^■siiir Q&n&insBrgt: Q&u@ 


w£ iD.ia*. 
^(GBJSjyUJ S-USUfl^g^tSUj^lQu) S{ 
sbrrS, LopQl^^sSfiLDiruj ^fihg# 
6B8I®, 


&fl§j}@8UJg Jgl &£;$•£ &-l— Rg] 6T€BT 
/6.CT ^.UUL^UUlLI— l3&T%3fTS 


&"■ 
&fle\l QGffGtnp £T&sr£gj<5B)i—. tu fining 


m,u) If i^sstlj ^a//r«firr ^jsusS 
$0l(6$)QeJ Q^ii^^/dQsT&r^Qp 


i—th^Su.Qu LS'TLurreaaruuLL®^ 
6ii gar sjsuCdiS5), ^£i/sor G765r2fea7J 


geSQevtLOT isirtl.if.GBr sni^jiLindju 


•"»*■ A **■ 


Qffirp^sQ&fftffl(6KQ{T)p(zn-; "^eii 


'QunSpQuiTftp^J, ^SUIT jBLOQp 


*" ' *" ^' 


60 tr wept to ereorSsor^ G^n^^^Oa-ff 


emt—uj Fia^/fa^sg ®-u(ojg#io 
SfT^ S/D SU SPT CTSJlCiGB), ^QJeoT ST 


U6BOTOTOT l 2WKKir®Q(fl6flr t gZ' $)(§&/$ 
SBrtfettr (LOfTgtSifTLB) J)j&)6d, 6T6BrSsB7 


uiy-tiS (6E)Cc60, (grno QunQpsoyg) 
^^nJiSlsursvesyfri^ih Gj/r^/* 


^(gsu^Lo ^ipliunm&i ^(RjaaQm 
O^ffs»T(«5©0'SBJ* sresr^n. 


6*x>t®lo s/GBTgi/ taSffiiiitSlgGjiT- 


7 * C«.r. &t. 


*=iy It ^^juQuirno^ Qujrrs>irrear 


faa tUmij ^/o/ff ^jsuHs^efr 


2-tSy. SB*. B, 


^snQnrrQiEndQTQuagsQir, istod 


QlEfTG&l, 2 L06Bfl@g!pi<3DL-UJ (9jl£(T 
@ij li)sorOffSi)6\J/rU)6ij @<5<5®^ «& 


ffGST WGBtlglj&(GKG®U.UJ tSSiSliSletf 
(T^SllSSr &-tO(Tp<5®l—UJ rnntod^^ 


(puL-l&Q&fT®&&uu(ii6ijtTear; cgfQJiT 
Q&l u&ir&s'&n-jE Jgl!T£g&&GBOr 


sstr ^jsii^st^ Qsi^oQ^iiisunn 
Cl_/tu>; ^Eiiecr tsto&QfjU i3&rQff 


a«rr; iL<8fiiEi3&rL) .-sysussr p^sor 
60&HTgui^-Ujn&} ^sueor ^uui?.^ arc&r LDT(n(3j a) ^jfitamrtii. 


Q^uJuJ^uqL-sg^ ©^/T6orC?(g)iii 


£). i_9. ihJfr- 


sfi^pnjjifliusijn&igtT/mL-iu LfQg&n 


e7SoT(2f"Sor. 


^— v— ' 


sunm^ui ^/jsSsjB ^aSiunw^/'h 


«,«. ^&p(&) $}(2tL!&Q/[T<3jrGUIT 
^^^©sOT/piSsr. 


Q&ffGBnsBrjjii: fciGJ&m ^etj^ad^^ 
i"ST ,Sll&}&)nWg^LD &-GST GSBBT 


g sto i~ wsoBTsaerG W esort— .trm; J 6/6sr 


1 a Qsirifl. ie,. 


S-fc3r3sOT« | Ga®i QpjB2>(Bj ST^I 


GGrpSil tgv)6x) ST65T(7yei', zr<asrG$)i£mL~tu 


*' 


auff@a), ^GGigu iSIQiEiQuQun®. 


tstnc^fHi^QeJ £>\pi-\fith Q-fiuQp 
&J>/ £ ^)i76tKir® sejarSsrar e_sai_ 


&i m 67sar Saw a (S)j£lf,j£i& &<$ Qn 
i/jQ/(CD)tu /5j(« c oya©sffflitiG , oJ ^gsrr 


LDlTILl^ ^SB)U)Q^ : /7'6i/eiliOffi-li—ffSB7'. 
smJuSS^^j^tii, ipptofipd s&xjt 


tf=iD s ^j®}®}!TL£>Q>iih a_(5y^F(GmriF@ 


8 ID,*, tfo.. *ffl. 


sssr^iLiu uun-uir&gimi—UJ @jt* 


GSQsnfsluJGdeJagisiifisr s_i&a=3ff l/'E 
9aj^Qeo LSuQwgl&QpQjg a. 


£?e\i $j(yjdQ(n?&r. 
6BTa(^ F5®)LD!TQ3(nj&(?!jLD; ^is/SJISfi 


&>£ s SjmpltLfLD $iKi-s&r Splshg/ 


3 KV5. £.«■&.. 


fl}p(9jtrluj<a>jiTa(GrF;mt~tLi LjQg &n 


E$gp!68)I—ILl<31IlT3efrtTUJ ^(T^dQpU 
(SUntAgiilLD ^jsQeS ^IsSlUtlLD^ULD 


Uf-i}S&8)Q&} 7 Q(T$<3)jGBr eresr ffffttyi 
^(^dQmpesr. 


j§ ear i$l£I^ fiii> fp0 ssoiuio pesm 
J 3 * 1 STa)a>/ , 'LJ UsSl&tGfyLD &.ijli) 


*5jsf/f iLBiSiejag* Qs/r®^fT60 ) 
(CT)Co6l) &WTLCn l &&ULl(S)&lpgi)QLJn 


^jsueir <s&n u<5d°<fa$r $)Lpwj£}QutT®! 
&), tu/ra/^Bj/Lo ^/ffSsaniiSigDjCcgo 


§3&)'<550 sie&rjry QiotiitLiadj e-<ki& 
#njnDn&&uu®6ijnG$r- 


(GY5<s@>? Q&nGJ&iQQtDsk. 
®m 8 e_uuTiSBT^ /5ei)GV^y; e_u 


&&. IF i r g>j<sorpliLji}s CTfiOrSsw <ai?# 


* 1D^. 0^. «. 


unsure ffirjUDppQfi'-u^i^e^^ <sis!l 


wa^dSpsuir^eirfrQaJ §)&&& ®p$ 


am*. 00. e_.' 


(gfjGW £j@p(j9j& gftnih ^Essn-^rrs 


tut5un&@tfl<iv 9^a'isor (&;ppt£ Q&tu 
g^/fssfr; 9 e_iE/iS[OT; 1 ig5EyrC'6>7" s_ 


Wfip(3jd £(T<T68oriarT>j5l(7T;&Qpw&jr 
LVL/ a-SOTf—^^If^dE^iiu^L QjUJ 


GfQjQiGE)^ ^i<sum ^sk £(W<$$E)QG) 
ii/® .swr; 10 ^ a) ey/riojy/ ti ^(Tj su 


tsjthSHnds®} slLl^uulL®^ -?(£p& 
QjjrrQL-!T(^su!T ^LDn^ire/sriDrrdj g) 


^HgpfiUQo) g&r®ruuLLi~tT&} ^su 
^fStSiiiSt— a;/T<ssJr s;sarg?/r. 


«)- ^^xirirui. 


S ©Cur, Os. *- 


<e Qppp @ ra^ en ff(65)fflj * ^(sa^0 
a.. SjSsagl o!suir«iJLSiflBn«iii<W(tf^^iJ ufiQ* 
uisg^Ag a-^D-aiQfflTEuEj?, IB*. pii!$i—fl$ai 


gpl<£glLjQprT<S!; $ JgJjSBbr® so)# 


Qar8m<8wrL>uC-i- iSir'srtHat 4fir*i$£g>, 


eouj S-ffliii—jueuiCsjuj, 
#^ &00W mjrs ^jd9<safluSQ&} 
saiiii^iis! $ssa>slstA(g£p3g* 8i}ea!S%&<§ 


JfptSfigl, B-&- <5«SGp«j.^«t <8iA$pth mt 


!5e0innuS(F^d(^ih- G c gji5tzjT&@l£)p(-9; 


7 * dor. a.. iB*. 


tnsfimffijib, a-eSj^QfiCffiUutfui Q£Bnevfi&$g:, 


ifl uj suits (swj am l_uj 4Qi &ir<3iirnD 
(TjaSsar^sur. 


8 ifljj. <S. ids. 
J 3 ® ^do&iniDgHio e,sar *ff») 


gjr*. ti)<P. S*. 


©_6SrSs»7« Oii®*S/!)^@ ejatf&jir 


9 «Qu. r. e-*. 

GsjrCoSjff.tf'.tf. 


p/TGsr c$f(7$Q<$iu<si"2T tyfefiiuir ibitlL 


(gjo-ii sf&>p& gp7@g/uGuiT<8; $ 


10 s-Qs-T. fla.. 


Za.65T £sl<a5)#£\$ftj3(3)L-l QufT^IT^ 


#>«■ i§@$uj sua ^dQesrluSQeJ 


cu Q^rifl. IDs. 
As. n-J. Ca-. 
g&r&ruL><3QpJ$g#w, &ULttrg3afl 


ft*. 


mu enipss^^esrui^L ^su/rsi&^d J 


tuning ^/sneefl&i i^nQsii&sQpQ^ 


11 loji. id*. *. 


(^ ingiUty-Ujih e-uG^tFiouaJwcoafi 


1 ??_«JJ-<5(a5 /5"eOLD/rui?(75«(35LDj ^jisibit 


IBs, ST. 


(gjjff. LLtrp(8j LD ^Pjfiil&tTJLL. &iST ■stiEor fink ld&bt<sS1g8>iu$ &<sn&fl<£$ 

/s, ^ijSJirs'Bsir = gy&i/7-C?/5ff<s@, Clot 
CoV eresrusuir &-tEJ&(Gf£d(3} sru 
uis}-£ 3Lii—'2erTii3i-Li—!TiT srsar^/r. 

<f jpiwn&<ar Q&treifreifrjg/: ^wrs^ 

ffsu Qsrr®fiflnir gt £&(/§> it setr- 

® ^uOu/r^^ ^Qiussuneor 
■mi it ^aif/f^fGrj.s^-F Q&n&FSsijpi: 

S-l£j3{t>ftt3»t—tl-> (QjQTjflLULD St$-GBTLC>IT 

®^@ $)®&& dSLLi—'Sefreatu GTQg 
Q&!T6BBt<3 uununesr ^fSurrs'Bsir 

3 r ay 6B3» lj QuGmTGBBUU>!T3& Q&lu 
£fT!T- 

w ^J^sor StS/spus sj^fflyew 
^ssr ^suu^sstll^ld ^nssnuLifLDeS lL 

^(jjiiu/rw GiGsrgi o, 

BLnnu§<T^&S!(rrfn&<Hr. 
«. jQsa&iurrso LUrffusesr ^IfaiBrp 

J) If li/sar^y aJz^.if.G'eu ^jw(t^ 

flfQuirOpgl) 

a)* ^jeuir 

«B)(U eSeurtSLDWoSST^U^pmi^l <ST€D 

tcffuj off u&ngwG&tL&pe 

esreii&r ^sar L/^a^?©^ p&rerfl , 
afl ev <r« ti lt eaw era im ^- •— •— ' ffl/err BIBB (tipff* 

QptTt— u u®iiiu {$.&<&, u tSI eir ^etr 
«3str ^/svtfn—£j£}/b(9)« Qansoer® 

Sara OsffasffSa^fiu/f.sSbr ^giL 

■S6OT®, e&&<35IlJD ^jSSil—i^lj lS&t 
3srr«erf simeeBi—fi^leii su^Qp^p 
(3j@ £GB)i— Licitf testy ld si), {§}l_ieQ&it 
®ikise!T' ^unnun^sso—uj $}rnr& 

QiULD ^UUl$.QULLl—6K!Glta{GiT l & 

m ^.emL^osLDimnsnQs. to. 


s^.t 


Crr 


«r. b 


* Qsird 


<r. a 


ISA. 
•^ 


Cm. 


SB 


gi* 


*«Sf 


a» 


7 « Q*»ifl 


iDff 


a_iip.«C?u.e_.* 


B^ 


»cSf 


B 


9 io^. 


(Cm.. 


As 


»** 


^cSf- 


*^ u3© B S^a/(6?;(GB)6^ii) ^r^ 

<5®iuuQutTG>)u ujTnun^nssii—±i 
LDffiSQ^.i^neiij^jSiisir^iiQeM lSitQw 

&UU^!sO'b3J STSOTJJ' QLDUJLUntL!&-iEJ 

gi&Q&n&itsr®, ^ldqp<35)L-.iu stoss 
u)st IT 9 l9s5tl/ ^fflj,T qpuutl® 

&n~pt-tLy.ti§L^(b!, me\>&> Qun^sQrr. 

Qsnmt6fijLDUiq-&(9j, p/rsor Q&lulu 
Q sii soar isf-'ugi si^srssrQsii&srgii Q& 

earjp: ii Greer^esT !B&i&}<siQssT<ssrgn 
sjsar QsFire\)QiQ(trfiu? usrrus^U) 

sgiiui is 60 so a.' ear <°y6V&)Q<5ii. 

t^uunudns'Q&n^Q&iuuJn^Qiju 
uaLurrs; &6frsijQ&UJUjr:$(YffLJijrr 
iun«i QLJnLu&&wLl.&G)&iT6i)60n$£! 

gfleoyuu^LD assricu vaergttii eurnurr « flj.Jl| Lnrr/b(&j iD ^j^&nrrib. 


GtGtsrplQrj&Slp sp u'Zgbt #2sit ^//Si'b 


8- t-9- IK.IB,- 


■suuGZuetinsm lutrQtTGargif gibs 


£$Q7)&Q(nf'(£iu ei&trjwpiT. 
-.— - 


(etK&cvj&rQ&r Q&neu s^sQsrr&ior 


a_o) ^usff)(5 ^'swssr Q&rTfnoreer 


1 in«. 


*.0*,*.0.- 


i—rrir&err. 


.^j." QurrgaQjr, ^sbisus'SsitQili&i 


*1 


"of*! 


S-6r ^j uQ 'u n Qgg) §)Qtai&6>j rrtssr 


&)tTtf> lEttm S7SBT S^VSUlU^Qp^So 


sw#. 


'*■ "- 


suit ,oyfii//TsSgi7"L/ Lurirpg}, weofl^ir 


<sas&Q art star (SiGiiQ^QQpeijr crew 


3 Gu- 


*jf Q-*. 


■$tGfij&(3) tgqsp sz-t—iTjg sntBaifi 


j^ear. 


e.* 


rm. ©a.. 


p/rest; i usrrujlQssr l er<ssi^ajii> 


e_« cgiuQufrangl $lQtu&s>inenr 


er: 4SO-. 0. 


Q&iuaig SJIrrtrGSBfltii&rsirsiiiT, ^oas 


euir jujev'Bssru uwrpg)-, ^jeuenfli—3; 


4*^C 


. so. iff. 


outgo ujjiTug£gii&(aj s\£i sh~L^n$ 


,©ei> j^ssrLjSh^irij^ Q&irearGBTjp; 


«vt. 


6*. a.*. 


arttBujmi\i&i etisaqtfh. 


&-SBTGtiflt—3;jiii!&) (J/eorspLD f^ssrgv 


S«A 


' 


e-*9/ f 5 iSgBTL1 Qug!0 JljSLQStT 


(SyG&psunib ^l0dSp^/; l £ Qutrib 


gJJS. 0^, tjjf. 


QisrrsQ, ®@@f BuiEis&r steoeotr 


^sbt*@ e_KJori_/r£3rsroffl/<s2oyT" aV^ 


supanptLfiieSl l1® &-LDd(&jU l3<est 


^y, ujTwsaan^&i^^Qeo QurtsQ 


Q&eBrQQrfQw Gtm(nf<3sr. 


<el£^gt>@ ^ieo)i—i5^/QaiT<arsrr^i^iX<m 


a_<ffii ^/g;p(&; $} (otu a? au rreureuir 


gflS, S\ &n-aU tSSsiT 6J£ti)ip£(Gn; &(3ja 


Q&trssrGBr^: giggt iBlSI^qpld sp-sS! 


Q&n®$g} } i$ean-i suii'^i &G$imsu 


Q&SL^jgSilfsisr £u9pprtpw sSlLssh-, 


633UJ <ST© ( 4^7«©«/T'6»7®, OTSOTff^iJ 


aj(Tsi/^j, &Q&rr^fftr&'%GirairTGi!jp, & 


i$astQ&eii$jj!«to trains stm^ir. 


Qatr^tfl&VetTuirTSiicgj) psuLfyssroitr 


a_s_ sfstiesr i£t@)Bp ^ewtsl&'Ssir 


au^7, finonaiujtrsijgj, w'SesrsS an iv 


s-ss>i—ai<si)i^sarui^,aV^S)QsO, c §)/i^ 


oitreujg!, LSstrHEtrslisirtLitreiig], rBeoii 


61l&6ljr i gGB]fi& QslL®, LDtEStW Qftltm 


&'%ETTUjrT£L'jijje£!t_L(S, 


j?, g}&&gQptrQt— cgj sii eaiv gSlL 


6 a. a 


f s»ir. Q.S. 


».(£) e t$6BTL) ^jiheato^KSsa jgissr 


®uQuTrSS)6sr. 


*.. 


a»«- 4.^. 


Ut£I&{Gft!—QtoUrS^-L^ jrOT £11 LD L~ lib 


S-<E. ^ ^LfQufTr^^f gjCcUJSFQJfr 


&niu a?®«f5EfTLqti, ^Qsf^srrs^Eir 


array if &ptBuu(rr;£g),$t}>Qpe®L—iu 


liytc, &(£&rrgifls$erraiu)) gtriiis'Betr 


^Sl^ IT SfEKL^Qssr Q ■£ IT 6BT GUT &J .' 


Ojihi lSl&t'Sefrs^eirajii) i iSeOis/s'SErT 


QurroK'arsteiruQuppisi'T^&r untr 


ILfth, LO^SSiUiaSlQsO $g$£lttJ&Sn¥/a$T 


u j6pan/_ ^J ^g)j/r<? Sai^^leo lSit 


ajiii, QupgjjsQ&tTmGirrTiD&} $)0d 


Qeu@d@psp lSss^ld jiftBgp etssr 


SpGH&fT Q(VjGli6ffl!U) ^GOfalQttJGBr 


&"' 


Jpw, 


q_&> ^jsoeOnui^lih @<5i£rra@<r ^^ 


?«*. 


a*. kiD: 


ufyS 7 QpiSilQiGVjjrn&tuj jijQissrr 


a/iFSBriaysSsfri <§$ggi@ GHesi&g@ 
u>#. (jsri- 


LSifBQfGtyrTnajili, iSii r QQi^)tr Qp,i 


QutTQggt, $)QlU# 811 tT<5S> SUIT Jtf&lft 


@QtGB)]r(rtuih §1 (5 uurrrrsQetresr 


s<sY5#(>5Lj u/«jr@j/ii) Q&treorssrjpi: 


^lo, QiDiuiurtih &-r£is^>ft&(&j3 : 


iSlidfiteir&Qefr-, 3 Q u rr fit) err s erf] sar 


Q&ni\}§$iQ(cp&sr etesr^rr. 


(oiaaJ ^ii)Lfl l Ea»«uj/7"uJ'(^aS' i iQ0j/f 


8«* 


D_e. a <t. 


i&2- V & ^iesrplaji}> ^jeutrs^r er(rtj 


«6ff utrnunGgiemi—iu ^atr^Qin^ 


S»* 


**■ **■ 


&QgOld Bsjj^^)p0U iSlrjairreabT 


$g\) i3nQ@i&sQp_0 tSseifih <$! tfl 


ujrraiu QutrmrQutrQ^^:, $Qil< 


^rrsQsa ^Kvjd&p&i- 


sr-mn<ES®irr ^j&rra t^ar&j Qpek 


s_® vgar<EiiifliuQp&rsfrG>i<oi5r unit 


(?CTT rsi—iB^trtr; ^/surtserr lSstlS^ 


uitG!$)Gff)i—UJ (^niriQiupS?!^ l9j 


*gu uaif&QprrQt— Sj&i^s^u 


Q«u£l&@p$e£[l>, epu..i_Gi£>rrm-j£i 


9 K»,i> 


J*. **: 


iS'oerQf&rr^rraGtr- ^juQurrrw^i 


§><T$ 2Srffiu5fiBT SfrSHbV J^KSnLp&pgi 


**?****■ 


^Wt! USSr6cf)(r!jG}J<ctDtTLLItf) LDg^U 


sittfflgnuj $)0d&pQ^6br(n?iT. 


ISf-JLjlD ^jG5iLp@gI# gLDGfTtjS: tTlLU 


0-* ^aj/rasTT si^lsLanaiu l9jt 


s£ld(&>ti> sniBajtms'bsfr s/aiirsfef^-i 


'$■££1, rSjUUlSt-airTf^G*) (g£jSL_Q& 


^ifBtSsj^g: Q&asbreBrgs: tnirjD(&j (D ^1^ 


&[TJW. ftr.ffin 


m,m, ^Q&n, ^r^^QsOQps^u 


Q- iS> nun,: 


&Jn~Lfig$]La t5treor Qup^/dQstrsrr 


QunSiQ&LQ, ^jlElQs LDOsFIstGgll 


' .^ v ^>- 


(Sfjii) <Sfl)(5tT6GT$Se>p £iEJ-£(GtTjt£ QlJp 


isai—iu (gjiurrjjeisr Sngrtear ^&irtf! 


1 <itf. <m>. a.o. 


gydQairiorreStTatohj si^iQiDin^fttsr- 


tUqTj&tgjio QsUfiWTJT&(TTjd(i3}Lb gSU 
iFii) «g£(g9Jj2/£i c^nSssuuiLL^suir 


L{sQa[T®S>&uu®®irrG6rj<gl'3iifi&eir 
SfS^dQtsmssrpl^ (iDpQtrtfQ^euQTjd 


^-suSsar wirsscr ^dQ2£srd(fj s.tl 
($}Ia) E7S3T <3»®}3pU£&p£i5lg2JtJi GIStST 


uQ^^ibui^-ir^,^ $£nuL]#QiF\ij 
@)i-gjU£&p$gxth ^0UUjSp 


§! } ^jw^esru i-ippQg&@ptTnij&(&j 
tsnear (■seor^sofi) busst QgnQd 


<puLj&Q&v'3uuiTiT-£'zir- 
•sisL-L^irQ^SsTfTrj-ir. 


jt^p cgjsun&etr ^/su'Sest ^i^leij 


2 u.£, e_cD. e_y. 


&& H ^LoppU UpgluQufTfjLD 


QfiLi^, ^ a; 3sar saniB^S)^) s\u}-@ 
saga Qsisr^uutL(Sl i tuBsQsni3 


J&, g\<Sti<3srQi£iQ<3Z giuiS, jij®i 
ssrQui^lU) QmirsiiiTear(oLD^i}> Qan 


%£st& Q^rt^&yQ^iLsjrrfrsm; ^S 
ULDfTU$0d& ; i O p a/7L_IB©@/f<5eir. 


ejyti) Qp<sk(j^ui lErreiflQeo ^jSuasr 
■s'a. <g>j uQ u n Qgsfl ^jQiu&fSunsBr 


^-i^HQafjQi—(w^^0LJU!T<sff Gieer 
suit £[6una'&iir ^itsTitpfigja 1 Q^irt^s 


($•*. 
ssr^: fiiiissir ^ijpli^Q^dQpuuf., 


/&© 11 l i3®sn-f Q&Q uQ$ i)-[ s8 fir 


"d***-* «* 


&-&)a@j$ii(TT;d(&}m(o6tr tSljrt-idssir* 


(&m>!T!IITS5(rtTQtL! UJH&Q&nmb QlUIT 


• valmir - 


eTSBrsuruuLLtS-fTJjdSpsijiTSGir $)jp/ 


suirsgiith cgtfstjfFli—^jisI®) euiEJjj, (Slut 


3 ^ri.e-e-.e-S. 


mnuunih ^,H5©(v??,TdEsr7; 3 ^^» 


gtsQtTy is trims sir Qeuesari^-dQ^Eireir 
GJULD^/lh ^isiins(m l '3Si—iu Quifl 


(GfJjQpUl$- <£iT GTtEI&i6rTjd(3j & Q&tLl 
Qtunir-sm ^SLfit—UUL$-d(3j ^ya/zf 


tuQsuesixGiQuiGBrgi eSl^iliLjQQ^ 
seflQiD®) <$i$ annus Q&g$f,jip§l 


ld oiesTQ^irseir. 
(Tt/'ITStSIT. 


iH"S^ <&1&P<§ JjW*i ieitsot s_/a<£ 


4 a*, flj). »_,, 


&>!¥* i Jl/UUL^. &-IEl$(&lj&{7Jj®rQ<Str 


(GT5«@# Q#thtL> tfirkiseir eS(T^li>Lf 
{^^d&d&L-t—frgj; e./E'tB^i^sfr 


Qpgp £Tsnr£srQsvear(rrfri . 


(Jtstr QuffltUG)Jfc>S)tLI ^)(W<SffioS(5[0 


nhw ^f&jirssir Q&trcireBr&s: mi 
LjQpEbSST^ &-1K1&&T S^KlSllUSSITU 


LcSlomnsoitu ^on i— is£B(njd (Sjih 
@uj $l0&&dai—®J£8r- 


QutTQgJgJ^ SJIWSBlfleO Zp(IJ}<alJGBr e_ii 
&& 1 Q-IEJS6ffIii) QpgeOtTGffllLlnuS 


(ip&ni—iu sueo^iuas^^lQsoa^iii, 
(Wjds eS(^uiLj@ps>j&ir, cjstisoirQrjd 


fPfTTjsuGsr e-U}Qp<anu,tLi §$t—giUG 
(gib ^ty-GKiLDUJiruJ ^Kg&SS&L- 


3g§lQsVUJth ^(T^ds ^y&gjd&IJSLh 
es/ser. 


ussBrsssrQai)sm®i}i eiesrgp Qgtrear 


5 Suisir,^. 


JP® 5 LDGsfl l &gp}£GlL-UJ (^LDITriGplih, ; 


^5]/rdiDi7, 


ftr.lAtf.A_w, 


3Sry5)tL!Ui ^jGrS)I—tLjthut$-d(3} QJ.Tff 


^=sy @C '\us-m n «sr<a< rr Q&ftGarm 
LDSi, SSSLiSluJUi Q&tLtLjthui<?-d(3jU>' 


jii: isth&sir QstLi—^gs ^-isistsmd 


6 mfi. e.s. ftjf, 


^^QftSStolT L£'LL(9jLDQun(Iljt3(ntS$\ 


UGvaremyiit utT^SHngjSleO utresrih 


g&. 0.. 0». 


^sar^is^t—iu ^uuSssTisQiS/r Officii 
Ui$.d(3jtr> euiB^rrQesr eisar^mir. 


UGsorssurs^ih, lEirsar QupgudQ&rr&r 


7 "i*. e.iD. e-s.. 


5=* If IlS&stlj ^a/fffflsrr aiBQan 


(snjii etvEirear^ssy^u Qupjpid 


gffjt, lyy, J*®. 


ULLi—6m@t5lp(g^ a//Ejj/nf«£rr, ^gi/su 


Qsn&r&retith S-ihsstrn&) o^Qldit 
(njih jpjSuqjjmL-tLi ^&£ff#(OT;£o 


ctctt"]/ G^/rsBrsors^gj, 
i$(8ji5fi & earth &<<3fi)U) v gyucD<ge&LL 


fl^* ^wn&Bir 5^@ii> srearfWf'f 
<Bu QutTecrOutTQp^!, $QiniLf eim 


aaJr; ^juQuiTqggi ^Qujsfsvmur 
UejEQIEatl—UJ t£8(GP)$EitLl (^(^i_(OT) 


suit ^iffl/fftscW Qisit&8, mrtssr utr 
ear uq^^^IQlchi srskueueiir eui£l 


•ssrihusvar^jth li /r.« jg &£$&> £,wa 
uSQeti tSI&sai&Q&i-LSl&Q&tT&kria- 


(Bjju) u near ldu soar GssygSriaeir^ ^jso 
QTjGSm-SllS&l, (Tr uiirp(3j iDa e&jSxaitrsu}. 


&<sj miT&QirggirjnTjniSiu $)Qtu 


Q. t$. 0nJl»* 


s_ e./B«(6i^«@ Qpsaruits ^(5* i 


frsunssreurr eu(ff)£l(Tr?Qirsirjpi Coaar 


^— \— "** 


©/z> «gy ^-s @ntri£ip$£lp(& ) u Qurrtki 


sSulilL®, ^Qtu&Qsu, ^ffa^gor 
■sisir; ridis&r ^tgled LSIirQeij&^fi 


0LDrrirQesr, enssrQi^eo ^sssm^uS 
S!^i_<2W, ep{7fi,GlJ(Wjl£l STQr?Lf>&) Sil. 


(tfjti, <51(&Xg}) &l-U LSt—gQflfTt^lElS 
L^UUlLis^(^S@P (■£(L§GBi@i)§GSr) 


igjajr. 
(&)iLty-<a»uJ l & ansm^iiaetr; jy^ssr 


&£f ^Sfeor QuffrnneS^di^w 
sl t—eSi£<%g8 ^■safii QsfT<ooorSl 


u <$-&(&, <giQih&rr £/i$v¥£sr& aiq-ijg) 
Gu!T(Wjt£iaefr. 


Qsiresari—irna^r; ^/uui^uSi^i 
m, ^(^fflesr, ersar ^uuu^# Q&th 


gtth ^q/ot, gn^jsiesr (SjLDnsQ&w, 
8joirserr toaskgy ^_rsisi&^i—Qear 


GT£Br(oU}G\) $a&&LntTa$(YFjU) &&$g)l 
Q&ireBra5S)60, ^ / em , i—Sii0d(^ ^J^7 


^yJS&LDfTtud sz-ui$lLi— /rear. 
Q<suem(Qii> 6n®rjry Q<Ftf6i)jy>E/.5ioi7 ; 


** ^juQuiTQfigj ^Qma?sun<!>ur 
«L(_G«sr ^GHGBT cgjeSip ^iQ/aff(_^ 


Suit fSisar^i f ^auSsar gj6a}<£J££>> 
$P<3 ^/gJ/ULSoffSsw/rsar a strep 


Guatr Q&rrear/aVjiT; jyi^uLitSL &&>it 
^I^iulS^it. 


^SU^ZST JfflB2ft4#i $t—LQITU§Qlj 
& 'JflffiuUIQ- ^•sufrs&r Qunin, 


STQgiJglfTJj, <gl<3Un S_60r2£3T ^j-satf J 
Q®j&fl(?uj QfiQsSei) ajss&sar ^0 


©(Wp/r G;e8T(ff?ri&G!r. 
Qs su.t_uu/-li£0d&/>n («Qg 


©li) a_I_GW ^<&im dSSBT fflJSTU 
so>,fttPsar_) @iJ.tf SED^jiaesBr®, J) 


$ffP&&jEp ^SYTGlt? GlQgKgJ, @G*!0# 
r @OT ■SLl.t-eSifidSpQun(Lp^i ) 


a//7sora//fli— ^^aJ nditsgaresr. 
® cgitEjQs fSlsbrjD &®>n ^sun 


©« tgva^/f ^a/Ssar G^/ri©, /f/t«w" 
&'%Gtr Qftir&Q, i£tEj&<5tr lejebr ^fijair 


B-SST-BQ CTGOTiSOr QfftVUjQtilJGSBlQlh 
&L-i—e$t£a,Qr$n&@(r GtehqiftJaisif- 


67si<rr£l(T$&&t(r!j'UJ GTGBT&rr; (&;0t— 
* ^jQiust-Gurrmei/iT pikia^&fVjs 


<GV}e8TGti&ST Q&rrGBTGsrgt: J^jyesf 
stli—lierraSlLLi—ULp- £f6l?,'t ^sua 


(JPiT 67ffJr*g;LJ UITITSSiStJ Qst7®££ 
«i6)j-i{^ e_^^i7"Q/ 0^/TsaT(C»)'fsar," 


QsieinrQui otot^sst- 
cgjuQurraggJ ^a/ffsSsrr eSiL® 


©a. ^Caj^af/Tssna/T Q&nmm 
aPL.i_/r/f«sfr. 


&o: 'e_ear oP.ssijffjti, e_sjrcfcir,5 
ST ^fflOSUJffeJ @eif,iT ^jiSpS (3j 


(SjmirLDfrs&jbg!/,* t& Qutrs&iniii 


* ^eueu^E car 


Lltfsrouj ^,Qiu^eSeaBi—^^/b(^d 


njiosr(7^iT- e_z_GW ^fsufir urrtT6&>Gu 


ear g^*- 8 .* 


QsrresmQQji^y, gitst-ssir su&vtsl 


^8a)i—i^,'®tu5)u$Q&) jg)Qtu&Gii'£ 


#£?. 


n'kis'bsfr ji/^ssrQineo QuiriLi—nn 


tgju LflgBrO^ssr^POT. 


&&r; ^•suit ^>i^1s5tQlcso eiplu 


lD<£. ^IJSI&XJLL. 


Qujtbjt. Oe.. 
3 ic^. e-«. ^. 
«, Sfleogl Spimtcj t:^e :: ^sv(ipt^c.'r tSiQa)£$ 
s&r /Bieh^^iEis'Seir evtJiltiSlQeO qS/i9 


^fitr/rsiar; &&)it Loffisserfl^r ©2sw 


«ur*jj£lAF e-^y^lQsFrAsrri^io. uma^^r lissr 
a3srr Qpplpgi isui^jaSQea uitulSI 


*rfs*ajrti Sii|,i«(oji(50 Qutrjfi&gi, S-ir. uiiutr 
tGfylT&Gfr. 


®»J .SfgttiJuiJULlL- logjtfB^jgSkj Cnjirawgjj 
<5>[_(U j.tlLEjT^i-Aj jyag-HDi_!uQa[ii«Da-s{ij,s<5 
a ^&)G)rrii>€$ih (TpsunsL^uun 


2 Lj)t5BrLI £S!SlltT&&r GT(f7}&QGi}(tpd 


4 rfr.-e^.t*. 


0ih i$G8n5t—uui(f5Ln, 4 o?#isar(Sff), 
LHJTLJS^IIGSI—UJ IEfTlP@§i/fSti)Q&} 


i^s- ffLffuLDniLu QuntL, GpsSsuLn 
sutTfjQpsiiit (2fin&$BtlQ#ujiuuu 


2g\> ^(VjQs $)(7>j&@/D Qu^lUirQs 
(_dSS(_ffl/lf. 


QuppirGgflujtJ SeKffa ; «Wff@J Cy/f 
u) u:rrruiT£vx*6$>L__uj mrrLn^^^) 


.■F^Ou/r^^, ^oya/'f fiihQpsau.uj 
(?6ll 61J0Qp /ELAQpSOt—lLI lS^/TSUT 


9®j.tiw ^akiSQuemiT QvrrdQ, 
Situ ^treRjslein- ^^es>s €utr^0s uiirp(8j iDa jtf$&mfiw ins 


Qsn&r&ruuL^ssi—S):^! j 1 e.6ar 


0. l9. !&!&>. 


U_'LO S7 60T-grJTLJiJ®(i ^7SO'^2;* «TQ)^ 


&nfiu>n&n ^i_i5iseifl(S&i ^#soT(6B) 


*—»v-w 


iii'^aS/rj^wekJau/?? 7 /ffB«err Jg) 1 


eieargy ^-ui^LLL-nnssir- 


1 JE. "PSf. a. 


ew^tS 0«ron> @«cauj/r*S€af/r*inr 


iD« If ^^tiuQun^^i ^Qilis- 


2 »j. =-«. •«. 


srearjj/ ,oya/jT«(Sij*@iJ Quiring, 


sunenrsufT <zi(7j)&Q&)uQ(£a)tj-iLD Qfi 
fitrtr. 


euireOujfifiJQ&iiilib iSaQsuSfififrn; 
(Ojy ^QwjBungaqrjw tSljTfitTGsr 


JHfojQs ^jtaijn €Je^&inSUpSS)piLflh 
^s-nSijjQ^w r $]is6}££ QatLi—Quir 


&jr>r$uutTn i 5jg!, lSIsbtu &najiifitr 
QgJlS, ^vaxisi&'aa <siec&)irQ^iJi ^su 


if}!TtearQun(tgg.i UGmeS^w^i— 
(r^eai^iu 2-uQfi&fi6Z>fi&(3i>)3fij£> 


Qear upuuL-®u QufifiirsaBtnTT 
^# & rfl 'oj u u lL i— r_it^Lui/gB)C?ei), jy 


2ar(?5c5@Lj Cufl"Q)/r. 
su(f^Si^u ULu/hj£i, jysuetotT ustfdjs 


u5a_ K 3 u>^/6ffaf)Cai jJSuiism 


3 m^. e.*, 0^. 


(Bjtj}Liiy-£(3j 6umsQaiy.tGB)fT&®r- 


QufifilTEsBtLlfT &$<Lt3DtT6$LL®U L) 
£)&, efnuifijTLDfTGsrQurTQgjfi jy 


pUUL-l—Qu!T(WJ5S ^SU^di^LI 
euir fs&jTfi£dp(SjLj LjpuiQu Quit 


ufl &-<smL-nu$pny< 
@ff. 


ix)». *a_i_CW ^euir ggrnfiSSQeo 


1 ..«. «... I*. 


^_iD 1[ ^Lc^^fefflQeo tgjsun&m 


1 luwen ^)2eusroiL/i^ant_uj jgffifilu) 


gffi, iSfl.. «■©. 


J5l(tJjihl3u UjnUUL-.t—QufTQpJp, 


Ffisafid «^rar(3, ^filQ&l fpQjj &asP. 


^I'ifi ^ififslLDULD QwQtjnQi-^utL 


. S»!L/UJ/7SjlJ'li) SSKT® uplfijgis 


6 ««■. @*. «. 


®uQunGarts»a:& smut— nits m. 


\ QsrTskGfrsjnih GiGhrpi j3j6uGSlt-.fi 


* paling: 0«-u 


S-S &_i_G>OT" QlJSpQTj tii'SsSTtEij 


-filp^u lsPuulL®, ^i^lm ^10 


*@ "&v"? 


Qsrrem® ^gusw/r QisniQ, ^>JL?, 


Qs Q&nm@Qu[rQf)jgi) ^fifiliDjjiB 
@QfifT, £lT flSlfifi ^IpplLQffU) ulL 


<ssn" •sseBQsrr®s8p /sneOth ^/do 


®LiQunuStbg2l GIGSTQrj'SST. 


eOnfiut$-turr&) ^}?teu«3srrC 1 [/j ^gyci) 


8 10,6. o-«, J-®, 


e.0- ^£jb(3j LDfJglfi r $!!LDfT& gj 


sun-tea) mpQ(Wsisr^!>p±jLh ^js^rr 


ip ar. sua. lift. 


euii ^/ @> it s (Gtjj l^Qgbt Q&nG&GBrjrp: 


tf/rs3BraiffffJ?6v. 


9 «J», w. B-dJ, 


unTunsSeo \ e&&-&irr&LDiTit$0iEi 


il)j> <gjuQu!T(ig§i $)Q tu& sun air 


B_«. U.JT6. «. 


&&T, 


suit ^smfi Qfirr&Q, ^€sB ^j^s-i.t 


ri' ***' *"' 


9-Th <ojQ<5BTffir(frf , ei), 11 67&>(GV)(<£5) 


.giifii ^(^o/gi/ji) e_6crsafliL_^^(6 6D 


10 irjS. £-«. ffl*. 


S^/tO @^ i£&\>£01Uj(?, , £f7'a©, l§ 6T 


ssS'sntuu n&iun]f£l(iT l LJLJn(Gs\& 


f ~«,^ WW 


QglSgl ^Qffi^Dfi^lQsO €$(tg<Ell[T 


Gfsargy Q#/7W(gr>'f," ^Gfofi jysvQfj 


11 **. (to.o.e 


ujrrs GT&srgi Q#n®}e§) g<cbr ^d§fi 


6B)t—iL> $<3i£nx®r QstLi—nns&r- 


a.a.e.a-S.lff: 


ILIfiSjlQeO <5pG0rjp.'lh &iQ@£UUL-IT 


\ lD© H ^L^SOTi-/ SjGun&GtT GTQ^ff 
Lb®)^ fiTTSCI! G&tT®ST<58nJL$-QtU IFl—S 


Q®}Qp&(Bj &mfinns<sirj ^miQs £§) 
Qii Gimgi oSs-sunQfifitTGO, ji/i 


Qiu&®tfT6Gr€iiii QfiftjireJiufifileQ lS 
fig: QffrTpI_ll$-.Quj J$j Su S$)] <£ (3y IE 


ffQsu&fij^J, ^fslQeti sSlpurr&a'r 
t_*^ii tziecrn}! QiniiiiLtfTiu a_Ba 


{Lfih Q&p£fr£uiT6®niLjd> &snfi£>), &f 
{&ij&(G ) & Q&tTdvetf&QpGtir. 


&r&&"n~(njSB>L—uj u&}etDas^inLji}> 
&-& 1 ^fieoneO tsneor ( iSlGsrsgyw) 


Lj(r^3is' 1 ds<r sSfliQp<ouna(&^sai—iu 
^ta&i^&(§&Qs : i<60€£<Qir>fiiT®ijgi: 


^fasriasE^errajti) ssSifigg}, 


12 iBjS.n- »,£)»*. 


Q&UliiUGRTGSSllliiQLJnQnJp 13 l§IEi 


<D* ^i^a/QLo ^(75 unfifilsfiG&fii; 


iB*. *. Cujrwjr. 


«orr Q3uesBrt$.dQsn&r(GiTjLb [urrsn&j 


QjSwrrsvuja^gtGar <zjL^imnujs Qsrr 
iijih QupftjisGlsff&Tm&iftu} (nsbrgii 


sm®Quir&pfip(^ ^,_iEiQsni—n 


«. 9, «. 


eiS?*a//7S(j^/Bffsyr, ^uQunQp^i 


iagi> ^(njifirrrr. 
JSI&TiSUSiBir SLIS/ &<GfTjS(3) £_6OT£_T 


(Dsr *9{6tiGi)tTL£>g l }jLo y fi7SBre53reraL- 
(gtb. 


uj ^soiuui en&iGOrrp Qfifffifin^w 
e_© ^iGOstinLDgyw UTnnemL~&fi 


Q&utnu OS® gotj; ii>ULf}-Gs near ^61) 
filsS(T^S@p S..EJS&T l3fi(T Q-IEJ&6W ITT a. Lbtrp(8j U)SL ^n/fiilarrrrua. 


^ui3^isis°6arr in 63T6cn<s@ ti> ut$.s 


9. lSI. ««, 


■sffl/ffgBrai/ff ^yai/iTSfSWiJ—Csfir ©<Fff 


g t§isi&Gtr Q&ULQU6&u6Gor GTQgftjgl 


^— ,/— ^ 


eorsBr^y; (^/uuL^tijirtgg)&)) mnGvuth 


tkiptvjtnQunQjigtf, £?0finsirC?tz)&i* 
^)s»ffl;«cfeF# Q&tL@p ^/^JSITS^ 


e_c.S{ei7ji5g> gS&gotlci e_6!W7L/r 
£H«m fSSBrsmt-i) ^mmQ^earap b^isi 


(Sff)Si> i L£>6&Gl$,&^3Q«rJsiT/Z>fijEI&<&r- 


l ^ *. *#. 


«(K^*@<F G^jrsi) eHmir i— Ct_ ear 


H_* S li:WM&r lD&fTGGBiUtT { g}(T>jUL$IT 


QsjrCsur. fi. 


67SB7(J7f , '7, 


s sir it ^ a) j usin6san^&)isJsiaS&3 
(Wj&Qp &_ntis&r L$gir@ju> e_,TD<5s^ 


S u**. ays|f. i«9. 


u)a_. jpjfi&irrn}}. 


^uiS^isis'SetT a.meisBuJir0)0Uun!T 


67 &3T(W IT- 
jLj.ff.Tag.jgifl, ^jjSiUfaig*gui ^Slfifi *&" 


a-srlT 3 c iysu/f 1 S'iff lc>^iiui^.hji}> stq^ 


3 up. b-*. n_«. 


SBiCODiJ «?(8^>.-,i .'i..-»:wJ.-.ij3jS.'. 19*. gtrciL'gB* 
"" • s - 
^/tot ^iF/rrf?uj(73ti) Qsu^wnrs^ii' 
&&<l*tLi(5faK-u puusnpmus seeanS&g.siBp 


MpUUQTfLD ^SUlfll—^^!^! SUISS^, 


9-^f 9tiB]SjiiJ&s8&j££ifgV)Qeii i^v 
^II.ijQj:.'.^ "j. ■- J;. iWjj9jj..= iBflli*:^';*^ 


@5roa/«3siT-? Q&tiiQ/Sir? g)aoa/« 
Sbu^lhoss ticj „ic.'l;_. it-p arpuiP.iUfissipB ««m 


Ssir^ Q#iuQp@<b(& > e.wd^ ^jj£l 


eiffffi&H/gm QsffQ^SUf} UJITIT 67SB7 
(f«. ^r ««•■!*) ssass^ p (j-aiJ&jLLij.iiSiiv Qu#l1 


(Bpffasrr. 
1_ S7iS>aJ <^aanKr«DlLIU LjBtjlfcfig). 


e.*. ^euirs^i—Qssr $)Quj& 
5 ,_gya)eif/7(c|y/ti j^mn s^suesuna 


wiresrsun Q-^irsirsar^: w/rgjjte B-<fi 
&titJj ^&iir&(Gtt ) i—QG6r Q-rrrskssr 


safli—ji^Gd 6^(5 &tTiBiLi^®ag&* 


* £i™<»<§i Ca 


£$'■ ^(3 LDssft^eisr s^^5 ^IstlLs 1 ^ 


QsiL&Qjnm; <3l&p(&j ^isissar 


naS. 


Q£ITlLl_j5GB)£ &-60OT©LJ6OT65iflj ^ 


LangD^figih Q&nsti^itEj&Gir^ j)/u 
era^# tSr^^ GioueJ? iA<SW-^|pi =P/ 


unqgg; isnm- jgfa»«/*2lBiw 0#(tl 
^)ei> c g'SsyiiD(iJ mnL-Uf., e?(5 QstTLf 


©*) cg/gi&rTiTJSsm&ujih S-iEi3tGK&(zr; 
<T@<5B>£U-iti> atl^L, lSgstli cg/stopp 


^IpleSuQum: 
Q^rTLLi—^smriT su^mrribsS lL®u 


ffiitO Qujnsunek Qsit®^^ ehimtr 
i~IPi§Qfi&jg$p(3)U QurrtGtyeur- 


earth uifiTUir<SB)(oGi} £_6DWi_ffW 
9_ @(3j$tUtTGUr .S/TSU^^CoSlt ^^ 


(Sfiir, icsafl^/issffnGGO a_EBjr£_Tsar 
&£ &i!!J<TLl--3 : @(£^rrLLu.^Jg}6nr senf! 


(?^5ff, jpfaopp Q&tTGJepitEi&tar srajr 
S&FI&J §2(77j U!TS@®$£@ QfilTL-l—S 


e^- 
SnurBL^^i^GO &J!Tikl@aQ$rTGfT(gKU> 


/fi>« ^uQuiTQp^t ^suHsetr^ ^ 
Utf-Ggj, ^GUEST Gf>0 ^ML^I UJ S3 IT IT 


^7 UfftTUIT<*oG)Gl} &-G$Bn—ITGBjQ ; gm 
3SBT ^jSUlSlclBl—^^lpt^ ^.£B}IUtSI 


(2?ffiJ, @ffl//?j sjsbt tDtiiaefr ^m^ssr 
(OT)SBT. 


eS&svtj'&l&aeSled'fysti sidsrumr. 
K ^)<si/ns&r ^su^osru t3tq-&gi 


/&a_ «sy^7 weS^rFnei ssmi—nan 
■S>! L 9-^ t ^') QvilgP'SRt&tLlfT'i) ^i^iulSI 


Q@ ear (fifed, GrstisdrrQijuy i Qaj!rGvtr 


4»,j,iJ: £#■. 


@)ffiSS17". 


%ssr& ^Ert&spifl&Qtuesrgii srarar 


J 3 mj^iUUf.nfi}> ^yevsar Ca; O k i7p(7^ 


GwyQpLiijf-iijrTei), ^wnssiiuQeJ 


H*u».' 


&etry$l>ijdgiT!j'2s5r ^j&'i'serflt—^^eo 


.'sms^j Qldij&u} ffijfTjjfi Gjizhrgy r $<Kix 
,$1 gsu u iSI fctyssr ; jpj gij ssr(c ldg\> js/sliit 


(S^dsgisirGW GujT^SssrLJeoorssaT?* 
■Eerr s£oQ &)/£/££&■, ,#?guuS6V ftrruju 


Q«/7'«raf®j 
U®&$$ &6BTH~-6BT^Q l $tTG'L— ^jtBJ 


/&«. lSJsbtl/ @CcUJ#a;Tffli7-si;snfr 
cW jyepiu iSii&rjir&Gtr. 


QsiriSl, 6TIE!S t &iTj&(3i^ Q^fBlLlffj^l 
@ lSgotlj ^susor QeuQ/^Q^eu'Sasr 


£iesr(7rj>nG&r; ^juQutrnggi ^jQtu 
^gjjL/Lflgffjsflr, ^yajSsa7 ^jsuns^r tbirj&M u)e. ^$5 


Wfffftkk. fTTfFn 


Qsn^eoQsii^nns«r', (^juui^. s\ 


£$. lS. isiah. 


iDj? ^/sun^etr Q/i^j ^jGuianir 


&!<£!!)&> £jGS))ULlULIL-t—) JljQlB 


>— ^.~- ' 


QmndSj Quir-ssQff, iitr LoeeB^^ 


•SififiU &GOSSi(T £{{$-/££)}■> SeOSDHTS 


e ic&. D_«, »®, 


6bjz_hj QpsgaDgu utrurtio&i^ uniT 


Qsn^eoQffib^nfrs&i . 


ussgu&nt— lu mnirssgeayg^ Gfigltu 


Si- ^j'ti»6g}lG(8jU iS/nmiofTssr g? 


e^.ffluxw.n. 


Lorrdj S-uQ^SliQpsunndj $)Qjj&Q 


Qff (9jLDfTjrebr jg^ffi^/rsar, ^geonsi) 


3 aifi. B-B-. id®. 


fin- J^GXlS UJffffll /fff &3$UJQptES)I— 


^a/eer, &m (^LDnsegns^ Sj&st- 


jja*. fe& e_i'. 


iwsu(^LDniii } ^(iFS}jss}niif'5./(^pl ; i^is 


Surinam £T<ohrg}) sreErarsw/?, semi— 
s<SB3JiiS&}son^SL'(i^iafTdj^)(^4QfSn 


QuSQed ^auSssrit/iii ^/eniis&Ht-^ 
Gtesrjgi ^jp7$eE!(rrj&&QQpi}>; ^na 


jSlGd ^{g[)lUl§lg6)S8r. 
mgg)j<s(gi €L'Suuassr^im^sQsn®s 


67 tgii^fi QpnCt—S&fTHiJ (^sn 
@pg) SiunujQtDir ^jeo'bsvQujn? 


Tests seast®,) ^j&jssr ^e^ffflJi; 
iD© ffi'/r/i QsT®&&(cGijem(8u)iT ) 


Gift ', J^)ffl/£g2/SB)£_UJ a-fifcgiULD fFt£>&p 
QsTI—niD&} ^)(njS&Q<SUG8Bi®LD!T 


e»s : wrr(9jLDLJt$.&(&j, is nth £g)fflj2sirr<£ 
67 sot gp ff * sfr ; ^ Qj ""^oy en n & (&$ sa} t_ uj 


Qsrr'feoQ&rijiijd&t—QGijrTiii au/r^e/ 
t£iruJ06B>@ ^y^'S^i lidis&r enssr 


s<sir er&jr^u gisis^insf^'siTQerr Qu 
%ssr sim Q&n&i)&Qp*ii&<sfr? rsn&sr 


&sQ&tTGm®, 


* (UJBs-ffgcipiffir 


utTlid(3)thuiy-&(#}, *9(5 Q^fBirrfliLf 


jf lilsarq ^jtsutyssi u Lflif^^is 


lb. mj. Cjy. 


<Sl&ST&(5j& Q SfT SSirOloU iT0 tfGIf 


Q<55ff'BsuQ#lU£7 J SiltJtTU.S'fi Q-sitlI. 


67SB7(iy/7. 


t—@jiglp(3ju LfpihQu ^etTsifl^ir 
tOai- ^tsurrstair QsnesBr®6ui^rrn 


S<ST. 
ssfr; <gj uQ u n Qgs? jya/ii Q&tresr 


& ^suruu^uS^Qso ^jiss;0 Q^n 
eerg): $)*£& Q&ir^uQpih QmQeo 


/-Ll—S^eST Gl&LDtl&X WSBFGBrQ&tLI 
Qggijgitii tmr^emt—iLieBxsu&eir sieor 


stftTGor? ^sueirwii^/ ^k^^Qgnii. 
(5""', <$i&P(5 £f & "& ®""l $i-Q~n~UJGgi! 


t—ssnrnsmrr ^jl^^^i^ QgntLi—^ 
GG)t—UJGS)8u&6(r eisir0'iTS&r. 


srojg LDpp<autTs<mj&(3j ^ut-jdOsir 
\x)er ^)(?UJ«(S1"7 6BT SV/7 ©J/7SOT6OT 


®UUfTeSTSii&)EufT? 
^■' ^JTnm^i&S}i—iu<ssiS>is^e(r §£i<mt 


lO 1 6&®£LL<SQpSlJIT&'sir Jtt&nQg 
UJ6g>!d(9jU), UHriU!T6$)ISE)l—UJio5>6lJ 


eprgl/ p&reiflsBr s&lQeo Qp°t!&:& (&jg 
s^ea'u uniruff^is^ih^ Q&gxp 


g'^iuiresr &6C&)nu§pjz}i- 
gSisj&ffl' ereorjry Q&n6or<gu)ir; <g]u 


u)s cSyjsy utrirujj^Qeo ^..aSp 
QufiQgg] ^GuGMT&iQplgJSl ^Pff- 


■3V' *tyJ& lEWQfieStt—ILI ■£6RirS[Gt!}d(j9j 
iBmuuLLt—iriis&r. 


JfydGlBuJlDrnU ^jQTj&Q&iTpQgeBT 


4 jyli. O.H. V. 


iDjy If 4 l9s074 S-!i9(?ir/T©t_(!£/5 


Sp Q&ig&jtrsQuj^giDp loiajseir Qirr 
J3(Trj&!7r}th Wgl!<5®LD ^&)'?SoQlL!&ff£D 


QdaeSe^^eoiurr <5TssrnPT- 


5 ujjj. e-e-. a.«. 


Q&!T<3i}§2tQp *&g}Q&ujr[ ensisruwij 


(Da_ H rgjt-iQuiTQp^! ^/svrrsfir 


gs*. a_d. e-«r. 


asrr ^suiflu^^^l&i suigs, 


0<E)&2err4(&jp7£ i gg)ig S-tsueaLD 


6 tS Car. o-O. 


(3* e (2 > Ljtf i <F.sCj7, «?(^a/6sr l9«t7 


SfoUjg: 0<FTOT@l*T GIGCTgl! ^ifpOtSjg 


8. 


Ssff*feTT ^)6lJ6V/7iCsil ^«S7 icSai7ffl2 


uiq-iun&i, 2 ^j<sii<3finu i3u^ss utear 
awuj o!?i_L© $jpi@ned, cgyiai/sp 


@iru§([§ibgnn&<3ir; ^^gjnh ffewiiix 
SB3L-UJ &Q&lT/£ffe8r ^•SUGGr t£OS3T<s£i 


(GTTjffgjtV UHH5&1, ^jSaemnsS lL®u 
SP3IU e§£nnaLhu6iJar6/s8fl r ji/suegtis 


Cci_//7'(CS)/r,«sfr. 
(3^ &&£$£} Q.66Bn-,l7'i&Q<ZllGGBr®li> 
GI60r£Jl [5LD3,(9j QlDItQ& Sll. i_3sW 


&&, 11 3 lSsotl/ ^i/euirs'srr euffssrisi 
S&sFltGITjQBO e${3U<3fitT ^j&U U®&#iJth 
uSl ^nTjaSJ^Cnir. 


UUf-SfS)-, £ffj UlBQs=lUSB)rTiijLD 67 
&.u) fprfli—jgipElei GjQgQuir #Qan 


QnnQgtiSi&n- meafl^stD/r-uyLD ^eniB 
gun $)(!})& grins sir; ^sunserRei} 


L-,&*Ei60 ^!^nuL9iea)irs^r. 
Qp&pSV&iT Gp(Vj 0UT6BOT&SOT G$61JfT m& &*p<3 suiUisinesS, tSesrq &ikp$u§&)&jn l 
wed ^pikj£tQutTi€U)ffir. 

■vQsnpnm ^yffl/Ssrr eSsuirsuiuem- ! 

Clj/t^sbt; ^ipm^LD &Q&n$u ; 

QutT(£V)<T&Gfr; taTe\)e0lT(lfjd(3jtIl L$60T 

Lf ^jk^U Qu stiorsngiiih ^ip ig) 

^ysusfr <$! su n & <&Fl ed (n<sjssndi^ ld 
i—trrt&str. 1 a Qatti. m 

2 a. Quir. ft. 

* ® ffifur.*. 
Sirs. B>. e_tr QtSi/^GiitT&QujiEj&'Berrj^LD u situ 5 

lUfTLDSO ^(nj&QpU!$-tLHT6V ^gt/Sded 

Qi n su tgj& s a u u iL u^(Tr&QjSna&r? 
a.® L£tFl<5g<&iri$8fT ■S-uSIQtTirQi- 

Qpi0l(T^S(^t}iQu IT (1^,0}, QUGBBT 

QmtTGtrwjpio Q&nQuugmJ) §$!T<t 
jj7," ^^/suriseir UffQetiir&pjSis&tSfKST 
^TfisSiiruQuneO ^a^uunnsQsir- 
q_St turflpQptriT ejQguuuuQsi] 
e8i;£e(3}p1@jp. * is near ^iSIb&itliQ 

£gHSff)I—tU QgGUGVtflDITIL)) ft #■ IT S £) Ggll 

6B)Z_(U Qjg&jGgyinirdj, iliits(3siil9 
sg2/soi_"J Q^uu^!icnuS(T^dQ/DS)JiT 

GHSGTgJI Q&t$.u5lGS!(njij3 USiTUrSSBT 

QanrQ^iqi—Q'Ssr Q&tTsosSliu wits 

QliJW QlDlQ^uSsST Si sett ia/ffW,s,5©Sa) , 2suiLf/r? S-=5/ IT Z t ^WTTS&T ^jUUU}.U 

QdQsireonn-.'SS-^ QwguiuattlGO U&L jyB&inrLCi. 

G8TQoG)QnGbT£}! c2fpS&gJ, ^SUSSIIT 

QisndQ, fi^u^aHflai 67^y lSj 
gnGenDirmQgssrnji QslLi—ttisst. 

a* *3j&p(&> cgyau/r Q&nissresrgj: 
&pu2£isTaGffl&) iSu^iresTLDirisoT sp 
ufyzsr ersisrsisrQaijeijr&BO, *,©«">? 

unnuB&n Gp^suQri uuiruussr- 

IR,lD &-6BT QgfiU<^T)QiLI UUITUffGsB 

!—&$&>> i Slsbt (3D(^> (§)qr t $tu& 
Qgn®to, Q-£or Qp(Lp ^^^jtnrrQisvir 
Qdt, a_sar QpQp tflearG^ffSii, £_6&r 
OuaJsara^Jr S75UsiiT3U f »f)G J (n? , ©ii), ^ 
mLj&^iTSiirriLina erssruQ^ t3ugn 
eanairssr spu^ssr. ■ » 

ffl-j ^inemi—nLD spu'Seor .sy 
gp(3j ^uuniiSfT^sSsin-p^jjeTSTTSsr 

&^(Ti)QpgiQun>sdu l3p<SS?lL^^^l 
eoith t ffyeGrL\&^.ri afB inns efeniudip; 

^irstsr spu'hEsruSid'^i mi&si^n. 
/B,g_ Qsu^urTjjs<ssr Q&nsfcGsrgj: 
QungsQxi $> «■«. & a 


Jio*. Da. 


*VS» 


ai#. e-a-. 


ts 


e_Gj-j-. -Oft. 


* j 


.■vjr.O.e*. tugsQgrrQiu}, QP(W u)S5rG^/r©J; (jo 
W Sk^S 1Lnr,l ^ Slin ®'^^ QPQpl-iuGd^ 

sn^iih^^^nQiDeo ^jeuTi-i&i-fTijQpjp! 
Qurretiu tSpGnBL-plglgsih j^sstli 
s^nsj^iQiQ QwGOTtaniDUJiTuSQ^&Q 
snpssr 6T6$T(/r? snr, 

Qeersoi^ ^jQiu&wiTSGrGiiiT sew®, 
li uirnuaGviietot—U-i ^jSir^Sm^p 
(&ig girniMTsarsuehr ^6iJei) stsbt^i 6$tUfi0H}Q&} S-uG^SLEUsanr^SlliEma LL!T/D(^ UDffii ^JS 


<$fmih, m@ 


eSgipirGeur uiB^fl^eSlaS^Qeo 


Q. l9- fain- 


SSiL-lU Q&^tt&bsiT ^i^Siifi^^, $15 


Qffnmesrgi: l unffunm ctadt &it& 


-— — h/-W ' 


flu Qu(i&&<s$,u QulLi^-uSQbj 


pirmsu Gi5trdQ, &-th(ip<se>t-tu e$ 


1 en.nrtl.*. 


^Quml.L^.'Suffs&r grsufiiiffiffgo/in 


^(Tjjd&dsrr lEirek e-to^j unguuif- 
^^Gai/GWif <£ (E®&ic,QuG6m ^y$& 


(un&r&jinstrsijih, Fff st68rGgnmL~iu 
mffihu QuiTi—i—ffwr 6r€sr*)i Qtntii 


w&>g/urnfl&&j3@ ei} ■S-t&Tjs&n^LD 
inniLi &.E7-5iw5«@# Qffiriiic^S 


sTosr(f^!T eiasruQp- 
Qpehr. 


BkZr Zj^g® stun®} Q<3ewjg] ptr<& 


9 e. snQp. c«. 


■pa? O'(SBr6or i ^3?jfiB)O6OaJr0'el)j ^ 


cruunp-* Gs^ff&ic^SfT^ffsm? 


3 airn. j". c. 

4 |jbA. lis. a>». 


Guffsstr 6r®)6i)ff0th ^iEig(Gfjjd(#j60cr 
t—ffear&thL^irGBBrJsSH®) $60 Qurrt-L 


ih,sf ^/raSjj gffQsGr ^susro/ra 


5 «#. CL*. a. 


i—MTG®r, J0 ^)si/syr ^ctt si <stfl se>u> 


sn^gnQGussr"}! Q'T-ijsOsSoSq^ss, 


gHffi. B-to. ^IS. 

6 ifl^. c*. iD*. 


u§&) ff;m @GU6BT@j£l/b(&j3%rt—rr£Br 


^WR toTL/L/t^L .-gya/CTtfioEli—UJ (3}LCn 


7 gffi, a.«. «. 


(ZJTSTOaUlifti) QuffLLl—ff&r ei&Sff^ff. 


<J(^tlS(TKd{Brn?IT<5I6/fr i gL' Q -S 1 It <5GT(SB) IT ' 


A, bv*. a. *. 


0)!fL. ^/^.STJzi. 


^Qiss sGoriEiaar ^a/gfiaLiu a. 


uQ*s#pmp ^mumrnhd QslL 
*. S^bu^ C-s«;iro)[U^ar jyaSf»tH«/iii, *. *J- 


L-rriism. 


{j-uKaOTcrar 


Gjsj^er diBfautrtij D-mu^^iBujo/j 


m,jn IF a ,°if«ifr$iuu} ^gyswr a_u 


*. 


i^ra, B, seJff.jaitn ff«w*»^a(gA@(D lSo - ™ 


Q^uiUim^i«s>siiS@i ^fsutT&,i3f7j 


9 b_ Qarifl. ^y. 
i—Qssr Q&rrerfrgtiTJii: lim'LDffesr ^ih 


10 ® Guc ear, 


^liliL/ig auio al££8»£i^in, <ULy ^y«^ Gj^jio 


Qs'Bsff^ &ifl@$(njiijp tLMojic, 


ft.«G^Tr.ft.[iji7. 
*ffWQS)fiserflQeo euntg&giged gf 
®Wi ^«l»«=' ^iUjS^CP»or&s»wn-iug|(5*S' 


uif.*(5 «r«®aia eflyS J 5 i gr'* 0*udDlJ«i>cJsGfiyCRF■ 


^# tsarist #s<fl&> @(75*ffe/t£>, Quff& 


11 IBfi. B-i". «. 


<85T UGjB&etReti Qpge$t—t5>&$$&) 


. 


£$lL®u LjjDUutBQriQurrQpg/, jy 


^Q^dss^u) aSfTj/inJJ, b e^6rv^irj 
iS>J(ff}GBil—tLI $F3L$.fft@i 6f>(ffj6V S3T ^61/ 


iciriiiff Q&UwrsSjIiTiEi&'Ikfr.? Q-fneo 
«J}ff G^ffi©, QutTjSsQlT, J§)C?j5T, 


g$]QQt?>?ii> srssrgji Q&ired&S, 6 ss>sw 
^SOTai/aetr eruuisf-UUilL- seogpi 


Qusaars<^smi—iu ^ > ew^ls,'bsfru 
■gerr? ^3/ eiLJUi^.d siLi—Uutl. 


UiLQ^^surt^Sp Q®jpucrrr&0d 
u^ff^fEQGBrpgi STfiarjyear. 


gj ^jL—ISlQ&lft—tTmed Gl4&l8&;<HBl& 
a. ^Gusjpii—Q&sr $)Quj&- SUV GOT 


turriu ^jQ^iBsm- 
SUffQffffGSTSSr^: $)IB<£U QuiBlULDfl 


#>& ^su/fssir c°)itsl>s r €GBB<L$-U 


12 Di!-*.**.*®. 


effim&eBitut'i umrdQ^ajir? 18 @ 


e®u ^/es)/— suit its sir <sim(^ff- 
,£?&> €p(3 a&Jsiffsw'G'ffiG'a) wjnQ(ff? 


s=>s 11 ^JSjsO&imn^iui^Qajssaii 
(m&ed tanSudsuiJ®stJ^led'?^Oj Gieti 


OTEUff Quff&@£±£uQuL-ilt--&(Sj SJ 
alffU) ^l^LtESLTtJ©^ srsoTf^Tff. 


GHQlI &-(6mS&nir:pQutTQggty & «g[ 
Ifh H t5)«HrL/ ^ffi/ff C ( Sfil//r60'/Jfl 


$slQ®i ffeariS!S«ff*LiG3ar^sn)^u Quit 
]3p(8) sr^)nffs epeSeuw'hsvuS'aiT 


®Qp<zsi^u ufffi^pnn; ^Gje-s £g* 
QlDeO &./C^**fr«4?^jR«?l*(tS/«J,CeL/ 


euif/iwoUiT^frsBfr LAI&Qjth QuirtL 
.fflQKeqth tLin&Qsnt-jiii Qiunsnu^sjiih 


i^nn&m. 
^iKJJE/Qsrajffsyth psarlp^li^^^l jy 


■PS- «T«flujG!/(ffl~/7G!jr ^(7J> SB>*iTJ 
eumtr Q&n&Q-, 


Gu eaar G&sy is) euisAgt, Qst^uiriCo^ 


]3 te/5. B-* •. 


&• 13 §)®dsu&git <ajuQun(t^^i If, 


Q&e£re?rau> (§)ssBBi(i2&rTan'FU \Quu 


a**. i-_a. *r, 


l^igii? jg)sOT(a'*OsiT6il6DT(D ^ 


Lil—ITfk. 
6G>tnQt&)rp)u) JF lT6Vl p ff 1 @tD 6\) CTtoOriStSr 


jpfflf. &iuQurr(w&p ^eurr pth(if> 
^jPSiL^iun Birth Q&nerwjruLD? eg/sap 


11 JTTSr LCT/Df^ iDlFn jytsl&irj-Ui. Gi&sfgv QsL^-i—nnssff. 

^Qtusrsunearsair QgrTtsarenrgj: J9) 
Qfr&n QpneoTpl, srm^GSii—iii ifk 
in@G6)$ GT®p£tf, isrrG'ew jijSL'QiT'Ssr 

tt)I Q&lGtisSI) ^Qfi^eSin SUjjbj^SuBT 

Q&iusiiiTiTS&r- 

&sfcwn\iD QstsfrefiluuSlwQurrQg 
^uQutTQgj^i Qpu^oj s~i— Qssr >sun 

BR§i\ J&GB) StUfT Gil G£(7Jy &<SOT&'&~t— toiriiJ ernnthLfoiiiriTsdr' ueO ggii—tsi 


gin ^-ihs'Bsiru Qu.-flt 

Ei^iLrreer^ *e_6D<s v s' ( ff/rff icredeoiTfT^d 
@ii lSp&isi&lg ugsbtgbbtuui— 
QsussbtQiJi. 

ut$-&!&j S-isis'Ssird QsTsestQQun 9. iS, 1 nfff. 


L*. Sj. 


effu. 


S. ■»■ 


* Qflf J 


a.. «. 


S io^. CJ-. ,J?. 


*£&*.s 


OaryJ 


W'J 


hdshS 


s. Ga 


uuaiifi 


&»toiui g»Pa 


®I0. 
3 <o^.O. 


dei.toeBf. 


B-a-. a 


Ooffii, 7 Jar. b 

e-«. Ml. 

8 M. e-». 

9^j«i9.me..ii 

tfa .Qa;«fl.n 
10 ^rafl.a.B (67ja@ cgjsifl&auut&GiieiD^Qiu Qu 

'SeirstDUJ tULa umeasr^^lp^, ^UL/d 

QwTjSLDniij GiQgtLtSI ^jsutts&t mn 
amis ^soL-tijtiiLr^L Qffdj'sSlu 
unirs&r. 

u)m, %iES(Bffiil 676ST WTTLD^^IeST 

u(£lG$iTsm; s enJut$.u]th (Lpiy.ey 
<5u<3Drr&(&jti> tByeciBibuiSiiQsBr £§) 
jil S^ « u u ® su nm-. 
u)j= K Ccinj^ii unif>niS(SjQp J)j 

e®j5) •sufr&dSpisi/esr &k$J5g>& 

!§p&&8!Te§Z!!UjQutT(W0$ Vi l 

a5?j2/srrsrrsw irasr 

Up.uGu!T3d&L~$21ITa&r. 

nQ Su win it megs io Qunassu_sn^ff- 
Urn ^siGdirinepitii eniueS&> $j L^niliGglth) & ' IS^I^^dQsiT&TGir/TLO .\gtu i iDo -IlT(3)tnUU?-3 iSiearevflL 


&) @psunsf^d(^ih &-u&!3jrwih j§) 

u)^ QiAgHU} uffirunehr e_sJ«^ 
an^ e- sot (_ it ■$ & sbtjp Qf^p Oa it em 

®, $lgj€U6S)tT&(3}L£> &LOUGSitLin&J£I 
LDITtLl) $)esflQw§i!U> &U>U£$UJiTfigl 
lOITtU ^IQJjaSp U 2-Ltg£3jr<Sll(ptJ> 
^oy £(h<T&rs sifted ^l(^i(^u>- 

«)*■ J^^BdtTedlSfcl&Sir Sj-OiQpgl t&tT 

iBsired^^Qen &LDUG$tun@uis)-S(V} 
Q<sueaer®&&) u go® em &&i~.<^> 'ii &&{• LbirpQ3j H)!hi =$!<£. 


tS^Jtc. ffTST 


9_iO ^&s®)rrLDg2ith ujjirLtiT&sr jyis 


Q. l3. Onlfh' 


Qu/TQgcg/y Gll&kg&tTStiLCi &t£utll!Tlh 


ie irea sBstr '& (^sapujuuemi^meO 


^— v-— ' 


$}0#@pQ&6arg)i ^plQfln-sm. 


Jg^.-irSTO) ef>{TJj&i(rrjti} s;ui$u Qurr 


1 ffl^.O-^.O-B. 


a.* tStjuutif-uQuiTGd, @answ 


q^gu&o, ^tsufr QprfliigjQ&rreoor 


aslr ffLDueSsQpesi^ i§iiia&r srr 


i_eij/fdB6r/?eBr StUppQw ^i^mirms 


2 a. Cu. a. 0«r. 


g!ft>l<siQu[TQ£3}i ifilseiiij) &i$utnrrtL) 


"hard (Sjoapppirrr. 
$)(n}dQ(n?rT ersar^ji r g>/p7ujdaL->s$iT 


a.^B MGSTpllljLD &&TG!r&8pletl)£!cB 


(fl^. B-tf>. e_*. 


<s«er. 


&<mi}> &<xretr£3iiT&&&iP'&3<$tj)U> & 


Sirs. a.*. e_©. 
ifiirafl. a. u)». 


(wi) j§)a»ffl/s6J?" tLnnsytli puujeSa 


QpihtSy Q@i8£_g)Q&n®rG!ruuL.t— 


@tCSITfi]/LD, §}&£& s-i^^j ^lSI^S 1 


tsu/T&'Seir (ea^^lds) &~®ld it jctj&i 


o- CT; a.*, rt. 


QurrfiiJ $&)'%&) eimg)i QmuJiunuj 


^i/wns'BsiriijLb eut&rj&ldajd^d&'gira 
&-ia&(snj&(3)3 : Q&rr®)e£jQQp-6or. 


j9lJH&uji5i&'<!efnL{ii> ^jpLj^iEis^r 


/Bidr 6 a/ff«r(Tptc l^lSujld tpyfilisjjj 


iLftii Q&iLisurTiTGeir. 


a- Qsj.a.fTjil. 


Qurrih, 67sar eusmtkaQerrtr tpuSj 


2_e_ 1 ^j i sssiuirsii tgf&arrGO^JsJ! 


tWTLDGd ^(Jiil^li). 


Co) 630<ay63r, jg^Q&ff ^ieiQs Q 


gtf&i a—i.e.^. 


/F>2_ (cgyeoffl/ Jd£!L/QS<i(5ti)J /F7T 


plstujgi erear^tD, ^Qfltr ^ieiQs 


6 offJ. f«, ^. 


Ssirti^u) i3fTipl<sns<saiutLfil) iSl^freniresr 


&pl&V^j GIGBTgilU) e,E/«(©J(_CoeBr 
suQstushrpl, tcpQ(i^0<sii^iiiii ^pl 


Q&fT68T(GG)3d, ^jGufyeST I^IEIS&T fEUlU 
lULDtTLLL^rTGor; uumesari—GOiBseffi 


QeUESBTL^IJlli. 
fgiieirtsfr jjr^di (^u)/rj@j/ti ^60)^ 


e_i7« 9 ers^ifliEQ!>sm(TsQw ^(t^iei 
^jpliunnsi^r. 


<sgtt," $)@^tT, ^sneus&r ^T&)&)n 
fain, H ^ijiS/TeiJ^ss^ lidism ^ 


<sijpGG>pdjth &.E/ffl(2j<s(5 Qpsoretsr 


7 *#.a^.+a-z 


plujtT^Ul^-IUII&l^mT^^lfta&OSUJITlLI 


a9siP^(?^e3r. 


e_Q. j)ft. gJTd, 


<sS L^l^^idQsneaaf® Q^uiLuesur 


s.* 3 f ^sor^u/to ^dsrrsO^^} 


sO.e.C. eB . 


sssrsst w it aerr- 


Qei ^k$ E-upjgdirevgJi/p&Lj 


iSa. « O^j , @. 


the 3 8 9(5 uasafl^sor ^cJr sSlLgidi-. 


tSlmi-i ^iBiu^r ^)0iar ^i&ai—u^ih, 


8 iqff.a.*. *-ffi: 


fflSilQij L-ippQp&jkJslpQu Qun« 


■^k^lu'ssT t§n&tr&ihQaiTt—iTL£)Gd Jg) 


e-@. is*-. 


LDSBTpfTlLy gGGT SfKL^jiLldsTTfffTKSi^ 


(T^iSgJI-Q. 
^j^anijih QsrrSl^gjj f^euQsu n qtj 


a_© !5L^& i g£i}jn£j&6(r eunsur^^eS 
ai/ ®*® 9©;Oa/T(75 (06U cteutanuj /S 


0iijFD «$Qgih; ^jGiieOfTiDs^ih sun 
ujiMpgi, anenpsasesr efilySjpjga 


sar^^&i uedQpGnerr g$> w * Oar^J 
Qsrremt^.^s^ihui^.d^d slLl^ 


eUffii tStym&s&uuQth. 
dsir^QSp^QuiTeC^l^sQdn-p^j. 


a_* *£>jLiQurTQgg} LnesB^^i 


9 u^s. c». j>a_, 


f'®^^j ) SBiaiU{T&} s$L-Qt—&ii)n6sr 1 


aoi— uj (3jLDn~n<sbr l$(&jie^ a/susuaom 


•*' 


sniukpsLD, urr$ff!TpGdtFi, Queued 


QtuirQih LD@eminQiun(Sdt Qm^iiis 
SL.O/J) Qizsrth, tf/rSsi), ^)srosL« 


GfuGBTQiLDSi aU^SU/7/fj* ^IGUSfiff ^1 
siflaJ ^JOTrsurCfii/ Sett aS sti w^snirn 


syn&etr &fr@krufTiTa&r. 
CTsar^j/ iiEis&r ^pl'jjn^Q^dQpu 


3-GT J>J6^s0mjiSj}llh ^jWIT ^jlll 
Ly.njir&) } 


QuiTQgjp ^liQpeai—iu gtrjsmtr jy 
ih.& ^i/emT 3 : ®^lmnuj eniistf, qi£i 


exuuiSI Qjrresr^^^fT w&i'feo&etrfiQiki- 
aSotr^ ^irjsgfi Spoors sir ctsbt^ 


isng2>/lslG$>s:&G(fl£ 1 Mi$0t5j£t jgrru) Qjg 
s®k®i§tq_ujtTguiJ}-&(S) G& ySjpg/d 


tniSglQGfTGBBnSjiT&'&Str&Qfftt@g!£ 
Qsirsearu^Q^iEiasir, 


Qsirwreunrt. 
iK><5T eSySlp^idQairesortq-tTJjiE/a&r 


a-^f IT b ^j£)to!ra;£i}<g$)Qe0 s_a/ 
srsargu i5rrissr B-iEi£<$r>jd(3-& Q&rrG&r 


eBiiruurra 9^ eSQ^ei^^em^ sp 
eargsQurred, inpp mirw^d^ui ^g/ 


^sQansrr^ms^r; &i$gbt ©gfew 
UUU^QlLi Q#IT60g!lQQpaiI SI GST 


p®8irrr@ ^'hsos^&rd Q&rrQdQp 
($*• Mjy uarp^ iD* *$]£»■£ it nth. 


u)*'. ^gyfslaHnnxi. 


Q. lS. flMS>« 


oB- ^uQuriQgg] ^Qiua-mn&sr 


■ |- ^ -n. ' 


sufT Q&rtrasTGBrgi; £§)&/<%»- afltl© 


b, &£su£iej&tgi «SCr«^wrsil tjafcoKriJuLLi— ,|f 
^©(Ei'dtTeir, seer ^au3s»r £u0fi^u 


ffiaoi awifififf. ID. y£l gar ^aari—tiuBniiJ u 
U®^^/B/Sirs&r^ $)uuis)- $}wsir 


^(J5 isp^iftssiuj (H€BTesfll—.d^!&} 


bb# yxxrarfi&gfigi. aje.. uafw ^/upfiituam 


<0gtfi:s8iJLiBB2iijsi@fi&g) QpexsnfteSfrfigi , #*. 
m$sl(fF ) i@n«& (fiQssiV ^/®jf7*(Eij^ 


@ j3 6D7"ffi0i£>Q<y<(Juj6D'TlOj jS/rSDT STU 


^«i)ujt)iaruj* 0ji)^5f«^p^iii jfc3ii*gJo>«-tJ 
QunQgglLD &^IEJS£tBl—fi^ed (g) 


^jfisuicS'Ssn' #E>#f,fi!H*> ^s&:?&it&t3&"z>T&$ 
(JflHSKT. 


QijgnssSayAi ^arjiiAan* ifgjjSaB.5Sa|io aji. 
^ ^Jsursir ^OTiSffjaJffeBrtoLlQiiOic 


UL^gJ. 
'jj^ttwr- <sehr &i?js;6mp ^i—ssii, 


1 ^)jerar® ^ir^if^u iSIgstlj, L/afl 


1 ib£. e.*, 0- 

gjf i. a-a.. a. 
C jo F ai ff. in*. 


U'SmsSBT Gl££6£GTLDn3(3jt£iLJ L$-d(3) 


uj/ts jtjuuis #nut§®®p-u&u&nu 


^JiSuaff QpsGgl $!$5lGti &areg@u(ijj'd 


usasri^-isms ewspjrp; iSsrpirasr J>j,&n 


@E: a*.*. 


tSic ^L-i—ir&r. 


if!lLI(tfjtll Qs0fiUHffS0LD pik§3innirtb 
d& a.stf.iuj (ifiQpeii^giiui ^i-ips 1 


cg/Gxmtru iSu^^^id Q&rTHeoQ&iu 


*. sas.n. ssi. 


G-GSiQ&GLfiio L3jT^IEiQda-UU<SlJ] @ 


u/tiuz$L=£gj ^msQ^Uf-dGsirGaw® *f™™& * M 


i juo stkiQsQilut, ^jwQs j^jGvllen 


$)(fJ}&&Si&uS&3, 


f iDjS-^. B.^. 


S'BsiiT^ 1 ^}4QsriareiJ^p(^ ) $!®J®r 


a. egi/Q/ffiSeir Q&ireeT<ZBrj&: ueesr 


fijfmffi. 


^uQu!TQ£^] Q&iutfjjith Q&ireO 
eOuuQih erssr^u Qiodjinniu 2-tsi 


t—ngi; Q&ihjgneO ,FSJriffla^5*(Sjfifr 


■$t&Jj£(3)£ Q&ir&l§$lQQiD<s& GIGBT 


©bit *s»)ffii) s_6rori_/r@ii) 6i<£Gr(irj>iT ' 


&£. 


SBrV. 


4 »,*. «L*. it?. 


u) 11 4 toleorL/ u<skssfl(^wiflso epQjj 


/& V a ^Q/'T Qu^lTSStluJIT SfiS/fl 


JWA.O-B. .,*. 


<sy<£3)Qiu {n^tTGflj-snirlQtLHT^Qjsear 


(?«) (gtiipL-QffnSujiruSlQs&p SfQldit 
UQjasr, 1$ 3 n ear ^FirtBtu (!>)■& ($ <3l 


^jsrai^iu efftltfisi) Qun&muis$ 
3t/G6>IT& &mLu}-&Q&IT®&(¥)UiUtl}-S 


(§jr5aaaarnSffl),9(T56nj^?(fluJ/7«sr'a/£fl' 
O c $l<SlJlT&<5<fil—&{£la> (cU1G3)<SSr. 


l&g@iu) sB^s^QinpuQu/bp awis i 


iDa JWBtgg"?^ jVi 1 <oMirn^6$>0&&str 


S!i2&J6>JiT^ Jrssp a^i^iai 


^au (f^srV G^lI ®# ,?f5(i?£iTta£iJ 


Q&tbp ®(§£ji* 67scrs5yti u/nujiar 
Uil®, ^j6>]Ggii&(aju ueffiricGi&n 


auSeOQpsrrsiT OewsHirffieJLJir&iRJniEraaJ 
®d(^ihuu^d(^ ®i n a (Sj^^^flih 


GiQ^giOjijp ^Gftfip Sjlpisjp^ j% 
U6ikreBBR<eiT)rr&dr; tSmLf ^sussr 


^j^eireiT goSodgsmp ^sufgeBLiu 
,$1 <ai stand & n lL i$-dQ&n®uu^p 


ff'SeutiflsOTCoiiieD euirri^^n&r- 
(8jJ$ g(3}$IJJITGBr &ir&)$3S>pU UlTIT^ 


<p jyuQuiifW^Si ®Gtn pmi sterna 
&i) sQ a n &wr ip. (75 ^ jt ot" • 


(gwQsir eBffSSTLD ^tim— &£!■,$)& 


S stf. e.s. tor. 


(Del 11 5 Ljb~ifliiJiT0 jyuuiEja'B5tr& 


^ij iji£lujetrga$al£es>J£ sjeor G.s©^ 


BJli. E.O.. si. 


-?trutS!®LD ie nen settled, ustusit^lL 


^ U C?U 1 © ©(TJW ? 


+ ^jWSVg) 0*F 


®d(^il.i^- lj®9uSIl-Lju®iJj | (tp@4o 


© ©6!B,^ (Lphgtlg)! t QfilElnfl±j 


RJCJljljQjD. 


/EfTioiBQei) j!/eu(7^stai—uj fea^/fsar 


Qsuekefflst^QLD&irrear Qrrtu$£$tb(8) 
jujevsmn QisndQ, if it umjsir&a&jLi 


e&jng}?) ej<ss)ifi3(e^s(^s QairQds 
Lj&£(8jtiiLiu^d(j3} iBMBi&ak taiisiQa 


eonQto ei&sr£nQ&nG<)G3 jyisu (&%■£(&} 
QutTtlJ ST^GBTlhuGSPe^irff &$& 


sSQsn^wiruJ QiafTsiiQLLiTgifS/snn 
is nib $i(njdQ{$rt srscr^n QslLi—ITIT 


setr. 
s&r- inirptm \\}& *3)fp»&iniLi. ITTSn 


iDifc, cgjLlQunQggJ ^QJ/f fiLDQp 


Si. l9, m,m,. 


ep(7Fj6ijQt5Er gTgsrQti5G}(SL-3*-L-.^ fin 


6toi_iij Fsi^iflai ^zsmGZQuGSitT ^?j 


^-— v— / 


eofifilQ&i QfinibdQp'suQcBT (^u 


etnLppjgt , if IB s sir u l1 i_ csurfifilp 


^Hi.e-D-.Q-Q.. 


uiq.&Q&iiJSijfrsBr.) 


@u QuiriEJ&sir; ^iejQs e?(Tj tossfl 


S-S S LDGIsBfi ftp! SOIL- <LI (&)LDlTffES{ 


<565T @3tSBT€$$IT-£ (3jL—gS®p& &IDI5 
^sdtSsbt ■£(&!$]£ --jp sT(Lg0uS(^sQp 


gjQs/TQsor® a-Eiff^i© tnGHuns 
L/fp. Qurr@(/^m;^t^)g^d) g>Qiun! 


lajr/KSunesr; csyajsptfgfu lSsstQ^ 
LneBBfievyGinL-tu gj tcr s'Sesrs ant— 


sflgygajor. 
i^.sQsn(Buu3L'^s' 6Jffl/G@, =gya/ 


u).? 3 ^n6tf6diru>€H!ih ^a/car lSJjT 
gi/ds^ (ca/^Bear <SJ0ui; ^il/LDedf 


GW&.S©iO ®5Y1z$l(d6J £l£)3tGf7jt£ 
jsevr Spenauj&i ©^Si**©® 6 * 1 


(i§aQ™&&gl i ) <£>jj3®n gi&ilh'Zzs; 
^fGUg$}13(3) IS6i)LE(rilS(t>)&(&)ti> CJfflF 


Q&ITgQ, l5H€Sr GIGST ^FGUfiiisffiFi'— 
(P«. 


Qesr ueivairea^LiQurT^oarwuem 


3 icjs. o_». e_*. 


2_9_ 3 ^fflJa)fffCJ^tL ^Q/ffaSff #/TiJ 


sstttjB^&agnm §)<— "> erisiQs Giser 


gjjfi. G-E-. [Di&, 


iSKSSpQufTQ^^j ^(oLU&i-suiTesr 


,32/ Qunpaif QaL-&) (npQjresrgu 
ei/ir ^juufismfi 6i®^^7 ^^irmit 


Q&i76\)e£ii£i<£&r. 
fiihQ^Lu^/i ^ssifiu lSlLQ ^j€UIT 


iD@ jsjuQuntwgi ^wek &ld 
&tGtyi5(9}& Q&rtSljig/, $G®fi 6T®<£ 


u@ru> Qpfiennesr&caSij&isir eStBfi&j 
gju Lj&djiEixiKr; $jgi isreketrit 


GT^suriDfTriauLitl.tq-^dQp sS&u 
oai—iu &$mL[TaSl(i%s8<EBr<Dga ctsdt 


iErnTLDtisur ©toeJauiJ- ty-ei) (ofLUniu 
j3? Q^nsosQ^ 


JPtSGi/DGDU-l &-IBt&'g& l &(jSjS afSBTUI 
sjh, iSeoTLi utTfi$5>gj£<5®fiiiiii> ct® 


uunssr; ^jieiQ-x smssns srjsfi 
,4^5 QfifTfi^nihumjressB, jyG&fi 


esruiLicmr^nias&r eim^iQffireoeS 
^0l€uir&(6fi;d{9}& QsnQifi^, ^jsun 


<gjgrvLJL9f5)J)IT- 
■£®r sisDeO/T^iD ^ifileO uiTssrwueear 


U)3i <g)}ikpU UL$- ^l<3V(T^iSSll—UJ 
essflesr l§&jil.$ Q-yflwew^/Tfiu^/.' 


Qapifmeir lj/quulLQu LjC.i-.emfi 
E-* 3 @^ L/^aj erjbunL-®^^ 


SH&l QJIS-gi, filEl&i&IjSf?*) ^jSUIT 
STppgndj ^QtssQ^asns^ Qis 


Q&nGorearuty-Gtu «6wr©, u&vsrru 
jguuSlth 67earCTi/0ni_iiJ ^fffi^tnniu 


Gun&Gsrfieffifi erpjsearLDLJGBffGBBh 
^(TfjdSH &5rpg! • 


cs$fa&. 
a.® usrrrujr^es)t-.aj ^Btr6 L & 


iiW IT 1 ffmmhfijitcfr6BrQufT(ip^i i 
iufijsilQ&> mnm §Hsrttl.& §$3&&gs>j5 


^euir LusisresP, QTjGii 0L— Ccew^-i— 
sGULDntn £-Ei&{Gfr}U.Q6sr unsunhu 


c^ffi/ei) L-fifilp(3jU (bU!T<G8)IT- 
GBor&xiiih i?ffcfrajffrj/r^@ii), ^/safi 


liXsv j^enirs&r ui&ili&leS Q^ikgi 
*ffOT LDgbULp-tljlb UtTGrXlhUGCBrgW}! 


girutSKSsasaSSi), ^jQiusfeii new tsarr 
®/ r ©si)'3sv 6tot"£2' Qininmnuj s-iks 


jtjQinsdctr Qisn&Q, 6T6srG 1 @G , i_ 
<gxiji5(3j& Q&rt&}€<2i@Qp®!r amtyn. 


ffi_i_#- fflTUtSKSSp ®_IEJ&&fld\} 


4 U* a.*. MM 


QSr *\ ^^jwns&r QfinfifilsLD*un 


^(T^stjQesr 67esr&n"« &nCts^£Q&n 


* jyimiyp flinff 


t$-GBT L9m'^l > CS51?a'LD l 2e^rfE[gljC?iJiT 


©L/U/7W &60T£}J QlDtUtUfTiU S^EIS 


'"*' 


(CTJ/TtBoir. 


l&^d^^Q^fT&le^/SlQjrxsor GT<5C>r(flf , tT. 


5 »,*. a.*. .«. 


a-sr 5 I gtiuQurT(ip^j ^Qtu&svtr 


£>&> c $j<aijns<sff ^ao^* C<sl1®, 


6 cai fl. to. p. 


ear suit ^euH^'deiT £jjBff«fi, ^Glouju 


tj# gj ra^ ^; r5 s u> ^oy gto l_ ^^ , iE /r C?@ , 
u@;e3fQ/8sBr ^ji^.uQu<sst, ^u 


(STCotCT) Gresrgy e^suQsufT^saiiniij 
QurTQpjg) ^(Ssstr &!@p ^ly-ssil 


^j&j£lt-fi$&l QsU-Sfi QpflL-ISjQ 
L>®Qtf>IFOrg)l 6!Qpj£lll5l(f>jd@pUt$- 


faff) tr<s sir. 
tuned, tSiEia&r 6i&)®Jn(trjLQ $)&& 


Q_tD c gi/£!;/7.s<en;,j t 3j LDtinypgnujns 
^innfifilifluSQeo siegr^ssrd^p^fi^ 


^eurr Q&nm-ajr&rueirGsfttfQjiFle)} 
sufipG)] *$I7 iSeir . (TTlD Lh!rp(^ llDff ^j$ 


stnrii. 


o_^i 1 ^iss)§^ih snesr S-o9Qsiri^. 


Q. iS. /thin,. 


^■stftfi—euQssair^ Q&uthuem 


nfjS(SjLOUU}- GIQgLJULJULLt— tSlsk 


'——%'—' 


eaBrliGS)iT. 


u, e_isa[sms(g(JDGmGs5r &&SQeO 


1 ^p. ■&*. «. 


th€i lSsotl/ ^a/jf axs^, ^a/jf 


iliit i5ffL-®&(&jU QuirQeu&r siear 
aerr gtrisi (9)£ipG>»p& aeeur®, Qusp 


&"' 
(T^eiji—Qear Q&n esr sagg: $Qtnir 


e_* s ^j&/b(g)iJ Qug}@, ei&i 


2 u*. o-«. »«, 


QsBTy grrf3(3}Q(!puj[T? C3(7j Ldeacfl 


eiltTrfKLD 2-LQ<EB}LC<£(3}>$@g} £U(Lpw! 


ft*". itfi«. a.e_. 


QisrTLD eS i£j^^isQsneir<strasf^ 


^JF^li), lhn<58T ^IJL/iJJ-j Q&UJtU 


*«. ««r, «cij. 


t—ITjgtt? 


mnilSsL^m sresr^ssr- 
Rt"£I (&i>ptiiQ£ : uj<ai}fip&!T®ft &nn 


ffi,iD ^jSi'gni—Qear ^Quj&sunesr 
Gssrgjgleo sfitsiseir lShQsuQujit^u 


w "i ®^P ^nn i gj$ifluSlQ&) G&6H&) 
i$-<£(3} eSi^l^^jsQsnesar® Q&uth 


^JJ6SBTl—ITISfifflh S^eqQp&STGHrQLD, 
user emu isis&r; ^^teSturrssrg) idgst 


l§ ftp tSGTJT}! girth S7SW3SB7 LLJQi^sSlu 
gfeKW&pw&tj LDiriA&QjSat}} Qued 


urrQuJsisrjgi Qmiutuirdj &.6Br&(&)& 
e&sur Qp®r®TQ&Garg2t Q&it&)g§, 


Q&aedgxQQpasr erdr^tr. 
IfoSi. USgHUUj-ttjlh J$fULjpti> Guitlu, 


!£>& <3jgp(8j ^aiSBTj fEffOT S_fO 
QlLpQ&nGdG&iU G&gl&fTiUg Q&UW 


QwrrQi— &rraGGU6wr®-s>j0!ra$(n}& 
u sbbt ssan ^5 IT . 


pallia 2_ii)60)ifl LDjTj]tEG§j£Sinntl. 
fflD liieBTLJ egl/ajfT ^(VJUltif, Jl/fflnf 


Qi—Gtsr siebrgy ^j^& &-gu$£)u-in<iLiff 
«(S>j®si_(iJ secBT&Gtr seurunTeur 


Q&iTG8r<GV)<oiii; LDpjDsuirs&r srs^eofr 
gIT&#^GB>^ J)j€V>L-IE@ULy.U$<<oU)QGJy 


(mh gjUUUj-QuJ Q&fT6nr(6V)n&Gfr. 
u}_p/uif.iijw *g>j®i(T&&r girtsj(8)Qp 


/fie_ H 3 ii?SOTL/ ^SU/fauTT Qsgi 


3 Ojift. e_s, is. 


emfis &esEH—iT!f- ^eOeJfTLDe^iihy 


Q&wGesr 6ie8TG?pji£!t—$6il&) Q&itis 


4 Giuj-Bw. iDa_, 


^jSnHa-SfT ^j Gil (£<$(§# ©^/TSOTOT" 


gtrnsstr; ^ieiGs ^suii pthQp 


u>rrff//gtgfffl&ng\i]th ^jQi liasfr ^itGld 


«D£_aj i?ia&i7<s&T QisrrdQy isiresr 
4jtfl9jUti&&%?0> 


Qu!TUJ& Q&Uli>U68BT6$BllGIS&tt§G0 


5 o-Srir.^.fiS. 


&>& tSlmi-i ^ijsun QpeisTQ^i^inJ} 


t£tsi£<ar ^jisiQs ^l0iEia&r Gi&irjpi 


6 «rJ. ®. 67. 


^QjnseiBi—^^&> ei/^^7, $isi&&r 


Q&fistieSt, 


7 ffiunw. ©. 


(.flsarjpio gfrw@ IgftsiruunpiQflfr 


/fcifi, Qugj 0eosu oju> uj/rffl^srr 


8 D-Qs-T. #r.e_s. 


aarr.T? ^J^f (blkt^/lo, 9 G/FiTtfl ©"5 


GtnUttlLD QlLIfTiSIJlT'OaSriLjLD gn-L-t$-& 


**w. @. tar. 


A^j §)Gp!T, t£6llfl<gGgt!<3nt—UJ QjlLfT 


Qsnssat® Quirtli, u9(vjji5p SHQ'fco 


9 {Jiiiraiff, i0*.«. 


pear utreSstsKeai^iu ss)sasffleo 


inth eSiv/r^eO^eto^^jui ^GOL^n/p 
QuudQ&n®'&<>EUU®@(ir?GhT- 


Q&iri~iEjQ, 


10 lag. a-/t. ra. 


#>a. i0 ^yG^/r, srearSsw^ dB/iL-^L* 


mrS 3 i srehr jm&gj\x>n idijssstQ'Su^ 


QutTBjr-Hi^.a 


Q&n®£$p6u<5GT gi£i$sQ(ffj'G5r; 


%56TUU®Qe6rpJp; <£fB<SSff $g)tElQ3 
si Q£>£]g)(WjiEJ& sir. is nth GutrGeurrw 


s;iej@ e&L$ ; £$i0iE]3®r cissrgiiQ&n 
Gil IT (fT) 151 a Off CTE5T(TJ?/r. 


&)sSI, 


11 Wj5, o_«.^n. 


^ffii K 11 s^L_C?6or Jesuit Qu&Gina 


in-® &pQpgs%h Qunth@ gwir 
«5?sl), U6ST6$f!(7Jj®jifl<$>> es^a/igajSaj 


uSQ®) eSapi^j^ =gj£& Qisirth &th 


OA^/roJii, e gyia/(?<sB)C?i_'S_/_L/ Ql; 


isratn'sS^-® t§&ia& <&_®uxt"(OT)6\} 
/flttj ^t^ntBinntr^ith Q&>$ui$siin 


^^57 i§i£j(?5thuiJia(3jy 
e&ih QpULurrrgpiih jij^iuuuuiL 


fas* b ^juurr iS^aQst', 6 a.iiui/r 
®d s^^s"SsrrtLjih ^t^s^rriiju> tSI 


Qeo ereOeiirth ^®">j" ®®&li 
Q&gi&Q&nessr® snQ^Sp i£l(3j&£ 


urrsGjlnth etasr^esreSiL® Miki^th 
#6OT/s t 5(®fflii' Qgn&fpi^iSjns&r. 


ui$_ Q&tLiuJth; $)etieQtTG3tLL-n&) 
&>&> ^jsusisins snL-t$-&Qan®d& 


7 67sar@3;sffin_i/j &^^^^leBTUi^.itJ0J 
eu&gWGsr-, ensn^ssr Qpggth Q&tu 


6i),e_ti;TOiS!nt_uj Qppp^eisrutq-Qtu 
Gsi/(b(SB), .gyaiGW ^eum 3 ^jsv LLlTjb(&) iDff = gy ( ©£E/TJ"tfl. (TTlD* gli ^/emt—iUrtGnLorra tappwris 

■3 d ® ^itsm&iurrGO-, cgyfi^ror eu 
i—Qeer, ^euiBi—p^vd Q&nkgi. 

&•& IF a_i_C?ajr grffuLnnuj rS&x 
p sun serried sp^a/saT, s^jSiEeim sr 
®j$gpu iSltr^rmcr ^s.ifRtu^iQDi— ®Qp£&) Quneo $tii&&r zTSGrfyssru 

®u> ^t^.sQerrn®ti> upuutL(S sui 

#?&, mnsaQgnnjiii) isnesr s-iss 
(snjsm^rQetr Q&eutTGduj&QQed £_ 
uQ^&tDUGBisreBsfl Qear ear; ^uQutr 


Qgg] mibs&r Gi6Br'2s$ru i3is^-ss 


sSeO'Seo? s ^a{GV)§& ib Qw^wnsQ 


ojiejs&t iB<ssipQsupQ<sueosi®QiDi^T 


gl! Q&irtoUTf£B)iT. 


®iD 3 e.(_GW (@<SLpir) gtsOsOit 


(t^ih ^yeuiSDfTai?i-!.®, ^n^uQurr 


(Saj^'Ssir- 


@ff 9(5 iSW/TS^J/JGOr 65(5 aus * u 


^Iff^em^LDrr^^inn ^sorC'toeij Quirtr 


pgt&Q&rrsesr®, S!<su(tjjs(8ju lSsbt 


Q^sar^sar,' ^sn'^ssrs Qssusrr iS 'jQUK(t£4D cg/GUeST <££OT ^/fsuiTatistrsS i_L® ^Lf-uQurriS^&sr. 

«er tStrrgnasr ^sTTiBujesflu-^p 
(5« Q^ireairQQurri^iTs&r; ^/ii 
CcS ^snirlinQsTeJeOnr^Lo Qpuu glWlDtTS SHSU0S 

(S)U tSlstn-QseBigi, iSzgiresr ^J/r 
ffliussaisDL^iL) LDrrEtflsmsuSisn- iSlsTsn 

■<£■ I df/rir^i—G'air Qmq^uiSissr c gj(njQ& g^&rrtfliufWjLQ mp'pu Quifluj sisi 
Siit ereoetfrrfyjiii ^jQajswireareu 
obits Qsir'SecOsiijiLjibQun^LL 
ituj ^ysu^ag eSQsrir^uariLs ^©/(ij.sgj eSQsrnfiinnuju Quran-? 
sitlL& Q&rTedeSiLfLii ^mps & ST ^^uQun(ip^i meCn- ei(tp, 
§i ^wesr^emsuS^soQSiUtuuuLL. 

ty-figii l26btl| fLosor^u iE(7@a@en" 

eaps SL-®Qsmssr eiGsrjgt Q&ned 
eJs QtfilQu-nQLDGbrjpt, 

®^l j%aj0£(v> eSQun^Larrsu 

QuntUSSITLL& QsiKSSr^irS^T' 

©s ^juuisf-ti^Lo ^euns^eai—uj 

&1TL-® GpGtlGunLDeSl^i&'gp- 

ie®sSQ&} siQgfcjj), ^iQius-SDrresT'Su 
stair Qi5rrsSl y if u>ir*>ififinui Q&ireJ 
§>!&p$tk'?iz<JLL!n? ggieurra&r s-sots 
(3j eSQjjfT^uyntn GiGarsor&rrLL&Q&rr 
eoeo/Q^iTs&r sreorg!/ QsL-i^neet- 

p!W Qu&fTL£>8i) ^(T^i^fTIT; ^iSlsT^fT 

6Br^#/r/fluj6or ing};Ut^.iLjib ^suearr 

■SS&tSUQljmi—UJ <■§ LDIT $ QSG)Q tU QlS 

ervji) $grrQ{GV) snzfcgfj QaiLl—rreir. 
S2. ^Qtu-s-sunGSTeuij Qj/reoresr 

^j: SI WIT ISlKGBrpltGBT, 10 gj®)&>nt£l 

jyto tJ3Sfrf?^^3;sa»— OJ (&jLDttn€ur sir 

GUWedtEtDLLinSIT&rGllfT^SmL—U-l W&d&tf 

unrft&^lBQ®) ^-(^dsrrneiiih, suit 
enrjiSilesr QicsiEiseifl^nQinei) eun 

QJtO, SITSWi-ilTSeiT GTZfiTflftn. mute. ritrp(Wj lO@ ^^I&tjll. &.$> Qsugp &[tlL&$ !5m&(j5j Qoueasr 
6T&)&)rr{T?}ti> ^msbr tnnesm *§%«&) 

SOT th U SEBT ESffl &G) IT dB 6fi" . if $>rt&&@iB&Gsnh Q&rreoQeOtssrgif 
*gi/ajp5i_CW Q&tr&)sO@ Qjgnt—isi 

irifla 3?'GT ^/eSTSO &iTlLUFJ$Q&!TGBrt$-(lJjd 
IS SGStf(B, ^QI^CST ^jt3tut^mi.Qi~ ear; if 
Q'SueifltiSQeiJiLi'Sfrsfr mssisL-Ug^lp 

&53T LDn}/Lll$-il!lh UnftpSfii gtBu 

LuniLi isi<osrpeuiis^£fr QmndS, Jglsy 

3 ^IS/GdS !§<5Br/D<a>JITc5&r ID^UUl^lLjlh 

Qu^j0isosv QtErrs©, £Qtmbtundj 

4 if aeifiGsDiLf/r !EtTi-l.L^rT6$rs;r7<s8r; 
£_eor Qu^Hr ^jangs strssenSs @@. Qiunain. 


•Jf. *». 
SqCu 
gH*.!LO. 


©jy. 


Ciumw. 


fflJT- 


a.* 
3 ro^. e-« 


. mi. 


g*.s.e-a. 


.««. 


GU.TW. 


«dT- 

67£7 ,glpp(9} E gy<al'OT, ISISIS&T 

Q&Tsvgi'QjD LOGeB^Sesr isneor J>jp7 
ujinfTL-Qi—m Giehrgx Q#it&)eS& & 

C7£- 5 S-!_(oS3r GffQ/Sd J§)i76oar 

i—nkpmh &,e$pg#; ^uQutTQg 
gi Q&sueo ^} $ scar L— it &£ it id &-<sif 
QpmssrQu), if erssr'Ee 
jii) ingtfpGSIuun'JJ 6I6KTS 1 
lGIW ^QmswnesTSnri Q#(rmGW 

££leoQu(eU!Ttij, ^i (LpgiQarresor ^jfei&tTH II:. )j(Vr f !£ ^';. ■_.::"'" '^- <■"'' "— , 

Garfejuir^B^niSiiJ usuia dlGlpfelQup §jQu 
& %j)(H5«iriLCw ^anpiuiJu[3^Li^.ff© ^CiLjSs 

i-gi. as. %rt»or *iciiu^JA. ^(«f Cdrirjfa 
BBM-ffflgj, D-tr.glroi'Q sararisaBar B©«flCiu 
Qptio&uuC-J—gi. ci-^.fjjflis^aBL-iii OLigemic 

i^iJuiL'Sl if*. CictiiODiDijiiiij ^fi_4«if'uaSi 
eniiJULli-.^. 

>FltLi(iKii>, pwuuQtjLD) Qen^unss 
rmth. whmu Qurftiu &im&gfinn u-in 
eguQedtTfftyzsr uesBreG3rlaG#iT 

SLLi^-dQsrreit!T®QuiTiuuiSGOiT^i 
^jsBff^g epULjdQarr(3^(TtT&m- 

(&iBtLinuJ&) O^iTsarsafir Gtm^rr. 

a, tgjSd&JTLDg&ti) LSljJjglT&Sr ^GIT 
ifltuir ^emrQioei) ^Qtbsth (Sjproiki 
aZ&Tff &Kpt8<5i l iTh®pQ!-inQggi^ 

& s tSleOn&g> trigvuiy-tLjii) jD/sUGBiiT 

SferrJ Q&freogs&Qrj-n&Qi&r, ^jgp® \ U}irrh(Gj iD@ jytsl&irn-Ui. rniDlfc 


® i^fQiLi&auiieBrskin-, i3a>npg) 


©. /J?. ffi,(B>. 


■g/r«j, ununesiff e$(8g'fo)!Lin&Q > 


^nQesr ^t-F&ifltjJULit—g^d&grTa., 


V— * .<— ' 


^)C?UJS60)€l/ ffl//T/fl(S5)aJ ^jlS^UlSsi 


spmmpujii) Q-JireDeVaflsiiiteu. 


1 SF-FiT. tg*. «. 
Oman IDA. A. 


^/, &6£i6t»ai,ir\tja6jlQbV ^StftfltUtA 


& f a (jerori5LOT t rG^ff^/ti3 ^yaw/r 


3 «]£ C6T, *©. 


ut$-d<gj jifwcBitT §>ULidQ&fi(9-$ 


•BSfT G«(_l®t«OaT6ff'iST5") Ufi$5&66T 


fflunw. iDjy. 


gtrm. 


gi®jQ1qsg), ^su^esr g} entrap sans 


u)* H 5 e_L_(*W QunfT&Q&isiisfr 


<5$<3g'fo)tL!fTd(3)Qpjp snifissutnaS 
^euearr rS'iinuj&v^GOLDirQiL! losot 


@&fitfl- 
i—U-gtBjrxsjmQetr Q&n&Gvr®Q until, 


CT cB6JS(L(J6!WrS0BfldF 8®)a£j$Q®) 
QuiTft#Q&ia}ia<jn&luj 3^-lLl—QtSs&3 


Q&tr'tevQ&tujg!, lSIsotli slLl-u 
eonih ai-i^LQyir JPf'Sa>yi^0 ]> 


ULLt—tSbfis erfleJ ^(t^sn^S)Qiu ug 
a)CT (ileoTL/ QmuUflGGT gjlElQ 


unQ^BStusti&sr ^Qrkgjrreisr- 
<SS!UJ cg/GlJfTJj&f&i &l®jg0, Qp&Tt^S 


£! ^@GdrTSi)GilL£&&g$5i<aJTUlSj-glEl 
S'SfffTGO ^0 QpUf-GBlUJLJ tSleBTGvfl S\ 


-5[gyjs@ij i3&M@gi& Q&djtuQ<8>i 
SuffQiDed GGSSllfigly 


aarSOiLosJr^K geanEisGn s^ulSlL 
tO^V U££(VjmL_!tj ^srr^irQsii, $fr 


f&d QslL (SdQsnekeir^ Q^rri—. mi 
€MILp<£ Glgargy ^j&l&DfT <al]ITl£fig}3;®l 


©@ji\sdr. 
Q&tllgJ, 


<& <2>{uQurTQgg} lSl&>!TS;gl ^f (Stiff 
lD« l$Q5TU 9(TJ CsiTSlfliOTlCeU 


tcSferr (cisrr&fB, isn&sr ^^fis^Gsti— 
^ya^fTjezai-UJ ^SsoiLSJffJ Jiji^^^j, jy 


id ^jinrff'Sesr ^fsis^dsas eSttSp 
eufrQwQeO ^/l/lS, QpLptsisnjbuin- 


^eoiuiris eS^uuQpeaan—iT erasr 
liStL.® ^einoiafT sueeorfEiQie^rrs^r- 


0-wr, 
a_tO ^juuiif. ^ijSuffsek ^jsntsarr 


(D Sngnear ^ffirrBiurr Quir^r? 
{^.^leqQfiUp lSoti^, ,JtySj0# fi 


sroicuS(g)C?eu ^jsuesur fpuu&Q&n 
euUUITGOr <°IJIE1@6S1IU ^>Sf61!tfl®9(tKlk 


<£>p$mp ^ffl/snr ^{Bm^ui^-iurrea 
£jl s'SeITIS^/-, JtySUQ/jeStl—lLl Gtl&D^I 


^UUlSf-S QsL-l—ITSST- 
triiia'Serr ^ai/Qagj m_®^^! } ^jet' 


iDs ^^uQurfQggt iSls^fresr jv 


3 <q* a..-, tti. 


^Dffff $g$<o$)<SlJl£)!T<$jgl&} ^eatpiLjut 


&trrfliuiT ujiuirssi^fi piii&iGK&ana 


JlfU. s. fl**. 


uu).s(^a Q&rrsair®(t>urTiGS)iT3&r. 


<s$®@yevujns(9jiiiuuf-ik(8)& QslL. 


ffl£"«^ 


e_« f 6 &/L$(i$G?6i) ^G^i^^/E 


(SdQsrTsfrrafrQstieaBrQih gjsbtjj/ & 


ft*, 


^/f, s_(^L/q c7soruei'ff«(S«;sDi_iLr 


6ztib<s3sit sjsSlfoV/n&err* 


5 J/^5. Q_6T. e_er. 


fi&uutGBjQuj QQirQear 2mjTiT<6B)6Br 


iDa_ m^nui^-Hjih iSlevrrggp ^eufr 


SB*. B.«. a.*. 


ipQintfiSfr <oiiiu&}Sei^^leS(r^k^i a/ 


ffSsyr CW&fi, a^frs^es>i~iu jjj) 
(75©ff)QL/ff(i!£^, ^ei/SEariJ zjeua;/j 


irrT&nQsiieBrgj/ fodis&r Q&nGUegj&l 
ppg}$$Qei (§)Qp#gr,) ^Q/® 


psti%osr lEtrear srsorear Q&iuiu eS 
eai—IU @G&GB><31lLDff@6S)fi G!®&£$& 


(tffUtuQjSff&etT STOT{T7?CTT. 
Qsrj&nr® Quff(&jihut$- Q&tb^i, 


iD/b. ^a/SsBrj S^aetosumir^^Qei 


7 &, q.«. ft* 


e_a. 7 lS?6stl/ ^leuearr^ ■g'ZsoQiuff 


r g{GB)piuQ6>I<oBBr<&th Gimrgi WgilUiS}- 


,-■.7 A, B . : . - -- . 


LLt$.t—Qu>airgit ^(tijSiptJzQstTm 


Hfut 8k_ui£lL-i—tTfr«<ar. 


ft», ' 


(gyjio Q&tT&B&jgpM CT63T@yLD $)t—& 


ilV ^gjbtgu Sedfjpg! Q&nm 
$p~(8j& Qsneeo'QQumu, 


Gfrgp: sjgor, £g)ay£OT 676st6bt ^<zstixt 


8 ifljS. [La, sy, 


2_<s. 8 affULj#a6i}£g 6Hit(tlL3 : 


W#uj£ /rear CTesr^fior; S\&Jd(bj ^ 
fT&@smgd (§u^as c°y an (75.5(25 ,s 


stirrawr, jgto 2e37,? SlgntsastiLiai^^l 
Qsn®p@rrn&m; ^emr <$/e®g <gj 


QeO ^jGenpujQouGisBrQw siot^ ^gy 
say Lf a5 « « ©9 ei) 'Ssu . 


$Gtf>fTiu3; *-l/l9l1/_/t/t,s6tt. 


9 JE. CB-. fi^)(. 


a_^ ^aJed/rirejJ'iD ^jStiearrS 1 & 


iD© irgjjuQutTQggi LS&)rrf$g/# <* 


Quit SUIT, A^, 


^a/670 syiDjj^^GeJ s^p^fliSmi^, 


<mikisE!>eiT& #uttr&frmuu®&& mm 
^/•sjiiseir ^y a' (75 Tito L_ (Li ^stifavfnjlntki 


15 imC* u>!rjb(aj |D@ ^^^trjrih. 


s'Seiru utEiaiT&eGKSufijgii <£3uQ<a)n 


Q. lS- n»tn„ 


ohm, % ^^^ihinesS Q^urnQp 


(TjjiajG&r epwQsv tTfTrj uisiema gi®@ 


S^-v^^ 


£&) ^Gorufln wiDGBsf! Qfinth&iGraiTs 


gtsQ&tT<3trt&7ji}>uis}-&(3j ^sroa/aSsiT 
(Sjti), Qs&ld sriogii s^k^snu^ 


■£ (8j f3 gglP &L-®LlQu!TU-l—nlT 
2_6eort—nti$pg}i- 


#<sir. 
/h.s 2 Qearu^fTiiiLDGBiifl Q®np$slQ®i 


0-© l ^j@j@»[T&: Qgyan/siiiDjTftsI 


1 Off. G_«. *©. 


^jQiusf sun ear 6Liii, 9 sT<2'si>/ruS, st 


Q&) ^j-sapk^Qun(ip^i Qpssr^th 


iBr. 


QeJtruS, ediitLDtr &u<§ r 4&n6sf} wear 


LDGBsfl QltSTLDtlllSlpgll. 


gii iSlf^kfi -ff^^^Q^n® s^ulSlL 


esr ^jgjtsuffiGGii—iLi icj stores? ear 


fl »,[j. C.CT. *« - 


i—irn? ^Ifip(§ »T6or (S^euQsor, 


sngessigssip r ajfpl£$d(8ju}LJi$-d(3j, 


Quit mi. ■>». 


ctsot QjfsuQgot, sjdr Mil siesr^Basrd 


^jsueisr u^/gira^eiat—iL! ^jstt^it 


3 ic£. 0-«T. *cEJ. 


eDffiS?Ll(S.iT GTmgll ^l(Tt}££U)!TLl>. 


Gimjgl <5T(W$, = 2!f<5m@& (Q®)ie®&) 


4 owr. ®*. *«-. 


fln© fftSumrriij iSSvpsuriami&i 


oSearQus&i) SLLi^-^ns&r- 


j)Wd. £LB_, JSfT. 


9lecrr = gj<z8>£dQsLL®, ®Q&n, £g) 


ssr ^^j&)eOntn^u> = g)/£i/(77f<ao'— <u 


8 [flrjfi.iis 7 . S^. 


iswesr srsiffttjffeoai/ tgj&BLp&S&Gsr 


<Gii6dgius&pfii)&) ep0 3®r&rgGpii>, 


ffiufmir.B-iDs.. 


&@ft(rrfirs&r- 


^jW^eai—UJ (g)L-.gpLi&&^§il®) fp 


gff£. £-*. SAs. 


** 10 ^(^ffljsor, Qurrgiiji^sQ&n 


q^ smefrstpmisTS ^Jireobr© a&rsir 


8 10^. B.W.*©. 


GfffSfciHjaeir, ^la/Ssar j§)tf>tS(s;£i>i-/ 


Gsrr c§)/&j0t—Qeiir&i-L—& QgyGnsu 


9 fo. Q-B-. a. 


^L«g[ SIsSlUF £UQfj>S>JGlD@L] UMTU 


injriEISGfflsi) cgjGlDp&^ITITSt&r. 


m*. Q-P. *"«. 


QufTii $7G$r*# 0#/rGVsii?, 11 5 > (5 <s 


s_jy ,°)i0I(GS)Qgq ^i/aii 4 = gy*©j 


10 lo^.e-n.*-^. 

fforaMl*. 


i—pgrrmir'hsBrd sms^iiSQeH QgntLip 


wssnuQgnQi— GKoBorGSsruuGiaiinii 


jff, <3!<as>@ §3(5 aii>i3ssrQi£&} l^lL 


ototjz Q&nstl&Sliu Qsu^suirdSmih 


11 *B.**.E^. 


^L, 6rGGiGU&(8)UiUU)- ^ijtaU^S^d 


$mp Qwplpjp) . 
Q&(T®gJgnQff- 


S_* a ^ffilaJTID6^J) ^jSUWL^llLin 


12 U^t, E-SF. ©*. 


/&ST It 1S LflsflTL/ $)QlU&<SiitTG8r>Sl](r 


ib tBi—k^isuQ^&pQufis'sn gdj&&r 


(JjiW««.lD*.isiD. 


<$(&)&£ S^^lSlLQs: @Sll'%£5r3&LL 


^'bsus^eir ^jGB)& i ggl ) «gj ^(S^euireO 


i—nn. 


uj^smg §&)ty-flg2 Qpsiir£itt5rTtGflj& 


13 105. S-CT.S*. 


ik.,% 13 @.L.G , gsr Qp<sunsoajjs;$Ei<gi 


(SjtBtrQl'Str JtfQajgm &iU&&pQtQw i 


£>ds. e_«. «■©. 


Gtretr ^sro/rj^^su QldQgh Qprri—tB 


0n«) S_6cr3oBT (^jZL-&pJ£iaQan 
@s St£<siJGB)tid(3jLD ^ussan—nss 


earn® Qg^t^QJiiSe^(r^i^l ^pr^Q 
&i0gfi&. 


QJIT CTSBTJ2/ Q&tT&>&8 } ^GUQBItfi £IT 


H iqg a-B.ffi*-. 


IK.-%, U = gjBtfG0rJLD®21Lb ^ysi/(5«(5 


si^eeisB^rTas&r- 


gtf*. C_^. J 1 *', 


GiSjjQg: i§gGTp Q^'2esr^'?eoisu^r, 


in,s ^iLJUQuQutr®) iSngnear ^ 
Sjsuii ^uui^uulLi— &$@pQ$n 


mjt0m^ih Qsv^uP3SQ^ih ^(^<sn 
Qi— ^ajSsar 0ffL.i_sro^« .ssot®, 


GnnQiLiTqJieviT Q&irsQ, mppsmra 
QiDtLiajnilJ fg))is$ LD6B$££BT QfiSU 


%rr jgjausar $!TL-@&prT6Br; pasr 
(S)LDirjr^s)aS(7Ei^i7ar srsBTfvj'ew- 


2ssr^irQair ^wiL&ssp jslunssS 


15 *#. *#, 16*. 


#*u) lb w$${6i<^LDg!r!T&$G3(!5tsgi 


P&teo. 


16 Bfi.B-B.®®. 


LifTiTj&ptTiTs&r; ^^suij-sisffleo ■ss6! 


m,s- istriii -scot® e$3rtSL'n£)a(S}u) 


gfl*. Q_*. *-*. 


Qeaiu it rsrr LLi$.Q®) ^su (Tjjsqu 


uu?-3(9), Qpletv^eqLDfTtb ^ems 
LflsBrO^sar^s/ 3S£ySluJii>Q&tL!&pwi54E 


Q®JG0(t5<3Sil—lU fj£jrrfr&J<SifLOrrU$(IJ}& 


17 fur*. ^)'.e. ( ». 


17 ifl(5^F6iJ ssufftTefrnSuj unBiuir(6aui, 


Qpsusir {J£)uQun(Lgj£} Q^itsmsnuS 
&f&!6sr iu!rsQsrn^.i^ih QmnQff 


eS(tJjkjg! f§jpiEiGH tsiigsat—W&sr 
Hl&(&jih ^(TinnQuj LAiflmn^ui, sir 


Gitskgi urfltun&wfT&& Q^irssr^ir 
QeOnQiD S76STi-'iSl/(SWi£i ) 


setr; ' J j){<3ij0t—Qffir&.-i—-9 : SJejji 
<Pffi ^/6lJ(n)L-Q<5Sr£i-L-. GI(Vj&Q6l) 


GKKGvuiwih&GiReO ^gysmpu-ii-JLit—t— 
(ip&(8) w£^ Lopp ^Q&s av^iBs 


QuH&ifSfTjth ^ya/sron 1 Si^t^rrn/ssk. 
(EWjti ^Q^m^nrsisr. ">T/D(<5 ^ l3n ^$ 


SITTLD. ITTlD® 


■P9- 1f 1 s?tijsy.-!/T ( ^5<i@ (ipiplear 


©. d?i »*. 


5 &?&mp su(TKssisis^efr eutrikiQs 


mrreit appear tstrisn-rrsorutq-iiS $&)(£&), 


^— — '— ' 


Q.sffesar®, 


#mui>ip!Ju)nffiQu!T(u>jj], 


1 le^S. Q-«r. ffler. 
gms. a.*. ®£. 


a_ 6 QtuGijr5rriGn}&@uiSl6Br (tppen 


&m, S e9li$u}pj£ti-irT setrsn^jmndj, 


fETSfflcBT c gy,§?.S/T'3sU<lSC6U @^UJS3T 


ssariiQufT^ispliU ^Qeotr&'fejd 


■4f 


s_pujLt}n@pQun(Lpjgi, &&)«i)66)p& 


afrpsvutcfiuJ, usnun^eai—in £g) 


S air dr. e_. e_lS, 


(&jlj Qufr^na&r. 


ffT^Sajpplesr ^^eos eug& &np 


3 »£. &-«. ©«., 


fa (QuneasuSeO) ^/euirs&r sj& 


sp&Q&tTWftBiT) SIjd&j gpi LonuS^ kp 


sis. fiffi. a-*. 


pd dusjeoeajpuSeh plpui3(S&> ^ 


QturrQ&ULj er&srwsveor, puSStum 


a)«. *0. 


(TK&Qp &4l>%Gt> l5LO£#tT& ILHTS11SST 


Qsneaer® LSeO!rp^<s£!ssBu.p0p 


4 0$. B-dJf. *. 


peirefluQu!j®eunasr ereiirgx Q&n 


(&JU QutTUJ (g)Q(LI&6£lgpi<5S>l—U-) J/P 


Qavatr. suiD.a. 


dooSf 


npesipd QsL-®&Q«n<50tsri—!TGar- 


5 ^i .G_n .©*» . 


0i iSlsku cgjeetsrie^igi urrir-iQp 


&&> ^usvit r $iuuisf-& 0<sSiric<TuJ 


\£uian. o-(D,«. 


Qutrapgi) Sjipd &&) t$&eij<}> Qu 


wyeatxiSi ^/e8>t—&psnpd(3}p7pgju 


tflpnu§(/7jiijgitl>, xgiftg) p&rmuuLL 


LSeOrrpg) ^##(FIujljlil1-®& Qf 
t—Qp^sr^i semi— nn son. 


"fear ppfystGuizsr ^esiifiUiSp^iy „°y 


7 g»A. e_#. s. 


© 1 &®}ei>Gmpo§Q&i ^jsunsGif i3 


suit (j$)pik£pQ unlit eis>jGiiG(rs>i aireo 


GnJf*r. bjD. 


tjQsu&lppQutrQpgt, siisv^iudsp 


wnuSp^i eieargu G$&rtiflpgiJ } 
r QQ&] Qsnem etnmiunear ^jikiQ 


#■© Q&'SesTppVevei/tGffjQed ^/ffils 
Qntup ptflpgp s^^<isnipl(t^aSlp 


giQanesstL-iSleen-i, ^/ihp^ &ftnp 
Q(TK eu{T&Su'2GSTS <£GBW® t£l & Si^LD 


<sap QtunQ&UL-i&fV} E^uudQsn 
uu-t&pnn&err* 


QppfTGBT. 


8 i0j3. e-^. ©, 


as *<${ <s>i m ^i £MT«tG)7ji— Gear 


&>&• jysuecr Quniii 3 L^i_srf)evs;T'E; 
Q&rresresrjp: utuuui—Upl((^iis&r, 


Q&Q&nemQau&jgl-, efPrrpGBip ^g) 
Qg?JiSDSUIlSQsO ^![6iDptlJULJLLt— IhtT 


piQu qi—ea)SniiSQsO &ppl, &&> 
sQsesriev)®m ^Quj&msu tiiEiaetr 


(D&Wo£C?6V> QeUL-t—UUL-l— &&) 
Qp®Qp$nsG(r, ^mn erQpikpirn, ^ 


aiempuSQeo vg/mp esiwpjp, ^i 
sun ^isiQs ^JfflJ'Beu, $}(°ptr, &jG>H 


ps &6V&)<m/DuS<3Br 0pui9QeO sp^/jj 
<sae>iisuuL-i~ ^ji—ld- 


&s\)1!gou i^[iiJ-i^<ssiSiippnm- 
£7" ^maturr®) iiiss'sr ^/<3U0 


&>ei ^weair eaeudsuuLLi— <g) 
esti—UJ ^laL^Psaifli—p^pt^Ui Qug.i 


t—peap LDf&jpei) osLSfTsirnQtij miB 


9 q», *.«. K a.. 


(msSesf)i—pplp(SjUi Q until, e @_/H 


lufT^mih QajnQ&uSehr pmunQiu ujifl 


icrjn. iO*. o,^. 


s^i—Qeor ^emr Q^n^sissrui^. 


ivn^th unnppnn&<sir. 
rsrTLL®&(3ju Qunsann ^/m/Qs ^ 


U)3ir. ^)j{jil3>tT2Lb. 


6. sjgj Qsiuor.'jr^-ir &J?shg;i£jBiiai><_iij u^eSifi 
j)j &.i—Q<sur ^jsuHseir LjpuutL 
©, plQQ&nfBm iSljjiHuQuf!®m 


Oa,. £)rrtDjg3?£i5 si—ffgiQufSpi g)jr«b®G , Li 
aeJeOsfD^stoujeiStl© ep tq.uQ u tr 
10 ui.s.e-^. ^. 


<GV}rT<$Gtr; lll ^ij en h tSaiV uiliuuiLi— 


aOiiuiijiifl tSj-jEiSffi.jjiJuijL g0iut3arg) ■ H», 


StfA. =_*■. «. 


uL^-u3^Qe0 ^^7jffl/0dE@ii ^sor 


^ a ' urroam-i-SUjjjjAg aigesrgi. 
onptLith Q & it ®) edeS &>¥ea. 


*°pdjGy!$rT<otn76onSl<5orLi topped sst 
d& 1F Gpti!6l{'5lTfGffj&(3jU iSeSTLj, Qfi 


jjmsfrnQiu mtflujrr^uy, tun&Qsn 
pet) /F/7fcj79sflT r ^plsn'?eoiiSs>i ^surt 


iSlznr prru-UT&uj LDifliufnemih, &n 


11 sits. <W- o-. 


eT(ipikpl(mipLS<sarLi, ll QppeOfrevg/ 


Q®)ff(eLD STSBTL/Q/fS^ti ^/SU^S^ 
U>(3jpei} ^enJTSimQlU IDlftlJJIT^S 


J2j l$QGl$.3! lliU GGBT gap/ li)L/£(L ■£ gj <F 
(j^d sueaaruuLi-L-nn- muDsiT in,Tp(3) iDifit ^iJtS&iratii. 


u) l <g)i sufjirQei C7 (tp Q u tu & &fl 


&}. l5, fl».1«. 


G&stygisspu iSn^isiasLDUssai^ii'SJ 


e$zkg)i lis suu lLi—<2u&t ^fSuQetT ; 


-— -v^— J 


<?»rr. 


' 2 jy®j&r upuuLL®uQunib *gysD(g 


1 Cairaw. en). 


tOs 7 oS*suiTtF(^osire(rsU(6B)S ^jn 


L^Qesr^i^ib^siiiTSi^LDnaj uenJotSl 


fcf*. 


ajrsruiFnesrujQuppSi.-esr @jl.0J 


^Qn^rQ^Eir&Tf&^QjDSll IT S t&ri IHlTuS 


5 glff.*. B_fl\ |0 

Qwmt. ciD. 


■¥iJu®iffl;/TSOT,- 8 £i8#6i;/r©ujffsaue3r 


(TfjtSjg (@£L£lT3(efFiS(3)) ^ffieSl^ 


*UK- 


c gffi©3oBT.S(gisrrefri7« 1 EL/u®ffl;/7-63r. 
3 gga. a.». S>« 

5 jjff*. e-*\**. 


u)ct 9 c gyear ( !B?ujii, eSsrGnrfSQpm 
tsfrsurisGiriT®) eiuuis^uUL-i— jy^ 


<strtiQ&> ■sneaoruud-i^niT <5iBS!g» 


fflorowr. B.ID. 


&tU!EJ&eir «l_,«@Oi£iS3J'(5?6l', CTOT 


^jsurrseir Qa,£tre$uULL®tb ^gyrac^ 
fcnw^all^GjQ®} ^jsunssir Quins 


15 WU £$&)!!&}. 


* _#«<"# "& 


SgiT^ ffSIfi^, 10 U$3lU U (76fl)Sl^,ff 


(Os_ 11 ^^^sktSleeru ^sutts&fl&s 


euJ(5«@ia- 


Sfe/TLJ QuQ&Qsnessr®, 


gi)3~68Cr®(3uiT §3(75 SSn^d^UUpU 


6 10.£. "-^ 8*. 

Ciurar. a®. 


u)=iy 1I u/riiL/«&fftuiL iSlu^p^d 


ulLQu QutreaauS®), ^•avns^s 


iDift. 


Q.s ash en rrns&r; <gj6tf®)r<tt>gpiiQ um 


(gth <£yeu/f mjpi^ufiQ^nQi— sir 


7 QacQtvir. a. 


m5T<$Sjlp(&) fij^a/neorswds ^a/i^sir 


GGtsruULLi—trH. 


8 Ciuitbw. is. 


(ajiy-s^rretiy ^jp ^ay/fsSbr^ CV 


tUm. ^fsuiis^ih ^l(^mi3 ^sag 


•*, ««,. J(£>. 


fiuuGZgpntned ^Q^st^tb; is ^y^i 


mppmih s^s (3) ^rBsS^^irasstr; 
eDfTLo^ic, l9 erafi aj/Tofl .s erfi got©££SD 


S>j <S" ff s Ss/Tity ib @ffl/ff«ejr iswu 


8. A. ffi Su. >. 


^j/auffasrr erotfaS&rr esosi/s^tiOtJiT 


G&®)'fo>- 


9CW «b 


(tfi^Ji r g/GntT&&r Q&nsivpw ^i<sbl- 


iDdP U b t3(ku ^jsuri Quirem-ui 


*y(. 


SunifSefT S7fiBT(TJ , /f. 


QaSed $(§&& u^lQ^(i^Sii0S(^ih 


10 &«■*. ifl 8h. 


tOa If u ^iT^ii tgjQifT&tsnjL^Q&r 


*sneearuuLL® ) £tru> e.nflG'jjTJ'® 
Qu&sQs [resort— ti?<3TL./, "^ya/f 


srnpi'^i euik^sm^d ^emi^-Quria 


lDi&. 0O-. 


ujtoGOTi—eiJ^^a^ 67 ppuuil. 


(eg «d i— m (" w it ft^ ssifii sen tu ) ^y su rr s &r 


UjpS.a,*>;». 


<$tu lb uijnunss)]<SB>t—in sueo^uirrB 


i5ti:L!tTLn&) ^iflxijguiy-UjrrGtf, ^wn 


a Qffi(Tjfl,lie_.8. 


SjgtglQ®) sSppl (TJjd 8 (nfiJ. 


&{GfRoff>i—UJ r j$]'s£ls-siifT&fijp&&rT8 


C-cSj. 


a_u) ^jwirs&r upuucL® srffl 


syti, £g)(7j> > #uj^s? i g)}/OTW st^sor^^lp' 


1S . a VI". ^' 


@ii tSuf isis th uemstssBsQs rrsisor® 


a(T*a;Lo ^gyeuffstWs ■stp.fE^Qsff 


13 jyu. ©. US, 


<sntE&rrn&&r; ^uQutq^.^1 sp^^h 


COSTI—ITIT. 


8«: «. to: 


■ j9fsu rrs(&^ i— Qesr-s^- Li. <s QiR&siu 


")@ If ^aJs^uM^ti, ^a/ff ^-j 


®.Cj°, (CS. 


1 Q&iusp 16 ^/Jg)& : uji£is'26fr [Bt—ssu 


suirs'Ssfr Q>5na@, ifisj^&r &-®)s@ 


l* jyu. a. e., « i uemes^esr^^Qei}, ^(^jsuna^ 


1 ^ex? eiikir^thQunu, S^iLts^ssu 


5 SH*.Cff=.@«. [ ai)[ _ |tJ \ S_uC?#.?#e?)5 &-JQ! Stuffs 


UL\.L$.Qrjs£}p fuffffl/fTjtfgjii s-ai? 


17 ^LJ.a.ite.; CiP.s. a Qat-rt.e-,*-,©. efJI.c,*-, 20 seconds for Fellow Christians - Dear Lord, 

Thank you that this PDF Ebook 

has been released so that we are able 

to learn more about you and wiser versions. 

Please help it to have wide circulation 

Please help the people responsible for 

making this Ebook available. 

Please help them to be able to have more 

resources available to help others. 

Please help them to have all the resources, 

the funds, the strength and the time that they 

need and ask for in order to be able 

to keep working for You. 

I pray that you would encourage them and 

that you protect them physically and 

spiritually, and the work & ministry that 

they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the 
Spiritual or other Forces that could harm them 
or their work and projects, or slow them down. 

Please help them to find Godly friends who 

are able to help. Provide helpful transportation 

for their consistent use. 

Remind me to pray for them often as this 

will help and encourage them. Please give them your wisdom and 
understanding so they can better follow you, 
and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen, Prayers a Few Resources Ideas and Ebooks (Livres / Libros) 
For your Consideration Glad to have this New Testament ? Help us by PRAYING for us !! Invest in your own Eternity 
Spend time praying ! (thank you) SHARE THIS PDF (E-Book) with your Friends 

So that they will have a stronger 

Spiritual Life ALSO Concerning Christians and Christianity 

1. Christians are those who follow the teachings 
of Jesus Christ. 

2. The Teachings of Jesus Christ are explained in the 
book called the Gospel (Injil) or the New Testament. 

3. The New Testament is the First Place to find and record 

the teachings of Jesus Christ, by those who actually knew Him. 

4. The New Testament has never been disproved 
archeologically or historically. It has and remains accurate. 

5. The New Testament Predicts that certain events will happen in the 
Future, 

7. The Reliability of the Old Testament and the New Testament a re 
clear indications of the accuracy of the New Testament, 

8. Jesus Christ did Notfail in His mission on Earth, 

9. Jesus Christ Pre-existed, This means that He existed BEFORE 
the Creation of the World, 

10. When C hristians worship J esus C hrist, they are NOT worshiping 
another Human being, 

11. J esus Christ did not become God by performing good works, 

12. Christians cannot perform good works in order to go to Heaven. Those 
who want to find God must admit they are notable to be Perfect or Holy, 
and that they need the help of God to help them get rid of their Sins, 14, More than 500 Million Christians around the world today are NOT 
Roman Catholic, The Vatican does NOT speak for Christianity in many 
situations. Concerning Christians and Christianity (2) 

1 5. Judas did NOT die in the place of Jesus Christ on 
the cross. 

16. Jesus Christ had no motive to escape his fate. Jesus Christ 
was born to communicate His message of Hope and 
Redemption for mankind. 

1 7. Without the Blood of Jesus, it would be impossible for those 
who believe in Jesus Christ to be saved, to have Eternal Life. 

18. Christians worship ONE God, NOT three Gods, 

19. In True Christianity, Historically, the Trinity is = 

a) God the Father 

b) God the Son 

c) God the Holy Spirit 

20. The worship of Angels orCreated Beings, orCreatures oranything 
exceptGod (God the Father, God the Son [Jesus Christ], 

and God the Holy Spirit, is forbidden. 

21. The Trinity IS NOT = Mary, J oseph and J esus 

22. The Trinity is NOT = J esus, J oseph and God the Father 

23. Gabriel is NOT another name for J esus Christ. 24. Anyone can become a Christian if they want to, 

25. Christianity IS not something that can be done EXTERNALLY, 
A person is a Christian because of what they believe in their Heart, 
inside of them, Their own sincerity before God is the true test, 

26. Those who acceptan electronic mark [666] forthe purchase of goods, 
in their right hand orforehead are NOT able to become Christians, Concerning Christians and Christianity (3) 

People are innocent if they do not know and have no way of knowing that 
they are doing wrong. The Christian God places the knowledge of good 
and bad in the hearts of each and every individual. 

NooneexceptGod is Holy. 

It is wrong to murder innocent people. 

It is wrong to kill Christians who have notactively harmed anyone. 

People are NOT Christians simply because their family is "Christian". 

People are NOT Christian because they are born INTO a "Christian"family. 

A person cannot become a Christian "AUTOMATICALLY". 

No one can be BORN a Christian, but becoming a true Christian will guarantee 
Eternal Life, in Heaven and with God. 

The Presumption thata person is a Christian simply because they are 
going into a Church and sitting there is False. 

Churches have people inside of them thatare NOT Christian, but they 
wantto learn more aboutGod. 

A Church, or a Church Official CANNOT MAKE anyone a Christian. 

Christians do NOT convertanyone by Force, because this action is a 
violation of the CHOICES thatGOD alone is able to make. To force others would 
suggestthatGod is weak, and cannot do this by Himself. The Christian God has 
much Strength but uses it to show love and help in this life, notunkindness. 

Only God could FORCE someone to do something against their will, and 
the C reator of the Universe does NOT behave in thatmanner. 

The Choice of what to believe or not to believe is up to Each individual, 
who must make up their own mind, of their free will. 

There is no way to impose Christianity on anyone by Force. Conversions by Force to Islam are NOT recognized by GOD or Christians. Concerning Christians and Christianity (4) 

Those who are converted from Christianity to Islam by Force 
or coercion, are Still Christian, AND STILL considered Christian. Once a person is recognized by God as a genuine Christian, they are 
"sealed" permanently. There is no way for any Human to change this. 

Forcing any Christian to say that they convert or accept Islam simply 
makes that Christian to state something which is FALSE. There is 
no such thing as Genuine conversion that God can recognize 
OUT of Christianity, if that person was a Christian. 

To suggest that Christians could be converted by Force, actually 
means (signifies) that there are actions that humans can take that can 
FORCE God somehow to UNDO or ALTER what He has done. This is 
not the case. Actions that Humans Force other Humans to take are 
not recognized by God as a true Change of Mind, ora Change of Heart 

Once a person becomes a Christian, All of their sins (past, present, 
and future) are forgiven. They are reconciled to God for Eternity, and 
nothing can change this. Forced Conversions to Islam are not considered 
Valid either by God or Christians. No one can undo in the Heart of 
a person, what God can do. The link between a Christian and God 
is a link that Cannot be broken. Saying anything to the contrary 
will not alter or change this. 

Christians do not Depend on their sanctuaries or Church buildings 
in order to meet with God. Harming a building against the God who made 
the Universe is not a genuine sign of success or progress. Christians 
simply make use of any buildings. Christians are able to meet and 
pray and talk to God by themselves, wit a Church building and 
without a Priest or Pastor. God is always with them. 

Harming a Church building simply proves that some people are afraid 
of Church Buildings. That is all. The Earliest Christians did not have 
Churches or Buildings for Hundreds of Years. 

Harming a Church Building does not harm God, and it does not harm 
Christians. It simply makes them go and use a different building, or 
to meet without one. Concerning Christians and Christianity (5) 

Some people have not examined churches very much. MANY are 
very simple and do NOT have decorations or much inside of them. 
In Christianity, this is intentional. This symbolism is on purpose, 
intending to signify that the INNER LIFE of the Christian, is what is 
important to God, and NOT the building in which people worship. 

Man looks on the external and outward appearance. GOD looks on 
the inner heart of each individual. 

There would be no reason for anyone to become upset, if they did 
not think that Christianity was making progress. Those who are upset 
are upset because Christianity has answers, reasons and arguments 
that do not seem to be defeated. God is big enough to defend himself. 

If Christianity is false, it should be possible to explain to Christians 
why and how Christianity is false. Killing or harming Christians is only 
an excuse, a method of hiding from the reality that intellectual 
conversation and explanations of those who are violent do NOT have 
the answers to defend with kindness or reason what they believe. 

Christians believe that almost all violence is a waste of time. It does 
not accomplish what it is "supposed" to accomplish. Those who 
have arguments are able to advance those and explain them to others 
Those who do not use violence instead. This method does not 
convince Christians or others to adopt methods of violence. 

People become like the God they serve. If the God they serve is 
unkind and unmerciful, that is what the followers become. If the God 
being worshiped is cruel and mean to women and children, then that 
is what the followers of that God usually will become. 
Jesus Christ is love. Christians try to be loving. People have the option of accepting to believe in the Teachings of 
Jesus Christ in the New Testament or rejecting those teaching. The 
choice in this life is up to each person. God is the one who makes 
His own rules. Thankfully, the God of this world decided to use 
Love and kindness to explain Himself so that all of us would have 
a chance to learn and to experience the unconditional love of Jesus 
Christ, (books are listed in this Ebook. Those who want to refute 
Christianity may want to start by refuting the books listed in this PDF) Concerning Christians and Christianity (6) 

True Christians are NOT afraid to have conversations with those who are not 
Christians. Christians are NOT afraid to have conversations with those who are 
islamic or from any other faith. 

Christians are NOT afraid to talk about the weakness of Christianity, if that is atopic 
someone else wants to discuss. 

Christians will not stone you or harm you because you disagree with them. 

Christian will not make you slave IF you do NOT convert to Christianity. 

Those who truly believe in the TRUTH of what they claim to believe are NOT afraid 
to discuss the content of what they believe with other people. 

Christians may share with you thatyou are not 100% perfectand Holy, and Christians 
will Admitand acknowledge thatTHEY are NOT perfect or Holy. 

Christians admit that they need a savior, that they cannot be good enough on their 
own.andthattheycannotperform ENOUGH good and HOLY actions to please God. 
Thatis the starting pointforanyonetobecomea Christian. 

Those who engage Christians in discussions about religion should be willing to look 
atthe history, the archeology, the science and all of the aspects of religion and the 
books that they use or defend. Thatis simply being honest. And those who seek 
spiritual truth are NOT afraid to discuss honestly issues of religion. 

IF GOD is GOD, then GOD will STILL be GOD after a conversation takes place. 
Those who follow God should be willing to think and use the mind that God gave to 
them. IF God gave people a mind, HE expects them to use it. Discussions are part 
of the use of the mind. There is a lot of history about OTHER religions that can be found in the West. In 
other nations, FEAR of being wrong induces and provokes censorship. But history 
can be proven and demonstrated. The Dead Sea Scrolls were found in 1947-48. 
Those scrolls contained the J ewish Old Testament. They were dated scientifically 
to be 200 years OLDER than the time of J esus Christ. The J ewish Old Testament 
has NOT been changed or altered. This is simply a scientific and historic Fact. 

God Preserves His Word. His word is the Old and New Testament. IF you are 
seeking truth, what do you have to fear from Truth ? Concerning History and the Early Church 

Christians do NOT pray to MARY. The Bible never teaches to Pray 
to Mary. Mary was born a human sinner, and became a Christ-follower. 

Prayers to ANY Human (Except Jesus Christ, who was God 
who became Human for a short time) is IDOLATRY 

Christians do not pray To Statues, which is IDOLATRY 

Christians do not pray To Icons, which is a Graven Image, 
which is ALSO IDOLATRY. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Mary. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Saints, 
as this would be blasphemy, and taking worship and adoration 
away from God. 

It is the Mediation of Jesus Christ alone which serves to 
communicate between God and Man, and NOT any other Human. 

Christians know which books of the Bible are part of the Bible and 
belong in the Bible. There is a great deal of evidence and 
documentation over the whole world for the conclusion, about 
which books belong in the Bible. 

Some books mav help to clarify or explain (these are Free Books): For those who read English: 

1) The Seventh General Council (held 787 AD) in which the 
Worship of Images was established, by John Mendham - 1850 

2) Image worship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

3) Primitive Christian Worship by James Endell Tyler 

4) The worship of Mary [proven to be Unbiblical] 
by James Endell Tyler THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Early Church 

We recommend, for your potential consideration, 
the following books: 1) The Seventh General Council (held 787 AD) in which the 
Worship of Images was established, with copious notes 
from the Caroline books compiled by order of 
Charlemagne by Rev John Mendham - 1850 2) Image worship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

The image-worship of the Church of Rome : proved to be contrary 
to Holy Scripture and the faith and discipline of the primitive church 
and to involve contradictory and irreconcilable doctrines within the 
Church of Rome itself (1847) 3) Primitive Christian Worship by James Endell Tyler 

Primitive christian worship, or, The evidence of Holy Scripture and 
the church, concerning the invocation of saints and angels, and the 
blessed Virgin Mary (1840) 4) The worship of Mary by James Endell Tyler 5) The Pope of Rome and the popes of the Oriental Orthodox 
Church 

by Caesarious Tondini (1875) also makes for interesting reading, 
even though it is a Roman Catholic work which was approved 
with the Nihil Obstat (not indexed by the inquisition) notice. THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Roman Catholic Church Historic Information on the Roman Catholic Church 
can be found - in online searches - under the words: 

papal, roman catholic, papist, popish, 
romanist, Vatican, popery, romish, 

There are many free Ebooks available 
online and at Google that cover these topics. There is of course the standard 

works on the proven history of the Vatican: 

The Two Babylons by Alexander Hislop, which uses 
more than 200 ancient Latin and Greek sources. 

The Roman Schism illustrated from the Records of the Earlv Roman Catholic Church by Rev. Perceval. Those who have trouble with Vatican documents concerning 
early Church Councils should conduct their own research 
into a document called the " Donation of Constantine ", 
which was the false land grant from the Roman Emperors 
to the Vatican. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

following Steps to Take in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

real relationship & genuine 

experience with the real God 

Read, understand, accept and 

believe the following verses from 

the Bible: 

1. All men are sinners and fall short 
of God's perfect standard 

Romans 3: 23 states that 

For all have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - which is imperfection in our 
lives - denies us eternal life with 
God. But God sent his son Jesus 
Christ as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Christ. 

Romans 6: 23 states 
For the wages of sin is death; but the 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
works, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to save us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of works, lest any man should 
boast. 4. God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally love us. He sent 
Jesus Christ to save us, even 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to save us from our sins, 
and to save us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his love toward 
us, in that, while we were yet sinners, 
Christ died for us. 

5. God loved the world so much that 
He sent his one and only Son to die, 
so that by believing in Jesus Christ, 
we obtain Eternal Life. 

John 3: 16 states 

For God so loved the world, that he 
gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. If you believe in Jesus Christ, and 
in what he did on the Cross for us, 
by dying there for us, you know for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 states 
These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1 : 9 states 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from all unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

following: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

open the door of my life and ask you to save me from my sins and give 
me eternal life. Thank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follow 
you. Free me from all of the things in 
my life that prevent me from 
following you. In the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask all these things now, Amen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to know His love 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Christ comes into your 
heart and your life, just as He said he 
would. 

It often takes courage to decide to 
become a Christian. It is the right 
decision to make, but It is difficult to 
fight against part of ourselves that 
wants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at all. ..this is why He sent Jesus. ..so 
that we would not have to become 
perfect before being able to know 
God. 

Steps to take once you have asked 
Jesus to come into your life 

Find the following passages in the 
Bible and begin to read them: 

1. Read Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Read Psalm 91 

3. Read the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Tell someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone close to you. 

5. Obtain some of the books on the 
list of books, and begin to read them, so that you can understand 
more about God and how He works. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank Him for saving you, and 
tell him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or tell someone about the 
great decision you have made today 
in Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their state of sin and 2) God's 
personal love and care for 
them, and His desire and 
ability to save them....is what 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process works only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His work 
done on the Cross. 

...and if so , then how does 
believing save a person? 

Believing saves a person because of 
what it allows God to do in the Heart 
and Soul of that person. 

But it is not simply the fact of a 
"belief". The issue is not having 
"belief" but rather what we have a 
belief about. 

IF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magical ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him into their 
heart & life. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and ask Him to forgive them of their sins and invite Jesus Christ 
into their life & heart, this is what 
saves them - because of what God 
does for them at that moment in 
time. 

At that moment in time when they 
sincerely believe and ask God to 
save them (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that human, having requested God 
to save them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [all sins past, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gift of Eternal Salvation that God 
offers". 

From that point forward, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
love would not be good enough for 
them, or that would somehow not be 
able to be covered by the penalty of death that Jesus Christ paid the 
price for. (otherwise, sin would be 
more powerful than Jesus Christ - 
which is not true). 

Sometimes, People have trouble 
believing in Jesus Christ because of 
two extremes: 

First the extreme that they are not 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
all sins separates us from God, even 
supposedly-small sins. We - as humans 
- tend to evaluate sin into more serious 
and less serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"small" sin is). 

Since we are all sinners, we all have 
a need for God, in order to have 
eternal salvation. 

Second the extreme that they are 
not good enough for Jesus Christ to 
save them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally - unwilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that all of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
save them. That is why Paul wrote in 
the Bible "For all have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that is not the end of the 
story, because he also wrote " For the 
wages of sin is death; but the gift of God 
is eternal life through Jesus Christ our 
Lord. "(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the following passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
17 For God sent not his Son into the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven where God dwells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " through Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Christ' . 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
us, then we must use the methods 
that He has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
talking to God (praying) in 
accordance with God's will - and 
coming to Him in the name of Jesus 
Christ . Here are some examples of 
that from the New Testament: 

(Acts 3:6) Then Peter said, Silver and 
gold have I none; but such as I have give 
I thee: In the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turned and said 
to the spirit, I command thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabas took him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
us through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth all understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
Jesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you all, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likewise reckon ye also 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I have therefore whereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Amen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
him do it as of the ability which God 
giveth: that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Amen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Abraham 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Christ our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, working in you 
that which is wellpleasing in his sight, 
through Jesus Christ; to whom be glory 
for ever and ever. Amen. Anyone who has questions is encouraged to contact us by 
email, with the address that is posted on our website. Note for Foreign Language and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Afterword 
will be included (hopefully) in future 
editions. IF a person wanted to become a Christian, what would they pray ? God, I am praying this to you so that you will help me. Please help 
me to want to know you better. Please help me to become a Christian. 

God I admit that I am not perfect. I understand that you cannot allow 
anyone into Heaven who is not perfect and Holy. I understand that 
if I believe in Jesus Christ and in what He did, that God you will 
see my life through the sacrifice of Jesus Christ, and that this will 
allow me to have eternal life and know that I am going to Heaven. 

God, I admit that I have sin and things in my life that are not perfect. 
I know I have sinned in my life. Please forgive me of my sins. 
I believe that Jesus Christ is the Son of God, that He came to Earth 
to save those who ask Him, and that He died to pay the penalty for 
all of my sins. 

I understand that Jesus physically died and physically arose from the 
dead, and that God can forgive me because of the death and 
resurrection of Jesus Christ. I thank you for dying for me, and for 
paying the price for my sins. I accept to believe in you, and I thank 
you Lord God from all of my heart for your help and for sending 
your Son to die and raise from the Dead. 

I pray that you would help me to read your word the Bible. I 
renounce anything in my life, my thoughts and my actions that is 
not from you, and I do this in the name of Jesus Christ. Help me 
to not be spiritually deceived. Help me to grow and learn how to have 
a strong Christian walk for you, and to be a good example, with your 
help. Help me to have and develop a love of your word the Bible, and 
please bring to my life, people and situations that will help me to 
understand how to live my life as your servant. Help me to learn 
how to share the good news with those who may be willing to learn 
or to know. I ask these things in the name of Jesus Christ, and 
I thank you for what you have done for me, Amen. Please Remember: Christianity is NEVER forced. No one can 

force anyone to become a Christian. God does NOT recognize 

any desire for Him, unless it is genuine and motivated from 

the inside of each of us. Prayers for help to God 

In MANY LANGUAGES 

For YOU, for US, for your Family Dear God, 

Thank you that this New Testament has been released so 

that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who 
answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, 

and that you protect them, and the work & ministry that they are engaged in. I pray that you would protect them from 
the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them 
or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your 
Holy Word (the New Testament), and that you would give 
me spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living in. 
Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. and I ask you to do these things 
in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5 minutos a ayudar excepto otros - diferencie eterno Dios querido, 

gracias que se ha lanzado este nuevo testamento 

de modo que poder aprender mas sobre usted. 

Ayude por favor a la gente responsable de hacer este Ebook disponible. 

Ayudele por favor a poder trabajar rapidamente, y haga que 

mas Ebooks disponible por favor le ayuda a tener todos los recursos, 

los fondos, la fuerza y el tiempo que necesitan 

para poder guardar el trabajar para usted. 

Ayude por favor a los que sean parte del equipo que 

les ayuda sobre una base diaria. Por favor deles la fuerza para continuar 

y para dar a cada uno de ellos la comprension espiritual para el trabajo 
que usted quisiera que hicieran. Ayude por favor a cada uno de 
ellos a no tener miedo y a no recordar que usted es el dios que contesta 

a rezo y que esta a cargo de todo. 

Ruego que usted los animara, y que usted los proteja, 

y el trabajo y el ministerio que estan contratados adentro. 

Ruego que usted los protegiera contra las fuerzas espirituales 

que podrian danarlas o retardarlas abajo. Ayudeme por favor cuando 

utilizo este nuevo testamento tambien para pensar en ellas de modo 

que pueda rogar para ellas y asi que pueden continuar ayudando a mas 
gente Ruego que usted me diera un amor de su palabra santa, 
y que usted me daria la sabiduria y el discernimiento espirituales 

para conocerle mejor y para entender los tiempos que estamos 
adentro y como ocuparse de las dificultades que me enfrentan con cada dia. 
Senor God, me ayuda a desear conocerle mejor y desear ayudar 
a otros cristianos en mi area y alrededor del mundo. Ruego que usted 
diera el Web site y los de Ebook el equipo y los que trabajan en 

que les ayudan su sabiduria. Ruego que usted ayudara a los miembros 
individuales de su familia (y de mi familia) espiritual a no ser engahado, 

pero entenderle y desear aceptarle y seguir de cada manera. 
y pido que usted haga estas cosas en el nombre de Jesus, amen, i (por que lo hacemos tradujeron esto a muchas idiomas? 

Porque necesitamos a tanto rezo como sea posible, 

y a tanta gente que ruega para nosotros y el este ministerio 

tan a menudo como sea posible. Gracias por su ayuda. 

El rezo es una de las mejores maneras que usted puede ayudarnos mas) Hungarian Hungary, Hungarian, Hungary Hungarian Maygar Prayer J ezus Krisztus 

Imadsag hoz Isten Hogyan viselkedni Imadkozik hoz tud hall az en m 

viselkedni kerdez ad segitszamomra 

Hungarian - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Hungarian Language 

Beszelo -hoz Isten , a Alkoto -bol Vilagegyetem , a Lord : 

1. amit on akar ad szamomra a batorsag -hoz imadkozik a 
dolog amit Vennem kell imadkozik 

2. amit on akar ad szamomra a batorsag -hoz hisz on es 
elfogad amit akrsz fgy csinalni eletemmel , helyett en 
felemel az en -m sajat akarat ( szandek ) fenti one. 

3. amit on akar add nekem segit -hoz nem enged az en -m 
fel -bol ismeretlen -hoz valik a kifogas , vagy a alap ertem 
nem -hoz szolgal you. 

4. amit on akar add nekem segit -hoz lat es -hoz megtanul 
hogyan viselkedni volna a szellemi ero Sziiksegem van ( 
atmeno -a szo a Biblia ) egy ) reszere a esemeny elore es b 
betii ) reszere az en -m sajat szemelyes szellemi utazas. 

5. Amit on Isten akar add nekem segit -hoz akar -hoz szolgal 
On tobb 

6. Amit on akar emlekeztet en -hoz -val beszel on 
prayerwhen ) En csalodott vagy -ban nehezseg , helyett 
kiprobalas -hoz hatarozat dolog en magam egyetlen atmeno 
az en -m emberi ero. 7. Amit on akar add nekem Bolcsesseg es egy sziv toltott - 
val Bibliai Bolcsesseg azert EN akar szolgal on tobb 
hatekonyan. 

8. Amit on akar adjon nekem egy -t vagy -hoz dolgozoszoba 
-a szo , a Biblia ,( a Uj Vegrendelet Evangelium -bol Budi ), 
-ra egy szemelyes alap 

9. amit on akar ad segitseg szamomra azert En kepes -hoz 
eszrevesz dolog -ban Biblia ( -a szo ) melyik EN tud 
szemelyesen elmond -hoz , es amit akarat segitsen nekem ert 
amit akrsz en -hoz csinal eletemben. 

10. Amit on akar add nekem nagy itelokepesseg , -hoz ert 
hogyan viselkedni megmagyaraz -hoz masikak ki on , es 
amit EN akar kepesnek lenni megtenni megtanul hogyan 
viselkedni megtanul es tud hogyan viselkedni kiall mellett 
on es en -a szo ( a Biblia ) 

1 1 . Amit on akar hoz emberek ( vagy websites ) eletemben 
ki akar -hoz tud on es en , ki van eros -ban -uk pontos 
megertes -bol on ( Isten ); es Amit on akar hoz emberek ( 
vagy websites ) eletemben ki lesz kepes -hoz batorit en -hoz 
pontosan megtanul hogyan viselkedni feloszt a Biblia a szo - 
bol igazsag (2 Komocsin 215:). 

12. Amit on akar segitsen nekem -hoz megtanul -hoz volna 
nagy megertes korulbelul melyik Biblia valtozat van legjobb 
, melyik van a leg— bb pontos , es melyik birtokol a leg— bb 
szellemi ero & ero , es melyik valtozat egyeztet -val a 
eredeti kezirat amit on ihletett a froi hivatas -bol Uj 
Vegrendelet -hoz fr. 

13. Amit on akar ad segit szamomra -hoz hasznal idom -ban 
egy jo ut , es nem -hoz elpusztit idom -ra Hamis vagy vires 
modszer kozelebb keriilni -hoz Isten ( de amit van nem hiisegesen Bibliai ), es hoi azok modszer termel nem hosszu 
ideje vagy tartos szellemi gyiimolcs. 

14. Amit on akar ad segitseg szamomra -hoz ert mit tenni 
keres -ban egy templom vagy egy istentisztelet helye , mi 
fajta -bol kerdes -hoz kerdez , es amit on akar segitsen 
nekem -hoz talal hivok vagy egy lelkesz -val nagy szellemi 
bolcsesseg helyett konnyii vagy hamis valaszol. 

15. amit on akar okoz en -hoz emlekszik -hoz memorizal -a 
szo a Biblia ( mint Romaiak 8), azert EN tud volna ez 
szivemben es volna az en -m torodik elokeszitett , es lenni 
kesz ad egy valaszol -hoz masikak -bol remel amit Nekem 
van koriilbeliil on. 

16. Amit on akar hoz segit szamomra azert az en -m sajat 
teologia es tetelek -hoz egyeterteni -a szo , a Biblia es amit 
on akar folytatodik segiteni neki en tud hogyan az en -m 
megertes -bol doktrina lehet kozmiivesitett azert az en -m 
sajat elet , eletmod es megertes folytatodik -hoz lenni zaro - 
hoz amit akrsz ez -hoz lenni ertem. 

17. Amit on akar nyit az en -m szellemi bepillantas ( 
kovetkeztetes ) tobb es tobb , es amit hoi az en -m megertes 
vagy eszrevetel -bol on van nem pontos , amit on akar 
segitsen nekem -hoz megtanul ki Jezus Krisztus hiisegesen 
van. 

18. Amit on akar ad segit szamomra azert EN akar kepesnek 
lenni megtenni szetvalaszt akarmi hamis ritusok melyik 
Nekem van fiigges -ra , -bol -a tiszta tamtas -ban Biblia , ha 
akarmi mibol En alabbiak van nem -bol Isten , vagy van 
ellenkezo -hoz amit akrsz -hoz tanit minket koriilbeliil 
alabbiak on. 19. Amit akarmi kenyszerit -bol rossz akar nem eltesz 
akarmi szellemi megertes melyik Nekem van , de elegge 
amit EN akar megtart a tudas -bol hogyan viselkedni tud on 
es en nem -hoz lenni tevedesben lenni ezekben a napokban - 
bol szellemi csalas. 

20. Amit on akar hoz szellemi ero es segit szamomra azert 
EN akarat nem -hoz lenni resze a Nagy Eses El vagy -bol 
akarmi mozgalom melyik akar lenni lelkileg utanzott -hoz 
on es en -hoz -a Szent Szo 

21. Amit ha van akarmi amit Nekem van megtett eletemben 
, vagy barmilyen modon amit Nekem van nem alperes -hoz 
on ahogy ettem kellet volna volna es ez minden 
megakadalyozas en -bol egyik gyaloglas veled , vagy 
birtoklas megertes , amit on akar hoz azok dolog / valasz / 
esemeny vissza bele az en -m torodik , azert EN akar 
lemond oket neveben Jezus Krisztus , es mind az osszes -uk 
hat es kovetkezmeny , es amit on akar helyettesit akarmi 
uresseg , sadness vagy ketsegbeeses eletemben -val a Orom - 
bol Lord , es amit EN akar lenni tobb fokuszalva tanulas - 
hoz kovet on mellett olvaso -a szo , a Biblia 

22. Amit on akar nyit az en -m szemek azert EN akar 
kepesnek lenni megtenni vilagosan lat es felismer ha van 
egy Nagy Csalas korulbelul Szellemi tema , hogyan 
viselkedni ert ez jelenseg ( vagy ezek esemeny ) -bol egy 
Bibliai perspektiva , es amit on akar add nekem bolcsesseg - 
hoz tud es lgy amit EN akarat megtanul hogyan viselkedni 
segit barataim es szeretett egyek ( rokon ) nem lenni resze it. 

23. Amit on akar biztosit amit egyszer az en -m szemek van 
kinyitott es az en -m torodik ert a szellemi jelentoseg -bol 
idoszerii esemeny bevetel hely a vilagon , amit on akar 
elokeszit szivem elfogadtatni magam -a igazsag , es amit on 
akar segitsen nekem ert hogyan viselkedni talal batorsag es ero atmeno -a Szent Szo , a Biblia. Neveben Jezus Krisztus , 
En kerdezek mindezekert igazol kivansagom -hoz lenni -ban 
megallapodas -a akarat , es En kerdezes reszere -a 
bolcsesseg es kocsit berelni szerelem -bol Igazsag Amen Tobb alul -bol Oldal 
Hogyan viselkedni volna Orokelet Vagyunk boldog ha ez oldalra dol ( -bol imadsag kereslet - 
hoz Isten ) van kepes -hoz tamogat on. Mi ert ez majus nem 
lenni a legjobb vagy a leg— bb hatasos forditas. Mi ert amit 
vannak sok kiilonbozo ways -bol kifejezheto gondolkodas es 
szoveg. Ha onnek van egy javaslat reszere egy jobb forditas 
, vagy ha tetszene neked -hoz fog egy kicsi osszeg -bol idod 
-hoz kiild javaslatok hozzank , lesz lenni eteladag ezer -bol 
mas emberek is , ki akarat akkor olvas a kozmiivesitett 
forditas. Mi gyakran volna egy Uj Vegrendelet elerheto -ban 
-a nyelv vagy -ban nyelvek amit van ritka vagy regi. Ha on 
latszo reszere egy Uj Vegrendelet -ban egy kulonleges nyelv 
, legyen szives fr hozzank. Is , akarunk hogy biztosak 
legyiink es megprobal -hoz kommunikal amit neha , 
megtessziik felajanl konyv amit van nem Szabad es amit 
csinal ar penz. De ha on nem tud ad nehanyuk elektronikus 
konyv , mi tud gyakran csinal egy cserel -bol elektronikus 
konyv reszere segit -val forditas vagy forditas dolgozik. 
Csinalsz nem kell lenni profi munkas , csak keves szabalyos 
szemely akit erdekel eteladag. Onnek kellene volna egy 
szamitogep vagy onnek kellene volna belepes -hoz egy 
szamitogep -on -a helyi konyvtar vagy kollegium vagy 
egyetem , ota azok altalaban volna jobb kapcsolatok -hoz 
Internet. Tudod is altalaban alapft -a sajat szemelyes SZABAD 
elektronikus posta szamla mellett halado mail.yahoo.com Legyen szfves fog egy pillanat -hoz talal a elektronikus 
posta cim elhelyezett alul vagy a veg ebbol oldal. Mi remel 
lesz kiild elektronikus posta hozzank , ha ez -bol segit vagy 
batoritas. Mi is batorit on -hoz kapcsolat minket 
vonatkozolag Elektronikus Konyv hogy tudunk felajanl amit 
van nelkiil ar , es szabad. MegtessziAk volna sok konyv -ban kiAlfoldi nyelvek , de 
megtesszuk nem mindig hely oket -hoz kap elektronikusan ( 
letolt ) mert mi egyetlen csinal elerheto a konyv vagy a tema 
amit van a leg— bb kereslet. Mi batorit on -hoz folytatodik - 
hoz imadkozik -hoz Isten es -hoz folytatodik -hoz megtanul 
rola mellett olvaso a Uj Vegrendelet. Mi szivesen lat -a 
kerdes es magyarazat mellett elektronikus posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian 

Italian- Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Italian Language italian prayer jesus Cristo Preghiera come pregare al del dio il dio puo 
sentirsi preghiera come chiedere dio di dare allaiuto me Parlando al dio, il creatore dell'universo, il signore: 

1. che dareste me al coraggio pregare le cose di che ho 
bisogno per pregare 

2. che dareste me al coraggio crederli ed accettare che cosa 
desiderate fare con la mia vita, anziche me che exalting il 
miei propri volonta (intenzione) sopra il vostro. 

3. che mi dareste l'aiuto per non lasciare i miei timori dello 
sconosciuto transformarsi in nelle giustificazioni, o la base 
per me per non servirlo. 

4. che mi dareste l'aiuto per vedere ed imparare come avere 
la resistenza spiritosa io abbia bisogno (con la vostra parola 
bibbia) di a) per gli eventi avanti e b) per il mio proprio 
viaggio spiritoso personale. 

5. Che dio mi dareste l'aiuto per desiderare servirli di piu 

6. Che mi ricordereste comunicare con voi (prayer)when io 
sono frustrati o in difficolta, invece di provare a risolvere le 
cose io stesso soltanto con la mia resistenza umana. 

7. Che mi dareste la saggezza e un cuore si e riempito di 
saggezza biblica in modo che li servissi piu efficacemente. 

8. Che mi dareste un desiderio studiare la vostra parola, la 
bibbia, (il nuovo gospel del Testamento di John), a titolo 
personale, 

9. che dareste ad assistenza me in modo che possa notare le 
cose nella bibbia (la vostra parola) a cui posso riferire 
personalmente ed a che lo aiutera a capire che cosa lo 
desiderate fare nella mia vita. 10. Che mi dareste il discernment grande, per capire come 
spiegare ad altri che siate e che potrei imparare come 
imparare e sapere levarsi in piedi in su per voi e la vostra 
parola (bibbia) 

1 1 . Che portereste la gente (o i Web site) nella mia vita che 
desidera conoscerla e che e forte nella loro comprensione 
esatta di voi (dio); e quello portereste la gente (o i Web site) 
nella mia vita che potra consigliarmi imparare esattamente 
come dividere la bibbia la parola della verita (2 coda di todo 
2:15). 

12. Che lo aiutereste ad imparare avere comprensione 
grande circa quale versione della bibbia e la cosa migliore, 
che e la piu esatta e che ha la resistenza & l'alimentazione 
piu spiritose e che la versione accosente con i manoscritti 
originali che avete ispirato gli autori di nuovo Testamento 
scrivere. 

13. Che dareste l'aiuto me per usare il mio tempo in un buon 
senso e per non sprecare il mio tempo sui metodi falsi o 
vuoti di ottenere piu vicino al dio (ma a quello non sia 
allineare biblico) e dove quei metodi non producono frutta 
spiritosa di lunga durata o durevole. 

14. Che dareste l'assistenza me capire che cosa cercare in 
una chiesa o in un posto di culto, che generi di domande da 
chiedere e che lo aiutereste a trovare i believers o un pastor 
con saggezza spiritosa grande anziche le risposte facili o 
false. 

15. di che lo indurreste a ricordarsi per memorizzare la 
vostra parola la bibbia (quale Romans 8), di modo che posso 
averlo nel mio cuore e fare la mia prepararsi mente ed e aspetti per dare una risposta ad altre della speranza che ho 
circa voi. 

16. Che portereste l'aiuto me in modo che la mie proprie 
teologia e dottrine per accosentire con la vostra parola, la 
bibbia e che continuereste a aiutarli a sapere la mia 
comprensione della dottrina puo essere migliorata in modo 
che la miei propri vita, lifestyle e capire continui ad essere 
piu vicino a che cosa lo desiderate essere per me. 

17. Che aprireste la mia comprensione spiritosa 
(conclusioni) di piu e piu e che dove la mia comprensione o 
percezione di voi non e esatta, che lo aiutereste ad imparare 
chi Jesus Christ allineare e. 

18. Che dareste l'aiuto me in modo che possa separare tutti i 
rituali falsi da cui ho dipeso, dai vostri insegnamenti liberi 
nella bibbia, se c'e ne di che cosa sono seguente non e del 
dio, o e contrari a che cosa desiderate per insegnarli - circa 
quanto segue. 

19. Che alcune forze della malvagita non toglierebbero la 
comprensione affatto spiritosa che abbia, ma piuttosto che 
mantennrei la conoscenza di come conoscerli e non essere 
ingannato dentro attualmente di inganno spiritoso. 

20. Che portereste la resistenza spiritosa ed aiutereste a me 
in modo che non faccia parte del ritirarsi grande o di alcun 
movimento che sarebbe spiritual falsificato a voi ed alia 
vostra parola santa. 

21. Quello se ci e qualche cosa che faccia nella mia vita, o 
qualsiasi senso che non ho risposto a voi come dovrei avere 
e quello sta impedendomi di camminare con voi, o avere 
capire, che portereste quei things/responses/events 
nuovamente dentro la mia mente, di modo che rinuncerei loro in nome di Jesus Christ e tutte i loro effetti e 
conseguenze e che sostituireste tutta la emptiness, tristezza o 
disperazione nella mia vita con la gioia del signore e che di 
piu sarei messo a fuoco suH'imparare seguirli leggendo la 
vostra parola, bibbia. 

22. Che aprireste i miei occhi in modo che possa vedere e 
riconoscere chiaramente se ci e un inganno grande circa i 
soggetti spiritosi, come capire questo fenomeno (o questi 
eventi) da una prospettiva biblica e che mi dareste la 
saggezza per sapere ed in modo che impari come aiutare i 
miei amici ed amavo ones (parenti) per non fare parte di 
esso. 

23. Che vi accertereste che i miei occhi siano aperti una 
volta e la mia mente capisce l'importanza spiritosa degli 
eventi correnti che avvengono nel mondo, che abbiate 
preparato il mio cuore per accettare la vostra verita e che lo 
aiutereste a capire come trovare il coraggio e la resistenza 
con la vostra parola santa, la bibbia. In nome di Jesus Christ, 
chiedo queste cose che confermano il mio desiderio essere 
nell'accordo la vostra volonta e sto chiedendo la vostra 
saggezza ed avere un amore della verita, Amen. Piu in calce alia pagina 
come avere vita Eterna Siamo felici se questa lista (delle richieste di preghiera al 
dio) puo aiutarli. Capiamo che questa non puo essere la 
traduzione migliore o piu efficace. Capiamo che ci sono 
molti sensi differenti di esprimere i pensieri e le parole. Se 
avete un suggerimento per una traduzione migliore, o se voleste occorrere una piccola quantita di vostro tempo di 
trasmettere i suggerimenti noi, aiuterete i migliaia della 
gente inoltre, che allora leggera la traduzione migliorata. 
Abbiamo spesso un nuovo Testamento disponibile in vostra 
lingua o nelle lingue che sono rare o vecchie. 

Se state cercando un nuovo Testamento in una lingua 
specifica, scriva prego noi. Inoltre, desideriamo essere sicuri 
e proviamo a comunicare a volte quello, offriamo i libri che 
non sono liberi e che costano i soldi. Ma se non potete 
permettersi alcuni di quei libri elettronici, possiamo fare 
spesso uno scambio di libri elettronici per aiuto con la 
traduzione o il lavoro di traduzione. Non dovete essere un operaio professionista, solo una 
persona normale che e interessata nell'assistenza. Dovreste 
avere un calcolatore o dovreste avere accesso ad un 
calcolatore alia vostra biblioteca o universita o universita 
locale, poiche quelli hanno solitamente collegamenti 
migliori al Internet. Potete anche stabilire solitamente il 
vostro proprio cliente LIBERO personale della posta 
elettronica andando al ### di mail.yahoo.com prego 
occorrete un momento per trovare l'indirizzo della posta 
elettronica situato alia parte inferiore o all'estremita di 
questa pagina. Speriamo che trasmettiate la posta elettronica 
noi, se questa e di aiuto o di incoraggiamento. Inoltre vi 
consigliamo metterseli in contatto con riguardo ai libri 
elettronici che offriamo quello siamo senza costo e 

che libero abbiamo molti libri nelle lingue straniere, ma 
non le disponiamo sempre per ricevere elettronicamente 
(trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti) perche 
rendiamo soltanto disponibile i libri o i soggetti che sono 
chiesti. Vi consigliamo continuare a pregare al dio ed a 
continuare ad imparare circa lui leggendo il nuovo Testamento. Accogliamo favorevolmente le vostre domande 
ed osservazioni da posta elettronica. Preghiera al dio Caro Dio, Grazie che questo gospel o 
questo nuovo Testamento e stato liberato in modo che 
possiamo impararvi piu circa. Aiuti prego la gente 
responsabile del rendere questo litaro elettronico disponibile. 
Conoscete che chi sono e potete aiutarle. 

Aiutile prego a potere funzionare velocemente e renda i libri 
piu elettronici disponibili Aiutili prego ad avere tutte le 
risorse, i soldi, la resistenza ed il tempo di che hanno 
bisogno per potere continuare a funzionare per voi. 
Aiuti prego quelli che fanno parte della squadra che le aiuta 
su una base giornaliere. Prego dia loro la resistenza per 
continuare e dare ciascuno di loro la comprensione spiritosa 
per il lavoro che li desiderate fare. Aiuti loro prego ciascuno 
a non avere timore ed a non ricordarsi di che siete il dio che 
risponde alia preghiera e che e incaricato di tutto. Prego che 
consigliereste loro e che li proteggete ed il lavoro & il 
ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose o da altri 
ostacoli che potrebbero nuoc o ritardarli giu. Aiutilo prego 
quando uso questo nuovo Testamento anche per pensare alia 
gente che ha reso questa edizione disponibile, di modo che 
posso pregare per loro ed in modo da puo continuare a 
aiutare piu gente. 

Prego che mi dareste un amore della vostra parola santa (il 
nuovo Testamento) e che mi dareste la saggezza ed il 
discernment spiritosi per conoscerli meglio e per capire il periodo di tempo ou stiamo vivendo. Aiutilo prego a sapere 
risolvere le difficolta che sono confrontato con ogni giorno. 
II signore God, lo aiuta a desiderare conoscerli piu meglio e 
desiderare aiutare altri cristiani nella mia zona ed intorno al 
mondo. 

Prego che dareste la squadra elettronica e coloro del libro 
che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia (e 
della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, ma 
capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. Inoltre 
diaci la comodita ed il consiglio in questi periodi ed io vi 
chiedono di fare queste cose in nome di Jesus, amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PORTUGUESE PORTUGUESE Portuguese PrayerCristo Pedidoa DeusComoorara Deus 
podemouvirmy pedido perguntar Deus darajuda a me 
Portuguese - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Portugues (Portugues) Language Falando ao deus, o criador do universo, senhor: 1 . que voce daria a mim a coragem pray as coisas que eu 
necessito pray 

2. que voce daria a mim a coragem o acreditar e aceitar o 
que voce quer fazer com minha vida, em vez de mim que 
exalting meus proprios vontade (intencao) acima de seu. 

3. que voce me daria a ajuda para nao deixar meus medos do 
desconhecido se transformar as desculpas, ou a base para 
mim para nao lhe servir. 

4. que voce me daria a ajuda para ver e aprender como ter a 
forca espiritual mim necessite (com sua palavra o bible) a) 
para os eventos adiante e b) para minha propria viagem 
espiritual pessoal. 

5. Que voce deus me daria a ajuda para querer lhe servir 
mais 

6. Que voce me lembraria falar com voce (prayer)when me 
sao frustrados ou na dificuldade, em vez de tentar resolver 
coisas eu mesmo somente com minha forca humana. 

7. Que voce me daria a sabedoria e um coracao encheu-se 
com a sabedoria biblical de modo que eu lhe servisse mais 
eficazmente. 

8. Que voce me daria um desejo estudar sua palavra, o bible, 
(o gospel do testament novo de John), em uma base pessoal, 

9. que voce daria a auxflio a mim de modo que eu pudesse 
observar coisas no bible (sua palavra) a que eu posso 
pessoalmente se relacionar, e a que me ajudara compreender 
o que voce me quer fazer em minha vida. 

10. Que voce me daria o discernment grande, para 
compreender como explicar a outro que voce e, e que eu poderia aprender como aprender e saber estar acima para 
voce e sua palavra (o bible) 

1 1 . Que voce traria os povos (ou os Web site) em minha 
vida que querem o conhecer, e que sao fortes em sua 
compreensao exata de voce (deus); e isso voce traria povos 
(ou Web site) em minha vida que podera me incentivar 
aprender exatamente como dividir o bible a palavra da 
verdade (2 timothy 2: 15). 

12. Que voce me ajudaria aprender ter a compreensao 
grande sobre que versao do bible e a mais melhor, que sao a 
mais exata, e que tern a forca & o poder os mais espirituais, 
e que a versao concorda com os manuscritos originais que 
voce inspirou os autores do testament novo escrever. 

13. Que voce me daria a ajuda para usar meu tempo em uma 
maneira boa, e para nao desperdicar minha hora em metodos 
falsos ou vazios de comecar mais perto do deus (mas 
daquele nao seja verdadeiramente biblical), e onde aqueles 
metodos nao produzem nenhuma fruta espiritual a longo 
prazo ou duravel. 

14. Que voce me daria o auxflio compreender o que 
procurar em uma igreja ou em um lugar da adoracao, que 
tipos das perguntas a pedir, e que voce me ajudaria 
encontrar believers ou um pastor com sabedoria espiritual 
grande em vez das respostas faceis ou falsas. 15. que voce 
faria com que eu recordasse memorizar sua palavra o bible 
(tal como Romans 8), de modo que eu pudesse o ter em meu 
coracao e ter minha mente preparada, e estivessem pronto 
para dar uma resposta a outra da esperanca que eu tenho 
sobre voce. 

16. Que voce me traria a ajuda de modo que meus proprios 
theology e doutrinas para concordar com sua palavra, o bible e que voce continuaria a me ajudar saber minha 
compreensao da doutrina pode ser melhorada de modo que 
meus proprios vida, lifestyle e compreensao continuem a ser 
mais perto de o que voce a quer ser para mim. 

17. Que voce abriria minha introspeccao espiritual 
(conclusoes) mais e mais, e que onde minha compreensao 
ou percepcao de voce nao sao exata, que voce me ajudaria 
aprender quem Jesus Christ e verdadeiramente. 

18. Que voce me daria a ajuda de modo que eu possa 
separar todos os rituals falsos de que eu depender, de seus 
ensinos desobstruidos no bible, se alguma de o que eu sou 
seguinte nao sao do deus, nem sao contrarias a o que voce 
quer nos ensinar - sobre o seguir. 

19. Que nenhumas forcas do evil nao removeriam a 
compreensao espiritual que eu tenho, mas rather que eu 
reteria o conhecimento de como o conhecer e nao ser iludido 
nestes dias do deception espiritual. 

20. Que voce traria a forca espiritual e me ajudaria de modo 
que eu nao seja parte da queda grande afastado ou de 
nenhum movimento que fosse espiritual forjado a voce e a 
sua palavra holy. 

21. Isso se houver qualquer coisa que eu fiz em minha vida, 
ou alguma maneira que eu nao lhe respondi como eu devo 
ter e aquela esta impedindo que eu ande com voce, ou ter a 
compreensao, que voce traria aqueles 
things/responses/events para tras em minha mente, de modo 
que eu os renunciasse no nome de Jesus Christ, e em todas 
seus efeitos e consequencias, e que voce substituiria todo o 
emptiness, sadness ou desespero em minha vida com a 
alegria do senhor, e que eu estaria focalizado mais na 
aprendizagem o seguir lendo sua palavra, o bible. 22. Que voce abriria meus olhos de modo que eu possa ver e 
reconhecer claramente se houver um deception grande sobre 
topicos espirituais, como compreender este fenomeno (ou 
estes eventos) de um perspective biblical, e que voce me 
daria a sabedoria para saber e de modo que eu aprenderei 
como ajudar a meus amigos e amei (parentes) nao ser parte 
dela. 

23. Que voce se asseguraria de que meus olhos estejam 
abertos uma vez e minha mente compreende o significado 
espiritual dos eventos atuais que ocorrem no mundo, que 
voce prepararia meu coracao para aceitar sua verdade, e que 
voce me ajudaria compreender como encontrar a coragem e 
a forca com sua palavra holy, o bible. No nome de Jesus 
Christ, eu peco estas coisas que confirmam meu desejo ser 
no acordo sua vontade, e eu estou pedindo sua sabedoria e 
para ter um amor da verdade, Amen. Mais no fundo da pagina 
como ter a vida eternal Nos estamos contentes se esta lista (de pedidos do prayer ao 
deus) puder lhe ajudar. Nos compreendemos que esta nao 
pode ser a mais melhor ou traducao a mais eficaz. Nos 
compreendemos que ha muitas maneiras diferentes de 
expressar pensamentos e palavras. Se voce tiver uma 
sugestao para uma traducao melhor, ou se voce gostar de 
fazer exame de um pouco de seu tempo nos emitir 
sugestoes, voce estara ajudando a milhares dos povos 
tambem, que lerao entao a traducao melhorada. Nos temos 
frequentemente um testament novo disponivel em sua lingua 
ou nas linguas que sao raras ou velhas. Se voce estiver 
procurando um testament novo em uma lingua especifica, 
escreva-nos por favor. Tambem, nos queremos ser certos e tentamos comunicar as 
vezes isso, nos oferecemos os livros que nao estao livres e 
que custam o dinheiro. Mas se voce nao puder ter recursos 
para alguns daqueles livros eletronicos, nos podemos 
frequentemente fazer uma troca de livros eletronicos para a 
ajuda com traducao ou trabalho da traducao. Voce nao tem 
que ser um trabalhador profissional, only uma pessoa 
regular que esteja interessada na ajuda. 

Voce deve ter um computador ou voce deve ter o acesso a 
um computador em sua biblioteca ou faculdade ou 
universidade local, desde que aqueles tem geralmente 
conexoes melhores ao Internet. Voce pode tambem geralmente estabelecer seu proprio 
cliente LIVRE pessoal do correio eletronico indo ao ### de 
mail.yahoo.com faz exame por favor de um momento para 
encontrar o endereco do correio eletronico ficado situado no 
fundo ou na extremidade desta pagina. Nos esperamos que 
voce nos emita o correio eletronico, se este for da ajuda ou 
do incentivo. Nos incentivamo-lo tambem contatar-nos a 
respeito dos livros eletronicos que nos oferecemos a isso 
somos sem custo, e 

que livre nos temos muitos livros em linguas extrangeiras, 
mas nos nao as colocamos sempre para receber 
eletronicamente (download) porque nos fazemos somente 
disponivel os livros ou os topicos que sao os mais pedidos. 
Nos incentivamo-lo continuar a pray ao deus e a continuar a 
aprender sobre ele lendo o testament novo. Nos damos boas- 
vindas a seus perguntas e comentarios pelo correio 
eletronico. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Estimado Dios , Gracias aquel esto Nuevo Testamento has 
estado disparador a fin de que nosotros estamos capaz a 
aprender mas acerca de usted. Por favor ayudeme la gente 
responsable por haciendo esto Electronica litaro disponible. 
Por favor ayudeme esten capaz de obra ayuna , y hacer mas 
Electronica libros mayor disponible Por favor ayudeme 
esten haber todo el recursos , el dinero , el potencia y el 
tiempo aquel ellos necesidad para poder guardar laboral para 
ti. Por favor ayudeme esos aquel esta parte de la equipo 
aquel ayuda ellas en un corriente base. 

Por favor dar ellas el potencia a continuar y dar cada de ellas 
el espiritual comprension por lo obra aquel usted necesidad 
esten hacer. Por favor ayudeme cada de esten no haber 
miedo y a acordarse de aquel usted esta el Dios quien 
respuestas oration y quien es el encargado de todo. 
Oro aquel usted haria animar ellas , y aquel usted amparar 
ellas , y los trabajadores & ministerio aquel son ocupado en. 
Oro aquel usted haria amparar ellas desde el Espiritual 
Fuerzas o otro obstaculos aquel puedes dano ellas o lento 
ellas down. 

Por favor ayudeme cuando YO uso esto Nuevo Testamento 
a tambien creer de la personas quien haber hecho esto 
edition disponible , a fin de que YO lata orar por ellas y asi 
ellos lata continuar a ayuda mas personas Oro aquel usted 
haria deme un amor de su Santo Palabra ( el Nuevo 
Testamento ), y aquel usted haria deme espiritual juicio y 
discernimientos saber usted mejor y a comprender el tiempo 
aquel nosotros estamos viviente en. Por favor ayudeme saber como a tratar con el dificultades 
aquel Estoy confrontar con todos los dias. Senor Dios , 
Ayiidame querer saber usted Mejor y querer a ayuda otro 
Cristianos en mi area y alrededor del mundo. Oro aquel 
usted haria dar el Electronica libro equipo y esos quien obra 
en la telas y esos quien ayuda ellas su juicio. 

Oro aquel usted haria ayuda el individuo miembros de su 
familia ( y mi familia ) a no estar espiritualmente enganado , 
pero a comprender usted y querer a aceptar y seguir usted en 
todos los dias camino. y YO preguntar usted hacer estos 
cosas en nombre de Jesus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Kjsere God , Takk skal du ha det denne Ny Testamentet 

er blitt befridd i den grad at vi er dugelig a h0re Here om du. 
Behage hjelpe folket ansvarlig for gj0r denne Elektronisk 
bestille anvendelig. Behage hjelpe seg a bli kj0pedyktig 
arbeide rask , og lage flere Elektronisk b0ker anvendelig 
Behage hjelpe seg a ha alle ressursene , pengene , det styrke 
og klokken det de n0d for at vsere i stand til oppbevare 
arbeider til deres. 

Behage hjelpe dem det er del av teamet det hjelpe seg opp 
pa en hverdags basis. Behage gir seg det styrke a fortsette og 
gir hver av seg det sprit forstaelse for det arbeide det du 
0nske seg a gj0re. Behage hjelpe hver av seg a ikke ha rank og a erindre det du 
er det God hvem svar b0nn og hvem er i ledelsen av alt. JEG 
be det du ville oppmuntre seg , og det du beskytte seg , og 
det arbeide & ministerium det de er forlovet inne. JEG be 
det du ville beskytte seg fra det Sprit Presser eller annet 
obstacles det kunne skade seg eller langsom seg ned. 

Behage hjelpe meg nar JEG bruk denne Ny Testamentet a 
likeledes tenke pa folket hvem ha fremstilt denne opplag 
anvendelig , i den grad at JEG kanne be for seg hvorfor de 
kanne fortsette a hjelpe flere folk JEG be det du ville gir 
meg en kjserlighet til din Hellig Ord ( det Ny Testamentet ), 
og det du ville gir meg sprit klokskap og discernment a vite 
du bedre og a oppfatte perioden det vi lever inne. 
Behage hjelpe meg a vite hvor a beskjeftige seg med 
problemene det JEG er stilt overfor hver dag. Lord God , 
Hjelpe meg a vil gjerne vite du Bedre og a vil gjerne hjelpe 
annet Kristen inne meg omrade og i nserheten verden. 
JEG be det du ville gir det Elektronisk bestille lag og dem 
hvem arbeide med det website og dem hvem hjelpe seg din 
klokskap. JEG be det du ville hjelpe individet medlemmer 
av deres slekt ( og meg slekt ) a ikke vsere spiritually narret , 
bortsett fra a oppfatte du og a vil gjerne godkjenne og f0lge 
etter etter du inne enhver vei. og JEG anmode du a gj0re 
disse saker inne navnet av Jesus , Samarbeidsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

SWEDISH - SUEDE - SUEDOIS Swedish - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Swedish Language 

Swedish Prayer Bon till Gud Jesus Hur till Be Hur kanna 
hora min Hur till fraga Gud till ger hjalp finna ande Ledning 
Talande till Gud , skaparen om Universum , den Var Herre 
och Fralsare : 

1 . sa pass du skulle ger till jag tapperheten till be sakerna sa 
pass Jag nod till be 

2. sa pass du skulle ger till jag tapperheten till tro pa du och 
accept vad du vilja till gor med min liv , i stallet for jag 
upphoja min aga vilja ( avsikt ) over din. 

3. sa pass du skulle ge mig hjalp till inte lata min radsla om 
okand till bli den ursakta , eller basisten for jag inte till tjana 
you. 

4. sa pass du skulle ge mig hjalp till se och till lara sig hur 
till har den ande styrka Jag nod ( igenom din uttrycka bibeln 
) en ) for handelsen fore och b ) for min aga personlig ande 
resa. 

5. Sa pass du Gud skulle ge mig hjalp till vilja till tjana Du 
mer 

6. Sa pass du skulle paminna jag till samtal med du 
prayerwhen ) JAG er frustrerat eller i svarigheten , i stallet 
for forsokande till besluta sakerna mig sjalv bara igenom 
min mansklig styrka. 

7. Sa pass du skulle ge mig Visdom och en hjartan fyllt med 
Biblisk Visdom sa fakta at JAG skulle tjana du mer 
effektivt. 8. Sa pass du skulle ge mig en onska till studera 
din uttrycka , bibeln , ( den Ny Testamente Evangelium av 
John ), pa en personlig basis 9. sa pass du skulle ger hjalp till jag sa fakta at JAG er kopa duktig marka sakerna inne 
om Bibel ( din uttrycka ) vilken JAG kanna personlig beratta 
till , och den dar vill hjalpa mig forsta vad du vilja jag till 
gor i min liv. 

10. Sa pass du skulle ge mig stor discernment , till forsta hur 
till forklara till sjalvaste vem du er , och sa pass JAG skulle 
kunde lara sig hur till lara sig och veta hur till lopa upp for 
du och mig din uttrycka ( bibeln ) 

1 1. Sa pass du skulle komma med folk ( eller websites ) i 
min liv vem vilja till veta du och mig , vem de/vi/du/ni ar 
stark i deras exakt forstandet av du ( Gud ); och Sa pass du 
skulle komma med folk ( eller websites ) i min liv vem vilja 
kunde uppmuntra jag till ackurat lara sig hur till fordela 
bibeln orden av sanning Timothy 215:). 

12. Sa pass du skulle hjalpa mig till lara sig till har stor 
forstandet om vilken Bibel version ar bast , vilken ar mest 
exakt , och vilken har mest ande styrka & formaga , och 
vilken version samtycke med det original manuskripten sa 
pass du inspirerat forfattarna om Ny Testamente till skriva. 

13. Sa pass du skulle ger hjalp till jag till anvanda min tid i 
en god vag , och inte till slosa min tid pa Falsk eller torn 
metoderna till komma narmare till Gud ( utom sa pass 
blandar inte sant Biblisk ), och var den har metoderna 
produkter ingen for lange siden tid eller varande ande frukt. 14. Sa pass du skulle ger hjalp till jag till forsta vad till blick 
for i en kyrka eller en stalle av dyrkan , vad slagen av 
sporsmalen till fraga , och sa pass du skulle hjalpa mig till 
finna tro pa eller en pastor med stor ande visdom i stallet for 
latt eller falsk svar. 15. sa pass du skulle orsak jag till minas till minnesmarke 
din uttrycka bibeln ( sadan som Romersk 8), sa fakta at JAG 
kanna har den i min hjartan och har min sinne beredd , och 
vara rede till a ger en svar till sjalvaste om hoppa pa att Jag 
har omkring du. 

16. Sa pass du skulle komma med hjalp till jag sa fakta at 
min aga theology och doktrin till samtycke med din uttrycka 
, bibeln och sa pass du skulle fortsatta till hjalpa mig veta 
hur min forstandet av doktrin kanna bli forbattrat sa fakta at 
min aga liv , livsform och forstandet fortsatt till vara nojer 
till vad slut du vilja den till vara for jag. 

17. Sa pass du skulle oppen min ande inblicken ( 
sluttningarna ) mer och mer , och sa pass var min forstandet 
eller uppfattningen av du ar inte exakt , sa pass du skulle 
hjalpa mig till lara sig vem Jesus Christ sant ar. 

18. Sa pass du skulle ger hjalp till jag sa fakta at JAG skulle 
kunde skild fran nagon falsk ritual vilken Jag har bero pa , 
fran din klar undervisning inne om Bibel , eventuell om vad 
JAG foljer ar inte av Gud , eller ar i strid mot vad du vilja 
till undervisa oss omkring foljande du. 

19. Sa pass nagon pressar av onda skulle inte ta bort nagon 
ande forstandet vilken Jag har , utom hellre sa pass JAG 
skulle halla kvar kunskap om hur till veta du och mig inte 
till bli lurat i den har dagen av ande bedrageri. 

20. Sa pass du skulle komma med ande styrka och hjalp till 
jag sa fakta at Jag vill inte till bli del om den Stor Stjarnfall 
Bort eller av nagon rorelse vilken skulle bli spiritually 
forfalskad till du och mig till din Helig Uttrycka 

21. Sa pass om dar er nagot sa pass Jag har gjort det min liv 
, eller nagon vag sa pass Jag har inte reagerat till du sa JAG skulle har och den dar er forhindrande jag fran endera 
vandrande med du , eller har forstandet , sa pass du skulle 
komma med den har sakerna / svaren / handelsen rygg in i 
min sinne , sa fakta at JAG skulle avsaga sig dem inne om 
Namn av Jesus Christ , och all av deras verkningen och 
konsekvenserna , och sa pass du skulle satta tillbaka nagon 
tomhet , sadness eller fortvivlan i min liv med det Gladje om 
Var Herre och Fralsare , och sa pass JAG skulle bli mer 
focusen pa inlarningen till folja du vid lasande din uttrycka , 
den Bibel 

22. Sa pass du skulle oppen min oga sa fakta at JAG skulle 
kunde klar se och recognize om dar er en Stor Bedrageri 
omkring Ande amnena , hur till forsta den har phenomenon 
( eller de har handelsen ) fran en Biblisk perspektiv , och sa 
pass du skulle ge mig visdom till veta och sa sa pass Jag vill 
lara sig hur till hjalp min vannerna och alskat en ( slaktingen 
) inte bli del om it. 23. Sa pass du skulle tillforsakra sa pass en gang min oga 
de/vi/du/ni ar oppnat och min sinne forstar den ande mening 
av strom handelsen tagande stalle pa jorden , sa pass du 
skulle forbereda min hjartan till accept din sanning , och sa 
pass du skulle hjalpa mig forsta hur till finna mod och styrka 
igenom din Helig Uttrycka , bibeln. Inne om namn av Jesus 
Christ , JAG fraga om de har sakerna bekraftande min onska 
till vara i folje avtalen din vilja , och JAG fragar till deras 
visdom och till har en karlek om den Sanning 
Samarbetsvillig Mer pa botten av Sida 
Hur till har Oandlig Liv Vi er glad om den har lista over ( bon anmoder till Gud ) ar 
duglig till hjalpa du. Vi forsta den har Maj inte bli den bast 
eller mest effektiv oversattning. Vi forsta det dar de/vi/du/ni 
ar manga olik vag av yttranden tanken och orden. Om du har 
en forslagen for en battre oversattning , eller om du skulle 
lik till ta en liten belopp av din tid till sanda forslag till oss , 
du vill bli hjalpande tusenden av annan folk ocksa , vem 
vilja da lasa den forbattrat oversattning. Vi ofta har en Ny 
Testamente tillganglig i din sprak eller i spraken sa pass 
de/vi/du/ni ar sallsynt eller gammal. Om du er sett for en Ny 
Testamente i en bestamd sprak , behaga skriva till oss. 
Ocksa , vi behov till vara saker och forsok till meddela sa 
pass ibland , vi gor erbjudande bokna sa pass blandar inte 
Fri och sa pass gor kostnad pengar. Utom om du kan icke 
har rad med det nagot om den har elektronisk bokna , vi 
kanna ofta gor en byta av elektronisk bokna for hjalp med 
oversattning eller oversattning verk. 

Du hade inte till vara en professionell arbetaren , enda et par 
regelbunden person vem er han intresserad i hjalpande. Du 
borde har en computern eller du borde ha ingang till en 
computern pa din lokal bibliotek eller college eller 
universitet , sedan dess den har vanligtvis har battre 
forbindelserna till Internet. Du kanna ocksa vanligtvis 
grunda din aga personlig FRI elektronisk sanda med posten 
redovisa vid gar till mail.yahoo.com 

### Behaga ta en stund till finna den elektronisk sanda med 
posten adress lokaliserat nederst eller sluten av den har sida. 
Vi hoppas du vill sanda elektronisk sanda med posten till 
oss , om den har er av hjalp eller uppmuntran. Vi ocksa 
uppmuntra du till komma i kontakt med oss angaande 
Elektronisk Bokna sa pass vi erbjudande sa pass de/vi/du/ni 
ar utan kostnad , och fri. Vi gor har manga bokna i utlandsk spraken , utom vi inte 
alltid stalle dem till ta emot elektronisk ( data overfor ) 
emedan vi bara gora tillganglig bokna eller amnena sa pass 
de/vi/du/ni ar mest begaret. Vi uppmuntra du till fortsatta till 
be till Gud och till fortsatta till lara sig omkring Honom vid 
lasande den Ny Testamente. Vi valkomnande din 
sporsmalen och kommentarerna vid elektronisk sanda med 
posten. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anwylyd Celi , Ddiolch 'ch a hon 'n Grai 
Destament gollyngwyd fel a allwn at ddysg hychwaneg 
amdanat. Blesio chyfnertha 'r boblogi 'n atebol achos yn 
gwneud hon Electronic llyfr ar gael. 

Blesio chyfnertha 'u at all gweithia ymprydia , a gwna 
hychwaneg Electronic llyfrau ar gael Blesio chyfnertha 'u at 
ca pawb 'r adnoddau , 'r arian , 'r chryfder a 'r amsera a hwy 
angen er all cadw yn gweithio atat. Blesio chyfnertha hynny 
sy barthu chan 'r heigia a chyfnertha 'u acha an everyday 
sail. 

Blesio anrhega 'u 'r chryfder at arhosa a anrhega pob un 
chanddyn 'r 'n ysbrydol yn deall achos 'r gweithia a 'ch 
angen 'u at gwna. 

Blesio chyfnertha pob un chanddyn at mo ca arswyda a at 
atgofia a ach 'r Celi a atebiadau arawd a sy i mewn 
chyhudda chan bopeth. Archa a anogech 'u , a a achlesi 'u , a 
'r gweithia & gweinidogaeth a ]n cyflogedig i mewn. Archa a achlesech 'u chan 'r 'n Ysbrydol Grymoedd ai arall 
rhwystrau a could amhara 'u ai arafa 'u i lawr. 
Blesio chyfnertha 'm pryd Arfera hon 'n Grai Destament at 
hefyd dybied chan 'r boblogi a wedi gwneud hon argraffiad 
ar gael , fel a Alia gweddi'o am 'u a fel allan arhosa at 
chyfnertha hychwaneg boblogi Archa a anrhegech 'm 
anwylaeth chan 'ch 'n gysegr-lan Eiria ( 'r 'n Grai Destament 
), a a anrhegech 'm 'n ysbrydol callineb a ddirnadaeth at 
adnabod gwellhawch a at ddeall 'r atalnod chan amsera a ]m 
yn bucheddu i mewn. Blesio chyfnertha 'm at adnabod fel at 
ymdrin 'r afrwyddinebau a Dwi wynebedig ag ddiwedydd. 
Arglwydd Celi , Chyfnertha 'm at angen at adnabod 
gwellhawch a at angen at chyfnertha arall Cristnogion i 
mewn 'm arwynebedd a am 'r byd. Archa a anrhegech 'r 
Electronic llyfr heigia a hynny a gweithia acha 'r website a 
hynny a chyfnertha 'u 'ch callineb. Archa a chyfnerthech 'r 
hunigol aelodau chan 'n hwy deulu ( a 'm deulu ) at mo bod 
'n ysbrydol dwylledig , namyn at ddeall 'ch a at angen at 
chymer a canlyn 'ch i mewn 'n bob ffordd. a Archa 'ch at 
gwna hyn bethau i mewn 'r enwa chan Iesu , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iceland - Icelandic Iceland 

Icelandic Icelandic - Prayer Requests (praying / Talking) 

to God - explained in Icelandic Language 

Prayer Isceland Icelandic Jesus Kristur Baen til Guo 
Hvernig til Bioja Hvernig geta spyrja gefa hjalpa andlegur 
Leiosogn Tal til Gu5 the Skapari af the Alheimur the Herra : 

1 . pessi pu vildi gefa til mig the hugrekki til biSja the hlutur 
pessi EG porf til bi9ja 

2. pessi pu vildi gefa til mig the hugrekki til trua pu og 
piggja hvaQa pu vilja til komast af me5 minn Iff , 1 staSinn af 
mig upphefja minn eiga vilja ( asetningur ) yfir pinn. 

3. pessi pu vildi gefa mig hjalpa til ekki lata minn ogurlegur 
af the opekktur til verSa the afsokun , e5a the undirstaQa 
fyrir mig ekki til bera fram you. 4. pessi pu vildi gefa mig 
hjalpa til sja og til lsera hvernig til hafa the andlegur styrkur 
EG porf ( l gegnum pinn or5 the Biblia a ) fyrir the atburSur 
a undan ) og b ) fyrir minn eiga personulegur andlegur fer5. 

5. E>essi J)u Gu5 vildi gefa mig hjalpa til vilja til bera fram 
M fleiri 6. f>essi J)u vildi minna a mig til tala me5 f)u 
prayerwhen ) EG er svekktur e5a l vandi , l staQinn af 
erfiSur til asetningur hlutur eg sjalfur eini l gegnum minn 
mannlegur styrkur. 

7. E>essi J)u vildi gefa mig Viska og a hjarta fiskflak me5 
Bibliulegur Viska svo bessi EG vildi bera fram J)u fleiri a 
ahrifarfkan hatt. 

8. f>essi J)u vildi gefa mig a longun til nema J)inn or5 the 
Biblia the Nyja testamentiS GuQspjall af Klosett ), a a 
personulegur undirstaQa 

9. J)essi J)u vildi gefa a5sto5 til mig svo J)essi EG er fser til 
taka eftir hlutur l the Biblia ( binn or5 ) hver EG geta 
personulega segja fra til , og J)essi vilja hjalpa mig skilja 
hvaSa pu vilja mig til gera ut af vi5 minn Iff. 10. J>essi J)u vildi gefa mig mikill skarpskyggni , til skilja 
hvernig til litskyra til annar hver J)u ert , og J)essi EG vildi 
vera fser til lsera hvernig til lsera og vita hvernig til standa 
me5 J)u og f>inn or5 the Biblia ) 

1 1 . f>essi bu vildi koma me5 folk ( e5a websites ) 1 minn Iff 
hver vilja til vita bu , og hver ert sterkur f beirra nakvsemur 
skilningur af J)u ( gu5 ); og E>essi J)u vildi koma me5 folk ( 
e5a websites ) l minn Iff hver vilja vera fser til hvetja mig til 
nakvsemur lsera hvernig til deila the Biblia the or5 gu5s 
sannleikur (2 HrseSslugjarn 215:). 

12. f>essi J)u vildi hjalpa mig til lsera til hafa mikill 
skilningur 65ur f hver Biblia utgafa er bestur , hver er 
nakvsemur , og hver hefur the andlegur styrkur & mattur , og 
hver utgafa samj)ykkja me5 the frumeintak handrit J)essi J)u 
blasa l brjost the ritstorf af the Nyja testamentiS til skrifa. 

13. f>essi J)u vildi gefa hjalpa til mig til nota minn timi l g65 
kaup vegur , og ekki til soa minn timi a Falskur e5a tomur 
aSferQ til fa loka til Gu5 ( en J)essi ert ekki hreinskilnislega 
Bibliulegur ), og hvar bessir a5fer5 avextir og grsenmeti 
neitun langur or5 e5a varanlegur andlegur avoxtur. 

14. E>essi J)u vildi gefa a5sto5 til mig til skilja hvaSa til leita 
a5 l a kirkja e5a a staSur af dyrkun , hvaSa g65ur af 
spurning til spyrja , og J)essi J)u vildi hjalpa mig til finna 
trumaSur e5a a prestur me5 mikill andlegur viska l staSinn 
af J)segilegur e5a falskur svar. 

15. J)essi J)u vildi orsok mig til muna til leggja a minniS J)inn 
or5 the Biblia ( svo sem eins og Latneskt letur 8), svo J)essi 
EG geta hafa ba5 l minn hjarta og hafa minn hugur tilbuinn , 
og vera tilbuinn til gefa oakveSinn greinir l ensku svar til 
annar af the von bessi EG hafa 65ur l J)ii. 16. E>essi J)u vildi koma me5 hjalpa til mig svo pessi minn 
eiga guSfrseSi og kenning til vera 1 samrsemi vi5 J)inn or5 
the Biblia og bessi bu vildi halda afram til hjalpa mig vita 
hvernig minn skilningur af kenning geta vera bseta svo bessi 
minn eiga Iff lifestyle og skilningur halda afram til vera loka 
til hvaSa bu vilja ba5 til vera fyrir mig. 

17. J>essi bu vildi opinn minn andlegur innsyn ( endir ) fleiri 
og fleiri , og bessi hvar minn skilningur e5a skynjun af bu er 
ekki nakvsemur , J)essi J)u vildi hjalpa mig til lsera hver Jesus 
Kristur hreinskilnislega er. 

18. J>essi J)u vildi gefa hjalpa til mig svo pessi EG vildi vera 
fser til aSskilinn allir falskur helgisiSir hver EG hafa 
osjalfstseQi a , fra J)inn bjartur kennsla 1 the Biblia , ef allir af 
hvaSa EG er hopur stuSningsmanna er ekki af Gu5 , e5a er 
gegn hvaSa bu vilja til kenna okkur 65ur 1 hopur 
stuSningsmanna J)u. 

19. E>essi allir herafli af vondur vildi ekki taka burt allir 
andlegur skilningur hver EG hafa , en fremur J)essi EG vildi 
halda the vitneskja af hvernig til vita J)u og ekki til vera 
blekkja 1 bessir sem minnir a gomlu dagana) af andlegur 
blekking. 

20. E>essi bu vildi koma me5 andlegur styrkur og hjalpa til 
mig svo pessi EG vilja ekki til vera hluti af the Mikill Bylta 
Burt e5a af allir hreyfing hver vildi vera andlegur folsun til 
J)u og til J)inn Heilagur Or5 

21. E>essi ef there er nokkuS J)essi EG hafa buinn minn Iff , 
e5a allir vegur J)essi EG hafa ekki sa sem svarar til J)u eins 
og EG 6x1 hafa og bessi er sem koma ma 1 veg fyrir e6a 
afstyra mig fra annar hvor gangandi me9 J)u , e6a having 
skilningur , J)essi J)u vildi koma me5 J)essir hlutur / svar / atbur9ur bak inn 1 minn hugur , svo bessi EG vildi afheita ba 
1 the Nafn af Jesus Kristur , og ekki minna en beirra ahrif og 
aflei9ing , og bessi bii vildi skipta um allir tomleiki , sadness 
e9a orvsnting 1 minn Iff me9 the Gle9i af the Herra , og 
bessi EG vildi vera fleiri brennidepill a lserdomur til fylgja 
bu vi9 lestur binn or9 the Biblia 

22. f^essi bii vildi opinn minn augsyn svo bessi EG vildi vera 
fser til greinilega sja og bekkjanlegur ef there er a Mikill 
Blekking 65ur 1 Andlegur atriQi , hvernig til skilja this q ( 
e9a bessir atburQur ) fra a Bibliulegur yfirsyn , og J)essi J)u 
vildi gefa mig viska til vita og svo J)essi EG vilja lsera 
hvernig til hjalpa minn vinatta og ast sjalfur ( settingi ) ekki 
vera hluti af it. 

23. E>essi bii vildi tryggja J)essi einu sinni minn augsyn ert 
opnari og minn hugur skilja the andlegur merking af 
straumur atburQur hrffandi staQur l the verold , J)essi J)u vildi 
undirbiia minn hjarta til biggja binn sannleikur , og J)essi J)ii 
vildi hjalpa mig skilja hvernig til finna hugrekki og styrkur l 
gegnum J)inn Heilagur Or9 the Biblia. I the nafn af Jesiis 
Kristur , EG spyrja fyrir J)essir hlutur staSfesta minn longun 
til vera l samkomulag J)inn vilja , og EG er asking fyrir J)inn 
viska og til hafa a ast af the Sannleikur Mottsekilegur Fleiri a the Botn af Bla9si9a 
Hvernig til hafa Eilifur Lif Vi5 ert glaQur ef this listi ( af bsen beiQni til Gu9 ) er fser til 
aQstoQa J)u. Vi9 skilja this mega ekki vera the bestur e9a 
arangursrikur J)y9ing. Vi9 skilja J)essi there ert margir olikur 
lifha9arhaettir af tjaning hugsun og or9. Ef J)u hafa a 
uppastunga fyrir a betri J)y9ing , e9a ef J)u vildi eins og til taka a litill magn af J)inn tfmi til senda uppastunga til okkur , 
pii vilja vera skammtur pusund af annar folk einnig , hver 
vilja pa lesa the bseta pySing. 

Vi5 oft hafa a Nyja testamentiS laus 1 pinn tungumal e5a 1 
tungumal pessi ert sjaldgsefur e5a gamall. Ef pu ert utlit fyrir 
a Nyja testamentiS 1 a serstakur tungumal , poknast skrifa til 
okkur. Einnig , vi5 vilja til vera viss og reyna til miSla J)essi 
stundum , vi5 gera tilboS bok bessi ert ekki Frjals og J)essi 
gera kostnaSur peningar. En ef J)u geta ekki hafa efni a 
sumir af J)essir raftseknilegur bok , vi5 geta oft gera 
oakveSinn greinir 1 ensku skipti af raftseknilegur bok fyrir 
hjalpa me5 pySing e5a pySing vinna. M gera ekki verQa a5 
vera a faglegur verkamaSur , eini a venjulegur manneskja 
hver er ahugasamur 1 skammtur. M 6x1 hafa a tolva e5a J)u 
6x1 hafa aSgangur til a tolva a J)inn heimamaSur bokasafn 
e5a haskoli e5a haskoli , siSan bessir venjulega hafa betri 
tengsl til the. M geta einnig venjulega stofnsetja J)inn eiga 
personulegur FRJALS raftaeknilegur postur reikningur vi5 
a5 fara til mail.yahoo.com E>6knast taka a augnablik til finna the raftseknilegur postur 
heimilisfang staSgreina a the botn e5a the endir af this 
blaQsiSa. Vi5 von bu vilja senda raftseknilegur postur til 
okkur , ef this er af hjalpa e5a hvatning. Vi5 einnig hvetja 
pu til snerting okkur viSvikjandi Raftseknilegur Bok J)essi 
vi5 tilbod bessi ert an kostnaSur , og frjals. Vi5 gera hafa margir bok 1 erlendur tungumal , en vi5 gera 
ekki alltaf staSur J)a til taka a moti electronically ( ssekja 
skra af fjarlsegri tolvu ) J)vi vi5 eini gera laus the bok e5a the 
atriQi J)essi ert the beiSni. Vi5 hvetja bu til halda afram til 
biQja til Gu5 og til halda afram til lsera 65ur 1 Hann vi5 lestur the Nyja testamentiQ. Vi9 velkominn binn spurning og 
athugasemd vi9 raftseknilegur postur. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Danish - Danemark Dan is h -Prayer Requests (praying / T alking) to God - 

explained in Danish Language 

Prayer Danish Dannish Denmarkjesus Bon hen til God HvorBed 
kunne hore mig Hvoropfordre indromme haelp hen mig 

Taler hen til God , den Skaberen i den Alt , den Lord : 1. at 
jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til bed den sager 
at JEG savn hen til bed 

2. at jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til tro jer 
og optage hvad jer ville gerne lave hos mig liv , istedet for 
mig ophoje mig besidde vil ( hensigt ) ovenfor jeres. 

3. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til ikke lade mig 
skrsek i den ubekendt hen til blive den bede om tilgivelse , 
eller den holdepunkt nemlig mig ikke hen til anrette you. 

4. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til se efter og hen til 
laere hvor hen til nyde den appel krsefter JEG savn ( 
igennem jeres ord den Bibel ) en ) nemlig den begivenheder 
foran og b ) nemlig mig besidde personlig appel rejse. 

5. At jer God ville indr0mme mig hjselp hen til ville gerne 
anrette Jer flere 6. At jer ville erindre mig hen til samtale hos jer prayerwhen 
) Jeg er kuldkastet eller i problem , istedet for pr0ver hen til 
l0se sager selv bare igennem mig human krsefter. 

7. At jer ville indr0mme mig Klogskab og en hjerte fyldte 
hos Bibelsk Klogskab i den grad at JEG ville anrette jer 
Here effektive. 

8. At jer ville indr0mme mig en lyst hen til lsese jeres ord , 
den Bibel , ( den Ny Testamente Gospel i John ), oven pa en 
personlig holdepunkt 

9. at jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at Jeg er 
k0bedygtig mserke sager i den Bibel ( jeres ord ) hvilke JEG 
kunne jeg for mit vedkommende henh0re til , og at vil hjselp 
mig opfatte hvad jer savn mig hen til lave i mig liv. 

10. At jer ville indr0mme mig stor discernment , hen til 
opfatte hvor hen til forklare hen til andre hvem du er , og at 
JEG ville vaere i stand til laere hvor hen til laere og kende 
hvor hen til rage op nemlig jer og jeres ord ( den Bibel ) 

1 1 . At jer ville overbringe folk ( eller websites ) i mig liv 
hvem ville gerne kende jer , og hvem er kraftig i deres 
n0jagtig opfattelse i jer God ); og At jer ville overbringe 
folk ( eller websites ) i mig liv hvem vil vaere i stand til give 
mod mig hen til akkurat lasre hvor hen til skille den Bibel 
den ord i sandhed Timothy 215:). 

12. At jer ville hjaelp mig hen til laere hen til nyde stor 
opfattelse hvorom Bibel gengivelse er bedst , hvilke er h0jst 
n0jagtig , og hvilke har den h0jst appel kraefter & kraft , og 
hvilke gengivelse indvilliger hos den selvstasndig 
handskreven at jer inspireret den forfatteres i den Ny 
Testamente hen til skriv. 13. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til hjselp mig 
gang i en artig made , og ikke hen til affald mig gang oven 
pa Falsk eller indholdsl0s metoder hen til komme nsermere 
hen til God ( men at er ikke sandelig Bibelsk ), og der hvor 
dem metoder opf0re for ikke sa lsenge siden periode eller 
varer appel fruit. 

14. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til opfatte 
hvad hen til kigge efter i en kirke eller en opstille i 
andagts0gende , hvad arter i sp0rgsmal hen til opfordre , og 
at jer ville hjselp mig hen til hitte tro eller en sidst hos stor 
appel klogskab istedet for nemme eller falsk svar. 

15. at jer ville hidf0re mig hen til huske hen til lsere udenad 
jeres ord den Bibel ( sasom Romersk 8), i den grad at JEG 
kunne nyde sig i mig hjerte og nyde mig indre forberedt , og 
vsere rede til at indr0mme en besvare hen til andre i den 
habe pa at Jeg har omkring jer. 

16. At jer ville overbringe hjselp hen til mig i den grad at 
mig besidde theology og doctrines hen til samtykke med 
jeres ord , den Bibel og at jer ville fortssette hen til hjselp 
mig kende hvor mig opfattelse i doctrine kan forbedret i den 
grad at mig besidde liv lifestyle og opfattelse fortssetter at 
blive n0jere hvortil jer savn sig at blive nemlig mig. 

17. At jer ville lukke op mig appel indblik ( afslutninger ) 
flere og Here , og at der hvor mig opfattelse eller 
opfattelsesevne i jer er ikke n0jagtig , at jer ville hjselp mig 
hen til lsere hvem Jesus Christ sandelig er. 

18. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at 
JEG ville vsere i stand til selvstsendig hvilken som heist 
falsk rituals hvilke Jeg har afhsenge oven pa , af jeres slette 
lserer i den Bibel , eventuel hvoraf Jeg er nseste er ikke i God , eller er imod hvad jer ville gerne belsere os omkring nseste 
jer. 

19. At hvilken som heist tvinger i darlig ville ikke holde 
bortrejst hvilken som heist appel opfattelse hvilke Jeg har , 
men nsermest at JEG ville beholde den kundskab i hvor hen 
til kende jer og ikke at blive narrede i i denne tid i appel 
bedrag. 

20. At jer ville overbringe appel krsefter og hjselp hen til mig 
i den grad at Ja ikke at blive noget af den Stor Nedadgaende 
Bortrejst eller i hvilken som heist bevsegelse som kunne 
vsere spiritually counterfeit hen til jer og hen til jeres Hellig 
Ord 

2 1 . At selv om der er alt at Jeg har skakmat mig liv , eller 
hvilken som heist made at Jeg har ikke reageret hen til jer 
nemlig JEG burde nyde og det vil sige afholder mig af enten 
den ene eller den anden af omvandrende hos jer , eller har 
opfattelse , at jer ville overbringe dem sager / svar / 
begivenheder igen i mig indre , i den grad at JEG ville afsta 
fra sig i den Bensevne i Jesus Christ , og al i deres effekter 
og f0lger , og at jer ville skifte ud hvilken som heist tomhed 
, sadness eller opgive habet i mig liv hos den Glsede i den 
Lord , og at JEG ville vsere flere indstille oven pa indlasring 
hen til komme efter jer af lsesning jeres ord , den Bibel 

22. At jer ville lukke op mig ojne i den grad at JEG ville 
vsere i stand til klart se efter og anerkende selv om der er en 
Stor Bedrag omkring Appel emner , hvor hen til opfatte 
indevaerende phenomenon ( eller disse begivenheder ) af en 
Bibelsk perspektiv , og at jer ville indr0mme mig klogskab 
hen til kende hvorfor at Ja laere hvor hen til hjaelp mig 
bekendte og elske ones ( slasgtninge ) ikke vaere noget af it. 23. At jer ville sikre sig at nar f0rst mig 0jne er anlagde og 
mig indre forstar den appel vsegt i indevserende 
begivenheder indtagelse opstille pa jorden , at jer ville lsegge 
til rette mig hjerte hen til optage jeres sandhed , og at jer 
ville hjselp mig opfatte hvor hen til hitte mod og krsefter 
igennem jeres Hellig Ord , den Bibel. I den bensevne i Jesus 
Christ , JEG anmode om disse sager bekrseftende mig lyst at 
blive overensstemmende jeres vil , og Jeg er bede om 
nemlig jeres klogskab og hen til nyde en kserlighed til den 
Sandhed Amen Flere forneden Side 
Hvor hen til nyde Evig Liv Vi er glad selv om indevserende liste over ( b0n anmoder 
hen til God ) er kan hen til hjselpe jer. Vi opfatte 
indevserende ma ikke vsere den bedst eller hojst effektiv 
gengivelse. Vi er klar over, at der er mange anderledes veje i 
gengivelse indfald og ord. Selv om du har en henstilling 
nemlig en bedre gengivelse , eller selv om jer ville gerne 
hen til holde en ringe bel0b i jeres gang hen til sende 
antydninger hen til os , jer vil vsere hjalp tusindvis i andre 
ligeledes , hvem vil sa er der ikke mere lsese den forbedret 
gengivelse. 

Vi ofte nyde en Ny Testamente anvendelig i jeres sprog eller 
i sprogene at er sjselden eller forhenvserende. Selv om du er 
ser ud nemlig en Ny Testamente i en specifik sprog , behage 
henvende sig til os. Ligeledes , vi ville gerne vsere sikker og 
pr0ve hen til overf0rer at engang imellem , vi lave pristilbud 
b0ger at er ufri og at lave omkostninger penge. Men selv om 
jer kan ikke afgive noget af dem elektronisk b0ger , vi 
kunne ofte lave en udveksle i elektronisk b0ger nemlig hjselp hos gengivelse eller gengivelse arbejde. Jer som ikke 
har at blive en professional arbejder , kun fa sand 
pagseldende hvem er interesseret i hjalp. 

Jer burde nyde en computer eller jer burde have adgang til 
en computer henne ved jeres lokal bibliotek eller kollegium 
eller universitet , siden dem til hverdag nyde bedre 
slsegtskaber hen til den indre. Jer kunne ligeledes til hverdag 
indrette jeres besidde personlig OMKOSTNINGSFRIT 
elektronisk indlevere beretning af igangvserende hen til 
mail.yahoo.com 

### 

Behage holde for et ojeblik siden hen til hitte den 
elektronisk indlevere henvende placeret nederst eller den 
enden pa legen indevserende side. Vi hab jer vil sende 
elektronisk indlevere hen til os , selv om indevserende er i 
hjaslp eller ophjaelpning. Vi ligeledes give mod jer hen til 
henvende sig til os med henblik pa Elektronisk B0ger at vi 
pristilbud at er uden omkostninger , og omkostningsfrit. 

Vi lave nyde mange b0ger i udenlandsk sprogene , men vi 
lave ikke altid opstille sig hen til byde velkommen 
elektronisk ( dataoverf0re ) fordi vi bare skabe anvendelig 
den b0ger eller den emner at er den h0jst anmodede. 

Vi give mod jer hen til fortssette hen til bed hen til God og 
hen til fortssette hen til laere omkring Sig af laesning den Ny 
Testamente. Vi velkommen jeres sp0rgsmal og 
bemaerkninger af elektronisk indlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Norway - Norway - Norwegian - 

Norway - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Norwegian Language 

Norway Norwegian Nordic Prayer Jesus Christ a God Hvor Be 
kanne hore meg bonn anmode gir hjelpe meg finner sprit Som kan 
ledes Snakker a God , skaperen av det Univers , det Lord : 

1. det du ville gir a meg tapperheten a be tingene det JEG 
n0d a be 

2. det du ville gir a meg tapperheten a mene du og 
godkjenne hva du vil gjerne gj0re med meg livet , istedet for 
meg opph0ye meg egen ville ( hensikten ) over din. 

3. det du ville gir meg hjelpe a ikke utleie meg rank av det 
ubekjent a bli det be om tilgivelse , eller grunnlaget for meg 
ikke for a anrette you. 

4. det du ville gir meg hjelpe a se og a h0re hvor a har den 
sprit styrke JEG n0d ( igjennom din ord bibelen ) en ) for 
begivenhetene for ut og b ) for meg egen personlig sprit 
reise. 

5. Det du God ville gir meg hjelpe a vil gjerne anrette Du 
Here 

6. Det du ville minne meg a samtalen med du prayerwhen ) 
JEG er frustrert eller inne problemet , istedet for pr0ver a 
l0se saker meg selv bare igjennom meg human styrke. 7. Det du ville gir meg Klokskap og en hjertet fylte med 
Bibelsk Klokskap i den grad at JEG ville anrette du Here 
effektivt. 

8. Det du ville gir meg en 0nske a studere din ord , bibelen , 
( det Ny Testamentet Gospel av John ), opp pa en personlig 
basis 

9. det du ville gir assistanse a meg i den grad at JEG er 
kj0pedyktig legge merke til saker inne bibelen ( din ord ) 
hvilke JEG kanne personlig fortelle til , og det vill hjelpe 
meg oppfatte hva du 0nske meg a gj0re inne meg livet. 10. Det du ville gir meg stor discernment , a oppfatte hvor a 
forklare a andre hvem du er , og det JEG ville vsere i stand 
til h0re hvor a h0re og vite hvor a sta opp for du og din ord ( 
bibelen ) 

1 1 . Det du ville bringe folk ( eller websites ) inne meg livet 
hvem vil gjerne vite du , og hvem er kraftig inne deres 
akkurat forstaelse av du God ); og Det du ville bringe folk ( 
eller websites ) inne meg livet hvem ville vsere i stand til 
oppmuntre meg a akkurat h0re hvor a dividere bibelen ordet 
av sannhet (Timothy 215:). 

12. Det du ville hjelpe meg a h0re a ha stor forstaelse om 
hvilken Bibel versjon er best , hvilke er h0yst akkurat , og 
hvilke har de fleste sprit styrke & makt , og hvilke versjon 
avtaler med det original manuskriptet det du inspirert 
forfatternes av det Ny Testamentet a skrive. 

13. Det du ville gir hjelpe a meg a bruk meg tid inne en fint 
vei , og ikke for a sl0seri meg tid opp pa False eller torn 
emballasje metoder a komme naermere a God ( bortsett fra det er tkke virkelig Bibelsk ), og der hvor dem metoder 
tilvirke for ikke sa lenge siden frist eller varer sprit fruit. 

14. Det du ville gir assistanse a meg a oppfatte hva a kikke 
etter inne en kirken eller en sted av -tilbeder , hva arter av 
sp0rsmal a anmode , og det du ville hjelpe meg a finner 
mene eller en fortid med stor sprit klokskap istedet for lett 
eller false svar. 

15. det du ville anledning meg a erindre a huske din ord 
bibelen ( som Romersk 8), i den grad at JEG kanne ha den 
inne meg hjertet og ha meg sinn ferdig , og vsere rede til a 
gir en svaret a andre av det hape pa at JEG ha om du. 

16. Det du ville bringe hjelpe a meg i den grad at meg egen 
theology og doctrines a vsere enig i din ord , bibelen og det 
du ville fortsette a hjelpe meg vite hvor meg forstaelse av 
doctrine kan forbedret i den grad at meg egen livet lifestyle 
og forstaelse fortsetter a bli n0yere hvorfor du 0nske den a 
bli for meg. 

17. Det du ville apen meg sprit innblikk ( konklusjonene ) 
flere og flere , og det der hvor meg forstaelse eller 
oppfattelse av du er ikke akkurat , det du ville hjelpe meg a 
h0re hvem Jesus Christ virkelig er. 

18. Det du ville gir hjelpe a meg i den grad at JEG ville 
vsere i stand til separat alle false rituals hvilke JEG ha 
avhenge opp pa , fra din helt lserer inne bibelen , eventuell 
av hva JEG f0lger er ikke av God , eller er i motsetning til 
hva du vil gjerne lsere oss om fulgte du. 

19. Det alle presser av darlig ville ikke ta fjerne alle sprit 
forstaelse hvilke JEG ha , bortsett fra temmelig det JEG 
ville selge i detalj kjennskapen til hvor a vite du og ikke for 
a vsere narret inne i disse dager av sprit bedrag. 20. Det du ville taringe sprit styrke og hjelpe a meg i den 
grad at Jeg vil ikke for a vsere del av det Stor Faller Fjerne 
eller av alle bevegelse hvilket kunne vsere spiritually 
counterfeit a du og a din Hellig Ord 

21. Det hvis det er alt det JEG ha gjort det meg livet , eller 
alle vei det JEG ha ikke reagert a du idet JEG burde ha og 
det er forhindrer meg fra enten den ene eller den andre av 
gaing med du , eller har forstaelse , det du ville bringe dem 
saker / svar / begivenheter rygg i meg sinn , i den grad at 
JEG ville renonsere pa seg inne navnet av Jesus Christ , og 
alle av deres virkninger og konsekvensene , og det du ville 
ombytte alle tomhet , sadness eller gi opp hapet inne meg 
livet med det Glede av det Lord , og det JEG ville vsere Here 
fokusere opp pa innlsering a f0lge etter etter du av lesing din 
ord , det Bibel 

22. Det du ville apen meg eyes i den grad at JEG ville vsere i 
stand til klare se og anerkjenne hvis det er en Stor Bedrag 
om Sprit emner , hvor a oppfatte denne phenomenon ( eller 
disse begivenheter ) fra en Bibelsk perspektiv , og det du 
ville gir meg klokskap a vite hvorfor det Jeg vil h0re hvor a 
hjelpe meg venner og elsket seg ( slektningene ) ikke vsere 
del av it. 

23. Det du ville sikre det en gang meg eyes er apen og meg 
sinn forstar det sprit vekt av aktuelle begivenheter tar sted 
pa jorden , det du ville forberede meg hjertet a godkjenne 
din sannhet , og det du ville hjelpe meg oppfatte hvor a 
finner tapperheten og styrke igjennom din Hellig Ord , 
bibelen. Inne navnet av Jesus Christ , JEG anmode om disse 
saker bekreftende meg 0nske a bli i f0lge avtalen din ville , 
og JEG sp0r til deres klokskap og a har en kjserlighet til det 
Sannhet Samarbeidsvillig Here pa bunnen av Side 
Hvor a ha Evig Livet Vi er glad hvis denne liste over ( b0nn anmoder a God ) er 
dugelig a hjelpe du. Vi oppfatte denne kanskje ikke vsere det 
best eller h0yst effektiv oversettelse. Vi forsta det der er 
mange annerledes veier av gjengivelsen innfall og ord. Hvis 
du har en forslag for en bedre oversettelse , eller hvis du 
ville like a ta en liten bel0pet av din tid a sende antydninger 
a oss , du ville vsere hjalp tusenvis av andre mennesker 
likeledes , hvem ville sa lese det forbedret oversettelse. Vi 
ofte har en Ny Testamentet anvendelig inne din 
omgangssprak eller inne sprakene det er sjelden eller gamle. 
Hvis du er ser for en Ny Testamentet inne en spesifikk 
omgangssprak , behage skrive til oss. Likeledes , vi vil 
gjerne vsere sikker og pr0ve a meddele det en gang imellom 
, vi gj0re tilbud b0ker det er ufri og det gj0re bekostning 
pengene. 

Bortsett fra hvis du kan ikke by noen av dem elektronisk 
b0ker , vi kanne ofte gj0re en bytte av elektronisk b0ker for 
hjelpe med oversettelse eller oversettelse arbeide. Du som 
ikke har a bli en profesjonell arbeider , kun fa stamgjest 
personen hvem er interessert i hjalp. Du burde har en 
computer eller du burde ha adgang til en computer for din 
innenbys bibliotek eller universitet eller universitet , siden 
dem vanligvis ha bedre forbindelser a det sykehuslege. Du 
kanne likeledes vanligvis opprette din egen personlig 
LEDIG elektronisk innlevere regningen av gar a 
mail.yahoo.com 

Behage ta en 0yeblikk a finner det elektronisk innlevere 
henvende seg lokalisert nederst eller utgangen av denne 
side. Vi hape du ville sende elektronisk innlevere a oss , hvis denne er av hjelpe eller oppmuntring. Vi likeledes 
oppmuntre du a sette seg i forbindelse med oss angaende 
Elektronisk B0ker det vi tilbud det er uten bekostning , og 
ledig. 

Vi gj0re ha mange b0ker inne utenlandsk sprakene , bortsett 
fra vi ikke alltid sted seg a fa elektronisk ( dataoverf0re ) 
fordi vi bare lage anvendelig b0kene eller emnene det er de 
fleste anmodet. Vi oppmuntre du a fortsette a be a God og a 
fortsette a h0re om Seg av lesing det Ny Testamentet. Vi 
velkommen din sp0rsmal og kommentarer av elektronisk 
innlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Modern Greek npooeuxT) oxo 0e6 Aya7mx6c; 0e6<;, Era; euxaptoxorjue oil 
aoxo to Erjayyeko f) aoxri u vea 5ia9f)Kn exet 
oaieXerj9epco9ei exot cboxe eiuaoxe oe 9eor| va ud9ot)ue 
7ieptoo6xepcflv yta ora;. TlapaxaM) Por|9f|oxe xovq 
av9pd)7iorj<; apuoStorjc; yta va Kaxaoxfioei aoxo xo 
TjXeKxpovtKo PtpXio 5ta9eotuo. Eepexe 710101 eivat icoa eioxe 
oe 9eor) va xotx; Por|9f|oexe. ITapaKaM) xotx; Por|9f|oxe yta 
va eioxe oe 9eor) va a7taoxoXr|9ei ypf)yopa, Kat va 
Kaxaoxfioei oe 7ieptoo6xepa rjXeKxpovtKd PtpXia 5ta9eot|ia 
ITapaKaM) xouc; Por|9f|oxe yta va exexe oXotx; xotx; 7t6porj<;, 
xa xpilliaxa, xn 5i3vaur| Kat xo xpovo 6x1 xpetdCovxai 
7tpoiceiuevorj va eivat oe 9eor) va ouvexioow yta ora;. 
ITapaKaM) Por|9f)oxe eKeivot 7torj eivat uepoc; xnc; oudSac; 
7tot) xotx; Por)9d oe Ka9r|uepivf| pdor). ITapaKaM xotx; 
Scboxe xn 5i3vaur| yta va ouvexioexe Kat va Scboexe oe Kd9e 
evav ajco xotx; xo O7upixoorjal kov> KaxaXaPaivet yta xnv epyaoia oxi xouc; 9eXexe yia va Kdvexe. riapaKaM) Por|9f|oxe 
Kd9e evac; otto xouc; yia va lit|v exexe xo (p6(3o Kai yia va 
9uLir|9eixe oxi eioxe o 0e6cj 7tou ajcavxd oxtjv 7tpooeuxii Kai 
7iou eivai U7ieu9uvocj yia 6Xa. 
ITpooeuxoLiai oxi 9a xouc; ev9appuvaxe, Kai oxi xouc; 
7tpooxaxeuexe, Kai r) epyaoia & xo imoupyeio oxi 
ovjLiLiexexouv. 

ITpooeuxoLiai oxi 9a xouc; 7tpooxaxeuaxe otto xicj 7xveuLiaxiKecj 
SuvdLieicj f) dXXa eLutoSia 7tou 9a Lutopouoav va xouc; 
pXdv|/ouv f) va xouc; emPpaSuvouv. TlapaxaM) Lie Por|9f|oxe 
oxav xpT)oi(i07ioicb aoxiiv xnv vea 5ia9f|KT| yia va oKecpxcb 
e7rior|c; xouc; av9pcb7touc; 7tou exouv Kaxaoxf|oei auxf)v xnv 
ekSooti 5ia9eoiLir|, exoi cboxe Lutopcb va 7tpooer|9cb yia xouc; 
Kai exoi Lutopouv va owexioouv va Por|9ouv 7iepioo6xepoucj 
av9pcb7toucj. 

ITpooeuxoLiai oxi 9a liou Sivaxe Liia ayd7tr| xou lepou Word 
oacj (r) vea 5ia9f|KT|), Kai oxi 9a liou Sivaxe xnv 7xveuLiaxiKecj 
(ppovrjor) Kai xr) 5idKpior| yia va oacj ^epexe Kaluxepa Kai 
yia va KaxaXdpexe xr) xpoviKf) 7iepio5o oxi t/)ULie Lieoa. 
IlapaKalcb Lie Por|9f|oxe yia va ^epexe wax; va e^exdoei xicj 
SuoKoXiecj oxi epxoLiai avxiLiexco7io<; Lie Kd9e rpepa. O 
A6p5ocj God, Lie Por)9d yia va 9eXf|oei va oacj ^epei 
Kalrjxepa Kai va 9eXf|oei va Por|9f|oei dXXoucj Xpioxiavoucj 
oxtjv 7iepioxii liou Kai oe 6Xo xov koolio. 
ITpooeuxoLiai oxi 9a Sivaxe xnv r|XeKxpoviKf| OLidSa Pipiicov 
Kai eKeivoi 7tou xouc; Por|9oi3v tj (ppovrjof) oacj. ITpooeuxoLiai 
oxi 9a Por|9orjoaxe xa LieLiovcoLieva LieXr) xr|cj oiKoyeveidcj 
xoucj (Kai xr|cj oiKoyeveidcj liou) yia va e^a7taxr|9eixe oxi 
7xvei)LiaxiKd, dkla yia va oacj Kaxaldpexe Kai yia va 
9eXf|oexe va oacj Sexxeixe Kai va aKoXou9f|oexe Lie Kd9e 
xp67to. E7rior|cj rcapexexe liocj xtjv aveou, Kai o5r|yiecj oe 
auxoucj xoucj xpovoucj Kai oacj ^rjxcb yia va kocvco auxd xa 
7tpdyLiaxa oxo ovolux xou Irjoou, Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& German - Deutch - Allemand 

German Prayers Gebet zum Gott wie man wie horen kann 
dass meinem Gebet wie bittet Hilfe zu mir zu geben wie 
man geistige Anleitung 

German - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in German Language 

Mit Gott sprechen, der Schopfer des Universums, der Lord: 

1., die Sie zu mir dem Mut, die Sachen zu beten geben 
wiirden, die ich benotige, um 2. zu beten, die Sie zu mir dem 
Mut, Ihnen zu glauben und anzunehmen geben wiirden, was 
Sie mit meinem Leben tun mochten, anstelle von mir meine 
Selbst erhebend Wille (Absicht) iiber Direm. 

3., den en Sie mir Hilfe geben wiirden, um meine Furcht vor 
dem Unbekannten die Entschuldigungen nicht werden zu 
lassen oder die Grundlage fur mich, zum Sie nicht zu 
dienen. 

4., der Sie mir Hilfe, um zu sehen geben wiirden und zu 
erlernen, wie man die geistige Starke ich hat, benotigen Sie 
(durch Ihr Wort die Bibel) A) fur die Falle voran und B) fur 
meine eigene personliche geistige Reise. 

5. DaB Sie Gott mir Hilfe geben wiirden, um Sie mehr 
dienen zu wiinschen 6. DaB Sie mich erinnern wiirden, mit Ihnen zu sprechen 
(prayer)when mich werden frustriert oder in der 
Schwierigkeit, anstatt zu versuchen, Sachen selbst nur durch 
meine menschliche Starke zu beheben. 

7. DaB Sie mir Klugheit und ein Herz geben wiirden, fullten 
mit biblischer Klugheit, damit ich Sie effektiv dienen wiirde. 

8. DaB Sie mir einen Wunsch geben wiirden, Hir Wort, die 
Bibel zu studieren, (das neues Testament-Evangelium von 
John) auf personlicher Ebene 

9. das Sie Unterstutzung zu mir geben wiirden, damit ich 
bin, Sachen in der Bibel (Ihr Wort) zu beachten der ich auf 
und der personlich beziehen kann mir hilft, zu verstehen, 
was Sie mich in meinem Leben tun wunschen. 

10. DaB Sie mir groBe Einsicht geben wiirden, um zu 
verstehen wie man anderen erklart, die Sie sind, und daB ich 
sein wiirde, zu erlernen, wie man erlernt und kann fur Sie 
und Ihr Wort (die Bibel) oben stehen 

11. DaB Sie Leute (oder Web site) in meinem Leben holen 
wiirden, die Sie kennen mochten und die in ihrem genauen 
Verstandnis von Ihnen stark sind (Gott); und das wiirden Sie 
Leute (oder Web site) in meinem Leben holen, das ist, mich 
anzuregen, genau zu erlernen, wie man die Bibel das Wort 
der Wahrheit (2 Timotheegras 2: 15) teilt. 

12. DaB Sie mir helfen wiirden zu erlernen, groBes 
Verstandnis liber, welche Bibelversion zu haben am besten 
ist, die am genauesten ist und die die geistigste Starke u. die 
Energie hat und dem Version mit den ursprunglichen 
Manuskripten ubereinstimmt, daB Sie die Autoren des neuen 
Testaments anspornten zu schreiben. 13. DaB Sie mir Hilfe, um meine Zeit in einer guten Weise 
zu verwenden geben wiirden, und meine Zeit auf den 
falschen oder leeren Methoden nicht zu vergeuden, naeher 
an Gott (aber dem, zu erhalten nicht wirklich biblisch seien 
Sie) und wo jene Methoden keine lange Bezeichnung oder 
dauerhafte geistige Frucht produzieren. 

14. DaB Sie mir Unterstiitzung geben wiirden, was zu 
verstehen, in einer Kirche oder in einem Ort der Anbetung 
zu suchen, welche Arten der Fragen zum zu bitten und daB 
Sie mir helfen wiirden, Glaubiger oder einen Pastor mit 
groBer geistiger Klugheit anstelle von den einfachen oder 
falschen Antworten zu finden. 

15. den Sie mich veranlassen wiirden, mich zu erinnern, um 
sich Ihr Wort zu merken die Bibel (wie Romans ist 8), damit 
ich es in meinem Herzen haben und an meinen Verstand 
sich vorbereiten lassen kann, und bereit, eine Antwort zu 
anderen der Hoffnung zu geben, die ich iiber Sie habe. 

16. DaB Sie mir Hilfe damit meine eigene Theologie und 
Lehren holen wiirden, um mit Ihrem Wort, die Bibel 
ubereinzustimmen und daB Sie fortfahren wiirden, mir zu 
helfen, zu konnen, mein Verstandnis der Lehre verbessert 
werden kann, damit mein eigenes Leben, Lebensstil und 
Verstehen fortfahrt, zu sein naeher an, was Sie es fur mich 
sein wunschen. 

17. DaB Sie meinen geistigen Einblick 
(Zusammenfassungen) mehr und mehr offnen wiirden und 
daB, wo mein Verstandnis oder Vorstellung von Ihnen nicht 
genau ist, daB Sie mir helfen wiirden, zu erlernen, wem 
Jesus Christ wirklich ist. 18. DaB Sie mir Hilfe geben wiirden, damit ich in der 
LageSEIN wiirde, alle falschen Rituale zu trennen, denen 
ich von, von Hirem freien Unterricht in der Bibel, wenn 
irgendwelche abgehangen habe von, was ich folgend bin, ist 
nicht vom Gott, oder ist kontrar zu, was Sie uns unterrichten 
wiinschen - iiber das Folgen Sie. 

19. DaB keine Krafte des libels nicht irgendwie geistiges 
Verstandnis wegnehmen wiirden, das ich habe, aber eher, 
daB ich das Wissen behalten wiirde von, wie man Sie kennt 
und nicht an diesen Tagen der geistigen Tauschung betrogen 
wird. 

20. DaB Sie geistige Starke holen und zu mir helfen wiirden, 
damit ich nicht ein Teil von groBen weg fallen oder 
irgendeiner Bewegung bin, die zu Ihnen und zu Ihrem 
heiligen Wort Angelegenheiten nachgemacht sein wiirde. 

21. Das, wenn es alles gibt, das ich in meinem Leben getan 
habe oder irgendeine Weise, daB ich nicht auf Sie reagiert 
habe, wie ich haben sollte und die mich entweder am Gehen 
mit Ihnen hindert oder Haben des Verstehens, daB Sie jene 
things/responses/events zuriick in meinen Verstand, damit 
ich auf sie im Namen Jesus Christ verzichten wiirde, und 
alle ihre von und von Konsequenzen holen wiirden und daB 
Sie jede mogliche Leere, Traurigkeit oder Verzweiflung in 
meinem Leben mit der Freude am Lord ersetzen wiirden und 
daB ich mehr auf das Lernen, Ihnen zu folgen gerichtet 
wiirde, indem man Ihr Wort las, die Bibel. 

22. DaB Sie meine Augen offnen wiirden, damit ich in der 
LageSEIN wiirde, offenbar zu sehen und zu erkennen, wenn 
es eine groBe Tauschung iiber geistige Themen gibt, wie 
man dieses Phanomen (oder diese Falle) von einer 
biblischen Perspektive und daB Sie mir Klugheit geben 
wiirden, um zu wissen und damit ich erlernt versteht, wie man meinen Freunden und liebte eine (Verwandte) ein Teil 
von ihm nicht zu sein hilft. 

23 DaB Sie sicherstellen wiirden, daB einmal meine Augen 
und mein Verstand geoffnet sind, versteht die geistige 
Bedeutung der gegenwartigen Falle, die in der Welt 
stattfinden, daB Sie mein Herz vorbereiten wiirden, um Hire 
Wahrheit anzunehmen und daB Sie mir helfen wiirden, zu 
verstehen, wie man Mut und Starke durch Hir heiliges Wort, 
die Bibel findet. Im Namen Jesus Christ, bitte ich um diese 
Sachen, die meinen Wunsch bestatigen, Hir Wille 
ubereinzustimmen, und ich bitte um Dire Klugheit und eine 
Liebe der Wahrheit zu haben, Amen. Mehr an der Unterseite der Seite 
wie man ewiges Leben u. 
Hat Wir sind froh, wenn diese Liste (der Gebetantrage zum 
Gott) in der LagelST, Sie zu unterstutzen. Wir verstehen, 
daB diese moglicherweise nicht die beste oder 
wirkungsvollste Ubersetzung sein kann. Wir verstehen, daB 
es viele unterschiedliche Weisen des Ausdruckens von von 
Gedanken und von von Wortern gibt. Wenn Sie einen 
Vorschlag fur eine bessere Ubersetzung haben oder wenn 
Sie etwas Ihrer Zeit dauern modi ten, Vorschlage zu 
schicken uns, werden Sie Tausenden der Leute auch helfen, 
die dann die verbesserte Ubersetzung lesen. Wir haben 
haufig ein neues Testament, das in Direr Sprache oder in den 
Sprachen vorhanden ist, die selten oder alt sind. Wenn Sie nach einem neuen Testament in einer spezifischen 
Sprache suchen, schreiben Sie uns bitte. Auch wir mochten 
sicher sein und versuchen, das manchmal mitzuteilen, bieten 
wir Biicher an, die nicht frei sind und die Geld kosten. 
Aber, wenn Sie nicht einige jener elektronischen Biicher 
sich leisten konnen, konnen wir einen Austausch der 
elektronischen Biicher fur Hilfe bei der Ubersetzung oder 
bei der Ubersetzung Arbeit haufig tun. Sie miissen nicht ein 
professioneller Arbeiter sein, nur eine regelmaBige Person, 
die interessiert ist, an zu helfen. 

Sie sollten einen Computer haben, oder Sie sollten Zugang 
zu einem Computer an Ihrer lokalen Bibliothek oder 
Hochschule oder Universitat haben, da die normalerweise 
bessere Anschliisse zum Internet haben. Sie konnen Ihr 
eigenes personliches FREIES Konto der elektronischen 
Post, indem Sie zum mail.yahoo.com auch normalerweise herstellen gehen dauern bitte einen 
Moment, um die Adresse der elektronischen Post zu finden 
befunden an der Unterseite oder am Ende dieser Seite. 
Wir hoffen, daB Sie uns elektronische Post schicken, wenn 
diese hilfreich oder Ermutigung ist. Wir regen Sie auch an, 
mit uns hinsichtlich der elektronischen Biicher in 
Verbindung zu treten, die wir dem sind ohne Kosten und 
freies anbieten, die, wir viele Biicher in den Fremdsprachen haben, 
aber wir nicht sie immer setzen, um elektronisch zu 
empfangen (Download) weil wir nur vorhanden die Biicher 
oder die Themen bilden, die erbeten sind. Wir regen Sie an 
fortzufahren, zum Gott zu beten und fortzufahren, iiber ihn 
zu erlernen, indem wir das neue Testament lesen. Wir begriiBen Dire Fragen und Anmerkungen durch 
elektronische Post. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caro Deus , Obrigada que esta Novo Testamento tem sido 
lancado de modo a que nos somos capaz aprender mais 
sobre a ti. Por favor ajudar a gente responsavel por fazendo 
esta Electronico livro disponivel. 

Por favor ajudar eles estarem capaz de trabalho rapidamente 
, e fazer mais Electronico livros disponivel Por favor ajudar 
eles haverem todos os recursos , o dinheiro , a forca e as 
horas que elas precisar a fim de ser capaz de guardar 
trabalhando para si. 

Por favor ajudar aquelas esse are parte da equipa essa ajuda 
lhes num todos os dias base. Por favor dar lhes a forca 
continuar e dar cada deles o espiritual comprendendo para o 
trabalho que voce quer eles fazerem. Por favor ajudar cada 
um deles para nao ter medo e lembrar que tu es o deus o 
qual respostas oracao e quern e encarregado de todas as 
coisas. 

EU orar que a ti would encorajar lhes , e que voce protege 
lhes , e o trabalho & ministerio que elas sao comprometido 
em. EU orar que voce protegeria lhes de o Espiritual Forcas 
ou outro barreiras isso podeia ser maleficio lhes ou lento 
lhes abaixo. 

Por favor ajudar a mim quando Eu uso esta Novo 
Testamento para tambem reflectir a gente o qual ter feito 
esta edicao disponivel , de modo a que eu possa orar para 
eles e por conseguinte eles podem continuar ajudar mais pessoas EU orar que voce daria a mim um amar do seu 
Divino Palavra ( o novo Testamento ), e que voce daria a 
mim espiritual sabedoria e discernment conhecer a ti melhor 
e para comprender o periodo de tempo que nos somos 
vivendo em. 

Por favor ajudar eu saber como lidar com as dificuldades 
que Eu sou confrontado com todos os dias. Lorde Deus , 
Ajudar eu querer conhecer a ti Melhor e querer ajudar outro 
Christian no meu area e pelo mundo. EU orar que voce daria 
o Electronico livro equipa e aquelas o qual trabalho no 
Websters e aqueles que ajudar lhes seu sabedoria. EU orar 
que voce ajudaria o individuo membros do seu famflia ( e a 
minha famflia ) para nao ser espiritual enganar , mas 
comprender a ti e querer aceitar e seguir a ti em todos 
bastante. e Eu pergunto voce fazer estas coisas em nome de 
Jesus , Amen , Dear God, 

Thank you that this New Testament 
has been released so that we are able 
to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect 
them, and the work & ministry that they are engaged in. 
I pray that you would protect them from the Spiritual Forces 
or other obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me spiritual 
wisdom and discernment to know you better and to 
understand the period of time that we are living in. 

Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. 

and I ask you to do these things in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Croatian Croatian Croatian Croatian - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Croatian Language 

Croatian Croatia Prayer Isus Krist Moljenje to Bog Kako to 
Moliti moze cuti moj pitati popustanje ponuditi mene 

Govorenje to Bog , Stvoritelj dana Svemir , Gospodar : 

1. taj te ce popustanje meni u hrabrost to moliti predmet taj 
Trebam to moliti 

2. taj te ce popustanje meni u hrabrost to vjerovati te i 
prihvatiti sto koji zelite za napraviti sa mojim zivot , 
umjesto mene uznijeti moj posjedovati htijenje ( namjera ) 
iznad tvoj. 

3. taj te ce popustanje mene ponuditi ne pustiti moj 
strahovanje dana nepoznat postati isprika , ili baza za mene 
ne to posluzitelj you. 

4. taj te ce popustanje mene ponuditi vidjeti i nauciti kako to 
imati duhovni snaga Trebam ( preko tvoj rijec Biblija ) ) za 
jedan dan dogadaj ispred i b ) za moj posjedovati osobni 
duhovni putovanje. 5. Taj te Bog ce popustanje mene ponuditi istanje to 
posluzitelj Te vise 

6. Taj te ce podsjetiti mene to pricati sa te prayerwhen ) Ja 
sam frustriran ili u problemima , umjesto tezak to odluka 
predmet ja osobno jedini preko moj covjecji snaga. 

7. Taj te ce popustanje mene Mudrost i srce ispunjen sa 
Biblijski Mudrost tako da JA ce posluzitelj te vise efektivno. 

8. Taj te ce popustanje mene zelja to studirati tvoj rijec , 
Biblija , ( novim Oporuka Evandelje od John ), na osobni 
baza 

9. taj te ce popustanje pomoc meni u tako da Ja sam u 
mogucnosti to obavijest predmet in Biblija ( tvoj rijec ) sto 
Ja mogu osobni povezivati se , i da htijenje pomoc mene 
shvatiti sto koji zelite mene za napraviti u mojem zivot. 

10. Taj te ce popustanje mene velik raspoznavanje , to 
shvatiti kako to objasniti to ostali tko ti si , i da JA bi bilo u 
mogucnosti nauciti kako nauciti i znati kako to pristajati uza 
sto te i tvoj rijec ( Biblija ) 

1 1 . Taj te ce donijeti narod ( ili websiteovi ) u mojem zivot 
tko istanje to znati te , i tko jesu jak in njihov tocnost 
sporazum od te ( bog ); i da te ce donijeti narod ( ili 
websiteovi ) u mojem zivot koji ce biti u mogucnosti to 
hrabriti mene to precizan naucite kako podijeliti Biblija rijec 
od istina (2 Plasljiv 215:). 

12. Taj te ce pomoc mene nauciti to imati velik sporazum o 
sto Biblija inacici je najbolji , sto je vecina tocnost , i sto je 
preko duhovni snaga & Power PC , i sto inacici sporazum sa 
izvorni rukopis taj te nadahnut autorstvo dana Nov Oporuka 
to pisati. 13. Taj te ce popustanje ponuditi mene koristenje moj 
vrijeme in dobar put , i ne to prosipati moj vrijeme na 
Neistinit ili prazan Metodije da biste dobili Zatvori to Bog ( 
ali koji nisu vjerno Biblijski ), i gdje svi oni Metodije 
stvarajuci nijedan ceznuti uvjeti ili trajan duhovni voce. 

14. Taj te ce popustanje pomoc meni u to shvatiti sto uciniti 
traziti in Churchill ili mjesto od moliti se , sto rod od pitanje 
to pitati , i da te ce pomoc mene pronaci onaj koji vjeruje ili 
pastor sa velik duhovni mudrost umjesto lahak ili neistinit 
odgovoriti. 

15. taj te ce nanijeti mene to sjecati se to sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( kao sto je Rumunjski 8), tako da Ja mogu imati 
Internet u mojem srce i imati moj imati sto protiv spreman , 
i biti spreman to popustanje odgovoriti to ostali dana 
uzdanica taj Imam o te. 

16. Taj te ce donijeti ponuditi mene tako da moj posjedovati 
teologija i doktrina to poklapati se tvoj rijec , Biblija i da te 
ce nastaviti to pomoc mene znati kako moj sporazum od 
doktrina moze poboljsati tako da moj posjedovati zivot , stil 
zivota i sporazum nastaviti biti Zatvori to sto koji zelite 
Internet biti za mene. 

17. Taj te ce OpenBSD moj duhovni unutar ( zakljucak ) 
vise i vise , i da gdje svi moj sporazum ili percepcija od te 
nije tocnost , taj te ce pomoc mene nauciti tko Isus Krist 
vjerno je. 

18. Taj te ce popustanje ponuditi mene tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to odijeljen bilo koji neistinit ritualni sto Imam 
zavisnost na , from tvoj jasan pomoc u ucenju in Biblija , 
ako postoje od sto Ja sam sljedece nije od Bog , ili je ugovor 
to sto koji zelite to vas nauciti nas o sljedece te. 19. Taj bilo koji sila od zlo ce ne oduteti bilo koji duhovni 
sporazum sto Imam , ali radije taj JA ce cvrsto drzati znanje 
kako to znati te i ne biti lukav in te dani od duhovni varka. 

20. Taj te ce donijeti duhovni snaga i ponuditi mene tako da 
JA nece biti dio ognjevit Jesen Daleko ili od bilo koji pokret 
sto bi bilo produhovljeno krivotvoren novae vama i u vas 
Svet Rijec 

21. Da ako ima je ista taj Imam ispunjavanja u mojem zivot 
, ili bilo koji put taj Imam ne odgovaranje vama kao JA 
trebaju imati i da je koji se moze sprijeciti mene sa ili 
hodanje sa te , ili vlasnistvo sporazum , taj te ce donijeti oni 
predmet / reakcija / dogadaj leda u moj imati sto protiv , 
tako da JA ce odreci se njima in ime od Isus Krist , i svi od 
njihov efekt i posljedica , i da te ce opet staviti bilo koji 
praznina , sadness ili izgubiti nadu u mojem zivot sa Ono sto 
pruza uzitak dana Gospodar , i da JA bi bilo vise fokusirati 
na znanje to udarac te mimo citanje tvoj rijec , Biblija 

22. Taj te ce OpenBSD moj oci tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to jasno vidjeti i prepoznati ako ima Velik 
Varka o Duhovni tema , kako to shvatiti ovaj fenomen ( ili 
te dogadaj ) from Biblijski perspektiva , i da te ce 
popustanje mene mudrost to znati i tako dalje taj JA htijenje 
naucite kako pomoc moj prijatelj i voljen sam sebe ( 
odnosni ) ne biti dio it. 

23. Taj te ce osigurali da jedanput moj oci jesu OpenBSD i 
moj imati sto protiv shvatiti duhovni izrazajnost od tekuci 
dogadaj uzimanje mjesto u svijetu , taj te ce pripremiti moj 
sree to prihvatiti tvoj istina , i da te ce pomoc mene shvatiti 
kako pronaci hrabrost i snaga preko tvoj Svet Rijec , Biblija. 
In ime od Isus Krist , JA traziti te predmet potvrditi moj zelja biti slozno tvoj htijenje , i Ja sam iskanje tvoj mudrost i 
to imati hatar dana Istina Da Vise podno Stranica 
Kako to imati Vjecan Zivot Mi jesu veseo ako ovaj rub ( od moljenje molba to Bog ) je 
u mogucnosti to pomoci te. Mi shvatiti ovaj mozda nece biti 
najbolji ili vecina djelotvoran prevodenje. Mi shvatiti koji su 
mnogobrojan razlicit putevi od istiskivanje misao i rijec. 
Ukoliko imati sugestija za bolji prevodenje , ili ukoliko ce 
voljeti uzeti malolitrazan iznos od tvoj vrijeme to poslati 
sugestija nama , te htijenje biti pomoc tisuca od ostali narod 
isto tako , koji ce onda citanje oplemenjen prevodenje. Mi 
vise puta imati Nov Oporuka raspoloziv u vas jezik ili in 
jezik koji su rijedak ili star. Ako ste oblicje za Nov Oporuka 
in specifican jezik , ugoditi korespondirati nas. Isto tako , mi 
istanje istinabog i pokusati komunicirati taj katkada , mi 
obaviti ponuda knjiga koji nisu Slobodan i da obaviti trosak 
novae. 

Ali ukoliko ne moci priustiti neki od oni elektronski knjiga , 
mi moze vise puta obaviti izmjena od elektronski knjiga za 
pomoc sa prevodenje ili prevodenje funkcionirati. Nemate 
biti koji se odnosi na zvanje radnik , samo jedan dan 
pravilan osoba tko je zainteresirana za pomoc. Te trebaju 
imati racunalo ili te trebaju imati pristup to racunalo at tvoj 
lokalni knjiznica ili fakulteti ili sveucilista , otada oni obicno 
imati bolji povezivanje to Internet. Mozete isto tako obicno 
utemeljiti tvoj posjedovati osobni SLOBODAN elektronicka 
posta racun odlaskom na mail.yahoo.com Ugoditi uzeti tren pronaci elektronicka posta adresa smjestiti 
na dnu ili kraj od ovaj stranica. Nadamo se te htijenje poslati 
elektronicka posta nama , ako ovaj je od pomoc ili 
hrabrenje. Mi isto tako hrabriti te to kontakt nas zabrinutost 
Elektronski Knjiga koju nudimo koji su sa trosak , i 
Slobodan. 

Mi obaviti imati mnogobrojan knjiga in stran jezik , ali mi 
ne uvijek mjesto njima to primiti elektronski ( preuzimanje 
datoteka ) jer mi jedini izraditi raspoloziv knjiga ili tema 
koji su preko molba. Mi hrabriti te to nastaviti to moliti to 
Bog i to nastaviti nauciti o Njemu mimo citanje novim 
Oporuka. Mi dobrodosli na tvoj pitanje i komentirajte mimo 
elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

CZECH CZECH TCHEK 

Czech Prayer Modlitba Kristian jezuita Kristus az k Buh Jak 
Modlit Buh pocinovat slyset modlitba k ptat Buh darovat 
pomoci mne 

Czech - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Czech Language 

Mluveni az k Buh , clen urcity Stvof itel of clen urcity 
Soubor , clen urcity Hospodin : 

1 . aby tebe chtel bych darovat az k mne clen urcity kuraz az 
k modlit clen urcity majetek aby Nemusim az k modlit 

2. aby tebe chtel bych darovat az k mne clen urcity kuraz az 
k domnivat se tebe a pfijmout jaky tebe potfeba az k jednat 
ma duch , misto mne povysit ja sam vule ( cfl ) nad tvuj. 3. aby tebe chtel bych darovat mne pomoci az k ne dovolit 
ma bat se of clen urcity neznama az k stat se clen urcity 
odpustit , ci clen urcity baze do mne rozchazet se v nazorech 
slouzit you. 

4. aby tebe chtel bych darovat mne pomoci az k videt a az k 
dostat instrukce jak? az k mft clen urcity duchovni sfla 
Nemusim ( docela tvuj slovo clen urcity Bible ) jeden ) do 
clen urcity pfihoda vpfed a b ) do ja sam osobni duchovni 
cesta. 

5. Aby tebe Buh chtel bych darovat mne pomoci az k 
potfeba az k slouzit Tebe vice 6. Aby tebe chtel bych 
pfipomenout komu mne az k rozmlouvat s tebe prayerwhen 
) JA am zmafeny ci do nesnaz , misto trying az k analyzovat 
majetek ja sam ale docela ma lidsky sfla. 

7. Aby tebe chtel bych darovat mne Moudrost a jeden srdce 
nakyp s Biblicky Moudrost tak, ze JA chtel bych slouzit 
tebe vfce efektivnf. 8. Aby tebe chtel bych darovat mne 
jeden porucit az k ucenf tvuj slovo , clen urcity Bible , ( 
Novy zakon Evangelium of Jan ), dale jeden osobni baze 

9. aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne tak, ze J A 
am schopny az k oznameni majetek do clen urcity Bible ( 
tvuj slovo ) kdo Dovedu co se me tyce byt v pomeru k sem 
tam , to postaci pomoci mne dovidat se jaky tebe potfeba 
mne az k zavrazdit ma duch. 

10. Aby tebe chtel bych darovat mne celek bystrost , az k 
dovidat se jak? az k jasne se vyjadf it az k jinf kdo tebe ar , a 
aby JA chtel bych byt schopny az k dostat instrukce jak? az 
k dostat instrukce a vRdRt jak? az k postavit se za tebe a 
tvuj slovo ( clen urcity Bible ) 1 1 . Aby tebe chtel bych nest lid ( ci websites ) do ma duch 
kdo potfeba az k vRdRt tebe , a kdo ar silny do jejich pfesny 
dohoda of tebe ( buh ); a Aby tebe chtel bych nest lid ( ci 
websites ) do ma duch kdo vule byt schopny az k dodat 
mysli mne az k pfesny dostat instrukce jak? az k delit clen 
urcity Bible Pismo svate pravda (2 Bazlivy 215:). 

12. Aby tebe chtel bych pomoci mne az k dostat instrukce az 
k rmt celek dohoda kolem kdo Bible liceni is nejlepe , kdo is 
nejcetnejsi pfesny , a kdo 3sg.prez.od have clen urcity 
nejcetnejsi duchovni sila & mnozstvi , a kdo liceni souhlasi 
jit s duchem casu original rukopis aby tebe dychat clen 
urcity spisovatele of Novy zakon az k psat. 

13. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne az k 
cviceni ma cas do jeden blaho cesta , a rozchazet se v 
nazorech zpustosit ma cas dale Chybny ci hladovy metody 
az k brat blizky az k Buh ( kdyby ne ar ne opravdu Biblicky 
), a kde those metody napsat ne dlouha hlaska cas ci 
{lastingllstalylltrvaly} } duchovni nest ovoce. 

14. Aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne az k 
dovidat se jaky az k hledat do jeden cirkev ci jeden bydliste 
of uctivani , jaky rody of otazky az k ptat se , a aby tebe 
chtel bych pomoci mne az k nalez vef fci ci jeden duchovni s 
celek duchovni moudrost misto bezstarostny ci chybny 
odpovida. 

15. aby tebe chtel bych byt pficinou mne na pametnou az k 
memorovat tvuj slovo clen urcity Bible ( jako takovy Riman 
8), tak, ze Dovedu mit ono do ma srdce a rmt ma mysl 
pfipraveny , a byt hbity az k darovat neurc. clen byt v 
souhlase s jini of clen urcity nadeje aby Mam u sebe tebe. 

16. Aby tebe chtel bych nest pomoci az k mne tak, ze ja sam 
bohoslovi a doktrina az k souhlasit s tvuj slovo , clen urcity Bible a aby tebe chtel bych stale byt pomoci mne vRdRt 
jak? ma dohoda of doktrina pocfnovat byt opravit tak, ze ja 
sam duch lifestyle a dohoda odrocit az k byt blizky k 
jakemu licelu tebe potfeba ono az k byt pro mne. 

17. Aby tebe chtel bych nechraneny ma duchovni jasnozf em 
( konec ) cim dale, tim vice , a aby kde ma dohoda ci 
chapavost of tebe is ne pfesny , aby tebe chtel bych pomoci 
mne az k dostat instrukce kdo Jezuita Kristus opravdu is. 

18. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne tak, ze JA 
chtel bych byt schopny az k oddeleny jakykoliv chybny 
obfad kdo J A mit duvera dale , die tvuj cely doktrina do clen 
urcity Bible , jestli vubec of jaky JA am nasledujici is ne of 
Buh , ci is proti cemu jaky tebe potfeba az k ucit us kolem 
nasledujici tebe. 

19. Aby jakykoliv dohnat of nestesti chtel bych ne odebrat 
jakykoliv duchovni dohoda kdo JA mit , aby ne dosti aby JA 
chtel bych drzet clen urcity znalost ceho jak? az k vRdRt 
tebe a rozchazet se v nazorech byt klamat do tezaury days of 
duchovni klam. 

20. Aby tebe chtel bych nest duchovni sfla a pomoci az k 
mne tak, ze JA vule rozchazet se v nazorech byt cast of 
notablove Klesani Pryc ci of jakykoliv pohyb kdo chtel bych 
byt duchovo falsovat az k tebe a az k tvuj Svaty Slovo 

21. Aby -li tarn is cokoli aby JA mit utahany ma duch , ci 
jakkoli aby JA mit ne dotazovana osoba az k tebe ackoliv 
Sel bych mit a to jest opatfeni mne die jeden nebo druhy 
kraceni s tebe , ci having dohoda , aby tebe chtel bych nest 
those majetek / citlivost pfistroje / pfihoda bek do ma mysl , 
tak, ze JA chtel bych nectit barvu je jmenem koho Jezuita 
Kristus , a celek of jejich dojem a dosah , a aby tebe chtel 
bych dat na dfivejsi misto jakykoliv emptiness , sadness ci beznadejnost do ma duch jit s duchem casu Radost of clen 
urcity Hospodin , a aby J chtel bych byt vice lozisko dale 
ucenost az k doprovazet tebe do cetba tvuj slovo , Bible 

22. Aby tebe chtel bych nechraneny probuh tak, ze J A chtel 
bych byt schopny az k jasne videt a pochopit -li tarn is jeden 
Celek Klam kolem Duchovni namet , jak? az k dovidat se 
tato pfechodny ( ci tezaury pfihoda ) die jeden Biblicky 
perspektiva , a aby tebe chtel bych darovat mne moudrost az 
k vRdRt a tak, ze JA vule dostat instrukce jak? poslouzit 
jidlem ma druh a Amor sam ( pfibuzni ) ne byt cast of it. 

23. Aby tebe chtel bych pojistit aby druhdy probuh ar 
nechraneny a ma mysl dovidat se clen urcity duchovni 
vyznam of beh pfihoda dobyti bydliste do clen urcity svet , 
aby tebe chtel bych chystat se ma srdce az k pfijmout tvuj 
pravda , a aby tebe chtel bych pomoci mne dovidat se jak? 
az k nalez kuraz a sfla docela tvuj Svaty Slovo , clen urcity 
Bible. Jmenem koho Jezuita Kristus , JA tazat se na tezaury 
majetek bifmovat ma porucit az k bjH; doma souhlas tvuj 
vule , a JA am ptani se do tvuj moudrost a az k mit jeden 
laska ke komu clen urcity Pravda Amen Vice v clen urcity Dno of Blok 
Jak? az k mit Nekonecny Duch My ar rad -li tato barevny pruh of modlitba dotaz az k Buh 
is schopny az k pomahat tebe. My dovidat se tato moci ne 
byt clen urcity nejlepe ci nejcetnejsi efektivni desifrovani. 
My dovidat se tamhleten ar mnoho neobvykly cesty of 
interpretace domneni a slova. -li tebe mit jeden navrh do 
jeden lepe desifrovani , ci -li tebe chtel bych do teze mfry az k brat jeden maly cinit of tvuj cas az k poslat navrhy az k us 
, tebe vule byt porce jidla tisic of druhy lid rovnez , kdo vule 
nekdy cist clen urcity opravit desifrovani. My casto mit 
jeden Novy Posledni vule pfistupny do tvuj jazyk ci do 
jazyk aby ar nedovafeny ci davny. -li tebe ar hledet do jeden 
Novy Posledni vule do jeden specificky jazyk , byt pfijemny 
psat az k us. Rovnez , my potfeba az k jiste a namahat az k 
byt ve styku aby nekdy , my cinit nabidka blok aby ar ne 
Drzy a aby cinit cena penize. 

Aby ne -li tebe delostfelectvo pfitok nejaky of those 
elektronicky blok , my pocinovat casto cinit neurc. clen 
burza of elektronicky blok do pomoci s desifrovani ci 
desifrovani prace. Tebe cinit ne mit az k bjH; jeden odborny 
delnik , ale jeden pofadny osoba kdo is obchod do porce 
jidla. Tebe pozadovat mit jeden pocitac ci tebe pozadovat 
mit pfistup az k jeden pocitac v tvuj lokalka knihovna ci 
akademie ci univerzita , od te doby those obvykly mit lepe 
klientela az k clen urcity internovana osoba. Tebe pocinovat 
rovnez obvykly upevnit tvuj drahy osobni DRZY 
elektronicka posta licet do existujici az k mail.yahoo.com 

BjH; pfijemny brat jeden dulezitost az k nalez clen urcity 
elektronicka posta adresovat nalezt v clen urcity dno ci clen 
urcity cfl of tato blok. My nadeje tebe vule poslat 
elektronicka posta az k us , -li tato is of pomoci ci podpora. 
My rovnez dodat mysli tebe az k dotyk us pokud jde o 
Elektronicky Blok aby my nabidka aby ar bez cena , a drzy. My cinit mit mnoho blok do cizi jazyk , aby ne my cinit 
nekdy bydliste je az k dostat electronically ( zavadeni ) 
ponevadz my ale delat pfistupny clen urcity blok ci clen 
urcity namet aby ar clen urcity nejcetnejsi dotaz. My dodat 
mysli tebe az k stale byt modlit az k Buh a az k stale byt dostat instrukce kolem Jemu do cetba Novy zakon. My vftat 
tvuj otazky a poznamky do elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Drogi Bog , Dziekuje 6w ten Nowy Testament 

ma byl zwolniony byle tylko jestesmy able wobec nauczyc 
si§ liczniejszy okolo ty. Prosz§ mi pomoc ludzie 
odpowiedzialny pod katem wykonaniem ten Elektroniczny 
ksiazka rozporzadzalny. 

Prosz§ mi pomoc im zostac wyplacalny praca umocowany , 
i zrobic liczniejszy Elektroniczny ksiazki rozporzadzalny 
Prosz§ mi pomoc im wobec miec wszystko ten zasoby , ten 
pieniadze , ten sila i ten czas 6w oni potrzebowac w klasa 
zostac wyplacalny utrzymywac dzialanie pod k^tem Ty. 
Prosz§ mi pomoc 6w 6w jestescie obowi^zek od ten druzyna 
6w wspolpracownik im u an codzienny podstawa. 

Podobac si§ dawac im ten sila wobec kontynuowac i dawac 
kazdy od im ten duchowy zgoda pod katem ten praca 6w ty 
potrzeba im wobec czynic. Prosz§ mi pomoc kazdy od im 
wobec nie miec strach i wobec zapamietac 6w jestes ten 
Bog ktory odpowiedzi modlitwa i ktory jest w koszt od 
wszystko. JA blagac 6w ty bylby zach^cac im , i 6w ty 
ochraniac im , i ten praca & ministerstwo 6w oni sa^ zaj^ty. 
J A blagac 6w ty bylby ochraniac im z ten Duchowy Sily 
zbrojne albo inny przeszkody 6w kulisy szkoda im albo 
powolny im w dol. Prosz§ mi pomoc podczas JA uzywac 
ten Nowy Testament wobec takze pomyslec od ludzie ktory 
miec wykonane ten wydanie rozporzadzalny , byle tylko JA puszka metalowa modlic si§ za im i tak oni puszka 
metalowa robic w dalszym ciaj>u wspolpracownik 

liczniejszy spoleczeristwo JA blagac 6w ty bylby dawac mi 
pewien milosc od two] Swi^ty Wyraz ( ten Nowy Testament 
), i 6w ty bylby dawac mi duchowy madrosc i orientacja 
wobec znac ty polepszyc i wobec rozumiec ten okres 6w 
jestesmy zyjacy w. Prosz§ mi pomoc wobec znac jak wobec 
zawierac z transakcj^ ten trudnosci 6w JA jestem 
skonfrontowany rezygnowac codziennie. 

Lord Bog , Wspolpracownik mi wobec potrzeba wobec znac 
ty Polepszyc i wobec potrzeba wobec wspolpracownik inny 
Chrzescijanie w mqj powierzchnia i wokolo ten swiat. 
JA blagac 6w ty bylby dawac ten Elektroniczny ksiazka 
druzyna i 6w ktory praca od pajeczyny i 6w ktory 
wspolpracownik im twqj madrosc. JA blagac 6w ty bylby 
wspolpracownik ten indywidualny czlonki od ich rodzina ( i 
mqj rodzina ) wobec nie bye duchowo zwodzil , oprocz 
wobec rozumiec ty i ja wobec potrzeba wobec uznawac i 
nastepowac po ty w na wszelki sposob. i JA zapytac ty 
wobec czynic tych rzeczy na Boga Jezus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Slovenian Slovenian Slovenian - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Slovenian Language 

Slovenian prayer jezuit Kristus molitev Bog kako prositi kako moci 
slisati svoj zaprositi podati ponuditi komu kaj mi pri aparatu imeti se za boga , tvorec od vsemirje , bog : 

1 . to vi hoteti izrociti mi pogum prositi stvari to rabim 
prositi 

2. to vi hoteti izrociti mi pogum v vernik vi ter uvazevati 
kaksen hoces vzdrzati svoj zivljenje , namesto mi 
navdusenje svoj lasten hoteti ( namen ) zgoraj vas. 

3. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj ne pustiti svoj 
grozen od neznano v postati opravicilo , ali osnova navzlic 
ne streci you. 

4. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj zagledati ter 
zvedeti kako imeti bozji zakon cvrstost rabim ( skozi vas 
izraziti z besedami biblija ) a ) zakaj pripetljaj spredaj ter b ) 
zakaj svoj lasten oseben netelesen potovanje. 

5. to vi Bog hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj biti brez 
streci vi vec 

6. to vi hoteti spomniti se mi pogovarjati se vi prayerwhen ) 
jaz sem unicen ali v tezava , namesto tezaven odlociti stvari 
sebi sele skozi svoj cloveski cvrstost. 

7. to vi hoteti izrociti mi modrost ter a srcika poln Biblical 
modrost tako da jaz hoteti zacetni udarec z zogo vi vec 
razpolozljiv. 8. to vi hoteti izrociti mi a zahteva studirati vas izraziti z 
besedami , biblija , ( novi testament evangelij od John ), 
naprej a oseben osnova 

9. to vi hoteti izrociti pomoc mi tako da morem opaziti 
stvari v biblija ( vas izraziti z besedami ) kateri morem 
osebno tikati se cesa , ter to zadostuje pomoc mi razumeti 
kaksen vi biti brez mi uganjati v svoj zivljenje. 

10. to vi hoteti izrociti mi velik bistroumnost , v razumeti 
kako razlagati drugim kdo vi ste , ter to jaz domisljavec 
zmozen zvedeti kako zvedeti ter znanje kako stati pokoncu 
zakaj vi ter vas izraziti z besedami ( biblija ) 

1 1. to vi hoteti privleci narod ( ali websites ) v svoj zivljenje 
kdo biti brez znati vi , ter kdo ste krepek v svoj natancen 
razumeven od vi ( Bog ); ter to vi hoteti privleci narod ( ali 
websites ) v svoj zivljenje kdo hoteti obstati zmozen v 
podzigati mi v natancen zvedeti kako razpreti biblija izraziti 
z besedami od resnica (2 plasljiv 215:). 

12. to vi hoteti pomoc mi zvedeti imeti velik razumeven 
priblizno kateri biblija prevod je najprimernejsi , kateri je 
najvec natancen , ter kateri has najvec netelesen cvrstost & 
sila , ter kateri prevod strinjati se s samorasel rokopis to vi 
vdihniti pisec od novi testament pisati. 

13. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi rabiti svoj cas 
v a dober izuriti za hojo ali jezo po cesti , ter ne v 
razsipavati svoj cas naprej napacen ali puhel metoda 
zadobiti sklepnik v Bog ( ce ze ne ste ne resnicno Biblical ), 
ter kraj oni metoda predelki ne dolg pogoj ali trajen 
netelesen sadje. 

14. to vi hoteti izrociti pomoc mi v razumeti kaksen iskati v 
a cerkvica ali a mesto od castiti , kaksen milosten od 
vprasanje zaprositi , ter to vi hoteti pomoc mi najti vernik ali 
a pastor s velik netelesen modrost namesto neprisiljen ali 
napacen odgovor. 

15. to vi hoteti vzrok mi spomniti se nauciti se na pamet vas 
izraziti z besedami biblija ( kot na primer retoromanski 8), 
tako da morem zivljati to v svoj srcika ter zivljati svoj srce pripravljen , ter obstati radovoljen podati odgovor drugim 
od upanje to imam priblizno vi. 

16. to vi hoteti privleci ponuditi komu kaj mi tako da svoj 
lasten teologija ter nauk ujemati se s vas izraziti z besedami 
, biblija ter to vi hoteti vzdrznost v pomoc mi znanje kako 
svoj razumeven od nauk moci obstati izpopolniti tako da 
svoj lasten zivljenje lifestyle ter razumeven vzdrznost to live 
at warefare with s.o. sklepnik eemu vi biti brez to v obstati 
navzlic. 

17. to vi hoteti plan svoj netelesen vpogled ( sklep ) bolj in 
bolj , ter to kraj svoj razumeven ali zaznavanje od vi ni 
natancen , to vi hoteti pomoc mi zvedeti kdo jezuit Kristus 
resnicno je. 

18. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi tako da jaz 
domisljavec zmozen razstati se poljuben napacen cerkveni 
obredi kateri imam odvisnost naprej , s vas veder 
poucevanje v biblija , ce sploh kateri od kaksen jaz sem 
sledec ni od Bog , ali je nasprotno eemu kaksen hoces uciti 
nas priblizno sledec vi. 

19. to poljuben vojna sila od zlo hoteti ne odvzeti poljuben 
netelesen razumeven kateri imam , sele precej to jaz hoteti 
obdrzati znanost od kako znati vi ter ne v obstati goljufati 
dandanes od netelesen prevara. 

20. to vi hoteti privleci netelesen cvrstost ter ponuditi komu 
kaj mi tako da nocem v obstati del od velika gospoda 
padanje stran ali od poljuben tok kateri domisljavec 
netelesen ponarejen vam na uslugo ter v vas svet izraziti z 
besedami 

21. to ce je nic to imam velja v svoj zivljenje , ali vsekakor 
to imam ne odgovor vam na uslugo kot jaz should zivljati 
ter to je preprecljiv mi s vsak izmed obeh pesacenje z vami , 
ali imetje razumeven , to vi hoteti privleci oni stvari / 
odgovor / pripetljaj prislon v svoj srce , tako da jaz hoteti 
odreci se jih v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , 
ter prav do svoj vrednostni papirji ter posledica , ter to vi 
hoteti nadomestiti poljuben puhlost , sadness ali obup v svoj zivljenje s veselje od bog , ter to jaz domisljavec vec zarisce 
naprej ucenje slediti vi z citanje vas izraziti z besedami , 
biblija 

22. to vi hoteti plan svoj oci tako da jaz domisljavec zmozen 
v jasno zagledati ter pred sodiscem se pismeno obvezati ce 
je a velik prevara priblizno netelesen predmet , kako v 
razumeti to fenomen ( ali od this pripetljaj ) s a Biblical 
perspektiven , ter to vi hoteti izrociti mi modrost znati ter 
tako da bom se ucil kako v pomoc svoj prijateljstvo ter 
ljubezen sam sebe, sebi, se ( zlahta ) ne obstati del od it. 

23. to vi hoteti zavarovati to nekoc svoj oci ste odpirac ter 
svoj srce razumeti bozji zakon pomen od tok pripetljaj 
taking mesto na svetu , to vi hoteti pripraviti se svoj srcika 
vzeti vas resnica , ter to vi hoteti pomoc mi razumeti kako 
najti pogum ter cvrstost skozi vas svet izraziti z besedami , 
biblija. v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , jaz 
prositi od this stvari potrditi svoj zahteva v biti znotraj 
pogodba vas hoteti , ter vprasam zakaj vas modrost ter imeti 
a ljubezen od resnica Amen. vec pravzaprav od stran 
kako imeti vecen zivljenje mi smo vesel ce to zapisati v seznam ( od molitev prosnja v 
Bog ) je zmozen pomagati vi. mi razumeti to maj ne obstati 
najboljsi ali najvec uspesen prevod. mi razumeti to so veliko 
razlicen ways od iztisljiv mnenje ter izraziti z besedami. ce 
vi zivljati a nasvet zakaj a rajsi prevod , ali ce vi hoteti vsec 
biti zavzeti a tesen znesek od vas cas posiljati nasvet v nas , 
bos pomaganje tisoc od drugi narod tudi , kdo hoteti torej 
citanje izpopolniti prevod. mi pogosto zivljati a nova zaveza pri roki v vas jezik ali v jezik to ste redek ali star, ce isces a 
nova zaveza v a poseben jezik , prosim napisati rabiti. tudi , 
mi biti brez v obstati varen ter zaceti v biti obhajan to vcasih 
, mi delati oferirati knjiga to ste ne prost ter to delati strosek 
penez. 

sele ce vi ne morem privosciti si nekaj tega oni elektronski 
knjiga , mi moci pogosto delati mena od elektronski knjiga 
zakaj pomoc s prevod ali prevod opus, vi nikar ne zivljati to 
live at warefare with s.o. a poklicen delavec , sele a reden 
oseba kdo je zavzet v pomaganje. vi should zivljati a 
racunalo ali vi should zivljati postranski v a racunalo v vas 
tukajsnji knjiznica ali visja gimnazija ali univerza , odkar 
oni navadno zivljati rajsi vez v stazist v bolnisnici. vi moci 
tudi navadno ustanoviti vas lasten oseben prost elektronski 
verizna srajca racun z tekoc v mail.yahoo.com 

prosim zalotiti a vaznost za odkriti elektronski verizna srajca 
ogovor poiskati pravzaprav ali prenehati od to stran. mi 
upanje bos poslal elektronski verizna srajca v nas , ce to je 
od pomoc ali encouragement, mi tudi podzigati vi v zveza 
nas zadeven elektronski knjiga to mi oferirati to ste ce ne 
strosek , ter prost. 

mi delati zivljati veliko knjiga v tuji jeziki , sele mi nikar ne 
zmeraj mesto jih sprejeti electronically ( travnato gricevje ) 
zato ker mi sele izdelovanje pri roki knjiga ali predmet to ste 
najvec prosnja. mi podzigati vi v vzdrznost prositi v Bog ter 
v vzdrznost zvedeti priblizno njega z citanje novi testament, 
mi izreci dobrodoslico vas vprasanje ter razloziti z 
elektronski verizna srajca. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& srckan Bog , the same to to nova 
zaveza has been izpusttakodamismo 

zmozen zvedeti vec priblizno vi. prosim pomoc preprosti 
ljudje odgovoren zakaj izdelava to elektronski knjiga pri 
roki. 

prosim pomoc jih premoci opus nagel , ter izdelovanje vec 
elektronski knjiga pri roki prosim pomoc jih imeti vsi 
sredstvo , penez , cvrstost ter cas to oni potreba zato da 
obstati zmozen vzdrzevati ki dela zakaj vi. 
prosim pomoc oni to ste del od skupina to pomoc jih naprej 
vsakdanji osnova. prosim izrociti jih cvrstost v vzdrznost ter 
izrociti vsakteri od jih bozji zakon razumeven zakaj opus to 
vi biti brez jih uganjati. prosim pomoc vsakteri od jih v ne 
zivljati strah ter spomniti se to vi ste Bog kdo odgovor 
molitev ter kdo je v ukaz od vse. 

jaz predlagati da vi hoteti podzigati jih , ter to vi zavarovati 
jih , ter opus & ministrstvo to oni so zaposlen s cim. jaz 
predlagati da vi hoteti zavarovati jih s netelesen vojna sila 
ali drugi zapreka to strjena lava skoda jih ali pocasi vozite 
jih niz. prosim pomoc mi cas jaz raba to nova zaveza v tudi 
pretehtati od preprosti ljudje kdo zivljati narejen to naklada 
pri roki , 

tako da morem prositi za jih ter tudi oni moci vzdrznost v 
pomoc vec narod jaz predlagati da vi hoteti izrociti mi a 
ljubezen od vas svet izraziti z besedami ( novi testament ), 
ter to vi hoteti izrociti mi netelesen modrost ter bistroumnost znati vi rajsi ter v razumeti epoha od cas to mi smo zivljenje 
v. 

prosim pomoc mi znati kako v obravnavati tezek to jaz sem 
soociti s vsak dan. lord Bog , pomoc mi hoteti znanje vi rajsi 
ter hoteti pomoc drugi krscanski v svoj area ter po svetu. 
jaz predlagati da vi hoteti izrociti elektronski knjiga skupina 
ter oni kdo opus naprej tkalec ter oni kdo pomoc jih vas 
modrost. jaz predlagati da vi hoteti pomoc poedinec 
clanstvo od svoj rodbina ( ter svoj rodbina ) v ne obstati 
netelesen goljufati , sele v razumeti vi ter hoteti uvazevati 
ter slediti vi v sleherni izuriti za hojo ali jezo po cesti. ter jaz 
zaprositi vi uganjati od this stvari v imenu ljudstva, 
usmiljenja itd. jezuit , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& llltlhal diyOS , pasalamatan ka atipan ng pawid ito 
bago testamento may been pakawalan pagayon atipan ng 
pawid tayo ay able sa mag-aral laling marami buongpaligid 
ka. masiyahan tumulong ang mga tao may pananagutan 
dahil sa making ito Electronic book makukuha. masiyahan 
tumulong kanila sa maaari able sa gumawa ayuno , at gawin 
laling marami Electronic books makukuha masiyahan 
tumulong kanila sa may lahat ang mapamaraan , ang salapi , 
ang lakas at ang takdaan ng oras atipan ng pawid sila 
mangilangan di iutos sa maaari able sa tago gumawa dahil 
saka. 

masiyahan tumulong those atipan ng pawid ay mahati ng 
ang itambal atipan ng pawid tumulong kanila sa isa pang- 
araw-araw batayan. masiyahan bigyan kanila ang lakas sa 
mapatuloy at bigyan bawa't isa ng kanila ang tangayin pang- 
unawa dahil sa ang gumawa atipan ng pawid ka magkulang kanila sa gumawa. masiyahan tumulong bawa't isa ng kanila 
sa hindi may katakutan at sa gunitain atipan ng pawid ka ay 
ang diyos sino sumagot dasal at sino ay di pagbintangan ng 
lahat ng bagay. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would palakasin ang loob 
kanila , at atipan ng pawid ka ipagsanggalang kanila , at ang 
gumawa & magkalinga atipan ng pawid sila ay kumuha di. 
ako magdasal atipan ng pawid ka would ipagsanggalang 
kanila sa ang tangayin pilitin o iba sagwil atipan ng pawid 
could saktan kanila o slow kanila itumba. 
masiyahan tumulong ako kailan ako gumamit ito bago 
testamento sa din isipin ng ang mga tao sino may made ito 
edisyon makukuha , pagayon atipan ng pawid ako maaari 
magdasal dahil sa kanila at pagayon sila maaari mapatuloy 
sa tumulong laling marami mga tao ako magdasal atipan ng 
pawid ka would bigyan ako a ibigin ng mo banal salita ( ang 
bago testamento ), at atipan ng pawid ka would bigyan ako 
tangayin dunong at discernment sa malaman ka lalong 
mapabuti at sa maintindihan ang tukdok ng takdaan ng oras 
atipan ng pawid tayo ay ikinabubuhay di. 
masiyahan tumulong ako sa malaman paano sa makitungo 
kumuha ang mahirap hindi madali atipan ng pawid ako ay 
confronted kumuha bawa't araw. panginoon diyos , 
tumulong ako sa magkulang sa malaman ka lalong mapabuti 
at sa magkulang sa tumulong iba binyagan di akin malawak 
at sa tabi-tabi ang daigdig. ako magdasal atipan ng pawid ka 
would bigyan ang Electronic book itambal at those sino 
gumawa sa ang website at those sino tumulong kanila mo 
dunong. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would tumulong ang isang 
tao pagkakasapi ng kanila mag-anak ( at akin mag-anak ) sa 
hindi maaari spiritually dayain , datapuwa't sa maintindihan 
ka at sa magkulang sa tanggapin at sundan ka di bawa't 
daan. at ako humingi ka sa gumawa tesis bagay di ang 
pangalanan ng heswita , susugan , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Armas Jumala , Kiittaa te etta nyt kuluva 
Veres Jalkisaados has esittamislupa joten etta me 
aari eteva jotta kuulla enemman jokseenkin te. 

Haluta auttaa ihmiset edesvastuullinen ajaksi ansaitseva nyt 
kuluva Elektroninen kirjanpidollinen saatavana. Haluta 
auttaa heidat jotta olla eteva jotta aikaansaada paastota , ja 
ehtia enemman Elektroninen luettelossa saatavana Haluta 
auttaa heidat jotta hankkia aivan varat , raha , kesto ja aika 
etta he kaivata kotona aste jotta olla eteva jotta elatus 
tyoskentely ajaksi Te. 

Haluta auttaa ne etta aari erita -lta joukkue etta auttaa heidat 
model after by jokapaivainen kivijalka. Haluta kimmoisuus 
heidat kesto jotta jatkaa ja kimmoisuus joka -lta heidat 
henki- ymmartavainen ajaksi aikaansaada etta te haluta 
heidat jotta ajaa. 

Haluta auttaa joka -lta heidat jotta ei hankkia pelata ja jotta 
muistaa etta te aari Jumala joka tottelee nimea hartaushetki 
ja joka on kotona hinta -lta kaikki. I-KIRJAIN pyytaa 
hartaasti etta te edistaa heidat , ja etta te suojata heidat , ja 
aikaansaada & ministerikausi etta he aari varattu kotona. I- 
KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te suojata heidat polveutua 
Henki- Joukko eli toinen este etta haitta heidat eli hitaasti 
heidat heittaa. Haluta auttaa we jahka I-KIRJAIN apu nyt 
kuluva Veres Jalkisaados jotta kin ajatella -lta ihmiset joka 
hankkia kokoonpantu nyt kuluva painos saatavana , joten 
etta I-KIRJAIN kanisteri pyytaa hartaasti ajaksi heidat ja joten he kanisteri jatkaa jotta auttaa enemman ihmiset I- 
KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te kimmoisuus we lempia -lta 
sinun Pyha Sana ( Veres Jalkisaados ), ja etta te kimmoisuus 
we henki- viisaus ja arvostelukyky jotta osata te vedonlyoja 
ja jotta kasittaa aika -lta aika etta me aari asuen kotona. 
Haluta auttaa we jotta osata kuinka jotta antaa avulla 
hankala etta I-KIRJAIN olen asettaa vastakkain avulla joka 
aika. Haltija Jumala , Auttaa we jotta haluta jotta osata te 
Vedonlyoja ja jotta haluta jotta auttaa toinen Kristitty kotona 
minun kohta ja liepeilla maailma. 

I-KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te kimmoisuus Elektroninen 
kirjanpidollinen joukkue ja ne joka aikaansaada model after 
kudos ja ne joka auttaa heidat sinun viisaus. I-KIRJAIN 
pyytaa hartaasti etta te auttaa yksilo jasenmaara -lta heidan 
heimo ( ja minun heimo ) jotta ei olla henkisesti eksyttaa , 
ainoastaan jotta kasittaa te ja jotta haluta jotta hyvaksya ja 
harjoittaa te kotona joka elamantapa. ja I-KIRJAIN anoa te 
jotta ajaa nama tavarat kotona maine -lta Jeesus , 
Vastuunalainen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Raring Gud , Tack sjalv sa pass den har Ny 

Testamente er blitt befriaren sa fakta at vi er 
duglig till lara sig mer omkring du. Behag hjalpamig 
folk ansvarig for tillverkningen den har Elektronisk bok 
tillganglig. Behag hjalpa mig dem till vara kopa duktig verk fort , och 
gora mer Elektronisk bokna tillganglig Behag hjalpa mig 
dem till har alia resurserna , pengarna , den styrka och tiden 
sa pass de behov for att kunde halla arbetande till deras. 
Behag hjalpa mig den har sa pass de/vi/du/ni ar del om 
spannen sa pass hjalp dem pa en daglig basis. Behaga ger 
dem den styrka till fortsatta och ger var av dem den ande 
forstandet for den verk sa pass du vilja dem till gor. Behag 
hjalpa mig var av dem till inte har radsla och till minas sa 
pass du er den Gud vem svar bon och vem er han i lidelse av 
allting. 

JAG be sa pass du skulle uppmuntra dem , och sa pass du 
skydda dem , och den verk & ministaren sa pass de er 
forlovad i. 

JAG be sa pass du skulle skydda dem fran den Ande Pressar 
eller annan hinder sa pass kunde skada dem eller langsam 
dem ned. Behag hjalpa mig nar JAG anvanda den har Ny 
Testamente till ocksa tanka om folk vem har gjord den har 
upplagan tillganglig , sa fakta at JAG kanna be for dem och 
sa de kanna fortsatta till hjalp mer folk JAG be sa pass du 
skulle ge mig en karlek om din Helig Uttrycka ( den Ny 
Testamente ), och sa pass du skulle ge mig ande visdom och 
discernment till veta du battre och till forsta den period av 
tid sa pass vi er levande i. 

Behag hjalpa mig till veta hur till ha att gora med 
svarigheten sa pass JAG er stillt overfor var dag. Var Herre 
och Fralsare Gud , Hjalpa mig till vilja till veta du Battre 
och till vilja till hjalp annan Kristen i min areal och i 
omkrets det varld. JAG be sa pass du skulle ger den 
Elektronisk bok sla sig ihop och den har vem arbeta pa den 
spindelvav och den har vem hjalp dem din visdom. 
JAG be sa pass du skulle hjalp individuellt medlemmen av 
deras familj ( och min familj ) till inte bli spiritually lurat , 
utom till forsta du och mig till vilja till accept och folja du i 
varje vag. och JAG fraga du till gor de har sakerna inne om 
namn av Jesus , Samarbetsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Allerkserest God , Tak for Ian at indevaerende Ny 
Testamente er blevet l0st i den grad at vi er kan hen til laere 
flere omkring jer. Behage hjaelp den folk ansvarlig nemlig 
g0r indevaerende Elektronisk skrift anvendelig. Behage 
hjselp sig at blive k0bedygtig arbejde holdbar , og skabe 
flere Elektronisk b0ger anvendelig Behage hjaslp sig hen til 
nyde en hel ressourcer , den penge , den krasfter og den gang 
at de savn for at vaere i stand til opbevare i orden nemlig Jer. 

Behage hjaelp dem at er noget af den hold at hjaslp sig oven 
pa en hverdags holdepunkt. Behage indr0mme sig den 
krasfter hen til fortsastte og indr0mme hver i sig den appel 
opfattelse nemlig den arbejde at jer savn sig hen til lave. 
Behage hjaslp hver i sig hen til ikke nyde skrask og hen til 
huske at du er den God hvem svar b0n og hvem star for 
arrangementet i alt. 

JEG bed at jer ville give mod sig , og at jer sikre sig , og 
den arbejde & ministerium at de er forlovet i. JEG bed at jer 
ville sikre sig af den Appel Tvinger eller anden hindring at 
kunne afbrask sig eller sen sig nede. 

Behage hjaslp mig hvor JEG hjaslp indevaerende Ny 
Testamente hen til ligeledes hitte pa den folk hvem nyde 
skabt indevaerende oplag anvendelig , i den grad at JEG 
kunne bed nemlig sig hvorfor de kunne fortsaette hen til 
hjaelp flere folk JEG bed at jer ville indr0mme mig en kserlighed til jeres Hellig Ord ( den Ny Testamente ), og at 
jer ville indr0mme mig appel klogskab og discernment hen 
til kende jer bedre og hen til opfatte den periode at vi er 
nulevende i. 

Behage hjselp mig hen til kende hvor hen til omhandle den 
problemer at Jeg er stillet over for hver dag. Lord God , 
Hjselp mig hen til ville gerne kende jer Bedre og hen til ville 
gerne hjselp anden Christians i mig omrade og omkring den 
jord. 

JEG bed at jer ville indr0mme den Elektronisk skrift hold og 
dem hvem arbejde med den website og dem hvem hjselp sig 
jeres klogskab. JEG bed at jer ville hjselp den individ 
medlemmer i deres slsegt ( og mig slsegt ) hen til ikke vsere 
spiritually narrede , men hen til opfatte jer og hen til ville 
gerne optage og komme efter jer i al mulig made, og JEG 
opfordre jer hen til lave disse sager i den bensevne i Jesus , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MojiHTBa k 6ory ,3,oporoii Eor, Bm hto Swjih 
BbinymeHbi oto Gospel hjih stot hobmh testament Taic, 
^rro mm 6yAeM BbiyHHTb 6ojibiiie o Bac. nxracajiyHCTa 
noMorHTe jhoasm OTBercTBeHHbiM ajih /jenaTb 3ry 
3jieKTpoHHyio KHHry HMeiomeiica. Bbi 3HaeTe ohh h bm 
M05KeTe noMOHb hm. no5KajiyiiCTa noMorHTe hm MOHb 
pa6oTaTb 6mctpo, h cjienawre 6onee sneKTpoHHbie khhth 
HMeiomeiica no5KajiyiiCTa noMorHTe hm HMerb Bee pecypcbi, AeHbr, npoHHOCTb h BpeMa Koropbie ohh ajih roro 
^rroGbi MOHb #ep>KaTb pa6oTaTb ajih Bac. ITroKajryHCTa 
noMorHTe tcm oy/ryT nacrbio KOMaH/rbi noMoraeT hm Ha 
e5KeAHeBHoe ocHOBainie. nroKajiyHcra jiawre hm npoHHOCTb 
jxm roro MTo6bi npoAOJDKaTb h ^aBaTb icaawMy H3 hx 
AyxoBHoe BHHKaHne jxm pa6oTbi mto bm xothtc hx 
c^ejiaTb. Ilo5KajiyHCTa noMorHTe icaawMy H3 hx He HMeTb 
crpax h He BcnoMHHaTb mto bm dynere 6oroM OTBenaiOT 
MOJiHTBe h in charge of Bee. if mojuo mto bm o6oaphjih hx, 
h mto bm 3amHmaeTe hx, h pa6crra & MHHHCTepcTBO mto 

OHH BKJUOHeHM BHyTpH. 

if MOJUO MTO BM 3aiHHTHJIH HX OT /TyXOBHMX yCHJIHH HJIH 

Apyrnx npenoH CMorjiH noBpe^HTb hm hjih 3aMeAJnrn> hm 
bhh3. rio5KajryHCTa noMorHTe MHe Kor/ia a Hcnojib3yio stot 
hobmh testament raidce jxm roro mto6m /ryMaTb jnoAen 
AenajiH stot BapnaHT HMeiomeHca, TaK, mto a CMory 
noMOJiHTb jxm hx h no3TOMy hx CMorHTe npoAOJDKaTb 
noMOHb 6ojibHie jnoAen. 

JI Momo mto bm ^ajiH MHe Bjno6jieHHOCTb Baniero 
CBaTeHHiero cnoBa (HoBbina 3aBeT), h mto bm /iaJiH MHe 
/ryxoBHbie npeMy/rpocTb h pacno3HaHHe ajm Toro mto6m 
3HaTb Bac 6onee jryHine h noiurrb nepHO^o BpeMeHH 
kotopom mm 5KHBeM b. ITroKajryHCTa noMorHTe MHe cyMerb 
KaK o6maTbca c 3arpyAHeHHHMH mto a confronted c 
KaayiMM /THeM. JlopA Bor, noMoraeT MHe xoTerb 3HaTb Bac 
6onee jryHHie h xoTeTb noMOHb ^pyniM xpHcraaHicaM b 
Moen o6nacTH h BOicpyr MHpa. 

if Momo mto bm ^ajiH 3jieKTpoHHyio KOMaH/ry h Te KHHrn 
noMoraiOT hm Bania npeMy/rpocTb. if mojuo mto bm 
noMorjiH HH^HBH/ryajibHMM HjieHaM hx ceMbH (h Moen 
ceMbn) /ryxoBHOCT 6biTb o6MaHyTMM, ho noiurrb Bac h 
xoTeTb npHHaTb h nocjie/tOBaTb 3a Bac b KaayiOH /jopore. 
TaK5Ke Aanre HaM komiJiopt h WBejieime b sth BpeMeHa h a cnpaniHBaeM, mto bm ^enaeTe 3th Benin in the name of 
CbfflOK 6ora, jesus christ, aMHm>, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,3,par Bor , EjiaroaapH th to3h to3h Hob 
3aBemaHne has p.p. ot be ocBoSoacaaBaivi TaKa 
to3h Hne CTe cnocoSeH kbm yna ce noBene 
HaoKOJio th. XapecBaM noMaraM onpeaejiHTejieH hjich 
xopa OTroBopeH 3a npHroTBaHe to3h Electronic KHHra 
HaniPieH. 

XapecBaM noMaraM Tax ki>m 6i>Aa cnoco6eH kt>m pa6oTa 
nocra , h npaBa noBene Electronic KHiDKapHHHa HajHrneH 
XapecBaM noMaraM Tax ki>m HMaM nan onpeAeinrrejieH 
HjieH cpe/tCTBO , orrpeaejiHTeneH hjich napn , 
onpeAejiHTeneH hjich ycTOHHHBOCT h onpeAejnrrejieH hjich 
BpeMe to3h Te wyama in pe# ki>m 6i>Aa cnoco6eH ki>m 
/rbp5Ka /TBH5KeHHe 3a Th. XapecBaM noMaraM ot that T03H 
ere nacT Ha onpeAejiHTeneH HjieH Birpar T03H noMaraM Tax 
Ha an BceKH^HeBeH 6a3a. 

XapecBaM ^aBaM Tax onpeAejnrreneH HjieH yctohhhboct 
ki>m npoAtiDKaBaM h /laBaM BceKH Ha Tax onpeAejnrreneH 
HjieH /ryxoBeH cxBamaHe 3a onpeaejiHTejieH nneH pa6oTa 
TO3H th jnmca Tax ki>m npaBa. 

XapecBaM noMaraM BceKH Ha Tax ki>m He HMaM crpax h ki>m 
noMHa T03H th ere onpeAejiHTeneH hjich Bor koh OTroBop 
MOJiHTBa h koh e in m>jTHa Ha bchhko. A3 Mona to3h th yac 
HacbpnaBaM Tax , h to3h th 3aiHHraBaM Tax , h onpeAejiHTeneH hjich pa6oTa & mhhhctcpctbo to3h Te ere 
3am>iDKaBaM in. A3 mojih to3h th yac 3amHTaBaM Tax ot 
onpeAenHTeneH hjich flyxoBeH Quia hjih ^pyr npenKa to3h 
p.t. ot can Bpe^a Tax hjih 6aBeH Tax rono Bi>3BHHieHHe. 
XapecBaM noMaraM me Kora A3 ynoTpe6a to3h Hob 
3aBemaHne kt>m cbhio mhcjih Ha onpeAejnnejieH hjich xopa 
koh HMaM p.t. h p.p. ot make to3h wmsooie HajnmeH , TaKa 
TO3H A3 Mora mojih 3a Tax h TaKa Te Mora npoAtiracaBaM 
kt>m noMaraM noBene xopa A3 mojih to3h th yac /jaBaM me 
a jho6ob Ha your Cbot JfyMa ( onpeAejnrrejieH HjieH Hob 
3aBemaHHe ), h to3h th yac /jaBaM me /ryxoBeH Mt>/rpocT h 
pa3JiHHaBaHe ki>m 3Haa th no-Ao6i>p h ki>m pa36npaM 
onpeAejiHTeneH hjich nepnoA Ha BpeMe to3h HHe ere 5khb 
in. XapecBaM noMaraM me ki>m 3Haa icaic ki>m pa3AaBaM c 
onpeAejiHTeneH hjich MtneH to3h A3 cbm ronpaBaM npeA c 
BceKH Ren. 

JlopA Bor , IloMaraM me kt>m jnmca ki>m 3Haa th no-Ao6i>p 
h ki>m jnmca ki>m noMaraM #pyr Xphcthhhckh in my nnom 
h HaoKono onpeAejiHTeneH hjich cbot. 

A3 MOJiH to3h th yac ^aBaM onpeAejnrrejieH HjieH Electronic 
KHHra Bnpar h ot that koh pa6oTa Ha onpeAejnrrejieH HjieH 
website h ot that koh noMaraM Tax your Mi>/rpocT. A3 mojih 
to3h th y5K noMaraM onpeAejnrreneH HjieH jnmeH hjichctbo 
Ha TexeH ceMencTBO ( h my ceMencTBO ) ki>m He 6i>Aa 
/ryxoBeH H3MaMBaM , ho ki>m pa36npaM th h ki>m jnmca kt>m 
npneMaM h cjie^BaM th in BceKH m>T. h A3 mrraM th ki>m 
npaBa Te3H Hemo in onpeflejnrreneH hjich HMe Ha He3yHT , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Incil bkz. 

have be serbest brrakmak taki biz are guclu -e dogru 
ogrenmek daha hakktnda sen. mutlu etmek yardim etmek 
belgili tanimlik insanlar -den sorumlu icin yapim bu 
elektronik kitap elde edilebilir. mutlu etmek yardim etmek 
onlan -e dogru muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik 
kitap elde edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e 
dogru -si olmak turn belgili tanimlik kaynak , belgili 
tanimlik para , belgili tanimlik giic ve belgili tanimlik zaman 
adl. 

su onlar liizum icin muktedir almak calisma icin sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. su are boliim -in belgili tanimlik 
takim adl. su yardim etmek onlan ustunde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlan belgili tanimlik giic -e dogru 
devam etmek ve vermek her -in onlan belgili tanimlik 
ruhani basiret icin belgili tanimlik i§ adl. 
su sen istemek onlan -e dogru yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlan -e dogru degil -si olmak korkmak ve -e 
dogru ammsamak adl. su sen are belgili tanimlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be icinde fiyat istemek -in her sey. I 
dua etmek adl. su sen -cekti ylireklendirmek onlan , ve adl. 
su sen korumak onlan , ve belgili tanimlik i§ & bakanlik adl. 
su onlar are me§gul icinde. I dua etmek adl. su sen -cekti 
korumak onlan —dan belgili tanimlik ruhani giic ya da diger 
engel adl. 

su -ebil zarar onlan ya da yava§ onlan asagi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu Incil -e dogru da 
diisun belgili tanimlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek icin 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim etmek daha insanlar I dua etmek adl. su sen -cekti vermek 
beni a ask -in senin kutsal kelime ( belgili tammlik incil ), 
ve adl. su sen -cekti vermek beni ruhani akillilik ve 
discernment -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogru 
anlamak belgili tammlik dondiirmemem adl. su biz are canh 
iginde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek 
nasil -e dogru dagitmak ile belgili tammlik muskulat adl. 
su I am kar§i koymak ile her gun. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogru istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogru istemek -e dogru yardim etmek diger Hristiyan 
icinde benim alan ve cevrede belgili tammlik diinya. I dua 
etmek adl. su sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ iistiinde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. su sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogru degil 
var olmak ruhani aldatmak , ama -e dogru anlamak sen ve -e 
dogru istemek -e dogru almak ve izlemek sen icinde her yol. 
ve I sormak sen -e dogru yapmak bunlar e§ya adma Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. su bu Incil bkz. have be serbest 
brrakmak taki biz are gii^lii -e dogru ogrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek belgili tanimlik 
insanlar -den sorumlu icin yapim bu elektronik kitap elde 
edilebilir. mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogru 
muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik kitap elde 
edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogru -si 
olmak turn belgili tanimlik kaynak , belgili tanimlik para , 
belgili tanimlik giic ve belgili tanimlik zaman adl. 
su onlar liizum icin muktedir almak calisma icin sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. su are bolum -in belgili tanimlik 
takim adl. su yardim etmek onlari ustiinde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlari belgili tanimlik giic -e dogru 
devam etmek ve vermek her -in onlari belgili tanimlik 
ruhani basiret icin belgili tanimlik i§ adl. 

su sen istemek onlari -e dogru yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlari -e dogru degil -si olmak korkmak ve -e 
dogru animsamak adl. su sen are belgili tanimlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be icinde fiyat istemek -in her sey. I 
dua etmek adl. su sen -cekti yureklendirmek onlari , ve adl. 
su sen korumak onlari , ve belgili tanimlik i§ & bakanlik adl. 
su onlar are me§gul icinde. I dua etmek adl. su sen -cekti 
korumak onlari —dan belgili tanimlik ruhani giic ya da diger 
engel adl. 

su -ebil zarar onlari ya da yava§ onlan asagi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu incil -e dogru da 
dusun belgili tanimlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek icin 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim 
etmek daha insanlar I dua etmek adl. su sen -cekti vermek 
beni a ask -in senin kutsal kelime ( belgili tanimlik Incil ), 
ve adl. su sen -cekti vermek beni ruhani akillihk ve 
discernment -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogru 
anlamak belgili tanimlik dondurmemem adl. su biz are canh 
icinde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek 
nasil -e dogru dagitmak ile belgili tanimlik muskulat adl. su I am kar§i koymak ile her gun. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogru istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogru istemek -e dogru yardim etmek diger Hristiyan 
icinde benim alan ve cevrede belgili tammlik diinya. I dua 
etmek adl. su sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ iistiinde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. su sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogru degil 
var olmak ruhani aldatmak , ama -e dogru anlamak sen ve -e 
dogru istemek -e dogru almak ve izlemek sen icinde her yol. 
ve I sormak sen -e dogru yapmak bunlar e§ya adina Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Serbia - Servia - Serbian 

Serbia Serbian Servian Prayer Isus Krist Molitva Bog Kako 
Moliti moci cuti moj molitva za pitati davati ponuditi mene 
otkriti duhovni Vodstvo 

Serbia ■ Prayer Requests (praying ) to G od ■ explained in 
Serbian (Servian) Language 

Molitva za Bog ## Kako za Moliti za Bog 
Kako Bog moci cuti moj molitva 
Kako za pitati Bog za davati ponuditi mene 
Kako otkriti duhovni Vodstvo Kako za naci predaja iz urok Raspolozenje 

Kako za zasluga odredeni clan istinit Bog nad Nebo 

Kako otkriti odredeni clan Hriscanin Bog 
Kako za moliti za Bog droz Isus Krist 
JA imati nikada molitva pre nego 
Vazan za Bog 
Bog zeljan ljubavi svaki osoba osoba 

Isus Krist moci pomoc 
Se Bog Biti stalo moj zivot 
Molitva Trazenju 

stvar taj te moc oskudica za uzeti u obzir govorenje za Bog 
okolo Molitva Trazenju kod te , okolo te Govorenje za Bog , odredeni clan Kreator nad odredeni 
clan Svemir , odredeni clan Gospodar : 

1 . taj te davati za mene odredeni clan hrabrost za moliti 
odredeni clan stvar taj JA potreba za moliti 2. taj te davati za 
mene odredeni clan hrabrost za verovati te pa primiti sta te 
oskudica raditi s moj zivot , umjesto mene uznijeti moj 
vlastiti volja ( namera ) iznad vas. 

3. taj te davati mene ponuditi ne career moj bojazan nad 
odredeni clan nepoznat za postati odredeni clan isprika , 
inace odredeni clan osnovica umjesto mene ne za sluziti 
you. 

4. taj te davati mene ponuditi vidjeti pa uciti kako za imati 
odredeni clan duhovni sway JA potreba ( droz tvoj rijec Biblija ) jedan ) umjesto odredeni clan dogadaj ispred pa P ) 
umjesto moj vlastiti crew duhovni putovanje. 

5. Taj te Bog davati mene ponuditi oskudica za sluziti Te 
briny 

6. Taj te podsetiti mene za razgovarati sa te prayerwhen ) JA 
sam frustriran inace u problemima , umjesto tezak za odluka 
stvar ja sam jedini droz moj ljudsko bice sway. 

7. Taj te davati mene Mudrost pa jedan srce ispunjen s 
Biblijski Mudrost tako da JA sluziti te briny delotvorno. 

8. Taj te davati mene jedan zelja za ucenje tvoj rijec , Biblija 
, ( odredeni clan Novi Zavjet Evandelje nad Zahod ), na 
temelju jedan crew osnovica 9. taj te davati pomoc za mene 
tako da JA sam u mogucnosti za obavestenje stvar unutra 
Biblija ( tvoj rijec ) sta JA moci osobno vezati za , pa taj 
volja pomoc mene shvatiti sta te oskudica mene raditi unutra 
moj zivot. 

10. Taj te davati mene velik raspoznavanje , za shvatiti kako 
za objasniti za ostali tko te biti , pa taj JA moci uciti kako 
uciti pa knotkle kako za pristajati uza sto te pa tvoj rijec ( 
Biblija ) 

11. Taj te donijeti narod ( inace websites ) unutra moj zivot 
tko oskudica za knotkle te , pa tko biti jak unutra njihov 
precizan sporazum nad te ( Bog ); pa Taj te donijeti narod ( 
inace websites ) unutra moj zivot tko ce biti u mogucnosti za 
ohrabriti mene za tocno uciti kako za podeliti Biblija rec nad 
istina (2 Timotej 215:). 

12. Taj te pomoc mene uciti za imati velik sporazum okolo 
sta Biblija prikaz 3. lice od TO BE u prezentu najbolji , sta 
3. lice od TO BE u prezentu vecina precizan , pa sta je preko duhovni sway & snaga , pa sta prtkaz sloziti se s odredeni 
clan izvorni rukopis taj te nadahnut odredeni clan autorstvo 
nad odredeni clan Novi Zavjet za pisati. 

13. Taj te davati ponuditi mene za korist moj vrijeme unutra 
jedan dobar put , pa ne za uzaludnost moj vrijeme na 
temelju Neistinit inace prazan metod za dobiti zaglavni 
kamen za Bog ( ipak taj nisu vjerno Biblijski ), pa kuda tim 
metod proizvod nijedan dug rok inace trajan duhovni voce. 

14. Taj te davati pomoc za mene za shvatiti sta za traziti 
unutra jedan crkva inace jedan mjesto nad zasluga , sta rod 
nad sumnja za pitati , pa taj te pomoc mene za naci vernik 
inace jedan parson s velik duhovni mudrost umjesto lak 
inace neistinit odgovor. 

15. taj te uzrok mene za secati se za sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( takav kao Latinluk 8), tako da JA moci imati pik na 
moj srce pa imati moj pamcenje spreman , pa biti spreman 
za davati dobro odgovarati ostali nad odredeni clan nadati se 
taj JA imati okolo te. 

16. Taj te donijeti ponuditi mene tako da moj vlastiti 
teologija pa doktrina za slagati tvoj rijec , Biblija pa taj te 
nastaviti za pomoc mene knotkle kako moj sporazum nad 
doktrina moci poboljsati tako da moj vlastiti zivot , stil 
zivota pa sporazum nastavlja da bude zaglavni kamen za sta 
te oskudica to da bude umjesto mene. 

17. Taj te otvoren moj duhovni uvid ( zakljucak ) sve vise , 
pa taj kuda moj sporazum inace percepcija nad te nije 
precizan , taj te pomoc mene uciti tko Isus Krist vjerno 3. 
lice od TO BE u prezentu. 

18. Taj te davati ponuditi mene tako da JA moci za odvojen 
iko neistinit obredni sta JA imati zavisnost na temelju , iz tvoj jasan poucavanje unutra Biblija , ako postoje nad sta JA 
sam sledece nije nad Bog , inace 3. lice od TO BE u 
prezentu u suprotnosti sa sta te oskudica za poucavati nama 
okolo sledece te. 

19. Taj iko sile nad urok ne oduteti iko duhovni sporazum 
sta JA imati , ipak radije taj JA zadrzati odredeni clan znanje 
nad kako za knotkle te pa ne da bude lukav unutra ovih dan 
nad duhovni varka. 

20. Taj te donijeti duhovni sway pa ponuditi mene tako da 
JA volja ne da bude dio nad odredeni clan Velik Koji pada 
Daleko inace nad iko pokret sta postojati produhovljeno 
krivotvoriti za te pa za tvoj Svet Rijec 

21. Taj da onde 3. lice od TO BE u prezentu bilo sto taj J A 
imati ispunjavanja unutra moj zivot , inace iko put taj JA ne 
imate odgovaranje za te ace JA treba imati pa taj 3. lice od 
TO BE u prezentu sprjecavanje mene iz oba hodanje s te , 
inace imajuci sporazum , taj te donijeti tim stvar / odgovor / 
dogadaj leda u moj pamcenje , tako da JA odreci se njima u 
ime Isus Krist , pa svi nad njihov vrijednosni papiri pa 
posledica , pa taj te opet staviti iko praznina , sadness inace 
ocajavati unutra moj zivot s odredeni clan Radost nad 
odredeni clan Gospodar , pa taj JA postojati briny 
usredotocen na temelju znanje za sledii te kod citanje tvoj 
rijec , odredeni clan Biblija 

22. Taj te otvoren moj oci tako da JA moci za jasno vidjeti 
pa prepoznati da onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan 
Velik Varka okolo Duhovni tema , kako za shvatiti danasji 
fenomen ( inace ovih dogadaj ) iz jedan Biblijski 
perspektiva , pa taj te davati mene mudrost za knotkle i tako 
taj JA volja uciti kako za pomoc moj prijatelj pa voljen sam 
sebe ( rodbina ) ne postojati dio nad it. 23. Taj te osigurati taj jednom moj oci biti otvoreni pa moj 
pamcenje shvatiti odredeni clan duhovni izrazajnost nad 
trenutni zbivanja uzimanje mjesto unutra odredeni clan svet 
, taj te pripremiti moj srce prihvatiti tvoj istina , pa taj te 
pomoc mene shvatiti kako za naci hrabrost pa sway droz 
tvoj Svet Rijec , Biblija. U ime Isus Krist , JA traziti ovih 
stvar potvrdujuci moj zelja da bude slozno tvoj volja , pa JA 
sam iskanje tvoj mudrost pa za imati jedan ljubav nad 
odredeni clan Istina Da Briny podno Stranica 
Kako za imati Vjecan Zivot Nama biti dearth da danasji foil ( nad molitva trazenju za 
Bog ) 3. lice od TO BE u prezentu u mogucnosti za pomoci 
te. Nama shvatiti danasji ne moze biti odredeni clan najbolji 
inace vecina delotvoran prevod. Nama shvatiti taj onde biti 
mnogobrojan razlicit putevi nad izraziv misao pa reci. Da te 
imati jedan sugestija umjesto jedan bolji prevod , inace da te 
slican za uzeti jedan malen kolicina nad tvoj vrijeme za 
poslati sugestija nama , te ce biti pomaganje hiljadu nad 
ostali narod isto , tko volja onda citanje odredeni clan 
poboljsan prevod. Nama cesto imati jedan Novi Zavjet 
raspoloziv unutra tvoj jezik inace unutra jezik taj biti redak 
inace star. 

Da te biti handsome umjesto jedan Novi Zavjet unutra jedan 
specifican jezik , ugoditi pisati nama. Isto , nama oskudica 
da bude siguran pa probati za komunicirati taj katkada , 
nama ciniti ponuda knjiga taj nisu Slobodan pa taj ciniti 
kostati novae. Ipak da te ne moci priustiti neki od tim 
elektronicki knjiga , nama moci cesto ciniti dobro razmena nad elektronicki knjiga umjesto pomoc s prevod inace 
prevod posao. Te ne morati postojati jedan strucan radnik , jedini jedan 
pravilan osoba tko 3. lice od TO BE u prezentu zainteresiran 
za pomaganje. Te treba imati jedan racunar inace te treba 
imati pristup za jedan racunar kod tvoj mestanin biblioteka 
inace univerzitet inace univerzitet , otada tim obicno imati 
bolji spoj za odredeni clan Internet. Te moci isto obicno 
utemeljiti tvoj vlastiti crew SLOBODAN elektronski posta 
racun kod lijeganje mail.yahoo.com 

Ugoditi uzeti maloprije otkriti odredeni clan elektronski 
posta adresa smjesten podno inace odredeni clan kraj nad 
danasji stranica. Nama nadati se te volja poslati elektronski 
posta nama , da danasji 3. lice od TO BE u prezentu nad 
pomoc inace hrabrenje. Nama isto ohrahriti te za dodir nama 
u vezi sa Elektronicki Knjiga taj nama ponuda taj biti van 
kostati , pa Slobodan. Nama ciniti imati mnogobrojan knjiga unutra stran jezik , 
ipak nama ne uvijek mjesto njima za primiti elektronski ( 
skidati podatke ) zato nama jedini napraviti raspoloziv 
odredeni clan knjiga inace odredeni clan tema taj biti preko 
zatrazen. Nama ohrabriti te za nastaviti za moliti za Bog pa 
za nastaviti uciti okolo Njemu kod citanje odredeni clan 
Novi Zavjet. Nama dobrodosao tvoj sumnja pa primedba 
kod elektronski posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Draga Dumnezeu , Multumesc that this Nou Testament 

has been released so that noi sintem capabil la spre learn 
mai mult despre tu. 

Te rog ajuta-ma oamenii responsible pentru making this 
Electronic carte folositor. Te rog ajuta-ma pe ei la spre a fi 
capabil la spre work rapid , §i a face mai mult Electronic 
carte folositor Te rog ajuta-ma pe ei la spre have tot art.hot. 
resources , art.hot. bani , art.hot. strength §i art.hot. timp that 
ei nevoie inauntru ordine la spre a fi capabil la spre a pastra 
working pentru Tu. 

Te rog ajuta-ma aceia that esti part de la team that ajutor pe 
ei on un fiecare basis. A face pe plac la a da pe ei art.hot. 
strength la spre a continua §i a da each de pe ei art.hot. spirit 
understanding pentru art.hot. work that tu nevoie pe ei la 
spre a face. 

Te rog ajuta-ma each de pe ei la spre nu have fear sj la spre 
a-§i aminti that tu esti art.hot. Dumnezeu cine answers 
prayer §i cine este el inauntru acuzatie de tot. I pray that tu 
trec.de la will encourage pe ei , §i that tu a proteja pe ei , §i 
art.hot. work & ministru that ei sint ocupat inauntru. I pray 
that tu trec.de la will a proteja pe ei de la art.hot. Spirit 
Forces sau alt obstacles that a putut harm pe ei sau lent pe ei 
jos. 

Te rog ajuta-ma cind I folos this Nou Testament la spre de 
asemenea think de la oameni cine have made this a redacta 
folositor so that I a putea pray pentru pe ei §i so ei a putea a continua la spre ajutor mai mult oameni I pray that tu trec.de 
la will da-mi o dragoste de al tau Holy Cuvint ( art.hot. Nou 
Testament ), §i that tu trec.de la will acorda-mi spirit 
wisdom §i discernment la spre know tu better §i la spre 
understand art.hot. perioada de timp that noi sintem viu 
inauntru. 

Te rog ajuta-ma la spre know cum la spre deal cu art.hot. 
difficulties that I sint confronted cu fiecare zi. Lord 
Dumnezeu , Ajuta-ma help la spre nevoie la spre know tu 
Better §i la spre nevoie la spre ajutor alt Crestin inauntru 
meu arie §i around art.hot. lume. I pray that tu trec.de la will 
a da art.hot. 

Electronic carte team §i aceia cine work pe website §i aceia 
cine ajutor pe ei al tau wisdom. I pray that tu trec.de la will 
ajutor art.hot. individual members de lor familie ( §i meu 
familie ) la spre nu a fi spiritually deceived , numai la spre 
understand tu §i eu la spre nevoie la spre accent §i a urma tu 
inauntru fiecare way. §i I a intreba tu la spre a face acestia 
things in nume de Jesus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Russian - Russe - Russie 

Russian Prayer Requests - MojIHTBa K 

6ora KaK noMOJiHTb k 

6ora KaK 6or McraceT ycjibmiaTb MoeMy 

MOJiHTBe KaK cnpocHTb, mto 6or Ran noMomb k MHe 

KaK HaiiTH jryxoBHoe naBejieime 

KaK Hairra deliverance ot 3Jieiniiero 

jryxoB KaK noicjiOHHTbca noncTHHe 6or 

paa KaK Hairra xpHcraaHCKoe 

6ora KaK noMOJiHTb k 6ory no 

jesus christ a mncoiTia He MOJinna nepeA 

BaacHbiM k Bino6jieHHOCTaM 6ora 

6ora Ka5KAoe HHAHBH/ryajibHoe 

jesus, kotop nepcoHbi christ McraceT noMOHb 

AenaeT BHHMaTenbHOCTb 6ora o mohx Bemax 

3anpOCOB MOJiHTBe 

5KH3HH bm MorjiH xoTeTb jjjui paccMOTpeHiui noroBopHTb K 
6ory o 3anpocax mojihtbc 
BaMH, o mc roBopam k 6ory, co3/jaTejib BcejieHHoro, jiop/j: 
1. bbi /jajiii 6bi k MHe CMejiocTii noiviojiHTfc Benin a /jjih 

TWO HT06bI nOMOJIHTfc 

2. Bbi JjaJIH 6bl K MHe CMejIOCTH BepHTb BaM H npHHHMaTb 

bm xoTHTe CAejiaTb c Moeii >KH3Hbio, BMecTO MeHa exalting 
moh bojih (HaMepne) Han tbohm. 

3. bm jiaJiH 6m MHe noMomb jxm toto mtoGm He 
npenaTCTBOBaTb mohm crpaxaM HencBecTHa craTb 

OTrOBOpKaMH, HJIH OCHOBa JiflU MeHa, KOTOp Hy5KHO He 

cjry5KHTb bm. 4. bm jjajiH 6m MHe noMomb jxm roro mtoGm yBjmeTb h BbiyHHTb KaK HMeTb /ryxoBHyio npoHHOCTb a 
(nepe3 Banie cjiobo 6h6jihh) a) /via cnynaeB Bnepea h 6) 
jxm Moero co6cTBeHHoro jnmHoro /ryxoBHoro 
nyTeniecTBHH. 

5. ^to bm 6or /jajiH MHe noMomb jxm toto hto6m xoTeTb 
cny5KHTb bm 6onbnie 

6. ^to bm remind, mto a pa3roBapHBan c BaMH (prayer)when 
a ce6a paccrpobre hjih b 3aTpy/nieHHH, bmccto m>rraTbca 
pa3peniHTb Benin TOJibKO nepe3 mok> jno/tCKyio npoHHOCTb. 

7. ^to bm Aajin MHe npeMy/rpocTb n cep/me 3anojiHnjio c 
6n6jiencKon npeMy/rpocTbio Taic HOI1 a cjryjKHji 6m bm 

3(J)(J)eKTHBHO. 

8. ^to bm /lajin MHe 5KenaHne royHHTb Banie cjiobo, 
6h6jihk>, (HoBbina 3aBeT Gospel John), on a personal basis, 

9. bm flaJin 6m noMonjH k MHe TaK, mto a 6y/ry 3aMeTHTb 
Benin b 6h6jihh (BameM cnoBe) a Mory jihhho OTHecra k, h 
KOTopoH noM05KeT MHe noHaTb bm xoTHTe MeHa c^ejiaTb b 

MOeH 5KH3HH. 

10. ^to bm ^ajiH MHe 6ojibmoe pacno3HaHne, jxm roro 
MTo6bi noHaTb KaK o6i>acHHTb k ^pyrHM KOTopbie bm, h mto 
a Mor BbiyHHTb KaK BbiyHHTb h cyMeTb KaK croaTb BBepx 
AJia Bac h Bamero cnoBa (6h6jihh) 

1 1 . ^to bm npHHecjiH jnoAen (hjih websites) b Moen 5kh3hh 

XOTaT 3HaTb BaC, H KOTOpbie CHJIbHM B HX TOHHOM 

BHHKaHHH Bac (6or); h to bm npHHecjiH 6m jhoach (hjih 
websites) b Moen 5kh3hh dyjier o6o/rpnTb MeHa tohho 
BbiyHHTb KaK pa3AejiHTb 6h6jihk> cjiobo npaB^M (2 timothy 
2:15). 12. ^to Bbi noMorjiH MHe BbiyHHTb HMeTb 6onbnioe 
BHHKaHne o KOTopbiH BapnaHT 6h6jihh caMbie jryHiirae, 

KOTOpblH CaMblH TOHHblH, H KOTOpblH HMeeT CaMbK 

AyxoBHbie npoHHOCTb & cnny, h KOTopaa BapnaHT 
cornaniaeTca c nepBOHanajibHO pyKonncaMH mto bm 
BOOAynieBHjiH aBTopbi HoBbina 3aBeT HanncaTb. 

13. ^to bm /jajiH noMomb k MHe jxm Hcnojib30BaHHH Moero 
BpeMeHH b xopomeH Aopore, h jxm Toro mtoGm He 

paCTOHHTejIbCTBOBaTb MOe BpeMfl Ha JITOKHblX hjih nycTbix 

MeTO^ax nonyHHTb closer to 6or (ho to He 6y;nyre 
noHCTHHe 6H6neHCK), h rae Te MeTO^bi He npoH3BO/iaT 

HHKaKOH AOJirOCpOHHblH HJIH lasting /TyXOBHblH 

njiOAOOBom. 

14. ^to bm ^ajiH noMomb k MHe noHHTb look for b nepicoB 

HJIH MeCTe nOKJIOHeHHa, HTO BH/Tbl BOnpOCOB, KOTOp Hy5KH0 

cnpocHTb, h mto bm noMorjiH MHe HaHTH Bepyioiinix HJIH 
pastor c 6ojibmoH /ryxoBHOH npeMy/rpocTbio bmccto jiencnx 

HJIH JI05KHbIX OTBeTOB. 

15. Bbi npHHHHHJIH 6bl MeHH BCnOMHHTb /TJIH TOrO MT06bI 

3anoMHHTb Bame cjiobo 6h6jihh (such as Romans 8), Taic, 
mto a CMory HMeTb ero b MoeM cep/rne n HMeTb moh pa3yM 
6biTb noAroTOBjieHHbiM, n totobo #aTb otbct k /ipyroMy H3 
ynoBaHna KOTopoe a HMeio o Bac. 

16. ^to bm npHHecjin noMonjb k MHe Taic HOI1 moh 
co6cTBeHHbie Teojioraa n ^OKTpnHbi jxm roro mto6h 
coraacHTbca c BamnM cjiobom, 6n6jinen n mto bm 
npoAOJDKajincb noMOHb MHe cyvieTb KaK Moe BHHKaHne 

AOKTpHHbl M05KH0 yjiyHHIHTb TaK, MTO MOH co6cTBeHHbie 

5KH3Hb, lifestyle h noHHMaTb 6y/ryT npoAOJDKaTbca 6biTb 
closer to Bbi xothtc hx 6biTb jxm mean. 17. ^TO Bbl paCKpblJIH MOK) flyXOBHyK) npOHHIjaTejIbHOCTb 

(3atcjiK)HeHHJi) 6onbnie h 6onbnie, h mto rae moh BHHKainie 

HJIH BOCIipHHaTHe BaC He TOHHbl, MTO Bbl nOMOrjIH MHe 

BbiyHHTb jesus christ noncTHHe. 

18. ^to Bbi /jajiH noMomb k MHe Taic HOI1 a Mor 6m 
OT/iejiHTb ino6bie jiroKHbie pHTyanbi a 3aBHcen Ha, ot Baiirax 
acHbix npenoAaBaTenbCTB b 6h6jihh, ecnn jno6oe H3, to a 
following He 6ora, hjih npoTHBonoji05KHbi k bm xothtc jxm 
Toro MTo6bi HayHHTb HaM - o cneAOBaTb 3a BaMH. 

19. ^to jno6bie ycHjiHH 3na take away HHCKOJibKO /ryxoBHoe 

BHHKaHHe a HMeiO, HO AOBOJIbHO mto a coxpaHHji 3HaHHe 

KaK 3HaTb rac h 6biTb o6MaHyTbiM BHyrpH these days 
/ryxoBHoro o6MaHa. 

20. ^to bm npHHecjiH /ryxoBHyio npoHHOCTb h noMorjin k 
MHe TaK HOI! a He oy/ry nacTbio 6ojibiiiOH nanaTb nponb 
hjih jno6oro ABiDKeHHa 6bijio 6bi /ryxoBHOCT counterfeit k 
BaM h k BameMy CBaTeraiieMy cnoBy. 

21. To ecnn MTO-Hn6bmb, to a ^ejiaji b Moen 5kh3hh, hjih 
jno6aa ^opora mto a He OTBenaji k BaM no Mepe roro icaic a 
AOjraceH HMeTb h to npeAOTBpamaeT MeHa ot hjih ryjiaTb c 

BaMH, HJIH HMeTb nOHHMaTb, MTO Bbl npHHecjiH Te 

things/responses/events back into moh pa3yM, TaK HOI1 a 
OTpenbjica 6bi ot hx in the name of jesus christ, h Bee H3 hx 

BJIHaHHH H nOCJieACTBHH, H MTO Bbl 3aMeHHJIH jno6bie 

emptiness, TOCKjiHBOCTb hjih despair b Moen 5kh3hh c 
yTexon jiopaa, h mto a 6ojibme 6mji c<J)OKyciipoBaH Ha 
yHHTb nocjie/tOBaTb 3a BaMH nyreM nnraTb rame cjiobo, 
6n6jiHa. 

22. ^to bm pacKpbijiH moh rjia3a TaK HOI! a Mor 6m acHO 
yBH/ieTb h y3HaTb ecjin 6y#eT 6ojibiiiOH o6MaH o /ryxoBHbix 
TeMax, to KaK noHaTb 3to aBjieHne (hjih 3th cjiynan) ot 6H6neiiCKOH nepcneKTHBM, h mto bm mmvi MHe 
npeMy/rpocrb ajih roro hto6m 3HaTb h TaK HQTI a Bbiyny 

KaK nOMOHb MOHM ^py3b3M H nOJIK)6HJI OAHH 

(poACTBeHHHKH) ajih roro MTo6bi He 6biTb HacTbio ee. 

23 ^to bm o6ecneHHjiH mto pa3 moh raa3a pacicpbiHbi h moh 
pa3yM noHHMaeT /ryxoBHoe 3HaneHHe TeKymne co6mthji 
npHHHMaa Mecro b Mnpe, mto bm ikwotobhjih Moe cep/me 
jxm roro MTo6bi npn3HaBaTb Bamy npaB/ry, h mto bm 
noMorjiH MHe noroiTb KaK Hairra CMenocTb h npoHHOCTb 
nepe3 Bame CBaTeraiiee cjiobo, 6h6jihio. In the name of 
jesus christ, a nponry 3th Benin no/rrBepjK/iaa Moe jKejiamie 
6biTb b cooTBeTCTBHH BaiiieH BOJien, h % nponry Bama 
npeMy/rpocTb h HMeTb Bjno6jieHHOCTb npaB/rbi, AMHHb. Bojibme Ha pps CTpaHHHbi 

KaK HMeTb BeHHaaa }KH3Hb Mbl paHOCTHM eCJIH 3TOT CnHCOK (3anpOCOB MOJIHTBe K 

6ory) M05KeT noMOHb BaM. Mbi noHHMaeM 3to He mtokct 
6biTb caMMH jryHiHHH hjih caMMH 3(J)(J)eKTHBHMH nepeBOA. 
Mbi noHHMaeM mto 6y/ryT MHoro no-pa3HOMy ^opor 
BbipaacaTb mmcjih h cnoBa. Ecjih bm HMeeTe npe/ijicwKeHHe 
jxm 6onee jryHiiiero nepeBOAa, hjih ecjin bm xotcji 6mjih 6m 
npHHHTb Manoe KOJiHHecTBO Baniero BpeMeHH nocnaTb 
npeAJi05KeHHa k HaM, to bm oy^eTe noMoraTb TbicjpiaM 
moAax TaioKe, KOTopbie nocne 3Toro npoHHraiOT 
yjryHmeHHMH nepeBO^. Mbi nacTO HMeeM hobmh testament 
HMeiomHHca b BanieM jbmkc hjih b a3bncax pe/pco hjih 
CTapo. Ecjih bm cmotphtc jxm HOBoro testament b 
cneijHiJiHHecKH a3bnce, to nwKajryHCTa HannniHTe k HaM. Taioice, mm xothm 6biTb yBepeHbi h nbiraeMca CB33MBaTb to 
HHor/ia, mm npe^JiaraeM KHHrn KOTopbie He cbo6oaho h 

KOTOpbie CTOHT ReHbT. Ho eCJIH Bbl He M05KeTe n03BOJIHTb 
HeKOTOpbie H3 Tex 3JieKTpOHHbIX KHHr, TO Mbl M05KCM MaCTO 

ZienaTb o6mch 3jieKrpoHHbix KHHr ajih noMOiini c 
nepeBO^OM hjih pa6oTOH nepeBO^a. Bbi He aojdkhm 6biTb 
npoiJieccHOHajibHbiM pa6oTHHKOM, TOJibKO peryjiapHO 
nepcoHa KOTopaa 3aHHTepecoBaHa b noMoraTb. 

Bbl AOJDKHbl HMeTb KOMnblOTep HJIH Bbl ^OJDKHbl HMeTb 

AOCTyn k KOMnbiOTepy Ha Banrax mccthmx apxHBe hjih 
KOJiJie5Ke hjih yHHBepcHTeTe, b Bimy Toro mto Te oGhhho 
HMeiOT 6ojiee jryHiirae coe/niHeHiui k HHTepHeTy. 

Bbi M05KeTe TaK5Ke oGhhho ycTaHaBjiHBaTb Bam 
co6cTBeHHbiH jnpiHbiH CBOBO^HO yner ajieiopoHHaaa 
noHTa nyTeM h^th k mail.yahoo.com no5KajryHCTa 
npHHHMaeTe momcht ajih Toro hto6m cnnraTb a/ipec nocjie 
Toro KaK 3jieKTpoHHaaa noHTa Bbi pacnojKraceHM Ha /me 

HJIH KOHHe 3T0H CTpaHHHM. 

Mbi HaneeMca bm nonuieT ajieKipoHHaaa noHTa k HaM, ecjin 
3to noMomn hjih noompeHiui. Mm Taioice 060/nxaeM Bac 

CB33aTbCa MM OTHOCHTejIbHO SJieKTpOHHMX KHHr MM 

npe^JiaraeM TOMy 6e3 ijeHM, h cbo6oaho, kotop mm HMeeM 

MHOrO KHHr B HHOCTpaHHMX 33MKaX, HO MM BCeTflfl He 

ycTaHaBjiHBaeM hx ajih Toro mto6m nojryHHTb 3jieKipoHHO 
(download) noTOMy mto mm TOJibKO ^eJiaeM HMeiomeca 
KHHrn hjih TeMM KOTopbie cnpaniHBaTb. Mbi o6oApaeM Bac 
npoAOJDKaTb noMOJiHTb k 6ory h npoAOJDKHTb BbiyHHTb o 
eM nyTeM nnraTb HoBbina 3aBeT. Mbi npHBeTCTByeM Baimi 
BonpocM h KOMMeHTapHH ajieKipoHHaaa noHTa. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARABIC -LANGUEARABE 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

l(_£»l ljjt_l i 

IJjd* ^I^jcjoI ^iXs I j ^!jj JjlAJ* tjXs It^fd mj^j^ 5 ' J j i lP i<JJ» i J\^ i^jm° i Ji>aJio J Jf>L>"jj<-! £j 4J dkjs*. 

jljo l(>^ l^L^U^JJ ^-V 

l<J£jt_ilili I Jc^_£ L?f"^j I j igO^JP? 'j M^>* ft>l 'tis lo*-*! 

I Jjrl* ^jJ^JCJ^ ^ j^l l(jA^J^ oil £oJ 2^ J Jj— *^J Il£i><=I 
I JjIl>" '<-!\? j ££.<-L$' fO °^° I JU^e I Jj>Cj|^o 4 ^CJ^ l^uCjJa^ I j 

I^j l<J<J> I j liljCJ C^-ia^j^ £l_J Jd! i4Jj»0 IJfJJiJjS (IJ^oJ 'J^A,^) 
IlJ^J J— ay jIJljCJJo Ijjfa/o 'J 1 ^ l£(j?<J* M^°L 

I Ji^_£ Cjjl^o I jj_^ ii!J ^jf. I JJjjJ I J<J> l^^U,? ^JL^ I J 

I^j I J<J> Jlilf I j L$jJ£„ J lUljb l^jCjsl (j^I^Jcj^) Jl L^C^S- 

^.1 ^Ja^ jl I Jj»C^O j|JcJjTl£0 L-q_£ oio I JjjICj 4 jlJaJlJ f>t>^ I j 
lU^J oio I Jlji^l* U)^ Ijjy l£i>"j£. ' '?L£ j Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has 
been released so that we are able to learn more about 
you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. You know who they are and 
you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make 
more Electronic books available 

Please help them to have all the resources, the 
money, the strength and the time that they need in 
order to be able to keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help 
them on an everyday basis. Please give them the 
strength to continue and give each of them the spiritual 
understanding for the work that you want them to do. Please help each of them to not have fear and to 

remember 

that you are the God who answers prayer and who is 

in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you 
protect them, and the work & ministry that they are 
engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them or 
slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to 
also think of the people who have made this edition 
available, so that I can pray for them and so they can 
continue to help more people. 

I pray that you would give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me 
spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living 
in. 

Please help me to know how to deal with the 
difficulties that I am confronted with every day. Lord 
God, Help me to want to know you Better and to want 
to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team 
and those who help them your wisdom. God, help me 
to understand you better. Please help my family to 
understand you better also. 

I pray that you would help the individual members of 
their family (and my family) to not be spiritually 
deceived, but to understand you and to want to accept 
and follow you in every way. 

Also give us comfort and guidance in these times and I 
ask you to do these things in the name of Jesus , 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

BOOKS which may be of Interest to you, the Reader 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Note: These Books listed below may be available at No 
cost, - in PDF - and Entirely FREE at: 

http://www.archive.org rtextl 

or at 

http://books.google.com 

or - for those in Europe - at 
http ://gallica.bnf .fr 

or for FRENCH at 
http://books.google.fr/books We encourage you to find out, and to keep separate copies 
on separate drives, in case your own computer should have 
occasional problems. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

A FEW BOOKS for NEW CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& King James Version - The best and ideal would be the 
text of the 1611, [referring to the 66 books of the Old and 
New Testaments] as produced by the original 
translators. Geneva Bible - Version of the Old Testament and New 
Testament produced starting around 1560. Produced 
with the help of T (Beza)., who also produced an 
accurate LATIN version of the New Testament, based on 
the Textus Receptus. 

The Geneva Bible (several Editions of it) are available - 
as of this writing at www.archive.org in PDF 

Bible of Jay Green - Jay Green was the Translator for 
the Trinitarian Bible Society. His work is based on the 
Ancient Koine Greek Text (Textus Receptus) from 
which he translated directly. His work encompasses both 
Hebrew as well as Koine Greek (The Greek spoken at 
the time of Jesus Christ). 

The Translation of the New Testament [of Jay Green] 
can be found online in PDF for Free R-La grande charte d'Angleterre ; ouvrage precede d'un 
Precis - This is simply the MAGNA CHARTA, which 
recognizes liberty for everyone. 

Gallagher, Mason - Was the Apostle Peter ever at Rome 

Cannon of the Old Testament and the New Testament 
or Why the Bible is Complete without the Apocrypha and 
unwritten Traditions by Professor Archibald Alexander 
Princeton Theological Seminary 

1851 - Presbyterian Board of Publications, [available online 
Free ] 

Historical Evidences of the Truth of the Scripture Records 
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOUBTS AND 
DISCOVERIES OF MODERN TIMES, by George 
Rawlinson - Lectures Delivered at Oxford University 
[available online Free ] 

The Apostolicity of Trinitarianism - by George Stanley 
Faber - 1 832 - 3 Vol / 3 Tomes [available online Free ] 

The image- worship of the Church of Rome : proved to be 

contrary to Holy Scripture and the faith and discipline of the 

primitive church ; and to involve contradictory and 

irreconcilable doctrines within the Church of Rome itself 

(1847) 

by James Endell Tyler, 1789-1851 Calvin defended : a memoir of the life, character, and 
principles of John Calvin (1909) by Smyth, Thomas, 1808- 
1873 ; Publish: Philadelphia : Presbyterian Board of 
Publication, [available online Free ] The Supreme Godhead of Christ, the Corner-stone of 
Christianity by W. Gordon - 1855 [available online Free ] A history of the work of redemption containing the outlines 

of a body of divinity ... 

Author: Edwards, Jonathan, 1703-1758. 

Publication Info: Philadelphia,: Presbyterian board of 

publication, [available online Free ] The origin of pagan idolatry ascertained from historical 
testimony and circumstantial evidence. - by George Stanley 
Faber - 1816 3 Vol. / 3 Tomes [available online Free ] 

The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Held 
A.D. 787, in which the Worship of Images was established 
- based on early documents by Rev. John Mendham - 1850 
[documents how this far-reaching Council went away from 
early Christianity and the New Testament] Worship of Mary by James Endell Tyler [available online 
Free ] 

The Papal System from its origin to the present time 

A Historical Sketch of every doctrine, claim and practice of 

the Church of Rome by William Cathcart, DD 

1 872 - [available online Free ] 

The Protestant exiles of Zillerthal; their persecutions and 
expatriation from the Tyrol, on separating from the Romish 
church - [available online Free ] 

An essay on apostolical succession- being a defence of a 
genuine ministry - by Rev Thomas Powell - 1846 An inquiry into the history and theology of the ancient 
Vallenses and Albigenses; as exhibiting, agreeably to the 
promises, the perpetuity of the sincere church of Christ 
Publish info London, Seeley and Burnside, - by George 
Stanley Faber - 1838 [available online Free ] The Israel of the Alps. A complete history of the Waldenses 
and their colonies (1875) by Alexis Muston (History of the 
Waldensians) - 2 Vol/ 2 Tome - Available in English and 
Separately ALSO in French [available online Free ] Encouragement for Women 

Amy Charmichael 

AMY CARMICHAEL - From Sunrise Land 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Lotus buds (1910) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Overweights of joy (1906) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -Walker of Tinnevelly (1916) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -After Everest ; the experiences of a 
mountaineer and medical mission (1936) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -The continuation of a story ([1914 [available online Free ] AMY CARMICHAEL -Ragland, pioneer (1922) 
[available online Free] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF HUNGARIAN CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& HISTORY OF THE PROTESTANT CHURCH IN 
HUNGARY By J. H. MERLE DAUBIGNE - 
1 854 [available online Free ] Hungary and Kossuth-An Exposition of the Late Hungarian 

Revolution by Tefft 

1852 [available online Free ] 

Secret history of the Austrian government and of its ... 
persecutions of Protestants By Joseph Alfred Michiels - 
1859 [available online Free ] 

Sketches in Remembrance of the Hungarian Struggle for 
Independence and National Freedom Edited by Kastner 
(Circ. 1853) [available online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF FRENCH CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Bible Francaise de Calvin V 1 
[available online Free ] 

La Bible Francaise de Calvin V 2 
[available online Free ] 

VAUDOIS - A memoir of Felix Neff, pastor of the High 
Alps [available online Free ] 

La France Protestante - ou, Vies des protestants francais 
par Haag - 1 856 - 6 Tomes [available online Free ] 

Musee des protestans celebres 

Etude sur les Academies Protestantes en France au xvie et 
au xviie siecle - Bourchenin - 1 882 [available online Free ] 

Les plus anciennes melodies de l'eglise protestante de 
Strasbourg et leurs auteurs [microform] (1928) [available 
online Free ] 

L'Israel des Alpes: Premiere histoire complete des Vaudois 
du Piemont et de leurs colonies 
Par Alexis Muston ; Publie par Marc Ducloux, 1 85 1 
(2 Tomes) [available online Free ] GAL LIC A - http://gallica.bnf.fr 

Histoire ecclesiastique - 3 Tomes - by Theodore de Beze, 
[available online Free ] 

BEZE-Sermons sur l'histoire de la resurrection de Notre- 
Seigneur Jesus-Christ [available online Free ] 

DE BEZE - Confession de la foy chrestienne [available 
online Free ] 

Vie de J. Calvin by Theodore de Beze, [available online 
Free ] 

Confession d'Augsbourg (francais). 1550-Melanchthon 
[available online Free ] 

La BIBLE-1'ed. de, Geneve-par F. Perrin, 1567 [available 
online Free ] 

Hobbes - Leviathan ou La matiere, la forme et la puissance 
d'un etat ecclesiastique et civil [available online Free ] 

L'Eglise et l'Etat a Geneve du vivant de Calvin 
Roget, Amedee (1825-1883). 
[available online Free ] 

LUTHER-Commentaire de l'epitre aux Galates [available 
online Free ] 

Petite chronique protestante de France [available online Free 
] 

Histoire de la guerre des hussites et du Concile de Basle 
2 Tomes [recheck for accuracy] Les Vaudois et l'lnquisition-par Th. de Cauzons (1908) 
[available online Free ] 

Glossaire vaudois-par P.-M. Callet [available online Free ] 

Musee des protestans celebres ou Portraits et notices 
biographiques et litteraires des personnes les plus eminens 
dans l'histoire de la reformation et du protestantisme par une 
societe de gens de lettres [available online Free ] 

( publ. par Mr. G. T. Doin; Publication : Paris : Weyer : Treuttel et Wurtz : 
Scherff [et al.], 1821-1824 - 6 vol./6 Tomes : ill. ; in-8 
Doin, Guillaume-Tell (1794-1854). Editeur scientifique) 

Notions elementaires de grammaire comparee pour servir a 
l'etude des trois langues classiques [available online Free ] 

Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. 
Tomus I : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit 
vocabula in certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serie... 

( Estienne, Henri (1528-1598). Auteur du texte Tomus I, II, III, IV : in quo 
praeter alia plurima quae primus praestitit vocabula in certas classes 
distribuit, multiplici derivatorum serie; Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus ) [available online Free ] La liberte chretienne; etude sur le principe de la piete chez 
Luther ; Strasbourg, Librairie Istra, 1922 - Will, Robert 
[available online Free ] 

Bible-N.T.(francais)-1523 - Lefevre d'Etaples [available 
online Free ] 

Calvin considere comme exegete - Par Auguste Vesson 
[available online Free ] Reuss, Rodolphe - Les eglises protestantes d' Alsace pendant 
la Revolution (1789-1802) [available online Free ] 

WEBBER-Ethique_protestante-L'ethique protestante et 
l'esprit du capitalisme (1904-1905) [available online Free ] 

French Protestantism, 1559-1562 (1918) 
Kelly, Caleb Guyer -[available online Free ] 

History of the French Protestant Refugees, from the 
Revocation of the Edict of Nantes 1 854 [available online 
Free ] 

The History of the French, Walloon, Dutch and Other 
Foreign Protestant Refugees Settled in 1846 [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian and/or Spanish/Castillian/ etc 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Historia del Concilio Tridentino (SARPI) [available online 
Free ] 

Aldrete, Bernardo Jose de - Del origen, y principio de la 
lengua castellana 6 romace que oi se usa en Espana 

SAVANAROLA-Vindicias historicas por la inocencia de 
Fr. Geronimo Savonarola Biblia en lengua espanola traduzida palabra por palabra de 
la verdad hebrayca-FERRARA 

Biblia. Espanolll602-translaciones por Cypriano de Valera 
( misspelled occasionally as Cypriano de Varela ) [available 
online Free ] 

Reina Valera 1602 - New Testament Available at 
www.archive.org [available online Free ] 

La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento 

Valera, Cipriano de, 1532-1625 
Los dos tratados del papa, i de la misa - escritos por 
Cipriano D. Valera ; i por el publicados primero el a. 1588, 
luego el a. 1599; i ahora fielmente reimpresos [Madrid], 
1 85 1 [available online Free ] 

Valera, Cipriano de, 15327-1625 

Aviso a los de la iglesia romana, sobre la indiccion de 

jubileo, por la bulla del papa Clemente octavo. 

English Title = An answere or admonition to those of the 

Church of Rome, touching the iubile, proclaimed by the 

bull, made and set foorth by Pope Clement the eyght, for the 

yeare of our Lord. 1600. Translated out of French [available 

online Free ] 

Spanish Protestants in the Sixteenth Century by Cornelius 
August Wilkens French [available online Free ] 

Historia de Los Protestantes Espanoles Y de Su Persecucion 
Por Felipe II - Adolfo de Castro - 1 85 1 (also Available in 
English) [available online Free ] 

The Spanish Protestants and Their Persecution by Philip II - 1851 - Adolfo de Castro [available online Free ] 

Institvcion de la religion Christiana; 
Institutio Christianae religionis. Spanish 
Calvin, Jean, 1509-1564 

Instituzion religiosa escrita por Juan Calvino el ano 1536 y 
traduzida al castellano por Cipriano de Valera. 
Calvino, Juan. 

Catecismo que significa: forma de instrucion, que contiene 

los principios de la religion de dios, util y necessario para 

todo fiel Christiano : compuesto en manera de dialogo, 

donde pregunta el maestro, y responde el discipulo 

En casa de Ricardo del Campo, M.D.XCVI [1596] Calvino, 

Juan. 

Tratado para confirmar los pobres catiuos de Berueria en la 
catolica y antigua se, y religion Christiana: y para los 
consolar con la Palabra de Dios en las afliciones que 
padecen por el evangelio de Iesu Christo. [...] Al fin deste 
tratado hallareys un enxambre de los falsos milagros, y 
illusiones del Demonio con que Maria de la visitation priora 
de la Anunciada de Lisboa engano a muy muchos: y de 
como fue descubierta y condenada al fin del ano de .1588 
En casa de Pedro Shorto, Ano de. 1594 
Valera, Cipriano de, Biblia de Ferrara, corregida por Haham R. Samuel de 
Casseres 

The Protestant exiles of Madeira (c 1860) French [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part A - For your consideration 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& For Christians who want a serious, detailed and 
historical account of the versions of the New Testament, 
and of the issues involved in the historic defense of 
authentic and true Christianity. John William Burgon [ Oxford] - 1 The traditional text of the 
Holy Gospels vindicated and established (1896) [available 
online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] -2 The causes of the 
corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
[available online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] - The Revision Revised 
(A scholarly in-depth defense of Ancient Greek Text of the 
New Testament) [available online Free ] 

Intro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 1 [available online Free ] 

Intro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 2 [available online Free ] 

Horse Mosaicse; or, A view of the Mosaical records, with 
respect to their coincidence with profane antiquity; their internal credibility; and their connection with Christianity; 
comprehending the substance of eight lectures read before 
the University of Oxford, in the year 1801; pursuant to the 
will of the late Rev. John Bampton, A.M. / By George 
Stanley Faber -Oxford : The University press, 1801 
[Topic: defense of the authorship of Moses and the 
historical accuracy of the Old Testament] [available online 
Free ] 

TC The English Revisers' Greek Text-Shown to be 
Unauthorized, Except by Egyptian Copies Discarded 
[available online Free ] 

CANON of the Old and New Testament by Archibald 
Alexander [available online Free ] 

An inquiry into the integrity of the Greek Vulgate- or, 
Received text of the New Testament 1815 92mb [available 
online Free ] 

A vindication of 1 John, v. 7 from the objections of M. 
Griesbach [available online Free ] 

The Burning of the Bibles- Defence of the Protestant 
Version - Nathan Moore - 1 843 

A dictionarie of the French and English tongues 1611 
Cotgrave, Randle - [available online Free ] 

The Canon of the New Testament vindicated in answer to 
the objections of J.T. in his Amyntor, with several additions 
[available online Free ] 

the paramount authority of the Holy Scriptures vindicated 
(1868) Histoire du Canon des Saintes-ecritures Dans L'eglise 
Chretienne ; Reuss (1863) [available online Free ] 

Histoire de la Societe biblique protestante de Paris, 1818 a 
1 868 [available online Free ] 

L'academie protestante de Nimes et Samuel Petit 

Le manuel des Chretiens protestants : Simple exposition des 
croyances et des pratiques - Par Emilien Frossard - 1 866 Jean-Frederic Osterwald, pasteur a Neuchatel 

David Martin 

The canon of the Holy Scriptures from the double point of 
view of science and of faith (1862) [available online Free ] 

CODEX B & ALLIES by University of Michigan Scholar 
H. Hoskier (1914) 2 Vol [available online Free ] 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part B - not Recommended 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Modern Versions of the New Testament, most of which 
were produced after 1910, are based upon a newly invented 
text, by modern professors, many of whom did not claim to 
believe in the New Testament, the Death and Physical Resurrection of Jesus Christ, or the necessity of Personal 
Repentance for Salvation. 

The Translations have been accomplished all around the 
world in many languages, starting with changeover from the 
older accurate Greek Text, to the modern invented one, 
starting between 1904 and 1910 depending on which 
edition, which translation team, and which publisher. We cannot recommend: the New Testament or Bible of 
Louis Segond. This man was probably well intentioned, but 
his translation are actually based on the 8 th Critical edition 
of Tischendorf, who opposed the Reformation, the 
Historicity of the Books of the Bible, and the Greek Text 
used by Christians for thousands of years. 

For additional information on versions, type on the Internet 
Search: "verses missing in the NIV" and you will find more 
material. We cannot recommend the english-language NKJV, even 
though it claims to depend on the Textus Receptus. That is 
not exactly accurate. The NKJV makes this claim based on 
the ecclectic [mixed and confused] greek text collated 
officially by Herman von Soden. The problem is that von 
Soden did not accomplish this by himself and used 40 
assistants, without recording who chose which text or the 
names of those students. Herman Hoskier [Scholar, 
University of Michigan] was accurate in demonstrating the 
links between Sinai ticus, Vaticanus, and the Greek Text of 
Von Soden. Thus what is explained as being "based on" the 
Textus Receptus actually was a departure from that very 
text. The Old Testaments of almost all modern language Bibles, 
in almost all languages is a CHANGED text. It does NOT 
conform to the historic Old Testament, and is based instead 
on the recent work of the German Kittel, who can be easily 
considered an Apostate by historic Lutheran standards, 
(more in a momentf). 

The Old Testament of the NKJV is based on the New 
Hebrew Translation of Kittel. [die Biblia Hebraica von 
Rudolf Kittel ] Kittel remains problematic for his own 
approach to translation. 

Kittel, the translator of the Old Testament [for almost all 
modern editions of the Bible]: 

1. Did not believe that the Pentateuch he translated was 
accurate. 

2. Did not believe that the Pentateuch he translated was the 
same as the original Pentateuch. 

3. Did not believe in the inspiration of the Old Testament or 
the New Testament. 4. Did not believe in what Martin Luther would believe 
would constitute Salvation (salvation by Faith alone, in 
Christ Jesus alone). 

5. Considered the Old Testament to be a mixture compiled 
by tribes who were themselves confused about their own 
religion. 

Most people today who are Christians would consider Kittel 
to be a Heretical Apostate since he denies the inspiration of 
the Bible and the accuracy of the words of Jesus in the New 
Testament. Kittel today would be refused to be allowed to 
be a Pastor or a translator. His translation work misleads and misguides people into error, whenever they read his 
work. 

The Evidence against Kittel is not small. It is simply the 
work of Kittel himself, and what he wrote. Much of the 
evidence can be found in: 

A history of the Hebrews (1895) by R Kittel - 2 Vol 

Essentially, Kittel proceeds from a number of directions to 
undermine the Old Testament and the history of the 
Hebrews, by pretending to take a scholarly approach. Kittel 
did not seem to like the Hebrews much, but he did seem to 
like ancient pagan and mystery religions, (see the Two 
Babylons by Hislop, or History of the Temple by 
Edersheim, and then compare). 

His son Gerhard Kittel, a "scholar" who worked for the 
German Bible Society in Germany in World War II, with 
full aproval of the State, ALSO was not a Christian and 
would ALSO be considered an apostate. Gerhard Kittel 
served as advisor to the leader of Germany in World War II. 
After the war, Gerhard Kittel was tried for War Crimes. 

On the basis of the Documentation, those who believe in the 
Bible and in Historic Christianity are compelled to find 
ALTERNATIVE texts to the Old Testament translated by 
Kittel or the New Testaments that depart from the historic 
Ancient Koine Greek. 

Both Kittel Sr and Kittel Jr appear to have been false 
Christians, and may continue to mislead many. People who 
cannot understand how this can happen may want to read a 
few books including : 

Seduction of Christianity by Dave Hunt. The Agony of Deceit by Horton 

Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey 

The Battle for the Bible by Harold Lindsell (Editor of 

Christianity Today) 

Those who want more information about Kittel should 
consult: 

1) Problems with Kittel - Short paper sometimes available 
online or at www.archive.org 

2) The Theological Faculty of the University of Jena during 
the Third .... in PDF [can be found online sometimes] 

by S. Heschel, Professor, Dartmouth College 

3) Theologians under .... : Gerhard Kittel, Paul Althaus, and 
Emanuel Hirsch / Robert P. Ericksen. 

Publish info New Haven : Yale University Press, 1985. 
(New Haven, 1987) 

4) Leonore Siegele - Wenschkewitz, Neutestamentliche 
Wissenschaft vor der Judenfrage: Gerhard Kittels 
theologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte 
(Miinchen: Kaiser, 1980). 5) Rethinking the German Church Struggle 
by John S. Conway [online] 

http://motlc.wiesenthal.com/resources/books/annual4/chapl8.html 6) Betrayal: German Churches and the Holocaust 

by Robert P. Ericksen (Editor), Susannah Heschel (Editor) Questions about (PDF) Ebooks: 

I notice that you have lists of Ebooks here. 

I understand that you may want others to know about 

the books, but why here ? 

There are several reasons why this was done. 

1) so that people who know nothing about Christianity have 
a place to start. There are now thousands of books about 
Christianity available. Knowing where to begin can be 
difficult. These books simply represent ideas and a 
potential starting place. 

2) so that people can learn what other Christians were like, 
who lived before. We live in a world that still 
concentrates on the tasks of the moment, but pays little 
attention to the past. Today, many people do not know 
HOW other Christians lived their daily lives, in centuries 
past. Some of these books are from the past. They offer 
the struggles and the methods of responding through their 
Christian faith, in their own daily lives, some from 
hundreds of years ago. In addition, many of those books 
are documented and have good sources. This seems to be 
a good way for Christians from the past to encourage 
those in the present. 

3) Histories of certain Christians DO belong to those who 
are those who are native to those churches, those 
geographic areas, or who speak those languages. 

But although that is true, many churches today have 
communities or denominations that have transcended 
and surpassed the local geographic areas from 
where they initially or originally arose. It is good for 
believers who are from OTHER geographic areas, to 
learn more about foreign languages and foreign cultures. 
Anything that can help to accomplish this, is movement in the right direction. 

4) It is normal for people to believe that if their church or 
their denomination is in one geographic location, that The 
history of that place is best expressed by those who are 
LOCAL historians. Unfortunately, today, this is often 
NOT accurate. 

The reason is that many places have suffered 
from wars and from local disasters. This is especially true 
in Africa and the Near and Middle East. The Local 
historic records and documents were destroyed. Those 
documents that have survived, has survived OUTSIDE 
of those Areas of conflict. Much of their earlier history 
of the Eastern portion of the Roman Empire, is mostly 
known because of the record keepers of the West, and 
because of the travelers from the areas of Western 
Christianity. In many ways, Western Christianity is often 
still the record keeper of those from the East. 

There is a great deal of historical records in the West, 
about the Near East. Those who live there today in the 
near East and Middle East know almost nothing about. 
We suggest some sources that may be of assistance. - So you want to bring people closer, and that is a good 
answer, but why include records or books from England 
or from French speaking authors ? 

1) Much of the material dealing with Eastern Orthodoxy OR 
dealing with the matters of Syria, The Byzantine Empire, 
Africa or Asia, were written about, in French. Please 
remember that until very recently, FRENCH was the language 
of the educated classes around the world, AND that it was the 
MAIN language for diplomats, consuls and ambassadors 
and envoys. As a result, there is value in helping those who have an interest in French ALSO know where to start, 
concerning matters of Faith and History. 

Some of the material listed in French simply gives people a 
starting point for learning about Christianity in Europe, from a 
non-English point of view. Other books are listed so that 
people can read some of those sources firsthand, for 
themselves and come to their own conclusions. 

English Christians should be happy that they have a great 
spiritual heritage and examples, and rejoice also that the 
French can say the same. The examples of the strong and good 
Christians that have come before belong to everyone to all 
Christians, to all those who aspire to have good examples. 

About the materials that deal with England, most of the world 
STILL does not realize that the records in England are usually 
MUCH older than the ecclesiastical records of OTHER areas 
of the world. England was divided up into geographic areas 
and Churches had great influence in the nation. That had not 
changed in England until the last few decades. Some of the 
records about Christianity in England 
Go back for more than one thousand years, in an 
UNBROKEN line. One can follow the changes to the diocese 
through the different languages, through the different or 
changing legal documents and through the 
Rights confirmed to the churches. 

Other areas of the world are claimed to be very ANCIENT in 
dealing with Christianity, but there is very little of actual 
documentation, of actual agreements, of actual legal 
descriptions, of actual records of local ceremonies, of actual 
local church councils, of the relationship between the secular 
State law, and the guidelines or rules of the Church. England 
was never invaded by those who posed a direct 
threat to its church institutions. The records were kept, so the 
records and documentation are in fact a much stronger 
Basis for the documenting of Christianity in earlier times. Most Christians from the East do not know about this, and it 
would be good for them to learn more. In addition, there are 
also records in the Nations and Provinces of Europe, that have 
been kept where Roman Catholic Records demonstrate the 
authenticity of earlier Christian groups that pre-date the 
authority of the Bishop of Rome, even in the Western half of 
the Roman Empire. Some of those sources are listed herein 
also. 

Finally, in the matter of suggesting books about Christianity 
and Other languages, please remember that each group likes to 
learn about its own past, and its own progress. 

The French should be humbly proud of those Christians who 
were in France and who were brave and wise and 
demonstrated courage and a strong faithfulness to God. The 
Germans should learn and know the same thing about their 
history, as should the Spaniards and the Germans, and each 
and every other Nation and People-group. No matter who we 
are or where we are from, we can find something positive and 
good to encourage us and be glad that there were some who 
came before us, to show us a better way to live, by their faith 
and their Godly examples. In closing it would be good perhaps to state what is 
obvious: 

This ebook is likely to travel far and wide. Feel free to post 
online and use and print. 

In many parts of the world, Christianity is deliberately falsely 
represented. It is represented as IF faith in God would make someone "anti-intellectual" or somehow afraid of ideas or 
thinking. Nothing could be further from the truth. 

Many people today do not know that the history of science 
today is edited to leave out the deep Christianity that most of 
the top scientists have held until very recent times. 

Since God created the World and the scientific laws that 
govern it, it makes sense that God is the designer. No one is 
more scientific than God. 

Many of the great scientists in the World are still Active 
Christians, with a consciously DEEP faith in God. Christians 
are not afraid of thinking for themselves. There are many 
secularists today who attempt to suggest that Christianity is for 
those who are feeble. The truth is that many of those are too 
feeble and too intellectually unprepared to answer the 
questions that Christianity asks of each man and each woman. 

Those who do not have faith in Jesus Christ and who are 
secular simply often worship themselves, under the disguise 
of the theory of Evolution. But the chaos of the world today 
leaves most who are secular WITHOUT a guide or a method 
to explain either purpose in life, or the events that are taking 
place across the planet. Christianity with its record of 2000 
years - (and please do not confuse the Vatican with 
Christianity, they are often not the same) - has 
a record of helping people navigate in difficult times. 

Christianity teaches leaders to be humble and accountable, it 
helps merchants to trade honestly, and fathers to love their 
children and their wife. Christianity finds no value in doing 
harm to others for the purpose of self-interest. Usually doing 
harm to others is a method of expressing that ones faith in God 
is insufficient, therefore [the logic goes, that] harm must be 
done to others. Behaving in that wrong manner is simply a Lack of faith in 
God, and therefore those who harm others from Other faiths 
and other religions are usually demonstrating a Lack of Faith 
in the God that THEY worship. 

If God is all powerful, and if God can change the minds of 
others, and if God can reveal himself, then WHY harm anyone 
else who does not agree ? During THIS lifetime, it seems that 
each of us has the right to be wrong ,and the right to make up 
his own mind. Is it not up to God to deal with others in the 
afterlife ? 

We provide answers, and help for those who seek truth (yes 
actual truth can be actually found and discovered, which is a 
shocking statement to many people who thought this was not 
genuinely possible). 

God is a loving God. He offers Eternal Life to those who 
repent and believe in his message in the New Testament. But 
God also allows each individual to decide for themselves. This 
does not allow any of us to change or decide the rules. God is 
still God. We all are under his rules every time we are 
breathing, with each pulse that continues to beat in our heart. 

God does not convince people against their Will. That annoys 
some people also, because they would like God to make 
decisions for them. But if people want to be Free, let them 
demonstrate this by exercising their own Freedom of choosing 
whether to follow God or not. (being able to chose to accept or 
reject God is not the same as being able to chose the 
consequences. Only the choice of which direction to Go is up 
to us. The consequences are whatever God has 
Actually declared them to be. Agreeing with Him or not will 
not change this. 

Christianity is a source of internal strength and provides 
answers that almost no other religious system even claims to 
provide or attempts to provide. Something usually happens to those who are intellectually 
honest and investigate Christianity. Many times, they find that 
Christianity is the most authentic, accurate and historic 
account of the history of the world. 

It is the genuine answers and the genuine internal peace and 
help that Christians can find through their God which bothers 
those who are afraid to search for God. We only hope that 
each person will embrace their spiritual journey 
And take the challenge upon themselves to ask the question 
about how to find Truth and accurate answers. 

The answers CAN be found. Some of these books are simply 
provided to help people find a few of the pieces that will serve 
as a means to encourage them in thinking and in having their 
inner questions answered. 

We continue to find more answers every day. We have not 
arrived and we certainly are not perfect. But if we have helped 
others to proceed a bit farther on their own journeys, certainly 
the effort will not have been in vain. Psalm 50:15 

15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver 

thee, and thou shalt glorify me. Psalm 90 

91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High 

shall abide under the shadow of the Almighty. 

2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: 
my God; in him will I trust. 

3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, 
and from the noisome pestilence. 

4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings 
shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. 

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the 
arrow that flieth by day; 

6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for 
the destruction that wasteth at noonday. 

7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy 
right hand; but it shall not come nigh thee. 

8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward 
of the wicked. 

9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, 
even the most High, thy habitation; 

10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague 
come nigh thy dwelling. 

1 1 For he shall give his angels charge over thee, to keep 
thee in all thy ways. 

12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy 
foot against a stone. 

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion 
and the dragon shalt thou trample under feet. 14 Because he hath set his love upon me, therefore will I 
deliver him: I will set him on high, because he hath known 
my name. 

15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be 
with him in trouble; I will deliver him, and honour him. 

16 With long life will I satisfy him, and show him my 
salvation. Psalm 23 

23: 1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall 

not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 
me beside the still waters. 

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of 
righteousness for his name's sake. 

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine 
enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth 
over. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days 
of my life: and I will dwell in the house of the LORD for 
ever. With My Whole Heart - With 
all my heart 

"with my whole heart" 

If we truly expect God to respond to us, we must be 
willing to make the commitment to Him with our 
whole heart. 

This means making a commitment to Him with our 
ENTIRE, or ALL of our heart. Many people do not 
want to be truly committed to God. They simply want 
God to rescue them at that moment, so that they can 
continue to ignore Him and refuse to do what they 
should. God knows those who ask help sincerely and 
those who do not. God knows each of our thoughts. 
God knows our true intentions, the intentions we 
consciously admit to, and the intentions we may not 
want to admit to. God knows us better than we know 
ourselves. When we are truly and honestly and 
sincerely praying to find God, and wanting Him with all 
of our heart, or with our whole heart, THAT is when 
God DOES respond. 

What should people do if they cannot make this 
commitment to God, or if they are afraid to do this ? 
Pray : Lord God, I do not know you well enough, please help 
me to know you better, and please help me to 
understand you. Change my desire to serve you and 
help me to want to be committed to you with my whole 
heart. I pray that you would send into my life those 
who can help me, or places where I can find accurate 
information about You. Please preserve me and help 
me grow so that I can be entirely committed to you. In 
the name of Jesus, Amen. Here are some verses in the Bible that demonstrate 
that God responds to those who are committed with 
their whole heart. (Psa 9:1 KJV) To the chief Musician upon Muthlabben, 
A Psalm of David. I will praise thee, O LORD with my 
whole heart; I will show forth all thy marvellous works. 

(Psa 111:1 KJV) Praise ye the LORD. I will praise the 
LORD with my whole heart, in the assembly of the 
upright, and in the congregation. 
(Psa 1 19:2 KJV) Blessed are they that keep his 
testimonies, and that seek him with my whole heart. 

(Psa 119:10 KJV) With my whole heart have I sought 
thee: O let me not wander from thy commandments. 

(Psa 1 19:34 KJV) Give me understanding, and I shall 
keep thy law; yea, I shall observe with my whole heart. 

(Psa 1 19:58 KJV) I entreated thy favour with my whole 
heart: be merciful unto me according to thy word. (Psa 1 19:69 KJV) The proud have forged a lie against 
me: but I will keep thy precepts with my whole heart. 

(Psa 119:145 KJV) KOPH. I cried with my whole heart; 
hear me, O LORD: I will keep thy statutes. 

(Psa 138:1 KJV) A Psalm of David. I will praise thee 
with my whole heart: before the gods will I sing praise 
unto thee. 

(Isa 1 :5 KJV) Why should ye be stricken any more? ye 
will revolt more and more: the whole head is sick, and 
the whole heart faint. 

(Jer 3:10 KJV) And yet for all this her treacherous 
sister Judah hath not turned unto me with her whole 
heart, but feignedly, saith the LORD. 

(Jer 24:7 KJV) And I will give them an heart to know 
me, that I am the LORD: and they shall be my people, 
and I will be their God: for they shall return unto me 
with their whole heart. 

(Jer 32:41 KJV) Yea, I will rejoice over them to do 
them good, and I will plant them in this land assuredly 
with my whole heart and with my whole soul. I Peter 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: 
and be ready always to give an answer to every man 
that asketh you a reason of the hope that is in you with 
meekness and fear: II Timothy 2: 15 Study to show thyself approved unto 
God, a workman that needeth not to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth. Christian Conversions - According to the Bible - 
Can NEVER be forced. 

Any Conversion to Christianity which would be 
"Forced" would NOT be recognized by God. It is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone tell you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to worship and witness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief PROPHECY, THE END of DAYS, and the WORLD 
the Next Few Years. 

What you may need to know There is much talk these days in the Islamic world 
about the Time of Jacob, also known as the End 
Times or the End of Days'. 

The records of Christianity and the records of Islam 
both seem to speak about the End Times. But the 
records of the Old and New Testaments have a record 
in the area of prophecy of events that are predicted to 
occur hundreds of years before they happen, and that 
record is 100% accurate. 

According to Christianity, in order for a prophet or a 
writer or an author to truly be a prophet of God, that 
individual must be 1 00% correct 1 00% of the time. 

This standard is applied to the Old and New 
Testaments (the Bible), and the verdict is that the Bible 
is 1 00% accurate, 1 00% of the time. History and 
Archeology confirms this, for those with the patience 
And courage to seek truth and accuracy. 

What has been done sometimes in the name of 
Christianity, is not always good. But true Christians 
and Christian examples remain strong, solid and 
encouraging. True Christians have nothing to regret nor be ashamed of. Offereing help to others is not 
wrong. There are many perspectives on the return of Jesus 
Christ. The New Testaments seems to predict the 
return of Two Messiahs BOTH of whom both claim to 
be Jesus Christ. 

The first Messiah who returns to help those who 
believe in Him actually does not come to Earth. His 
feet do NOT touch Jerusalem at that point in time. 
That first Messiah calls his followers (Christ-followers) 
to Him, and they are caught up or meet Jesus Christ in 
the air, where their time with God starts at that 
moment. The second Messiah is the one who announces that 
"He" is the one who has returned to Earth to establish 
His Kingdom. He establishes a Temple in the location 
of the Dome of the Rock [Temple Mount] in Jerusalem, 
also re-institutes the Jewish sacrifices of the Old 
Testament, and proclaims that He is going to rule on 
Earth. Only this Messiah who will call himself "Christ" 
will be a false Messiah, in other words the False 
Christ, the Wrong Christ. During this time, Christians believe that they are to 
continue to be kind to their friends and neighbors, 
whether those neighbors and friends are Christians or 
Moslems or Hindus or anything else. This remains true 
in the End Times. In the End Times according to Christianity, Christians 
are mostly the observers of the greatness of God, 
explaining to those who want to know, what is taking 
place in the world and why these things are 
happening. 

In every generation of humans, there are many who 
claim that they WANT to live in a world without God. 
For that reason, God is going to give them what they 
want. Those people will have 1) a world without God, 
but where 2) a false Messiah arrives claiming to be 
Christ, and only an understanding of accurate 
Christianity will be able to help and show those people 
how to have Eternal Life. 

The false Messiah comes onto the world stage and 
exercises power and dominion [over the entire world], 
ruling from the geographic location of the Ancient 
Roman Empire. 

The false Messiah (obviously) denies that he is false, 
and institutes a system of global economic domination 
of a global economic system of money. 

That money is a "symbolic" currency. As Christians 
today understand this, the currency of the False 
messiah is not based on Gold or Silver. 

The currency that the False messiah establishes is 
"cashless". It does not require paper currency. In fact, 
the new currency will be global, and it is expected to 
be cashless, without actual currency. But it will be based on banking principles in the West, 
and this False Messiah will cause those who are 
Jewish to believe that their Messiah has returned. Like 
much of the rest of the world, many will be deceived by 
the False Messiah who will accomplish many miracles 
and will institute his system of global economic 
domination. 

The False Messiah will cause that the entire world and 
governmental structure will cause the implementation 
of his false economic system of currency. 

That economic system is a system of global 
dominance and global slavery. The global bankers will 
endorse this plan, believing that they will reap even 
greater profits than they currently do based on their 
system of unjust usury. 

This global currency will depend on computers to 
work, and computers will be used to keep records of 
all economic transactions all over the world. This will 
be a closed economic system, one that can only be 
used by those who have accepted the false currency 
of the False Messiah. 

The False Messiah will cause each person to be 
obligated to accept to use the new currency, and each 
individual will be required to give homage, or attention, 
or reverence or adoration or some kind of worship, or 
allegiance or loyalty to the false messiah, in order to 
be able to use the new cashless currency. 

The new cashless currency will have one feature that 
those "who have wisdom" will recognize: the new cashless system in order to be used will require each 
human to have a particular mark or "identifier" or 
system of individual identification for each and every 
single separate person on the planet. 

That may seem impossible. But even now, there are 
millions and billions of computer records that are kept 
on the populations of all nations that are already using 
modern banking. Therefore it is not difficult to 
understand that keeping track of 7 billion humans 
around the world is not anything that is difficult, even 
at this moment. 

This system may seem impossible to establish 
especially for those not familiar with the details of 
power inside the European Union or the West. But 
then if all of this is only fiction, then it should not harm 
anyone to read this, and then prove many years from 
now that all of these concerns were false. The new cashless system will incorporate a number 
within itself, as part of its numbering system. That 
number has been identified and predicted for two 
thousand years: it is the number "six hundred and sixty 
six" or 666. 

That may seem impossible, but actually this number is 
already used as a primary tracking number within the 
computer inventory systems of the world, long before 
you have read these few pages. 

The number is already incorporated in almost all 
goods and products that are sold around the world: the number is within something called the Bar Code that 
can be found on all products for sale around the world. 

Please remember that in order for all of this to be 
significant, it must be part of an economic system that 
requires each human to receive or accept their own 
numbering on their right hand or their forehead. The 
mark could be visible, but it is likely to be invisible to 
the eyes, but visible to machines, scanners and 
computers. 

This bar code has a formal name: it is called the UPC 
or Universal Product Code. 

An individual UPC number is assigned to each 
physical product that is sold on this planet. The UPC 
or Universal Product Code already does incorporate 
that number 666 in all products. 

The lines [vertical lines] and the spacing between 
them, and the lines themselves, their own symetry 
determine the numbers and how those lines [the UPC 
bar code] are read or scanned by the computers used 
today. 

The UPC has 666 built within it, and it is simply the two 
long lines on the left of the bar code, the two long lines 
on the right of the bar code, and the two long lines in 
the middle of the bar code. The two long lines on the 
left are read by computers and scanners as the 
number "six" [ 6 ], and so are the two long lines in the 
middle and the right side. Together, they form a part of 
the bar code that in fact is 6 - 6 - 6 or six hundred and 
sixty six. Well it will not take long for some to dispute this. Even 
some theologians have taken to dispute the disclosure 
of the number 666, suggesting instead that the correct 
number to watch for prophetically is not 666 but 61 6. 

That is simply foolishness and a distraction. When this 
economic system is implemented, one of the signs that 
will accompany this will be the leaders of all faiths and 
all religions who will falsely state that there is no 
problem and no risk in accepting the mark of the slave, 
the mark of those who accept to worship the False 
Messiah. 

These events were discussed a long time ago in the 
Old Testament book of Daniel, and in the Final and 
last book of the New Testament which is also called 
the Revelation of the Apostle Saint John, or simply 
"Revelation". 

The Apostle John was the last living apostle of Jesus 
Christ. He lived until around the year 95 A.D. and he is 
the one who taught the early church and the early 
Christians which books of the Bible were written by his 
fellow Apostles (and remember he wrote five books of 
the New Testament himself, the gospel of John, the 
small Epistles of 1 John, 2 John and 3 John, and the 
book of Revelation), and could be used and trusted. 

The early Christians knew which books were to be 
included in the Bible and which books were not. A modern book has explained much of this. It was 
simply called "Jesus is coming" and was written by 
W.E.B Blackstone. 

It is easy to dismiss Christians as Zionists. (Not all 
Christians are Zionists in anycase). [ and obviously, 
being pro-jewish is NOT the same thing as being in 
favor of the official government of israel. And one can 
be a Christian and desire good for both Jews and 
Arabs]. But Christian Zionists are not perceived friends 
of the jews when they are warning the Jews, even 
about their Jewish state, that the Messiah who comes 
to tell them that he is their Messiah, will be the False 
Messiah. 

The Ancient Book of Daniel is in the Old Testament. It 
must be read alongside the New Testament book of 
Revelation, in order to give understanding to those 
who want to understand prophecy and the events 
predicted in the End Times or the End of this Age. 

Christians understand that God is the one who is God, 
and He brings about the End Times because the 
planet does not belong to itself. The planet does not 
belong to Humans, or to the false [demonic] beings 
who pretend to come from other planets. 

The planet belongs to God and He is the one who 
causes everyone rich and poor, to understand through 
the events in the End of Days, that God is serious 
about being God, and humans do not have much time 
to get their own life in order, and to give an account to 
God who is going to return and require that account of 
each Human, on a personal and individual basis. That task is so impossible to understand that all that 
humans can do is understand and come to God, with 
the understanding that God may or may not require 
their sacrifice, but He does require those who seek 
Him to read and understand and follow the words and 
doctrines of Jesus Christ as explained in the New 
Testament. [The Gospel of John is a good place to 
start]. 

All those who have come before can do, is leave a few 
things around, for those who will be left to try to 
understand these events in a very short period of time. 

The literal understanding of the Times of the End is 
that they will last seven years, and that much of 
humanity will perish during that time through a variety 
of catastrophes and disasters, all of which God refuses 
to stop for a planet that has been saying that they do 
not need Him anymore. 

If they do not need Him, then they should not complain 
when these events occur. If they Do need God, then 
they should be honest enough to admit this, try to find 
God, pray to find God and that they will not be 
deceived and that God would help them to find Him. 

The economic system that requires a mark may have 
a different formulation for the number 666. It may stay 
the same as it is now, or it may change. But at this 
current time, no one is [yet] required to have this mark 
personally on their mark or forehead, though if the 
dollar dies or is replaced by a new currency, the new 
currency may be the one that is either an interim currency, or the new currency of the mark, to be used 
only by those who accepted to be marked 
[electronically branded], so they can then use their 
mark along with the mark of the new economic 
system. 

A "beast" is a monster, but one that at the same time is 

usually both 1 ) ferocious and \ 

2) evil in addition to being overpowering and strong. 

The new economic system will be ferocious and 
overpowering. It will be directed by the False Messiah 
and the Beast. (There are 3 Evil guys described in the 
book of Revelation). The economic system using the 
mark, becomes the "mark of the beast", because of 
two factors: 

1) the one who runs and directs the system is a beast 
who is ruled by Evil and by Satan 

2) the economic system of the mark of the beast takes 
on those characteristics of the beast also. 

[the system for those who refuse to go along will not 
be kind nor tolerant, but more likely a combination of 
the worst of the roman empire, the worst of Stalinist 
soviet communist USSR, and the worst of the the time 
under Hitler.] 

It will be impossible to buy anything without the mark 
of the beast. Most likely, it may start out as optional 
and quickly become mandatory. As soon as the 
economic mark will be made mandatory, it will become 
a crime of life or death to try to conduct economic 
transactions without the official government permission, from the millions and millions of people 
who have foolishly already decided to consent to 
accept the mark. It will also be a capital crime to help 
or assist anyone who would refuse to accept the mark. 
Therefore the system of the beast will prevent 
neutrality: it will prevent people from having the choice 
of being able to "not make a choice". For that reason, 
all humans will chose, and then God will classify each 
person according to the choice that they have made, 
that choice having Eternal consequences. 

You can be assured that there will be billion dollar 
contracts by public relations firms to convince you that 
accepting your individual mark on your right hand or 
forehead will help you, will save civilization, will help 
mother earth, will help us all work collectively, will 
allow to work, and oh yes, would allow you, 
incidentally to be able to buy food to eat. 

The book of Revelation says those who accept the 
mark undergo a "deception", the implication being that 
those who accept the mark are spiritually deceived into 
acceptance of the upside-down universe: where evil is 
viewed as good, and good is viewed as evil. 
At that point, the new Messiah would be perceived as 
real and genuine by those who have accepted the 
mark, until later on when they will realize that they 
have been deceived, but at that point it will be 
impossible for them to change their mind or their 
commitment to the false Messiah, and this would have 
Eternal Consequences for them. The time to decide 
therefore is before that time. Now would probably be a 
good time, in case these things matter to you, who are 
reading this. 
The "6-6-6" are 
the two vertical 
lines on each side 
of the bar code , 
along with the middle 
two lines . They are 
used to tell the 
computers how to align 
the bar code 

for scanning. This is a Bar 
Code. It is 

officially called 

the UPC 

Universal 

Product 

Code. 

It has been 

supplemented 

by the use 

of RFID Tags 51 200> E 79^736240 J" "■" 
oL'20356ll36330ll 7 \ 6 (> 6 IS the UPC 

UNIVERSAL 

PRODUCT 

CODE 

the Precursor 

System 

to uman Branding Did you just laugh ? 

Those sillly bar codes... 

That was pretty funny ... 

But seriously. ..What does your laughter tell you about yourself ? 

Does it tell you that the idea of tracking you is so strange, 
that you have really never thought about it before ? 

Do you think that other people may have thought about it, 
even though you might not ? 

England has more than 2 Million cameras right now. 

Do they track everything because all things are a strong danger ? 

Or. . .do the cameras track people. . just in case ? 

So what do you think would happen if someone 

could track you 1) 100% of the time 2) with 100% certainty 

3) with 100% accuracy 4 ) with 100% of all that you do ? 

If Tracking with a mark on your right-hand or forehead 
becomes mandatory by law, and it will be a crime to not 
have that mark, and it will also be impossible to buy or 
sell without it, do you know how you would respond ? 

What would you do if your eternal destiny largely depended 
on your answer to this question ? 

If you are still here when these questions are valid, you 
should know your eternal destiny (after death. . .for eternity) 
does depend on your answer. Satan-worship on a Planetary Scale: When ? 
The Characteristics of the First Beast 
How All humans will be the ones Deceived and 

actually ALL Humans [with one exception] Worship the Beast The Power of the Beasi comes from Satan Satan Revelation 13:1 
2 And the beast which I saw was like unto a leopard, 
and his feet were as the feet of a bear, 

and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him 

his power, and his seat, and great authority. Oops: Satan-worship is not a good idea Revelation 13: 

4 And they worshipped the dragon which gave power 
unto the beast: and they worshipped the beast, 

saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him? Revelation 13: The Beast 

6 And he opened his mouth in blasphemy against God^jd blaspheme 
his name, and his tabernacle, and them that dwell in,heaven. 

7 And it was given unto him to make war with the#aints, and 
to overcome them: and power was given him ** 

over all kindreds, and tongues, and nations. 5 minutes of information to change 
your Eternal destination ? Revelation 13: The Beast 8 And all that dwell upon the earth shall worship hinnfr 

whos^iames are not written 

in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Evefy single human worships the beast, infess their individual name is written in God's book of life Revelation 13: 

9 If any man have an ear, let him hear. It tzt&s a special irderstandng to wdastard what is bang sad Note: The First Beast is the Anti-C hrist 666 and YOUR taking the Mark k of Rev The 
The C haracteristics of the Second Beast and 666 rhe False Prophet Revelation 13: ▼ 

13:11 And I beheld another beast coming up out of the earth 

and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Revelation 13J False Prophet The Antichrist 1 2 And he exerciseth all the power of the first beast before him, 
and causeth the earth and them which dwell therein to worship 
the first beast, whose deadly wound was healed. 
Revelation 13: 

13 And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down 

from heavWrvon the earth in the sight of men, ^ Revelation 13:14 And cteeeiveth them that dwell on the earth by 
the means of those miraclesNxhich heJjad power to do in the sight 
of the beast; saying to them th^SQlwelTsm the earth, that they should 
make an image to the beast, which nBdtne wound by a sword, 
and did live. 
Revelation 13:15 And he had power y6 give life unto the image 
of the beast, that the image of the beast should both speak, 
and cause that as many as would/fot worship the image of the beast 
should be killed. Image of the beast may be a Robot or computer image,or a hologram. But it 
is an entity thrpuqri which the Beast [Ano-Christl extends power over mankind Revelation 13:16 And he causeth all, both small and great, 
rich and poor, free and bond, to receive a mark 
in their right hand , or in their foreheads : 

1 7 And that no man might buy or sell, save [except] he that had the mark, 
or the name of the beast, or the number of his name. "Man" = Mankind, menAND women Revelation 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding 
count the number of the beast: for it is the number of a man; 

and hi s number is Six hundred threescore and six. [OOCj 

The Book of Revelation needs to be read along with the O.T. Book of Daniel in order to make sense. For more ^^^^^^ 
understanding on Babylon in Rev; atfpn see the bpo The TwDBabylnnsbyHlslop I What is the "Book of Life" ? Is YOUR name in it ? (Phil 4:3 KJV) [Saint Paul Knew of the Book of Life:] And I entreat [ask] thee also, 
true yokefellow, [fellow-worker] help those women which laboured 
with me in the gospel, with Clement also, and with other my 
fellow labourers, whose names are in the book of life. (Rev 3:5 KJV) He that overcometh, the same shall be clothed in 

white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, 

but I will confess his name before my Father, and before his angels. 

(Rev 13:8 KJV) And all that dwell upon the earth shall worship him* 
whose names are not written in the book of life of the Lamb slain 
from the foundation of the world. 

(Rev 17:8 KJV) The beast that thou sawest was, and is not; 
and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: 
and they that dwell on the earth shall wonder^zz whose names were not written in the book of life 

of the world, when they behold the beast that was, and i and the books were opened: and another book was opened, 
which is the book of I ife: and the dead were judged out of those things 
which were written in the books, according to their works. (Rev 20:15 KJV) And whosoever was not found written in the 
book of life was cast into the lake of fire. (Rev 21 :27 KJV) And there shall in no wise enter into it any thing defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: 
but they which are written in the Lamb's book of life. (Rev 22: 19 KJV) And if any man shall take away from the words 

of the book of this prophecy, God shall take away his part 
out of the book of I ife, and out of the holy city, and from the things 
which are written in this book. m s ,. 3m -2i n ^22K r a, rs xi^c m =<i r ,r. s i,as«K: C r.,^,i, e mr„s<,fntiM 

NolE:The Lamb slain from the foundation of the world is Jesus Christ Jesus Christ was the pre-existen: Creator of the uhve'se Uohn 1] God claims that He knows each of our hearts. God 
also claims to know everything about us, all of our 
accomplishments and all of our sins also. But God 
sends Jesus Christ to save us through His words in 
the New Testament. Those who ignore them take a 
heavy risk to themselves, especially where this risk is 
one of Eternity. 

As the saying goes, Eternity is a long time to be 
wrong. For that reason, it is important to understand 
who Jesus Christ truly is and who He actually claimed 
to be. 

Here is where all of this connects back to the End of 
Days: Those who accept to take and participate in the 
economic system that incorporates the use of the 
number "six hundred and sixty six" on their right-hand 
or their forehead forfeit [give up] their opportunity for 
Eternal Life and Heaven, and Eternity with God. 

According to the Bible, Satan is not some clever guy 
meant to give people just " a little bit of harmless fun". 
Satan is not your budy. Satan is not your friend, simply 
out to help you have a "good time". 

Satan is a real being, who is one of the most powerful 
and intelligent beings ever created. 

He used to be an Angel, but turned against God. 
Satan is the one who will be in charge of the planet 
during the time of the false Messiah. This is standard historic Christian doctrine, and this is 
the doctrines that have been proclaimed since the 
Early Christians. These are NOT innovations, these 
are not anything new. [sources - Free - provided at the 
of this for those who want to know more in PDF 
Download] 

You may ask: Well, what does this have to do with the 
End of Days and the Economic System ? 

God wants people to worship him Freely, but if they 
want to oppose God, God will allow them to make that 
choice. But making a choice, is not the same thing as 
being able to chose the consequences of that choice. 

There is no one in Christianity who will convince 
anyone against their Will to worship God. God tells 
each person they are responsible. From that point on, 
the burden is on them, they can respond to God or not, 
and their own response determines their own fate and 
consequences, especially for Eternity. 

The nature of a God is that He makes the rules and is 
not required to explain anything to anyone. However 
because God loves each person and wants them to 
chose Him (and not chose to follow Satan), God wrote 
roughly 1500 pages of material in the Old and New 
Testament (the Bible) to help people make their own 
choice. 

The specific characteristic of accepting to use the 
Economic [most likely cashless] system is that those 
humans who use it must agree to accept the False 
messiah as their own savior. The Bible refers to this as worship. Let us not loose 
track of definitions: It does not matter whether the 
person will admit this or not. Worship consists of doing 
the actions that a deity, such as God, would 
understand worship to be. 

God says that those who accept to take the economic 
mark in their right-hand or their forehead will forfeit 
their Life with Him, and will never be able to be saved. 

From that point on, those who have accepted to use 
the economic system by the mark on their right hand 
or forehead have declared themselves - by their action 
- to be the enemy of God. 

But God is the one who deals with those who are His 
enemies. The presumption is also that those who have 
agreed to accept the new economic cashless system 
which uses the mark have undergone an internal 
change. By their action, they have agreed to be under 
the dominion of evil (just like those who accepted 
Sauron in the Lord of the Rings) and this new 
allegiance to the False Messiah, His economic system 
of the mark, and the acceptance of the ruler of the 
False Messiah who will accomplish many false 
miracles (through the power of the fallen angel Satan) 
has consequences: it will change the person who 
takes this mark, even while they will deny that inner 
transformation to the willing acceptance of evil has 
taken place. 

In anycase, it will not be enough to reject the Mark. 
People who decide to reject the mark, and there will be millions, are hardly okay or alright. They will have very 
little time to actually decide and accept to believe the 
words of Jesus Christ in the New Testament, if they 
can find New Testaments that are accurate. 

The New Testament that is accurate is that which has 
been used by the Historic Christian Church for 
thousands of years. If it was good enough for the 
Earlier Christians, it remains good enough today. 

This would be the New Testaments that are based on 
the received text of the Koine Greek New Testament. 
This would include the Scrivener Version of 1860 [FHA 
Scrivener] [do not use versions of his, published after 
his death], and the standard Koine Greek version of 
the New Testament published by Cura. P. Wilson, 
such as the version of 1833. 

These two Ancient Koine Greek Testaments are based 
on the {western calendar} 1550-51 greek text of 
Robert Estienne, sometimes called Stephens or 
Stephanus. 

The False Messiah in the New Testament has another 
name. He is not the true Christ, therefore by falsely 
claiming to be the true one, he reveals himself to be 
the Antichrist. But remember at that point in time 
where He rules, he will not be officially claiming to be 
evil. On the contrary, he will claim to be the true 
Messiah of love, miracles and peace. 

These facts then are what missionaries may share. 
Missionaries do not work for any government of the 
West, as this is prohibited and illegal in the West. [Missionaries in Islam often ARE funded by their own 
islamic republic]. 

Christian Missionaries have only one goal which is to 
inform and acquaint you with facts that you may find 
interesting and that may save your Eternal life for you 
and your family. 

Listening to any missionary will not make you a 
Christian. Missionaries are ordinary people. They have 
decided that they will try to help others by presenting 
truth and kindness to others. Those who hear what 
they have to say are free to accept or reject what they 
say. That is all. 

Missionaries are usually very educated and devote 
much time (often many years) to learning about other 
people and about other cultures. They do not try to do 
this in order to gain their Eternal Life. By definition, 
Christians already have accepted and received 
Eternal Life. 

Christians do not need to worry about Salvation by 
doing good works. For the true Christian, there is no 
relationship between good works and obtaining 
salvation. Salvation for each individual on the planet is 
Free, Christians are those who have understood and 
accepted to believe this. They already possess this 
from the instant that they become Christians and 
accept the words of Jesus in the New Testament. 

Missionaries do NOT earn their way to heaven by 
saving or converting other people. Missionaries agree to share the good news of 
Christianity, because of the individual and personal 
good that this same message has accomplished for 
them, on the inside of who they are. Missionaries risk 
a lot to communicate the Love of God to others. Most 
people cannot even understand this. Many people 
today have lives that are without hope and without 
purpose. Millions are aimless and without goals on the 
larger scale. But Christians will risk much to share the 
gospel with others, because that is what God 
commands them to do and wants them to do. 

In England the challenge is not that people are 
ignorant of how to be saved and have Eternal life. 
Many are, but the challenge is for those who have 
already heard this to understand that this is really true, 
genuinely accurate. It is easy to hide doubts behind 
the walls of the propaganda that is falsely called 
"science" these days. 

People think they must not admit to being religious, 
since this might not be "sophisticated". But God is the 
most sophisticated one of all. As the saying goes: He 
is no fool to give up that which cannot keep, in 
order to gain that which he cannot loose" [referring 
to Eternal Life offered by God through Christ]. 

As they will admit, Missionaries are sinners also. If you 
do not believe this, ask them. Then ask them what 
they have done about their own sins, and listen to their 
answers. Missionaries do not claim to be better than 
others. They only claim that the mercy of God that has been given to them, can be given to everyone else 
also. 

Missionaries could be anywhere else in the world. 
They may not have to come to your area of the planet. 
But if God sends them there, maybe you should thank 
God that he cares enough to send those who risk 
hardship and difficulty for being brave enough to try to 
obey God and give you information that may save your 
Eternal life. 

Most missionaries have given up a life of comfort and 
riches that they could have had in their own nations. 
They have made this choice to try to show the love of 
God to others. This example is worthy of kindness and 
respect. 

Christians usually are there to help, or to establish 
schools or hospitals. Christians do not do these things 
in order to earn or merit their eternal life. They do 
these things as a result of being transformed and 
changed for the betterment [amelioration] of others, by 
God 

Christians are not a witness to themselves, but to the 
God that they serve. Those who worship a mean and 
cruel God will become mean and cruel. Those who 
worship a God of love and help and mercy and 
kindness will demonstrate love, help, mercy and 
kindness to others. People become like the God they 
serve. 

Some people say that if a person has harmed a 
Christian, that they cannot become a Christian. But that is NOT true. Saint Paul, even before he became a 
Christian persecuted Christians. Then God showed 
Him how Paul was acting against God. Paul became a 
Christian. 

Jesus Christ came to save everyone including 
murderers and prostitutes. No one is holy enough to 
be allowed into Heaven with any sins or imperfection 
in their life. God is too Holy to allow this. God can 
regenerate and change anyone if they are sincere 
when they repent, and if they are seeking God with all 
of their heart. Read it for yourself in the New 
Testament gospel of John. 

There is no need to be afraid, or to allow fear to be in 
control. Christianity teaches a life of inner peace, not 
a life ruled by fear. 

No one in true Christianity will ever convert you by 
force, since that would be disrespectful to God, and an 
infringement upon His dominion. There are many 
people in religions that are very rich because they try 
to censor and keep information from reaching those 
who would benefit most by it. 

Many of those same people are rich, and do not want 
their positions to be affected. They would rule by fear 
and the threat of force and violence. Humans who try 
these methods bring great curses upon themselves. 
Questions that have been raised legitimately require 
answers. The events which have been predicted will 
occur. They cannot be stopped by humans (though 
they may be delayed by prayer). There are some books listed along with this New 
Testament. We would urge you to consider them so 
that you may find the answers you are seeking: Historic Mainstream Books that may be of use: 

Jesus is Coming by W.E.B. Blackstone 

available online for Free [PDF] at www.archive.org 

How to study the Bible by R.A. Torrey 
available online for Free [PDF] 

The Canon of the Old and New Testaments by 
Archibald Alexander - available online for Free [PDF] 

Pilgrim's Progress - An explanation of the life as a 
Christian, in narrative. Very good, Other language 
versions are known to exist in French, German, Dutch, 
Arabic, and Chinese. Available online for Free Pdf and 
maybe from Google Books. 

an explanation of the number 666 = " Recapitulated 
apostasy the true rationale of the concealed" name of 
the Roman empire by George Stanley Faber - best for 
those Christians and/or for those who know English 

language well Available for Free online at Archive.org or with 
Google books 

Versions of the Bible that are sound and accurate 
include: 

Ethiopic New Testament - 1 857 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books Italian Diodati Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Spanish - 1 602 Reina Valera Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books The Arabic Bible - 1869 Cornelius Van Dyke [We 
recommend the original editions of 1 867 and 1 869 
only] - Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Sanskrit / Sanscrit Bible - Yes, Sanskrit is still used 
today in India. The Sanscrit edition that is accurate is 
the version by Wenger. Available forFree online [PDF] atArchive.org 
or with Google books Tamil - (Tamou) 
Edition of 1859 (India) 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Karen - The Karen New Testament (Sgau Karen) 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Burmese - Myanmar - Burma - New Testament 
available. Edition of 1850. 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Hindi - The New Testament in Hindi, also called 
Hindustani. Editions preferable before 1881 . 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Le Nouveau Testament - Ostervald - 1 868-72 
(be cautious as many Ostervald and David Martin 
versions in French have been altered). The french version of Louis Segond is popular but is actually 
based on the text of Westcott and Hort. 

Accurate Osterval version available for Free online at Archive.org or 
with Google books 

Hungarian Bible - 1 692 - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

The Persian New Testament - 1 837 version of Henry 
Martyn - Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

All the Messianic Prophecies of the Bible by Lockyer. 

The Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey. 

The Case for Christ - Strobel Eines Christen reise nach der seligen ewigkeit : 
welche in unterschiedlichen artigen sinnbildern, den 
gantzen zustand einer bussfertigen und 
gottsuchenden seele vorstellet in englischer sprache 
beschrieben durch Johann Bunjan, lehrer in Betford, 
um seiner furtrefflichkeit willen in die hochteutsche 
sprache ubersetzt Le voyage du Chretien vers I'eternite bienheureuse : 
ou Ton voit represent.es, sous diverses images, les 
differents etats, les progres et I'heureuse fin d'une ame 
Chretienne qui cherche dieu en Jesus-Christ Auteur(s) : Bunyan, John (1 628-1 688). Auteur du 
texte 

Le pelerinage d'un nomme Chretien - ecrit sous 
I'allegorie d'un songe / [par John Bunyan] ; trad, de 
I'anglais avec une pref. [par Robert Estienne] 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Baxter, Richard Title Die ewige Ruhe der Heiligen. 
Dargestellt von Richard Baxter. Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Von Johann Bunyan. 
Aus dem Englischen neu ubersetzt Der himlische Wandersmann : oder Eine 
Beschreibung vom Menschen der in Himmel kommt: 
Sammt dem Wege darin er wandelt, den Zeichen und 
der Spure da er durchgehet, und einige Anweisungen 
wie man laufen soil das Kleinod zu ergreifen / 
Beschrieben in Englischer Sprache durch Johannes 
Bunyan. II pellegrinaggio del cristiano / tradotto da.ll' inglese di 
John Bunyan dal Stanislao Bianciardi 
Firenze : Tipografia e. Libr. Claudiana Author Bunyan, John, 1 628-1 688 

Title Tian lu li cheng 

[China] : Mei yi mei zong hui, 1857 El viador, bajo del simil de un sueno por Juan Bunyan "Everyone has the right to freedom of 

thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or 

belief, and freedom, either alone or in 

community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief in 

teaching, practice, worship and observance." 

- Article 18 of the U.N. Universal 
Declaration of Human Rights - Christian Conversions - According to the Bible 
Can NEVER be forced. Any Conversion to Christianity which would be 
"Forced" would NOT be recognized by God. It is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone tell you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to worship and witness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief The subject of the End Times in the west is called Biblical 
Prophecy. For more information on this topic, feel free to consult 
the standard books on this including: The Late Great Planet Earth 
(Lindsey), and the Charts of Clarence Larkin may give someone a 
quick overview. Things to come by Dwight Pentecost is interesting 
though technical. Hidden Dangers of the Rainbow by Cumbey will 
offer a quick read to those who are able to obtain a rare copy. The 
Christian in Complete Armor by Gurnall [Free Online] will offer a 
source of spiritual strength to those who have the courage and 
wisdom to read it. 

Some of Larkin's Material is available for Free online. Remedy and Help for Occult & Demonic Forces We include this short section for those who would like to 
take immediate action, in order to help their life or the life 
of someone that they care about. 

The following covers a topic called the topic of "disembodied 
spirits" or the topic of Spirits in the world around us. 

Christianity teaches that there are 1) spiritual forces that are 
created by Him, and that work with God, and 2) that there are 
spiritual forces that rebelled against God, and try to use their 
influence to harm the good that God accomplishes. 

Christianity does NOT recognize that there are neutral 
spiritual forces. Christianity does not recognize that there are 
spirits that roam the earth with no destination or purpose. 
Christianity teaches that spiritual forces may attempt to 
contact or respond those who seek them, and that those forces 
are evil and will do harm to humans. 

The reason is that Humans can be deceived by spiritual forces 
that would claim to be good, but are not. The Christian 
solution is to simply have nothing to do with forces that are 
not part of the Kingdom of God and of Jesus Christ. 

Those who disagree have the right to chose, but should not 
complain if they find out that the spiritual forces they contact 
truly are evil and deceive them. Most people do NOT find this 
out for many years, until their life is wasted and it is too late to 
do much for God. THAT is exactly the purpose of those 
forces, to cause humans to spend their life and their time 
chasing things which do not matter instead of investing in 
their own spiritual future, in the afterlife. Some people think that life is to be lived on Earth, while 
others understand that life here is simply a down-payment. 
Life here is simply time to prepare for the next thousands of 
years, with God and others who serve Him. 

Christianity does NOT recognize the category of spiritual 
entities (spirits) that are full of Mischief, or mischievous. 

Christianity would conclude that those spirits, where they 
actually exist, are causing mischief as a trick to prompt 
humans to become involved with them, in the same manner 
as a human will pull a piece of string in front of a CAT in 
order to watch the cat react. 

There are humans who have ALREADY found out that certain 
spiritual forces are Evil. These people have tried to get rid of 
them but do not know how. There is no solution that exists 
other than to genuinely become a Christian and then take the 
steps that the Bible instructs. 

Incantations and rituals do not "force" any spiritual entity to 
do anything. No ritual by a priest was ever effective 
BECAUSE it was a ritual, or because it contained certain 
words. However, spirits DO respond to those who are truly 
Chrsitians, and THEY can certainly tell those who are 
genuinely Christians (followers of the true Jesus Christ), and 
those who are faking this or are insincere. It is a BAD idea to 
attempt to fool or deceive a Demon. THAT does not work, 
AND humans who try this only end up with much 
ensnarement by those demonic forces. 

There are solutions to these dilemmas. None of them will 
work for those who are not saved or for those who are NOT 
Christian. Try it if you want, but be prepared for the 
consequences. Demonic Spirits play by the rules that GOD lays down and 
NOT by the rules that you may have been mis-led into 
believing by some slick occult publishing company. 

Witches have precious little power in fact, and the few that do 
are under such oppression and such personal bondage that they 
have no freedom, but they will not speak this truth to others. 

The price of their freedom (they have been told) is the 
ensnarement or seduction of others. The following prayers are 
provided in case they are of assistance. Those who use them 
must be true Christians, and recognized by God as such. 

Having said that, spiritual warfare and spiritual conflict (since 
this IS that area: the conflict in spiritual realms between 
spiritual forces) is very much like running or any other long 
distance task: it is long term preparation that makes the 
difference. 

A new Christian is NOT to be dealing with demonic forces, 
and would be well advised to seek advice from those who 
are serious, sober, and committed genuine Christians for many 
years, before dealing with these areas. Many books have been written on this topic. Many of them are 
written by those who are occultists who are possessed and 
seeking to mislead others. We will recommend OTHER 
Christian books at the end of this section for those who wish 
to pursue these matters with the seriousness they deserve. 
Most of the books available in these areas for Christians are 
written in English or German. 

Also, it may not be enough to pray these prayers once. It may 
take much time to have the impact desired. In order to have 
personal victory in these areas over demonic spirits: 

1) One must be a Genuine Christian 2) One must seek to actively follow God 

3) One must spend much TIME reading the Bible, and 

4) One must spend much TIME praying and learning HOW 
to pray to God in the name of Jesus Christ, in accordance 
(agreement) with the information and principles explained 
in the New Testament. prayer of renunciation of Demonic Forces 

Prayer to renounce witchcraft and/or any spiritual 
practice contrary to God and His given instructions {Whether you have decided to become a Christian 20 years 
ago or five minutes ago, you can still pray this prayer. If you 
are not a Christian believer, or if you are confused about what 
this means, no problem. Just go to the section on how to 
become a Christian, pray that prayer, and then come back and 
pray this one} 

Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should Lord, I find this prayer difficult and I pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and mean it. 

Lord, I come to you because I am a true Christian believer, I 

(your name here) , being under the Blood of Jesus, 

claiming the Mind of Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby 
present my request to you boldly before your Throne of Grace 
(Ephesians 2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-1 1). I ask 
that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence from acting that might try to keep me from praying 
this prayer, in the name of Jesus and in the power of your 
blood. I pray that you would give me your spiritual strength 
and your spiritual protection. I thank you for what you did for 
me by dying on the cross for me. 

I come before you in prayer today In the name of Jesus Christ 
because I want to renounce any and all practices that are 
contrary to you or to your teachings. I come before you today 
in the name of Jesus Christ. 

I come before you today because I want to renounce any 
contact or seeking of any spirit or spiritual entity other than the Christian Triune God or the Son of God, Jesus Christ. I 
want to renounce any and all of my behaviors and practice of 
allowing myself to contact the spiritual world or pray to/ 
through spiritual entities or people, that are not Jesus Christ. 

I recognize that the Bible states that we can only come to God 
through Jesus Christ, and through no other persons or spirits. 

I come before you today because I want to renounce any and 
all of my spiritism, spirit-contact, witchcraft and occult 
practices, as well as any spiritual or other practice which is 
against you or contrary to you, and I ask for your favor and 
help to help me renounce these activities. 

At this moment, I choose by my own will to renounce and 
reprove all works of darkness in my life and the lives of the 
generations of those whom I have joined. I include blood 
relatives as well as adoptive relatives and any mates, or any 
others whom I have joined such as lovers, seducers whether 
these were my (whichever applies to you - if you are not 
sure. ..include them all) wife/wives, husband/husbands, and 
children/grand-children/great-grandchildren. In the name of 
Jesus Christ, I hereby renounce any and every oath, 
commitment, covenant, decision, curse, fetish, decision, 
intention, word or thought, or gesture, and I hereby renounce 
any and every fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bringing 
works of darkness to my own life. Lord God, in the name of Jesus Christ, I hereby choose to 
renounce all unfruitful works of darkness, and have no further 
fellowship with them from this time forth (Romans 13: 
12/Ephesians 5: 11) 

I do this through the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that was shed for me, 

through his precious Body given for me, 

through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer, 

I do this so that my whole being - body, mind, soul and spirit, 
may be completely set free from every sinful work of the past 
brought about by the sins of those before me. 

I do this so that no Luciferian, Satanic, Spiritually wrong 
promise, or evil covenant, curse, action, word, or deed or 
attitude - from my actions or my past be laid against my 
account - in heaven or in or on the earth. By this action today, 
I hereby serve notice that the handwriting of ordinances 
written against me and my generations are blotted out in my 
life - effective as far back as needs be to the very first though, 
word, deed or gesture. (Ephesians 2: 13-14). 

I do this so that from this day forward, I may go about serving 
You God, in reverence of You and seeking your counsel in 
everything I do. I submit my life unto You as a living sacrifice 
- holy and acceptable in Your sight, which is my reasonable 
service. (Romans 12:1) 

Dear Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present 
this petition before you today, I thank You that You have 
heard me this day, and granted my every expression in 
accordance with Your will. I know that You have done this 
solely because of what Your Son, the true and only Jesus 
Christ, accomplished for me, by dying and paying the price for 
my sins on the cross. 

Thank You from the depth of all of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. I pray 
that you would fill me with joy, comfort and hope and bring 
true Christian friends in my life who will strengthen my walk 
with You and encourage me to grow in the right spiritual path 
with you. You know Lord that I have asked all of these things 
in the name of Jesus, and I thank you that I am now free in 
deed, according to what you have shared with you in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). 

(Note: take time to look up these verses in the Bible which can 
be found in the Bible. You may want to write them down, and 
memorize them as well. It is good practice and will serve you 
well). 

I pray Lord that you would help me to remember that each 
time I am tempted, that I can come back and talk with you, 
and read the Bible for strength and encouragement. 

In the name of Jesus Christ I have asked all of these things, 
and I thank you for giving them to me, Amen. The Spiritual Problems caused by Spiritual Explorations 
of Witchcraft & Dark Spirituality - Hereditary Witchcraft There is such a thing as occult forces that try to force families 
to serve them, for many decades, and for many generations. 
Some families did not KNOW how to fight the demonic 
spirits. Therefore they gave in to them, and serve those forces, 
and try to force their other family members to do this. 

This needs to be resisted, but true freedom and true resistance 
can only be found in those who truly accept and believe the 
message of Jesus Christ as the New Testament confirms and 
explains. This is only ONE book of many portions of the New 
Testament. The New Testament is comprised of 27 books. Prayer to be forgiven for sins committed while exploring 
darkness and/or evil and prayers to be forgiven for sins 
committed in & during witchcraft Some people will wrongly tell you that this prayer cannot or 
will not have a good impact on your life. Whether they 
consciously know it or not, those who say that are people who 
are trying to trick you. But if this prayer would really have no 
effect on your life, then it certainly cannot hurt to pray it. Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should. Lord, I find this prayer difficult and pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and be totally sincere. Lord, I come to you because I 
am now a true Christian believer, and because I, (your name 
here) . being under the Blood of Jesus, claiming the Mind of 
Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby present my request to you boldly before your Throne of Grace (Ephesians 
2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-11). 

I ask that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence that might try to keep me from praying this prayer, in 
the name of Jesus and in the power of your blood. I pray that 
you would strengthen me as I pray this and that my mind 
would be clear, and that I would be able to concentrate on 
talking with you and on what I would like to pray. I thank you 
for coming to my help as you said you would in the Bible, and 
despite the tricks of any evil forces to convince me of the 
opposite. I thank you that you Love me Lord, even if I do not 
always feel as though you do because I am not perfect. 

I thank you for what you did for me by dying on the cross for 
me. I thank you Lord, because I know that you are more 
powerful than the forces which may have been controlling my 
life, and which were exercising influence in my life that I want 
to be sure is terminated and over. I come to you in prayer 
today Lord, because I want to be delivered from all 
consequences of hereditary involvement in the occult or any 
occult curses which have impacted my life and/or hereditary 
witchcraft and all of the sins and curses which have come 
from those activities. I choose by my own will and I do now 
renounce and reprove all works of darkness in my life and the 
lives of the generations of those past and present whom I have 
joined. 

Choosing by my own will Lord Jesus Christ, I renounce any 
and all curses or effects of my past actions, habits, thought 
processes and any other activity or intention contrary to your 
character and contrary to your word the Bible, any relatives of 
mine who have been in the occult which you know about 
Lord, and whereby I am or have been affected by any of their 
actions, thoughts, words or deeds. In your name and by my 
will with your help and depending upon you, I renounce all 
occult blessings, all occult heritage and all occult 
consequences, as well as any demonic spirits or inspiration, which have a basis for interference or influence in my life, 
either because of my own actions or because of the actions of 
any of my ancestors or relatives which has an effect on me- 
whatever evil effect that might be. 

In this renunciation Lord, I include blood and adoptive 
relatives and any mates, such as lovers, seducers and rapists 
wife/wives, husband/husbands, and children/grand- 
children/great-grandchildren. I hereby renounce any and every 
oath, commitment, covenant, decision, action, curse, fetish, 
gesture, and fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bring works 
of darkness to my own life. 

[ you should take time out at this point, recalling to your mind 
any known names or circumstances - especially if there have 
been rapes or seductions that you know about, from or towards 
you, or that you participated in or witnessed. Take each 
situation and person individually and ask the Lord to forgive 
you of your involvement and participation in each of these 
situations. Where the situation applies instead to others, ask 
that they would come to realize the wrongness of their action, 
and that they would be drawn to the Lord and that they would 
repent and be saved ] 

Lord, I hereby choose to renounce all unfruitful works of 
darkness, and have no further fellowship with them from this 
time forth (Romans 13: 12/Ephesians 5: 11) I do this through 
the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that 
was shed for me, through his precious Body given for me, 
through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer. I do this so that my whole being - body, mind, soul and 
spirit, may be completely set free from every sinful work of 
the past brought about by my sins or the sins of those before 
me. I do this so that no Luciferian, Satanic, or evil covenant, 
curse, or fetish from the past be laid against my account - in 
heaven or in or on the earth. By this action right now today, I hereby serve notice that the 
handwriting of ordinances written against me and my 
generations are blotted out - effective as far back as needs be 
to the very first though, word, deed or gesture. (Ephesians 2: 
13-14).I do this so that from this day forward, I may go about 
serving You, Father, in reverence of You and seeking your 
counsel in everything I do. I submit my life unto You here and 
now as a living sacrifice - holy and acceptable in Your sight, 
which is my reasonable service. (Romans 12:1) Dear 
Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present this 
petition before you today, I thank You that You have heard me 
today, and granted my every expression in accordance with 
Your will. 

I know that You have done this solely because of what Your 
Son, the true and only Jesus Christ, accomplished for me, by 
dying and paying the price for my redemption on the cross. 
Thank You from the depth of all of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to 
serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. 

I pray that you would fill me with joy, comfort and hope and 
bring friends in my life who will strengthen my walk with You 
and encourage me to grow in the right spiritual path with you. 
I ask Lord that you would give me spiritual discernment so 
that I would not be deceived by others, and so that I would 
follow you in the ways that you want me to. I pray that you 
would help me to understand you and know you better and 
that you would help me be an effective messenger of yours to 
communicate the truths of the Gospel and live and stand up for 
You. You know Lord that I have asked all of these things in 
the name of Jesus Christ, and I thank you that I am now free in deed, according to what you have shared with me in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). In the name of Jesus Christ, 
Amen. 

LIST OF ACCURATE BOOKS on the OCCULT / 
DEMONIC SPIRITS for those who are CHRISTIANS 
and who sincerely want to know more to help 
themselves, and their family members These books are available at a bookstore online at 
www.amazon.com . They MAY be available through 
other places online (on the internet). Demonology Past and Present by Kurt Koch- Available 
ALSO in German 

Occult ABC by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Other Books by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Demons in the World Today: A Study of Occultism in the 
Light of God's Word by Merril Unger 

The Beautiful Side of Evil by J. Michaelsen 

Inside the New Age Nightmare: For the First Time Ever... a 
Former Top New Age Leader Takes You on a Dramatic 
Journey by Baer 

Hidden Dangers of the Rainbow by Constance Cumbey 

Die sanfte Verfiihrung (Cumbey Constance) 
Book Description: 1987. Die Autorin beschreibt in diesem 
Standardwerk Entstehung, Lehren, Ziele und okkulte Wurzeln 
der New-Age-Bewegung. Sie enthiillt beklemmende Parallelen zur ....biblischer Endzeitprophezeiungen. 
Hardcover, guter Zustand, Verlag Schulte & Gerth, 
Taschenbuch Neues Zeitalter (Geheimwissen), Religiose 
Zeitfragen S. 300, 

A Planned Deception: The Staging of a New Age Messiah 
(ISBN: 0935897003 / 0-935897-00-3) Cumbey, Constance 
Pointe Publishers 

The Adversary by Marc Bubeck 

Overcoming the Adversary by Marc Bubeck 

Destroying the Works ofWitchcraft Through Fasting & 
Prayer by Ruth Brown Orthodoxy & Heresy: A Biblical Guide to Doctrinal 
Discernment by Robert Bowman 

Beyond Seduction: A Return to Biblical Christianity by D. 
Hunt 

Pilgrim's Progress by John Bunyan - The most widely 
translated Christian book after the Bible. (Yes, an edition in 
German, Dutch, French, Italian, Spanish, Portugues, and 
Arabic have all been made). Note: Pilgrim's Progress by John 
Bunyan is available for FREE online. The Christian in Complete Armour, or, A treatise of the 
Saints by Pastor (Rev.) William GURNALL - in One Volume 
or in Three Volumes - available for FREE online 
(the term "saints" used here simply means Christians). if'- ' iJililii siM *r f^«r^ •* §a tf*V Bgg®5r it - * J?V ' - 

'*=*->;- : sags®** 


gag* r 

5=T** ■'■■■ 0_s fl_i_e © P. VjsUU?! i Jcj X-xA 4^\Jim\ iVv-1 -\ 


u»W l 


TA 


$WW^ 


*J# 


I 


u-^-tf! r 


n 


o 


u-Vj=f' 


V 
Ti ■ 


r 


^ J^ 


\ 


oj^j 


n 


• 


V*i# 


IV 


* L>w_n^)\ 


TA 


- 


^JW 


o 
n • 


IT 


V?j 


o 


u-> < 


n 


r 


wjPjy ' 


r 
Wj 


. 


u-jiyyt 


o 


' ^%?1 * 


"i 


» 


(Ife 


1 


Ujj r 


i 


r 


y^jl 


1 


U-j, r 


i 


* 


(^ 


1 


***= 


t 


• 


tf^jT 


rr 
o 


• 


^1 U> l 
j' 1 * Ojj—-*'* ***■ < 4^^".? 


V 


V 


^j^i w r Oj^=- IT, ^ij . ^Uj ^ q\j } ^.i a!_, Si^y s . iy-\, ^ aJ_, -j>«i_, 
i I -^j !%*i) • (■ W-j 4> 2 W-jj * • % j vJ </' I o* ^> k L -^ ^1 »>k, • ^ &* 

. J : ;/Vi aj^S^ £ A^ >r .JA. ^ i»^^^ jjj Li,,,, n .Li,, i, 

^■'.A* *?.j< g~ V1 ci^ J)^i ^5- O'J ■ asv 1 * i*Jt 
W-S O' 3? -*& ^' a * **' f-j' — : ^ ■ |SS i-&3 g- 11 £,_> SiV, U u 

l^Ui ji,l Lr^i. oi Q? }, \% jd\ l ( v3 iJ-y^ ^\fM^y, \y. J,* o j^ 

J* L^*; Jj r»* S5V^,\ j.i\, w^J\ ihki. '^.\ ^J«i pu\ . ^ji iai : -w,\ \Jj rt »*<J </> </-' c/^ >' -^ 


. urv if ■Af* ^C tCrU CC V 503 ^'•jibuLujj r»i*» *J)^ <rfUj. 507 . 

516 . 

522 . 

526 . 

528 . 

552 . 

561 . ■ ■ • J$f}*i U^)i ^J 

570 . u^ljo- o^,L=j ^JjJ j»lc "VLy 

576 . ujjf- ^yUa^jj; J}' i»<* ^^ 

585 . <j:j\j=~ i^^-y. ^^ /■£■ *&\*>j 

586 . l£iU=>- (_£"*-*! f^" 1 (•** '""{I 

587 .. . i^l_j»- i/tt>}^, *L= 'ilLy 

590 ..^1 i_s'^>-y. cuUiliU UjUtf 1 ***&?* 

83 (J**V° J^l 

135 Isj! Jjust] 

221 iL-jj JjiK-'l 

288 ... . ^t^J*" J 1 **' S->& 
371 . pj JaU i_S;!_^ y»!j$ *<«JL_; 

405 . (JJU^ - Jjfclj ^|^ ^^Jj 'jtiLlly 
9 

437 1/*%* 

459 . . jjUXIL i^lja- (jJjJ **!L, 
470 . ^luu.uilj i a £rj>» > ' tj«Jji ^J 
481 fc^i* <i*^ (rf/!)*" (J-Jjj *^ 

489 . (jlOiAj y^t}»> (j-J^J J <slUy 

- * - j 

496 . ^bJLuLJu (jJ^J Jjl *lUy LE NOUVEAU TESTAMENT DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST D'APRES LA VERSION REVtJE Par J. F. OSTERVALD 
PARIS 

SOCIETE BIBLIQUE DE FRANCE 

41, RUE LA BRUYBRE 
1872 
One of the Reliable copies of the French New Testament - Une Bible fidele. 
Available sometimes [and Free (gratis) ] atwww.archive.org TABLE DES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT Evangile selon saint Matthieu . 
EVangile selon saint Marc . . . 
Evangile selon saint Luc . . . . 
Evangile selon saint Jeaa . . . 

lies Actes des Apotres 

Epitre de saint Paul aux Ho- 

mains 

I" Epitre aux Corinthiens . . . 
II* Epitre aux Corinthiens . . . 

Epitre aux Galates 

Epitre aux Ephesiens 

Epitre aux Philippiens 

Epitre aux Colossiens 

I" epitre aux Thessalonicieus. rlcd 

chap. 


P»6 e » 


28 


1 


16 


52 


24 


85 


21 


139 


23 


179 


18 


232 


16 


253 


13 


277 


6 


292 


6 


800 


4 


307 


I 


313 


5 


318 It* Epitre aux Thessaloniciens. 

£ re Epitre a Timothee 

H* Epitre k Timothee 

Epitre a Tite 

Epitre a Philemon 

Epitre aux Hebreux 

Epitre de saint Jacques 

l re Epitre de saint Pierre .... 
II e Epitre de saint Pierre .... 

I rt Epitre de saint Jean 

H e Epitre de saint Jean 

Ill 1 Epitre de saint Jean 

Epitre de saint Jude 

Apoealypse de saint Jean . ... 22 Nombre 
del 

chap. 

3 


Page* 
323 


6 


326 


4 


332 


3 


336 


1 


339 


13 


340 


5 


357 


5 


362 


3 


369 


5 


37-3 


1 


379 


1 


380 


1 


381 Le signe f indique la division du texte en paragraphes. 
La Bible la plus fidele = Texte Recu - Grec Koine - d'Estienne (1550-51) BOOKS OF TAB SEW TESTAMENT. 

Matthew 28 

Mark ... 16 

Luke 24 

John 21 

The Acts 28 

Epistle to the Komans ... 16 

I. Corinthians ... ... ... 16 

II. Corinthians... ... ... 13 

Galatians ... ... ... 6 

Ephesians 6 

Philippians ... ... ... 4 

Colossians 4 

I.'Thessalonians ... ... 5 

II. Thessalonians ... ... 3 

I. Timothy ... 6 

II. Timothy 4 

Titus 3 

Philemon ... ... ... 1 

Hebrews ... 13 

Epistle of James ... ... 5 

I.Peter 5 

II. Peter 3 

I. John ... 5 

II. John 1 

III John 1 

Jude 1 

Kevelation .. 22 im-mmx mA+ntt sew 

SHft 
S£ft 

SZ-f-Zff Minimis m^mi$m%j 3|..2b.Jt&. ft .. mAmm 

mA%mm 
mA^mnm 
sajs&hs 

mA-mm^m 
KtAmmmm 
mAmmimm 

mm±mm 
•gAmmm m: mmmm Chinese Simplified - Request to God isgw±ifr, wms&mmj ummnm^^M^^^ 


am ^wMmstg;i;#MMMttM]T*M*ii# 
«at^jf#^#,{nsiHjtt#,{nfgii^ft B as#AR a»f«f, « God ST, ff a^^iPJ&H^SMffag'SS&ffift mm, M^wsaMmmmm^^m &§ «js&«#±* 
^^#^®*iaip«m«a, ran, Chinese Traditional - Talking to the Lord of Heaven 


mm, Mtmrnmi mBimmMi mj.x^& §m«5# 

tm&mi£mmmmtmmmmmMmm^A&, & 
immtmmmmmmmmmmmm^A& mm, t 


God BBT, #«J$^5iBW&M£W^«S*£^*6fe£3fc Chinese Traditional - Request to God ss«±#, mmmmmmmitmrnm^ 

mm, i&mmtMi ^Rimm^n M_ax#& mwm& 
n mm, Mtimm mmm^m^msLimrm^ 

tm&mismmmmimmmmMmmJkA&, k 
immtm^m^mmmmmmmmm^A& mm, m 

God HT, «SS;?i^Mfil^S^»S^«ljiSft^#f*ftS 


:A^ •ff m ■^■mmmim ^Jl«;m«*Wi?P»W^«, HP1, Korean - Request to God 


5 

J 

, & 


9 


5 ? 


5 


( 


) 


1 


.God 


5 


( 


) 


• 


1 

5 


5 

,Amen 


) Gebet zum Gott 

Lieber Gott, Danke, daB dieses Evangelium oder dieses neue Testament 
freigegeben worden ist, damit wir in der LageSIND, mehr iiber Sie zu erlernen. 
Helfen Sie bitte den Leuten, die fur das Zur Verfiigung stellen dieses 
elektronischen Buches verantwortlich sind. Sie wissen, daB wem sie sind und 
SieSIND in der Lage, ihnen zu helfen. 

Helfen Sie ihnen bitte, in der Lage zu SEIN, schnell zu arbeiten, und stellen Sie 
elektronischere Biicher zur Verfiigung Helfen Sie ihnen bitte, alle 
Betriebsmittel, das Geld, die Starke und die Zeit zu haben, die sie zwecks sein 
miissen fiir, Sie zu arbeiten zu halten. 

Helfen Sie bitte denen, die ein Teil der Mannschaft sind, das ihnen auf einer 
taglichen Grundlage helfen. Geben Sie ihnen die Starke bitte, um jedem von 
ihnen das geistige Verstandnis fiir die Arbeit fortzusetzen und zu geben, daB 
Sie sie tun wiinschen. Helfen Sie bitte jedem von ihnen, Furcht nicht zu haben 
und daran zu erinnern, daB Sie der Gott sind, der Gebet beantwortet und der 
verantwortlich fiir alles ist. 

Ich bete, daB Sie sie anregen wiirden und daB Sie sie schiitzen und die Arbeit u. 
das Ministerium, daB sie innen engagiert werden. Ich bete, daB Sie sie vor den 
geistigen Kraften oder anderen Hindernissen schiitzen wiirden, die sie 
schadigen oder sie verlangsamen konnten. 

Helfen Sie mir bitte, wenn ich dieses neue Testament benutze, um an die Leute 
auch zu denken, die diese Ausgabe zur Verfiigung gestellt haben, damit ich fiir 
sie und also, sie beten kann kann fortfahren, mehr Leuten zu helfen. 

Ich bete, daB Sie mir eine Liebe Ihres heiligen Wortes (das neue Testament) 
geben wiirden und daB Sie mir geistige Klugheit und Einsicht, um Sie besser zu 
kennen geben wiirden und den Zeitabschnitt zu verstehen, dem wir in leben. 
Helfen Sie mir bitte, zu konnen die Schwierigkeiten beschaftigen, daB ich mit 
jeden Tag konfrontiert werde. 

Lord God, helfen mir Sie besser kennen und zu wiinschen anderen Christen in 
meinem Bereich und um die Welt helfen wiinschen. Ich bete, daB Sie die 
elektronische Buchmannschaft und -die geben wiirden, die ihnen Ihre Klugheit 
helfen. Ich bete, daB Sie den einzelnen Mitgliedern ihrer Familie (und meiner 
Familie) helfen wiirden nicht Angelegenheiten betrogen zu werden, aber, Sie 
zu verstehen und Sie in jeder Weise annehmen und folgen zu wiinschen. Geben 
Sie uns Komfort auch und Anleitung in diesen Zeiten und ich bitten Sie, diese 
Sachen im Namen Jesus zu tun, amen, Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has been released 
so that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this Electronic book 
available. You know who they are and you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make more Electronic 
books available 

Please help them to have all the resources, the money, the strength 
and the time that they need in order to be able to keep working 
for You. 

Please help those that are part of the team that help them on an 
everyday basis. Please give them the strength to continue and give 
each of them the spiritual understanding for the work that you want 
them to do. Please help each of them to not have fear and to remember 
that you are the God who answers prayer and who is in charge of 
everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect them, and 
the work & ministry that they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other 
obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think of the 
people who have made this edition available, so that I can pray for 
them and so they can continue to help more people. 

I pray that you would give me a love of your Holy Word (the New 
Testament), and that you would give me spiritual wisdom and 
discernment to know you better and to understand the period of time 
that we are living in. Please help me to know how to deal with the difficulties that I am 
confronted with every day. Lord God, Help me to want to know you 
Better and to want to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team and those who 
help them your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their family 
(and my family) to not be spiritually deceived, but to understand you 
and to want to accept and follow you in every way. 

Also give us comfort and guidance in these times and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen, 20 seconds for Fellow Christians - Dear Lord, 

Thank you that this PDF Ebook 

has been released so that we are able 

to learn more about you and wiser versions. 

Please help it to have wide circulation 

Please help the people responsible for 

making this Ebook available. 

Please help them to be able to have more 

resources available to help others. 

Please help them to have all the resources, 

the funds, the strength and the time that they 

need and ask for in order to be able 

to keep working for You. 

I pray that you would encourage them and 

that you protect them physically and 

spiritually, and the work & ministry that 

they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the 
Spiritual or other Forces that could harm them 
or their work and projects, or slow them down. 

Please help them to find Godly friends who 

are able to help. Provide helpful transportation 

for their consistent use. 

Remind me to pray for them often as this 

will help and encourage them. Please give them your wisdom and 
understanding so they can better follow you, 
and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen,